Aanvragen gemeente/sociale huisvesting

Geschatte leestijd : 8 minuten

Inleiding

Lokale overheden zijn de belangrijkste aanbieders van sociale huurwoningen voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven om particulier een woning te kopen of te huren. Gemeentelijke huisvesting wordt toegewezen op basis van geschiktheid en behoefte. De huurprijzen zijn gebaseerd op de draagkracht van het huishouden.

Erkende Woningbouwverenigingen (Approved Housing Bodies AHB’s) bieden ook sociale huurwoningen aan voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven om een ​​eigen woning te kopen. Deze organisaties worden soms woningbouwverenigingen ( housing associations) of woningcorporaties (housing co-operatives) genoemd.

In het Reglement voor de beoordeling van sociale huisvesting (Social Housing Assessment Regulations)wordt uiteengezet hoe huisvestingsinstanties aanvragen voor sociale huisvesting moeten behandelen. Ze bevatten een aantal belangrijke elementen, zoals:

 • U kunt slechts bij één woningstichting een aanvraag indienen
 • Over het algemeen moet u al in het gebied wonen dat onder die huisvestingsautoriteit valt of een lokale band met het gebied hebben – hoewel een huisvestingsautoriteit kan afzien van deze vereiste
 • U komt alléén in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw gezinsinkomen lager is dan de drempel die geldt in de regio van de woningstichting
 • Als uw huidige hypotheek onhoudbaar is, wordt hiermee rekening gehouden bij het beoordelen van de behoefte van uw huishouden aan sociale woningen.

Hoe kom ik in aanmerking voor sociale huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen moet u eerst in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en moet u een sociale huurwoning nodig hebben .

 • De woningstichting beoordeelt eerst of u in aanmerking komt
 • Komt u in aanmerking, dan beoordeelt zij of u een sociale huurwoning nodig hebt

Als u een buitenlander bent, moet u het wettelijke recht hebben om langdurig in de staat te blijven. Gedetailleerde regels voor toegang tot sociale huisvestingssteun voor niet-Ierse staatsburgers zijn opgenomen in Circular Housing 41/2012.

Geschiktheid

Om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen moet u voldoen aan de inkomenscriteria.

Ook moet u aantonen dat u geen geschikte vervangende woonruimte heeft.

Inkomen criteria

Het Huishoudmiddelenbeleid geeft details over hoe uw gezinsinkomen wordt beoordeeld door lokale autoriteiten voor sociale huisvestingssteun. Het bevat informatie over met welk inkomen rekening wordt gehouden en met welk inkomen géén rekening wordt gehouden (wordt niet meegerekend). Zo worden bepaalde sociale uitkeringen niet meegenomen in deze aanslagen.

Er zijn 3 maximale inkomensgrenzen die gelden voor verschillende huisvestingsinstanties. Per 1 januari 2023 zijn de basisinkomensgrenzen voor alle gemeenten met € 5.000 verhoogd.

Basis maximum inkomensgrenzen per gebied

GebiedenMaximale netto-inkomensgrenzen voor een alleenstaande
Cork City, Dublin City, Dún Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway City, Co Meath, South Dublin, Co Kildare, Co Wicklow€ 40.000
Co Carlow, Co Clare, Co Cork, Co Galway, Co Kerry, Co Kilkenny, Co Laois, Limerick City en County, Co Louth, Waterford City en County, Co Westmeath, Co Wexford€ 35.000
Co Cavan, Co Donegal, Co Leitrim, Co Longford, Co Mayo, Co Monaghan, Co Offaly, Co Roscommon, Co Sligo, Co Tipperary€ 30.000

Dit zijn de maximale netto inkomensgrenzen voor een alleenstaande. Deze limieten worden verhoogd als er andere leden van uw huishouden zijn. 
U krijgt een extra:

 • 5% van de basisinkomensgrens voor elk volwassen gezinslid. Dit is maximaal 10% of 2 extra volwassenen.
 • 2,5% van de basisinkomensgrens voor elk kind in het huishouden

De gemeente kijkt naar het gemiddelde netto-inkomen van uw huishouden in de 12 maanden voordat zij uw aanvraag ontvingen om te beoordelen of uw huishouden voldoet aan de inkomenscriteria. Netto-inkomen is het bedrag dat u overhoudt zodra inkomstenbelasting, universele sociale lasten, aanvullende pensioenbijdragen (ASC) en PRSI van uw inkomen zijn afgetrokken.

Het ministerie verstrekt ook richtlijnen aan lokale autoriteiten met meer details over het beoordelen van inkomen voor sociale huisvestingssteun. Spaargeld is bijvoorbeeld alleen relevant voor de inkomenstoets als het een inkomen oplevert voor aanvragers, in de vorm van dividend of rente. Als u op zoek bent naar informatie over uw inkomen dat niet is opgenomen in het Huishoudmiddelenbeleid, dient u contact op te nemen met uw gemeente.

Bewijs van inkomen

Bij de aanvraag voor een sociale huurwoning moet u bij uw aanvraag een bewijs van uw inkomen overleggen. Welke documenten u nodig heeft, hangt af van het feit of u in loondienst bent, zelfstandige of een bijstandsuitkering ontvangt.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt , heeft u een verklaring nodig van het Department of Social Protection waarop al uw sociale uitkeringen van de afgelopen 12 maanden staan ​​vermeld.

Als u zzp’er bent , moet u minimaal 2 jaarrekeningen overleggen met een accountantsverklaring en een aanslagbiljet en/of een bevestigingsbrief eigen beoordeling over de afgelopen 12 maanden.

Als u in loondienst bent , heeft u een bewijs nodig van uw inkomen van de afgelopen 12 maanden. Met de volgende documenten kunt u het inkomen van uw huishouden van vorig jaar en het huidige inkomen van uw huishouden aantonen:

 • Bewijs van inkomen van vorig jaar: de verklaring van aansprakelijkheid van vorig jaar (voorheen P21) en overzicht van de details van het dienstverband (voorheen P60). Deze zijn beide verkrijgbaar bij de Belastingdienst. U kunt  de online service van de Belastingdienst, myAccount, gebruiken om toegang te krijgen tot deze documenten. 
 • Bewijs van huidig ​​inkomen: Loonstroken of een Loon- en Belastingoverzicht van het lopende belastingjaar tot de datum waarop u zich aanmeldt. Het loon- en belastingoverzicht is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

Let op : Als u een Bijkomende Bijdrage Betaald Pensioen ( Additional Superannuation Contribution (ASC) betaalt , moet u ook de laatste loonstrook van het voorgaande jaar en uw meest recente loonstrook overleggen. ASC’s zijn alleen van toepassing op mensen in openbare pensioenregelingen.

Als u niet geregistreerd bent voor myAccount van de Belastingdienst , of als u problemen ondervindt om een ​​van deze documenten online te krijgen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke belastingkantoor voor hulp of om een ​​papieren versie te krijgen. U kunt ook contact opnemen met uw local Citizens Information Centre als u hulp nodig heeft bij het verkrijgen van deze documenten of bij het invullen van het aanvraagformulier.

Alternatieve accommodatie

U wordt geacht alternatieve woonruimte te hebben als u of een lid van uw huishouden onroerend goed heeft waarvan u redelijkerwijs kunt verwachten dat u het gebruikt om in uw woonbehoeften te voorzien. Dit onroerend goed wordt beschouwd als alternatieve accommodatie als u erin zou kunnen wonen, of het zou kunnen verkopen en het geld zou kunnen gebruiken om geschikte accommodatie te betalen. Alternatieve eigendom omvat onroerend goed dat u in het buitenland bezit, of onroerend goed dat u verhuurt. Op grond van de huurwetgeving kunt u de huur opzeggen als uw huishouden de woning nodig heeft om in te wonen.
Een woning wordt niet als vervangende woonruimte beschouwd als deze:

 • Wordt bewoond door iemand die is gescheiden* van een huisgenoot, of wiens geregistreerd partnerschap met een huisgenoot is ontbonden
 • Zou overvol zijn als het huishouden erin zou wonen
 • Is ongeschikt voor menselijke bewoning
 • Voldoet niet adequaat aan de woonwensen van een huisgenoot met een handicap

* Een koppel hoeft niet gescheiden van tafel en bed te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Een akte van scheiding is voldoende.

Behoefte

Bij de beslissing of uw huishouden sociale huisvesting nodig heeft, moet de huisvestingsautoriteit rekening houden met de volgende criteria:

 • Is uw huidige huisvesting een instelling, noodopvang of hostel?
 • Bent u dakloos in de zin van artikel 2 van de Woningwet 1988 ?
 • Is uw huidige woonruimte te vol?
 • Is het geschikt voor menselijke bewoning?
 • Voldoet het aan de woonwensen van een huisgenoot met een handicap?
 • Is het op uitzonderlijke medische of barmhartige gronden niet geschikt voor de adequate huisvesting van uw huishouden?
 • Als het wordt gedeeld met een ander huishouden, heb je dan redelijkerwijs behoefte aan een aparte woonruimte?
 • Is de huidige hypotheek van uw huishouden geclassificeerd als onhoudbaar als onderdeel van het Mortgage Arrears Resolution Process (MARP) dat is vastgesteld door de Centrale Bank?
 • Is uw huishouden afhankelijk van huurtoeslag om in de woonbehoefte te voorzien?
 • Is uw huidige woning ongeschikt omdat uw huishouden er, gelet op de bijzondere huishoudingsomstandigheden, op een andere manier niet adequaat in kan worden ondergebracht?

Gebieden naar keuze

U kunt maximaal 3 gebieden opgeven waar u zou willen wonen. Ten minste één van deze moet zich in het gebied bevinden dat wordt beheerd door de huisvestingsautoriteit waarop u aanvraagt (het functionele gebied ) en de andere moeten zich in dat functionele gebied of binnen dezelfde provincie bevinden. Als u niet woont in of een band heeft met het eigen functiegebied van de woningstichting, maar de woningstichting heeft toegestemd een aanvraag van u te accepteren, kunt u alleen binnen het functiegebied van de woningstichting naar keuze kiezen.

Hoe meld ik me aan?

Om een ​​woning van de gemeente aan te vragen, downloadt u een aanvraagformulier van de website van uw gemeente of neemt u contact op met de afdeling huisvesting van uw gemeente en vraagt ​​u om een ​​aanvraagformulier. Er is ook een gemakkelijk te lezen handleiding (pdf) voor het invullen van het aanvraagformulier beschikbaar.

U moet aanvullende documentatie bij uw aanvraagformulier voegen. U moet bijvoorbeeld een identiteitsbewijs met pasfoto, een adresbewijs en een bewijs van inkomen meesturen. Hierboven staat informatie over bewijs van inkomen. Het aanvraagformulier bevat een checklist met alle aanvullende documenten die u nodig heeft.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, of als u niet zeker weet hoe u de vragen moet beantwoorden of waar u uw ondersteunende documenten kunt krijgen, kunt u voor hulp contact opnemen met uw local Citizens Information Centre of uw lokale overheid.

Wilt u in aanmerking komen voor woonruimte van een woningstichting of een andere erkende woningcorporatie, vink dan op het aanvraagformulier het vakje ‘erkende woningcorporatie (AHB)’ aan. Sommige woningcorporaties accepteren directe aanvragen.

Als u een rolstoelgebruiker bent of een toegankelijke accommodatie nodig heeft, moet u het vakje ‘rolstoel leefbare accommodatie’ aanvinken in het gedeelte van het formulier dat vraagt ​​naar uw woonwensen. Er is ook een ondersteunend Invaliditeits/Medisch formulier voor mensen die sociale huisvesting aanvragen met een medische of handicapnoodzaak.

U hoeft bij uw aanvraag voor sociale huisvesting geen HPL1-formulier meer te laten afstempelen door de Belastingdienst. De gemeente controleert deze gegevens nu namens u rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag sociale huurwoning?

De gemeente heeft na ontvangst van uw ingevulde aanvraagformulier 12 weken de tijd om deze te beoordelen en te beslissen of u al dan niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Deze termijn kan worden verlengd als de lokale overheid aanvullende informatie nodig heeft, die zij bij u zullen opvragen. U moet de aanvullende informatie binnen de vereiste termijn indienen, anders kan uw aanvraag worden geweigerd.

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd

Als u door de huisvestingsautoriteit wordt geaccepteerd als in aanmerking komend voor en behoefte heeft aan huisvesting, wordt u op de huisvestingslijst of het register van gekwalificeerde huishoudens geplaatst . Het zal ook elke andere huisvestingsinstantie in wiens functiegebied u een gebied naar keuze hebt opgegeven, op de hoogte stellen.

Woont u in een particuliere huurwoning terwijl u op de woninglijst staat, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Huurtoeslag . Als u de Huurtoeslag (HAP) krijgt , wettelijk gedefinieerd als een vorm van sociale huurtoeslag, staat u niet meer op de huisvestingslijst. Als u echter binnen 2 weken na ontvangst van de brief met de bevestiging van uw HAP-betaling een overstap van HAP naar een andere vorm van sociale huisvesting aanvraagt , kan de tijd die u op de woninglijst heeft gestaan, worden meegeteld bij de beoordeling door uw gemeente van uw aanvraag.

Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd

Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, moet de lokale overheid u de redenen voor hun beslissing meedelen. Als dit niet het geval is, kunt u een aanvraag indienen om uw dossier in te zien onder Vrijheid van informatie .

Als u de beslissing van de gemeente wilt aanvechten, kunt u daartegen in beroep gaan. Elke gemeente heeft een eigen interne beroepsprocedure voor het afhandelen van beroepen.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne beoordeling, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman. Het bureau van de ombudsman onderzoekt klachten over lokale autoriteiten en andere overheidsinstanties. U moet uw klacht indienen binnen 12 maanden na de beslissing van de gemeente. De Ombudsman zal uw klacht onderzoeken en een beslissing nemen en aanbevelingen doen over de kwestie. Zij kunnen de gemeente vragen om haar beslissing te herzien, haar beslissing te wijzigen of een toelichting of vergoeding te geven.

U kunt ook in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente bij de rechtbank. Over het algemeen wordt dit gedaan door een aanvraag in te dienen bij het Hooggerechtshof.

Als u een huis van de gemeente krijgt

Gemeentelijke huren zijn gebaseerd op een systeem genaamd differentiële huren. Dit betekent dat de huur wordt gebaseerd op uw draagkracht, dus als uw inkomen laag is, is uw huur ook laag; en als uw inkomen stijgt, stijgt ook uw huur. Het inkomen van eventuele andere volwassen leden van uw huishouden telt mee in de huurberekening en voor eventuele kinderen in uw gezin kan er aftrek plaatsvinden. Elke gemeente hanteert een eigen huurregeling. Neem contact op met uw gemeente voor de details van hun differentiële huurregeling.

Uw gemeente kan een minimale en/of maximale huur hebben, die kan afhangen van de grootte van uw woning. Ook is er een hardheidsclausule die gemeenten de vrijheid geeft om de huur te verlagen als daar bijzondere redenen voor zijn.

Als uw inkomen of dat van iemand in uw huishouden verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente, zodat deze uw huur kan herberekenen.

Gemeentelijke woningen zijn ongemeubileerd. Als u een woning van de gemeente krijgt aangeboden en u geen meubels of apparaten heeft en kunt kopen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijstand op grond van de Bijstandstoeslag


Geplaatst: 10-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, Cynthiart

Bezoekers lazen ook: