Arbeidsovereenkomst, contract

Geschatte leestijd : 6 minuten

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Als u voor een regulier loon of salaris bij een werkgever werkt, heeft u daarmee automatisch een ‘arbeidsovereenkomst’. In uw contract worden de rechten en verantwoordelijkheden van u en uw werkgever vastgelegd.

Juridisch gezien hoeft u niet uw hele contract schriftelijk vast te leggen. De wet schrijft echter voor dat je een ‘schriftelijke arbeidsvoorwaardenverklaring’ moet krijgen (lees hieronder meer).

De meeste werknemers hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat het contract voortduurt totdat de werkgever of werknemer het beëindigt (bijvoorbeeld door opzegging ). Andere werknemers hebben contracten voor bepaalde tijd of voor een specifiek doel , die eindigen op een specifieke datum of wanneer een bepaalde taak is voltooid.

De voorwaarden van uw arbeidsovereenkomst kunnen zijn:

 • ‘Express’, wat betekent dat ze u mondeling of schriftelijk worden uitgelegd
 • ‘Impliciet’, wat betekent dat ze niet gespecificeerd zijn, maar nog steeds van toepassing zijn (bijvoorbeeld dat alle medewerkers hun werk naar beste vermogen moeten doen)

Hieronder leest u meer over ‘Het verschil tussen expliciete en impliciete termen’.

Schriftelijke verklaring arbeidsvoorwaarden

Binnen de eerste 5 dagen na indiensttreding moet uw werkgever u een deel van uw ‘schriftelijke arbeidsvoorwaardenverklaring’ overhandigen. In deze schriftelijke verklaring moeten de belangrijkste arbeidsvoorwaarden staan ​​(zoals hoe uw loon wordt berekend).

Binnen 1 maand na indiensttreding moet uw werkgever u schriftelijk de overige arbeidsvoorwaarden (zoals uw recht op jaarlijkse vakantie) meedelen.

Als u minimaal één maand buiten de staat moet werken, moet u voordat u het land verlaat een schriftelijke verklaring krijgen over de arbeidsvoorwaarden . Dit moet het land of de landen omvatten waarin u gaat werken, de duur van het werk, de valuta waarin u wordt betaald en eventuele andere voordelen als u in het buitenland werkt.

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden

U moet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden binnen vijf dagen na aanvang van uw baan schriftelijk ontvangen. Deze omvatten:

 1. De volledige namen van de werkgever en werknemer
 2. Het adres van de werkgever
 3. De werkplek, of als er geen vaste of hoofdwerkplek is, een verklaring waarin staat dat er verschillende plekken zijn of dat je vrij bent om je eigen werkplek in te stellen of op verschillende plekken te werken
 4. De datum waarop het dienstverband is begonnen
 5. De functietitel, rang of aard van het werk (zoals een korte functiebeschrijving)
 6. De verwachte duur van het contract (indien het contract tijdelijk of bepaalde tijd is)
 7. Het tarief of de wijze waarop uw loon wordt berekend, en de ‘loonreferentieperiode’ (bijvoorbeeld of u wekelijks, tweewekelijks of maandelijks wordt betaald)
 8. Wat de werkgever redelijkerwijs mag verwachten van de normale lengte van uw werkdag en week (bijvoorbeeld 8 uur per dag, 5 dagen per week)
 9. De duur en voorwaarden met betrekking tot de proeftijd (indien van toepassing)
 10. Eventuele voorwaarden met betrekking tot werkuren, inclusief overuren

Uw recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden (schriftelijk) is vastgelegd in de Employment (Diverse Bepalingen) Act 2018 en bijgewerkt door de Europese Unie (Transparante en Voorspelbare Arbeidsomstandigheden) Regulations 2022 . Werkgevers kunnen zware boetes krijgen als ze zich niet aan de regels houden. Zie ‘Hoe u een klacht kunt indienen’ hieronder.

De overige arbeidsvoorwaarden

U moet binnen 1 maand na indiensttreding een schriftelijke verklaring krijgen van uw resterende arbeidsvoorwaarden . Dit bevat:

 1. Betaalintervallen (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks)
 2. Betaald verlof, inclusief uw vakantieverlof en feestdagenaanspraken
 3. Ziek loon
 4. Pensioen en pensioenregelingen
 5. Opzegtermijn te respecteren door werkgever of werknemer
 6. Details van eventuele collectieve overeenkomsten die van invloed kunnen zijn op uw arbeidsvoorwaarden
 7. Eventuele opleidingen die uw werkgever moet verzorgen
 8. Bij uitzendovereenkomsten de identiteit van de persoon of het bedrijf dat de uitzendkracht inhuurt
 9. Als het werkpatroon geheel of grotendeels onvoorspelbaar is, informatie over het aantal gegarandeerde uren, de uren en dagen waarop u mogelijk moet werken en de minimale opzegtermijn van een werkopdracht
 10. De identiteit van de ontvangende instantie voor de socialezekerheidsbijdragen en de eventuele bescherming met betrekking tot uw socialezekerheidsregelingen

Uw recht om de overige arbeidsvoorwaarden schriftelijk te verkrijgen, is vastgelegd in de Terms of Employment (Information) Acts 1994–2014, zoals gewijzigd door de Europese Unie (Transparante en Voorspelbare Arbeidsomstandigheden) Regulations 2022 . Dit geldt echter niet als u:

 • Werk minder dan 8 uur per week bij uw werkgever
 • Ben minder dan een maand in dienst

Andere elementen van uw contract

Het kan zijn dat uw arbeidsovereenkomst meer details bevat dan in de ‘schriftelijke arbeidsvoorwaardenverklaring’ staan.

Handtekening van u en van uw werkgever

Uw werkgever moet de ‘schriftelijke arbeidsvoorwaardenverklaring’ (‘written statement of terms of employment’) ondertekenen en dateren, maar u bent wettelijk niet verplicht deze te ondertekenen.

Uw werkgever moet een kopie van de schriftelijke verklaring bewaren gedurende uw gehele dienstverband, en gedurende minimaal een jaar na beëindiging ervan.

Disciplinaire en klachtenprocedures

Werkgevers moeten schriftelijke klachten- en disciplinaire procedures hebben, zoals uiteengezet in de Workplace Relation Commission (WRC) Praktijkcode: Klachten- en disciplinaire procedures . Uw werkgever moet u bij indiensttreding een kopie van deze procedures verstrekken.

Binnen 28 dagen nadat u met werken bent begonnen, moet uw werkgever u ook schriftelijk informeren over de procedures die moeten worden gevolgd voordat u kunt worden ontslagen. Dit is vastgelegd in de Unfair Dismissals Acts 1977–2015 .

Specifieke bepalingen

Sommige werkgevers voegen specifieke bepalingen toe aan arbeidsovereenkomsten. Ze kunnen bijvoorbeeld uw mogelijkheden beperken om gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde sector of bij bepaalde leveranciers of klanten van een voormalige werkgever te werken.

Als u zich hierover zorgen maakt, dient u juridisch advies in te winnen voordat u het contract ondertekent. Na ondertekening kunt u ook juridisch advies inwinnen.

Contactgegevens van advocaten in heel Ierland vindt u op de website van de Law Society. De honoraria van advocaten zijn niet vast en kunnen aanzienlijk variëren, dus u wordt geadviseerd om prijsopgave te vragen.

Parallelle werkgelegenheid

Uw werkgever kan u er niet van weerhouden om naast uw werk bij die werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten (tenzij hij daar objectieve gronden voor heeft, zie hieronder). U bent beschermd tegen een boete als u ander werk gaat doen.

Uw werkgever kan u alleen verbieden om parallel te gaan werken als dit proportioneel is en gebaseerd is op objectieve redenen. De redenen kunnen zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Om de bedrijfsgeheimen te beschermen
 • Om belangenconflicten te voorkomen
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen en professionele normen

U moet details over elke beperking en de objectieve redenen voor de beperking verkrijgen, hetzij in uw arbeidsovereenkomst, hetzij in een schriftelijke verklaring.

Proeftijd

In uw contract kan een ‘proeftijd’ (‘probationary period’) zijn opgenomen.

Vanaf 1 augustus 2022 mogen de proeftijden niet langer zijn dan 6 maanden. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw proeftijd worden verlengd met maximaal nog eens 6 maanden (tot een maximum van 12 maanden in totaal).

De proeftijd kan worden verlengd als dit in uw belang is of als u tijdens uw proeftijd met verlengd verlof bent geweest, zoals ziekteverlof. Het kan ook worden verlengd als dit gerechtvaardigd is door de aard van het werk, bijvoorbeeld een baan in de publieke sector.

Als u wordt ontslagen terwijl u op proef bent of een opleiding volgt, zijn de Unfair Dismissals Acts 1997–2015 niet van toepassing zodra:

 • De arbeidsovereenkomst schriftelijk is en
 • De proeftijd of opleiding één jaar of korter duurt en wordt gespecificeerd in het contract

De Wet op oneerlijk ontslag (Unfair Dismissals Act) is echter van toepassing als u wordt ontslagen vanwege:

 • Lidmaatschap of activiteit van een vakbond
 • Zwangerschapsgerelateerde zaken
 • Rechten op grond van de wetgeving inzake moederschapsbescherming, ouderschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, overmachtsverlof of zorgverlof

Als u tijdens uw proeftijd wordt ontslagen

Als u tijdens een proeftijd wordt ontslagen wegens wangedrag, heeft u recht op ‘natuurlijke gerechtigheid’, dat wil zeggen een eerlijk proces en eerlijke procedures . Dit recht is echter doorgaans niet van toepassing op ontslag wegens slechte prestaties, vooral niet als uw contract uitdrukkelijk ontslag wegens slechte prestaties tijdens de proeftijd toestaat.

Als u minder dan 12 maanden in dienst bent, kunt u tijdens uw proeftijd mogelijk een vordering wegens ‘onrechtmatig ontslag’ indienen. Er is sprake van onrechtmatig ontslag wanneer een werkgever een impliciete of uitdrukkelijke bepaling in uw arbeidsovereenkomst niet naleeft, of u niet tijdig op de hoogte stelt. U kunt de werkgever voor de burgerlijke rechter aanklagen wegens contractbreuk .

Wijzigingen in uw arbeidsovereenkomst

Als er een wijziging in het arbeidsrecht plaatsvindt (zoals een verhoging van het ouderverlof), veranderen hierdoor automatisch de voorwaarden in uw arbeidsovereenkomst.

Alle andere wijzigingen in uw contract (wijzigingen die niet in de wet zijn vastgelegd) moeten tussen u en uw werkgever worden overeengekomen. Dit betekent dat uw werkgever de voorwaarden van uw contract niet zonder uw toestemming kan wijzigen.

Het verschil tussen ‘expressieve’ (express) en ‘impliciete'(implied) termen

Expressieve-voorwaarden

Tussen u en uw werkgever worden ‘uitdrukkelijke arbeidsvoorwaarden’ overeengekomen. Ze zijn ofwel:

 • Mondeling overeengekomen
 • Schriftelijk vastgelegd in uw contract (of in andere documenten die deel uitmaken van uw contract, zoals een personeelshandboek)

Expressieve voorwaarden omvatten over het algemeen loon, werkuren, een opzegtermijn, enzovoort.

Impliciete termen

‘Impliciete arbeidsvoorwaarden’ zijn voorwaarden die niet mondeling zijn overeengekomen of schriftelijk zijn vastgelegd, maar toch juridisch bindend zijn.

Impliciete termen kunnen uit vele bronnen komen, zoals:

 • Wetgeving en jurisprudentie (het is bijvoorbeeld gewoonterecht dat u en uw werkgever een zorgplicht hebben jegens elkaar en andere werknemers)
 • Gebruik en praktijk op de werkplek (bijvoorbeeld een bepaald tarief voor overuren voor werknemers)
 • Een voor de hand liggend gevolg van wat er in het contract staat (bijvoorbeeld dat je je werk vakkundig en zorgvuldig doet)

Wettelijke arbeidsrechten en uw contract

Arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de arbeidswetgeving vervangen (of vervangen) eventuele eerdere overeenkomsten die u met uw werkgever had. Uw wettelijke recht op zwangerschapsverlof heeft bijvoorbeeld voorrang op de eventuele overeenkomst tussen u en uw werkgever dat u geen zwangerschapsverlof opneemt.

Hoe u een klacht kunt indienen

Als uw werkgever u geen schriftelijke gegevens over uw arbeidsvoorwaarden verstrekt, dient u dit rechtstreeks met hem/haar te bespreken.

Als u uw klacht niet informeel kunt oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC) met behulp van hun online klachtenformulier . U moet minimaal één maand onafgebroken in dienst zijn bij de werkgever voordat u een klacht kunt indienen bij de WRC.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen , inclusief details van het WRC-juryproces.

Meer informatie

Lees meer over arbeidsovereenkomsten op de website van de Workplace Relations Commission (WRC). Ook kunt u hun verklarende boekje over de Wet informatie arbeidsvoorwaarden (pdf) downloaden .

Of neem contact op met de Informatie- en Klantenservice van het WRC .

Commissie voor Werkrelaties – Informatie en Klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 tot 13.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90

Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 22-09-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, StockSnap

Bezoekers lazen ook: