Belasting belangrijke info

Geschatte leestijd : 8 minuten
Afbeelding@Pixabay

Inleiding

Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belastingdienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay As You Earn (PAYE). Het bedrag aan belasting dat u moet betalen hangt af van de hoogte van het inkomen dat u verdient en van uw persoonlijke omstandigheden. Er is een reeks verminderingen van de inkomstenbelasting beschikbaar die het bedrag van de belasting die u moet betalen, kunnen verminderen.

De Universal Social Charge (USC) (Universele Sociale Lasten) is een belasting op uw inkomen. Deze wordt geheven over uw brutoinkomen vóór eventuele pensioenbijdragen of PRSI.

U kunt geen gebruik maken van heffingskortingen of belastingaftrek (met uitzondering van bepaalde kapitaalfaciliteiten) om het bedrag dat u moet betalen te verlagen.

Inkomsten die aan de belasting zijn onderworpen

Volgens het PAYE-systeem(Pay As You Earn) wordt inkomstenbelasting geheven over alle lonen, vergoedingen, extraatjes, winsten of pensioenen en de meeste soorten rente. Er moet belasting worden betaald over alle soorten inkomsten die uit uw dienstbetrekking voortvloeien (met inbegrip van bijvoorbeeld bonussen, overwerk, loon in natura of ‘voordeel in natura’, zoals het gebruik van een auto van de zaak, fooien, kerstpakketten enzovoort).

Geld dat u krijgt en dat niet onderworpen is aan inkomstenbelasting, kan onderworpen zijn aan andere belastingen. Als u schenkingen of erfenissen krijgt, moet u mogelijk vermogensaanwasbelasting betalen. Als u activa zoals onroerend goed of aandelen verkoopt, moet u mogelijk vermogenswinstbelasting betalen.

Belastingkredietcertificaat

Op uw belastingkredietcertificaat (tax credit certicate) staat het belastingtarief dat op uw inkomen van toepassing is en de heffingskortingen waarop u recht heeft. U kunt uw belastingkredietcertificaat bekijken, afdrukken of downloaden via de online My Account Service van de belastingdienst. Aan het begin van het belastingjaar reikt Revenue u automatisch een nieuw belastingkredietcertificaat uit.

Uw tax credit certicate en RPN geeft uw werkgever de instructie om de door u verschuldigde belasting te berekenen aan de hand van:

Uw tax credit certicate en RPN geeft uw werkgever de instructie om de door u verschuldigde belasting te berekenen aan de hand van:

 • Cumulatieve basis
 • Week 1-basis
 • Tijdelijke grondslag of noodbelasting

Cumulatieve basis

Voor de meeste mensen is de cumulatieve hefngsgrondslag de normale situatie en zorgt ervoor dat uw belasting- en USC -verplichting gelijkmatig over het jaar wordt gespreid. Volgens de cumulatieve grondslag wordt uw belastingschuld berekend op basis van uw totale inkomsten vanaf het begin van het belastingjaar. De belasting die elke keer dat u wordt betaald (het loontijdvak) moet worden ingehouden, is de cumulatieve belasting die verschuldigd is van 1 januari tot die datum, verminderd met het bedrag van de belasting die al in andere loontijdvakken is ingehouden. Als een belastingkrediet of standaardtarief-aftrekpunt (of beide) in een loonperiode niet volledig worden gebruikt, kan het ongebruikte bedrag worden overgedragen en worden gebruikt in de volgende loonperiode binnen dat belastingjaar.

Week 1-basis

In bepaalde gevallen kan de fiscus de werkgever opdragen de belasting in te houden op weekbasis (wekelijks loon) of maandbasis (maandelijks loon) – ook wel de “niet cumuleerbare grondslag” genoemd. Dit betekent dat het loon voor elke periode apart wordt behandeld, los van de vorige weken of maanden. Uw werkgever houdt van week tot week inkomstenbelasting in op uw loon. Uw jaarlijkse heffingskortingen en afkooppunten worden niet met terugwerkende kracht tot 1 januari berekend en worden niet voor elke loonperiode gecumuleerd. Dit betekent dat u te veel belasting kunt betalen.

Tijdelijke grondslag of noodbelasting

U kunt op een tijdelijke basis worden belast, de zogenaamde noodbelasting, als u van baan verandert of voor het eerst gaat werken.

 1. kunt de huidige noodbelasting- en USC-tarieven (pdf ) van de belastingdienst bekijken. Om te voorkomen dat u noodbelasting moet betalen, moet u de gegevens van de nieuwe baan registreren bij de online dienst Jobs and Pension van Revenue in myAccount.

Belastingtarieven en de drempel voor het normale tarief

Belasting wordt geheven als een percentage van uw inkomen. Het percentage dat u betaalt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Het eerste deel van uw inkomen, tot een bepaald bedrag, wordt belast tegen 20%. Dit wordt het normale belastingtarief genoemd en het bedrag waarop het van toepassing is, wordt het normale belastingtarief genoemd. De rest van uw inkomen wordt belast tegen het hogere belastingtarief, 40% in boekjaar 2021.

Het bedrag dat u kunt verdienen voordat u het hogere belastingtarief begint te betalen, staat bekend als uw standard rate cut- o point. (drempelbedrag) Voorbeeld van een drempelbedrag voor het normale tarief voor een gehuwd paar of een samenwonende partner met twee inkomens

Voorbeeld van een drempelbedrag voor het normale tarief voor een gehuwd paar of een samenwonende partner met twee inkomens.

De standaard tariefgrens voor gehuwden/geregistreerde partners was € 49.000 in 2023. Dit bedrag wordt belast tegen 20% en het saldo wordt belast tegen 40%. Als beide echtgenoten/geregistreerde partners inkomen hebben, kan deze standaardtariefgrens worden verhoogd met het laagste van de volgende bedragen:

 • € 31.000 in 2023 of
 • Het bedrag van het inkomen van de echtgenoot/civiele partner met het laagste inkomen.

U kunt deze verhoging niet samen met de heffingskorting thuiszorg aanvragen . Als u voor beide in aanmerking komt, neem dan contact op met uw belastingdienst om u te helpen beslissen welke het beste voor u is.

In 2022 was de normgrens voor gehuwden/geregistreerde partners € 45.800, met een maximale verhoging van € 27.800.

Heffingskortingen

Heffingskortingen verminderen het bedrag van de belasting die u moet betalen. Heffingskortingen worden afgetrokken nadat uw belasting is berekend en een heffingskorting heeft dus dezelfde waarde voor alle belastingbetalers. Nadat uw belasting is berekend, als een percentage van uw inkomen, wordt de heffingskorting hiervan afgetrokken om het bedrag van de belasting die u moet betalen te verminderen. Een heffingskorting van bijvoorbeeld 200 euro vermindert uw belasting met dat bedrag.

Als u recht hebt op heffingskortingen die niet vermeld staan op het belastingkredietcerticaat (tax credit certicate) dat u van de belastingdienst krijgt, moet u contact opnemen met de belastingdienst om dit te laten weten.

U kunt recht hebben op verschillende he ngskortingen, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. U kunt meer informatie krijgen over de verschillende soorten he ngskortingen en belastingverminderingen en de belastingverminderingen die beschikbaar zijn voor mensen met een handicap.

Belastingaftrek

Belastingaftrek vermindert het belastingbedrag dat u moet betalen. Het bedrag waarmee een belastingaftrek uw belasting vermindert, hangt af van wat uw hoogste belastingtarief is. Dit komt doordat de aftrek van uw inkomen wordt afgetrokken voordat het wordt belast. In feite wordt de belastingaftrek “van de top afgetrokken” van uw inkomen, dat vervolgens kan worden belast tegen het standaardtarief of het hogere tarief, afhankelijk van uw inkomensniveau.

Als u bijvoorbeeld een belastingaftrek van 200 euro hebt en uw hoogste belastingtarief is 20%, dan betekent dit dat het bedrag van uw inkomen dat tegen dit tarief wordt belast, wordt verminderd met 200 euro en dat uw belasting dus wordt verminderd met 40 euro (200 euro x 20%). Als u dezelfde belastingaftrek van € 200 hebt, maar het hoogste belastingtarief dat u betaalt 40% is, dan wordt het bedrag van uw inkomen dat tegen 40% wordt belast, verminderd met € 200 en uw belastingvermindering is dus € 80 (€ 200 x 40%). Dit staat bekend als belastingaftrek tegen het marginale tarief. Wanneer uw werkgever bij de berekening van uw inkomstenbelasting rekening houdt met aftrekposten, gebeurt dit door uw standaardtarief aan te passen.

Berekening van uw belasting

Voordat u uw inkomstenbelasting berekent, trekt u het volgende van uw inkomen af:

 • Pensioenpremies
 • Betalingen aan een Permanent Health Benet Scheme (tot een
 • maximum van 10% van het inkomen). Dit is een verzekering die
 • ervoor zorgt dat het inkomen bij een ongeval, verwonding of ziekte
 • wordt voortgezet.
 • Belastingaftrek
 • Werkkosten die noodzakelijk waren voor de uitoefening van uw werkzaamheden.

Uw belastbaar loon wordt dan belast tegen 20% van het inkomen onder het drempelbedrag van het normale tarief. Het bedrag boven het drempelbedrag wordt belast tegen 40%. Dit geeft uw brutobelasting. De waarde van uw heffingskortingen wordt hiervan afgetrokken om het bedrag aan belasting te krijgen dat u moet betalen.

Factoren die het drempelbedrag voor het standaardtarief beïnvloeden

De drempel voor de toepassing van het normale tarief kan variëren naargelang van uw persoonlijke omstandigheden. Het is mogelijk dat u recht hebt op belastingaftrek waardoor uw drempelwaarde voor het standaardtarief hoger wordt. Anderzijds kan uw drempelwaarde voor het normale tarief ook worden verlaagd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het grootste deel van uw inkomen van uw werkgever komt, maar u daarbuiten ook inkomsten hebt waarop geen belasting is ingehouden.

Belastingaftrek heeft het volgende effect:

De belastingaftrek wordt verhoogd met het bedrag van de aftrek tegen het normale belastingtarief. Dit verleent vermindering tegen het standaardtarief van de belasting. en

Het verhogen van de standaard tarief band met het bedrag van de vermindering. Dit voegt het verschil toe tussen vermindering tegen het hogere belastingtarief en het normale belastingtarief.

Dit zorgt ervoor dat de aftrek volledig wordt verkregen tegen het hogere belastingtarief, indien van toepassing.

Zo zou een belastingaftrek van 1.000 euro een waarde hebben van 200 euro voor een belastingplichtige in het standaardtarief en van 400 euro voor een belastingplichtige in het hogere tarief. Dit wordt berekend door de heffingskorting te verhogen met 200 euro (1 000 x 20% normaal belastingtarief). Dit is het bedrag van het voordeel voor een belastingplichtige met het standaardtarief, maar de belastingaftrek zou een hogere waarde hebben voor een belastingplichtige die belasting tegen het hogere tarief betaalt.

Dit wordt bereikt door het drempelbedrag voor het standaardtarief met 1 000 euro te verhogen. Dit betekent dat voor een belastingplichtige tegen een hoger tarief, 1 000 euro die tegen een tarief van 40% zou worden belast, in plaats daarvan tegen 20% wordt belast, een besparing van 200 euro (400 – 200 euro) bovenop de 200 euro die wordt bespaard door de verhoging van de he ngskortingen.

De verhoging van het standaardtarief heeft geen gevolgen voor een belastingplichtige die al uitsluitend tegen het standaardtarief belasting betaalt, zodat hij alleen van de hogere he ngskortingen zou pro teren.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, kan dit gevolgen hebben voor uw belastingschijven en belastingverminderingen.

Hier vindt u de contactgegevens van Revenue voor uw regio. U kunt uw belastinggegevens ook online bekijken en bijwerken via de My AccountService van Revenue.

U hebt online toegang tot MyAccountof via de RevApp van Revenue op mobiele en tablettoestellen.

Vrijstellingen

Inkomsten die van belasting kunnen worden vrijgesteld zijn onder meer de volgende:

 • Betalingen aan erkende pensioenregelingen
 • Wettelijke ontslagvergoedingen
 • Bepaalde sociale uitkeringen
 • Inkomsten uit studiebeurzen
 • Rente van spaarbewijzen, spaarobligaties en nationale termijnspaarregelingen, binnen bepaalde grenzen Bepaalde inkomsten van kunstenaars
 • Bepaalde uitkeringen in verband met handicaps als gevolg van Thalidomide
 • Winst uit toegestane loterijen
 • Bepaalde pensioenen en uitkeringen van het leger
 • Betalingen door de Health Service Executive aan pleegouders voor de verzorging van pleegkinderen
 • Sommige schadevergoedingen uit hoofde van het arbeidsrecht
 • Vergoedingen voor lichamelijk letsel waardoor iemand niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Inkomsten uit de belegging van een dergelijke uitkering zijn eveneens vrijgesteld indien zij de voornaamste bron van inkomsten vormen. Invaliditeitspensioen dat als gevolg van hetzelfde letsel wordt ontvangen, wordt niet meegerekend bij de beoordeling van het hoofdinkomen.

Als u een laag loon hebt, hoeft u misschien geen belasting te betalen omdat uw heffingskortingen en belastingverminderingen meer bedragen dan of gelijk zijn aan het bedrag van de belasting die u moet betalen. (Er is géén vrijstelling van inkomstenbelasting voor mensen met een laag inkomen onder de 65).

U bent volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting als u ouder bent dan 65 en uw inkomen onder bepaalde grenzen ligt. De belastingdienst verstrekt informatie over belastingvrijstelling en marginale belastingvermindering, waarin de beschikbare vrijstellingsgrenzen en belastingvermindering in detail worden beschreven. Als uw inkomen boven de limiet ligt, kunt u in aanmerking komen voor marginale vrijstelling.

Marginale vrijstelling

Als uw inkomen de vrijstellingslimieten voor lage inkomens overschrijdt, maar minder dan twee keer het bedrag van de limiet bedraagt, kunt u een marginale vrijstelling aanvragen. Onder marginale vrijstelling wordt u alleen belast over het bedrag waarmee uw inkomen de limiet overschrijdt, maar op dit bedrag is een speciaal belastingtarief van 40% van toepassing

Voorbeeld:

Cormac is 66 jaar oud en getrouwd. Zijn totale inkomen voor 2020 was

 • 40.000. Volgens de gebruikelijke berekeningsmethode zou zijn belastingschuld 2.560 euro bedragen, maar volgens de marginale vrijstelling zou dat 1.600 euro zijn. Volgens de gebruikelijke methode wordt de verschuldigde belasting als volgt berekend:

Het inkomen ligt onder de drempel van het standaardtarief, dus wordt het geheel belast tegen het standaardtarief van 20%. 40.000 x 20% = €8.000 bruto belasting Zijn belastingkredieten zijn: Gehuwd: 3,300 hefngskorting werknemer: 1.650 Ouderdomskorting: 490 Totaal 5.440 De hefngskortingen worden van de bruto belasting afgetrokken om de te betalen belasting te verkrijgen €8,000 – €5,440 = €2,560

Onder marginale aftrek zou de verschuldigde belasting als volgt worden berekend.

Totaal inkomen: €40.000 Minus Vrijstellingslimiet lage inkomens: € 36.000 Geeft € 4.000 als het bedrag waarmee het inkomen de limiet overschrijdt. Marginale aftrek beperkt de verschuldigde belasting tot 40% van dit bedrag. 4,000 x 40% = €1,600

Werkkosten

Sommige werkuitgaven kunnen van uw inkomen worden afgetrokken voordat het wordt belast. Om in aanmerking te komen, moeten de uitgaven noodzakelijk zijn om uw werk te kunnen doen en moeten ze volledig voor dat doel zijn besteed en niet voor andere.

Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie over uitgaven die fiscaal aftrekbaar zijn.

Standaardtariefschijf

De standaardtariefschijf (het bedrag dat u kunt verdienen voordat u het hogere belastingtarief gaat betalen) wordt verhoogd met € 3.200 tot € 40.000 voor een alleenstaande en tot € 49.000 voor gehuwden met één verdiener . De volgende heffingskortingen gaan met € 75 omhoog naar € 1.775: Persoonlijke heffingskorting. Belastingkrediet voor werknemers.

Woont u in een ander land dan Nederland, maar hebt u wel inkomsten uit Nederland? En houdt uw werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie in Nederland daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonhefng) in? Om te voorkomen dat u over uw inkomsten in 2 landen belasting en/of premie moet betalen, heeft Nederland met Ierland een belastingverdrag gesloten.

Met het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling van loonbelasting/premie volksverzekeringen’ vraagt u de belastingdienst in Nederland toestemming om geen loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonhe ng) meer in te laten houden.

Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland beoordelen zij of u vrijstelling krijgt. Zij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u een BSN hebt. Ook moet u aantonen dat u fiscaal inwoner bent van Ierland. Daarvoor kunt u het formulier ‘Verklaring belastingplicht woonland’ gebruiken. Lees meer


Geplaatst: 18-08-2023
Bron: Revenue Ireland

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.