Belastingvermindering op medische kosten

Geschatte leestijd : 6 minuten

Inleiding

Als u medische kosten betaalt die niet door de staat of de particuliere ziektekostenverzekering worden gedekt, kunt u over een deel van die kosten belasting terugvragen. In deze kosten zijn begrepen de kosten van verpleeghuiszorg.

Er is ook belastingvermindering voor betaalde premies voor de ziektekostenverzekering en voor de verzekering langdurige zorg. De verzekeringsmaatschappij kent deze belastingvermindering aan de bron toe.

U kunt zorgkosten alléén terugvragen als u belastingplichtig bent.

Medische kosten

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering voor medische kosten die u voor uzelf of voor een ander betaalt. U kunt alleen belasting terugvragen als u de kosten niet op een andere manier kunt verhalen. U kunt geen belasting terugvragen over reeds ontvangen of te ontvangen bedragen van:

 • Een openbare of lokale autoriteit, bijvoorbeeld de HSE (Health Service Authority)
 • Een verzekeringspolis
 • Elke andere bron, bijvoorbeeld compensatie

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering op:

 • Kosten van dokters- en adviseurshonoraria
 • Artikelen of behandelingen voorgeschreven door een arts of consulent
 • Onderhoud of behandeling in een ziekenhuis, behandelinstelling (zoals een kliniek) of een verpleeghuis
 • Kosten van het in dienst hebben van een gediplomeerde verpleegster aan huis
 • Kosten van logopedie door een logopedist voor een daarvoor in aanmerking komend kind
 • Vervoer per ambulance
 • Kosten van onderwijspsychologisch onderzoek door een onderwijspsycholoog bij een daarvoor in aanmerking komend kind
 • Behandeling door een psycholoog of psychotherapeut
 • Acupunctuur
 • Bepaalde uitgavenposten voor een kind dat lijdt aan een ernstige levensbedreigende ziekte
 • Kosten van nierpatiënten (tot een maximumbedrag afhankelijk van of de patiënt ziekenhuisdialyse, thuisdialyse of CAPD gebruikt)
 • Gespecialiseerde tandheelkundige behandeling
 • Reguliere kraamzorg
 • In-vitrofertilisatie

Ook komen in aanmerking voor belastingvermindering als ze zijn voorgeschreven door een arts:

 • Medicijnen en medicijnen
 • Diagnostische procedures
 • Orthoptische of vergelijkbare behandeling (bijvoorbeeld behandelingen voor scheelzien en oogbewegingsstoornissen)
 • Gehoorapparaten
 • Orthopedisch bed of stoel
 • Rolstoel of rolstoellift (er is geen ontheffing voor aanpassing aan het gebouw om een ​​lift mogelijk te maken)
 • Glucometer voor een diabeticus
 • Inschakelen van een gediplomeerde verpleegkundige bij een ernstige ziekte
 • Fysiotherapie, pedicure/podotherapie of vergelijkbare behandelingen
 • Kosten van een computer waarbij er medisch bewijs is dat het nodig is om een ​​persoon met een ernstige handicap te helpen communiceren
 • Kosten van glutenvrij voedsel voor mensen met coeliakie en diabetesproducten voor mensen met diabetes. In plaats van een recept kunt u een brief van een arts gebruiken waarin staat dat u coeliakie of diabetes heeft. U kunt bonnetjes van supermarkten of drogisterijen gebruiken.

Let op: Deze lijsten zijn niet uitputtend. Inkomsten worden toegevoegd aan de lijst met behandelingen en apparaten waarvoor u van tijd tot tijd belastingvermindering kunt krijgen. Als u een nieuwe procedure ondergaat of een nieuw apparaat gebruikt, loont het de moeite om na te gaan of u aanspraak kunt maken op belastingvermindering. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst .

U kunt geen aanspraak maken op tegemoetkoming voor kosten van cosmetische chirurgie, tenzij u de operatie nodig heeft als gevolg van een aangeboren afwijking, lichamelijk letsel of ziekte.

Voor behandeling naar het buitenland

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering op de kosten van medische behandeling die u buiten Ierland krijgt (behandeling in het buitenland). Als de behandeling in het buitenland ook in Ierland mogelijk is, kunt u voor deze zorg geen reiskosten declareren.

Als de kwalificerende zorg alléén buiten Ierland beschikbaar is, kunt u ook redelijke reis- en verblijfkosten declareren. De kosten van één persoon die de patiënt vergezelt, kunnen ook worden toegestaan ​​als de toestand van de patiënt dit vereist. Als de patiënt een kind is, zijn de uitgaven van één ouder meestal toegestaan ​​en, uitzonderlijk, van beide ouders wanneer duidelijk is dat beiden bij het kind moeten zijn.

De behandelaar (huisarts, consulent of tandarts) die uw zorg verleent, moet praktijkgerechtigd zijn in het land waar de zorg wordt verleend.

U kunt de kosten van onderhoud of behandeling in een ziekenhuis, verpleeghuis of kliniek in het buitenland alleen declareren als het ziekenhuis, verpleeghuis of de kliniek toegang heeft tot 24-uurs verpleging ter plaatse.

Tandheelkundige en optische behandeling

Voor gewone oogheelkundige en tandheelkundige zorg kunt u geen belastingvermindering krijgen. Routine oogheelkundige behandeling omvat het testen van het gezichtsvermogen, levering

en onderhoud van brillen en contactlenzen. U kunt belastingvermindering krijgen voor orthoptische of soortgelijke behandelingen op voorschrift van een arts. 

Routinematige tandheelkundige behandelingen omvatten extracties, schalen en vullen van tanden en levering en reparatie van kunsttanden en kunstgebitten.

De volgende tandheelkundige behandelingen komen wel in aanmerking voor belastingvermindering:

 • Kronen
 • Veneers/Rembrandt type geëtste vullingen
 • Tip vervangen
 • Gouden platen
 • Gouden inlays
 • Endodontie (wortelkanaalbehandeling)
 • Parodontale behandeling
 • Orthodontische behandeling (beugels en aanverwante behandelingen)
 • Chirurgische extractie van geïmpacteerde verstandskiezen: dit komt in aanmerking voor belastingvermindering wanneer het in het ziekenhuis wordt uitgevoerd
 • Brugwerk

Verpleeghuiskosten

Onderhoud of behandeling in een ziekenhuis omvat ook onderhoud of behandeling in een verpleeghuis. Als u de verpleeghuiskosten betaalt, kunt u de belastingvermindering krijgen – of u nu zelf in het verpleeghuis verblijft of dat u betaalt voor een andere persoon.

U kunt aanspraak maken op deze vermindering tegen uw hoogste belastingtarief als het verpleeghuis 24-uurs verpleging op locatie levert. Dit betekent dat het bedrag aan leges dat u betaalt, wordt afgetrokken van het totale bedrag van uw inkomen. Dit vermindert het bedrag van uw inkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de belasting. Inkomsten geven voorbeelden van belastingvermindering op verpleeghuiskosten .

Thuisverpleging

U kunt aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van het in dienst hebben van een gediplomeerde verpleegkundige aan huis tegen het standaardtarief van 20%. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over het in dienst nemen van een gediplomeerde verpleegkundige in huis .

Kinderen met een blijvende handicap of kanker

Voor kinderen die in behandeling zijn voor kanker (kinderoncologiepatiënten dus) en kinderen met een blijvende handicap kunt u aanspraak maken op belastingvermindering voor de volgende zorgkosten.

Telefoon: Als een kinderoncologiepatiënt of een kind met een blijvende handicap thuis wordt behandeld, kunt u aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding voor telefoonhuur en gesprekken voor zover deze kosten rechtstreeks verband houden met de behandeling.

Overnachting: Belastingvermindering is ook toegestaan ​​voor ouders of voogden wanneer het kind als onderdeel van hun behandeling in een ziekenhuis moet overnachten en de ouder of voogd in de buurt moet blijven. Er is vrijstelling toegestaan ​​voor betalingen voor accommodatie in het ziekenhuis en/of een hotel of bed-and-breakfast in de buurt van het ziekenhuis.

Reiskosten: De reiskosten van en naar het ziekenhuis, voor de patiënt en hun ouders of voogden, voor reizen die essentieel zijn voor de behandeling van het kind. Er geldt een kilometervergoeding als u een eigen auto gebruikt.

Hygiëneproducten en speciale kleding: Belastingvermindering is ook toegestaan ​​voor ouders of verzorgers voor de kosten van hygiëneproducten en speciale kleding voor het kind. Hiervoor geldt een maximum van € 500,- per jaar.

Nierpatiënten

Voor bepaalde uitgaven van nierpatiënten wordt onder specifieke rubrieken belastingvermindering verleend. De hoogte van de verlichting hangt af van waar de patiënt wordt verzorgd (bijvoorbeeld in het ziekenhuis of thuis).

Voor thuisdialyse en CAPD kunt u aanspraak maken op aftrekposten voor bijvoorbeeld elektriciteit, telefoon, was en reiskosten. Lees meer over nierpatiënten en belastingvermindering op medische kosten op inkomsten.nl .

Ziektekostenverzekering

Als u een zorgverzekering hebt, kunt u belastingvermindering krijgen op de premie die u betaalt aan een erkende verzekeraar .

U hoeft geen aanspraak te maken op de vrijstelling – deze wordt gegeven als een vermindering van het bedrag van de verzekeringspremie die u betaalt. Dit staat bekend als Tax Relief at Source (Belastingvermindering aan de Bron) (TRS).

In sommige situaties is TRS echter niet van toepassing, bijvoorbeeld wanneer een werkgever namens een werknemer de ziektekostenverzekering betaalt. Dit wordt behandeld als een voordeel van alle aard en er is belasting (PAYE, PRSI en USC ) verschuldigd over het totale bedrag. Dit betekent dat de werknemer geen Belastingvermindering op de verzekeringspremie krijgt en de

werknemer dus rechtstreeks een claim kan indienen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kunt u voorbeelden vinden van hoe belastingvermindering wordt toegepast wanneer premies voor ziektekostenverzekering rechtstreeks door werkgevers worden betaald .

De tegemoetkoming wordt verleend tegen een tarief van 20% van de kosten, tot een maximum van € 1.000 per volwassene en € 500 per kind. Een kind is iemand jonger dan 21 jaar waarvoor kinderpremie is betaald.

Verzekering langdurige zorg

Er is een heffingskorting voor betalingen aan regelingen voor langdurige zorg. Dit werkt op dezelfde manier als de Zvw-heffingskorting.

Tarieven

Belastingvermindering op ziektekosten en ziektekosten wordt gegeven tegen het standaardtarief van 20%.

Belastingvermindering voor verpleeghuiskosten kan echter worden aangevraagd tegen uw hoogste belastingtarief. Dit betekent dat het deel van uw inkomen dat tegen uw hoogste belastingtarief belastbaar is, wordt verlaagd.

Aanvragen

Aan de belastingvermindering voor de ziektekostenverzekering of langdurige zorgverzekering hoeft u niets te doen, want de kortingen worden automatisch aan de bron toegekend en zijn inbegrepen in het bedrag dat u betaalt.

U moet de tegemoetkoming ziektekosten apart aanvragen. U kunt alleen medische kosten declareren als u kwitanties heeft om uw claim te staven. Voor tandartskosten dient uw tandarts Form Med 2 (pdf) in te vullen , zodat u deze als kwitantie kunt gebruiken.

U kunt online belastingvermindering aanvragen met behulp van de ‘myAccount’-service van de Belastingdienst .

De myAccount-service van Revenue omvat een trackerservice voor bonnen waarmee u uw bonnengegevens online kunt opslaan. Als u van deze dienst gebruik maakt, kunt u aanspraak maken op belastingvermindering via de dienst Real Time Credit. Dit betekent dat u ziektekosten en verpleeghuiskosten kunt declareren wanneer u ze betaalt en verhoogde heffingskortingen krijgt bij uw volgende loonbetaling van uw werkgever. U kunt een Real Time Credit claim indienen via myAccount .

Als u de trackerservice voor bonnen niet gebruikt, moet u uw medische kwitanties 6 jaar bewaren, zodat de belastingdienst uw claim kan onderzoeken.

U kunt ook offline medische kosten declareren door een papieren formulier 12 (pdf) of een formulier 12S (pdf ) (een vereenvoudigde versie voor routinematige belastingaangiften) in te vullen en terug te sturen naar uw belastingkantoor. U kunt een formulier 12 of een formulier 12S aanvragen door de belastingdienst te bellen op (01) 738 3675. U kunt ook uw gegevens e-mailen naar custform@revenue.ie.

De vrijstelling wordt gegeven door een aflossing aan het eind van het jaar. De verjaringstermijn voor vorderingen tot teruggaaf van belasting is vier jaar .

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van de Belastingdienst of via de PAYE Lo-call-service .


Geplaatst: 21-04-2023
Bronnen: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: