Berechting van geschillen en klachten over arbeidsrechten

Geschatte leestijd : 5 minuten

Als u een klacht of geschil op de werkvloer heeft

Heeft u een klacht over uw arbeidsrechten? Neem dan eerst contact op met uw werkgever. Als u uw klacht niet informeel kunt oplossen, kunt u een formele klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC).

Uw klacht wordt doorverwezen naar:

 • Een bemiddelingsmedewerker als de klacht kan worden opgelost door bemiddeling en geen van beide partijen bezwaar maakt
 • Een beoordelaar als een van de partijen bezwaar heeft tegen behandeling via bemiddeling of als de bemiddeling niet succesvol is

Als onderdeel van de arbitragedienst onderzoeken arbitragefunctionarissen geschillen, grieven en claims die individuen of kleine groepen werknemers op grond van de arbeidswetgeving indienen.

Klachten kunnen gaan over ontslag , onredelijk ontslag , opzegtermijn , minimumloon , werkuren en verlof . De WRC kan uitspraak doen over klachten die zijn ingediend op grond van de arbeidswetgeving vermeld in bijlage 5 van de Workplace Relations Act 2015.

Recente veranderingen

Naar aanleiding van een uitspraak van het Hooggerechtshof is de wet die bepaalde WRC-procedures regelt bijgewerkt (zie ‘WRC-procedurele wijzigingen’ hieronder).

Wie kan een klacht indienen bij de WRC?

U kunt een klacht indienen bij de WRC als u:

 • De rechtstreeks getroffen persoon bent (dat wil zeggen de ‘directe klager’)
 • Een aangewezen persoon bent die optreedt namens de directe klager

Een aangewezen persoon is iemand die in het relevante arbeidsrecht wordt genoemd als gerechtigd om een ​​klacht in te dienen of een geschil voor te leggen, zoals een vakbondsvertegenwoordiger.

Hoe u een klacht kunt indienen

Als u uw klacht niet informeel met uw werkgever kunt oplossen, kunt u een formele klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC) met behulp van het online klachtenformulier .

Afhankelijk van uw klacht moet u mogelijk ‘pre-klachtstappen’ ondernemen, zoals het verzamelen van ondersteunende documenten en deze als onderdeel van de klacht naar de WRC sturen. Als u bijvoorbeeld een klacht indient op grond van de Nationale Wet op het Minimumloon, moet u bij uw werkgever een ‘inkomensverklaring’ aanvragen voordat u uw klacht bij de WRC indient.

U moet uw klacht binnen zes maanden na de datum van de vermeende overtreding van de wet indienen bij de WRC. Indien er een redelijke reden voor de vertraging bestaat, kan de termijn met nog eens zes maanden worden verlengd.

Hoe uw klacht wordt afgehandeld

Uw klacht kan worden afgehandeld door middel van bemiddeling of arbitrage .

Als zowel u als uw werkgever akkoord gaan met bemiddeling , zal een bemiddelaar u helpen tot een wederzijds aanvaardbare overeenkomst te komen. Deze methode voorkomt vaak dat klachten de fase van een formele rechtszitting bereiken. De bemiddeling kan plaatsvinden via telefoon, video of face-to-face ontmoetingen.

Bij arbitrage vindt er een openbare hoorzitting plaats (behalve in uitzonderlijke omstandigheden) en zal een adjudicator een formeel oordeel vellen. 

Hoe werkt de bemiddeling?

Indien uw klacht niet via mediation wordt afgehandeld , of indien de mediation niet succesvol is, wordt deze doorverwezen naar een onafhankelijke ‘geschillenfunctionaris’. Meestal voert de gerechtsdeurwaarder een onderzoek uit.

In sommige gevallen kan de WRC besluiten de klacht uitsluitend middels schriftelijke opmerkingen te behandelen, tenzij een van de partijen binnen 42 dagen na ontvangst daarvan bezwaar maakt. U kunt lezen over de WRC-procedures in het onderzoek naar klachten over werkgelegenheid en gelijkheid (pdf).

Uw bewijsmateriaal verzamelen

Voordat de hoorzitting plaatsvindt, moet u al het relevante bewijsmateriaal en documentatie verzamelen om uw zaak te ondersteunen. Dit bewijsmateriaal moet u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 werkdagen vóór de zitting, aan de gerechtsdeurwaarder overhandigen . Ook moet u een kopie van al uw bewijsstukken aan de andere partij (bijvoorbeeld uw werkgever) geven.

Voorbeelden van bewijsmateriaal zijn onder meer:

 • E-mails of brieven
 • Notulen van vergaderingen
 • Arbeidsovereenkomsten of personeelshandboeken
 • Geluidsopnamen
 • CCTV-beelden.

Op de dag van de zitting of binnen 15 werkdagen na de zittingsdatum kan de gerechtsdeurwaarder besluiten om u of uw werkgever geen documenten toe te staan.

Het bijwonen van de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting hebben zowel u als uw werkgever de gelegenheid om gehoord te worden en eventueel relevant bewijsmateriaal aan te voeren.

Degene die de klacht indient, kan zich ter terechtzitting laten vertegenwoordigen door:

 • Een vakbondsfunctionaris, of een ambtenaar van een orgaan dat de belangen van werkgevers behartigt
 • Een praktiserend advocaat of praktiserend advocaat
 • Een ouder of voogd, evenals een van de reeds genoemde personen (in het geval van een klager die jonger is dan 18 jaar)
 • Elke andere persoon met toestemming van de scheidsrechter

Hoorzittingen worden nu in het openbaar gehouden (zie ‘procedurele wijzigingen in de WRC’ hieronder).

De WRC beschikt over informatie over wat er gebeurt tijdens een hoorzitting .

De beslissing van de adjudicator

De adjudicator neemt een beslissing in overeenstemming met de relevante wet en de beslissing wordt schriftelijk aan u en uw werkgever meegedeeld. In dit stadium kan elke partij in beroep gaan tegen deze beslissing – zie ‘Bezwaar maken tegen de beslissing van een jury’ hieronder.

Beslissingen van scheidsrechters zullen worden gepubliceerd en zullen in de meeste gevallen de namen van de betrokken partijen bevatten (zie ‘WRC-procedurele wijzigingen’ hieronder).

In beroep gaan tegen de beslissing van een adjudicator

Als u niet tevreden bent met de beslissing van de arbiter, kunt u binnen 42 dagen in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank . Als u niet binnen 42 dagen in beroep gaat tegen de beslissing, wordt deze juridisch bindend en kan deze worden afgedwongen via de districtsrechtbank.

Op de website van de Workplace Relations Commission (WRC) kunt u lezen hoe u in beroep kunt gaan . U kunt ook contact opnemen met de informatie- en klantenservice van het WRC 

Hoe wordt de beslissing van de adjudicator ten uitvoer gelegd?

De werkgever heeft 56 dagen de tijd om de beslissing van de scheidsrechter uit te voeren. Indien de werkgever dit nalaat, kunnen de werknemer, de WRC, de vakbond of de uitgezonderde instantie van de werknemer de rechtbank verzoeken om een ​​bevel aan de werkgever om dit wel te doen. Een uitgezonderde instantie is een instantie die de belangen van een bepaalde groep werknemers behartigt.

Over het algemeen moet de rechtbank de beschikking geven. Indien besloten werd de werknemer te herplaatsen of opnieuw in dienst te nemen, kan de rechtbank een bevel tot schadevergoeding in de plaats stellen. De compensatie kan maximaal 104 weken loon bedragen, wat wordt berekend op basis van de regels van de Unfair Dismissals Acts 1977–2015. Ook kan de rechtbank de betaling van rente gelasten.

Een werkgever die een bevel tot schadevergoeding niet naleeft, begaat een overtreding (tenzij hij kan aantonen dat hij daar vanwege financiële omstandigheden niet aan kon voldoen).

Procedurele wijzigingen in de WRC

Naar aanleiding van een uitspraak van het Hooggerechtshof is de wet die bepaalde WRC-procedures regelt , als volgt bijgewerkt:

 • Hoorzittingen zijn nu openbaar (behalve in gevallen waarin sprake is van ‘ bijzondere omstandigheden ’)
 • Beslissingen worden bij publicatie niet langer geanonimiseerd
 • WRC-juryleden hebben nu wettelijke bevoegdheden om een ​​eed of belofte af te leggen
 • Het afleggen van vals bewijs onder ede is een misdrijf dat vervolgd kan worden

De wijzigingen zijn van kracht vanaf 29 juli 2021. U kunt meer lezen in de WRC-richtlijnen over de Workplace Relations (Diverse Voorzieningen) Act 2021 .

Bovenstaande wijzigingen zijn niet van toepassing op:

 • Geschillen over arbeidsverhoudingen (op grond van artikel 13 Industrial Relations Act 1969), die in besloten kring zullen worden behandeld
 • WRC-bemiddeling, die volledig vertrouwelijk blijft

Meer informatie over klachten bij de WRC

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht bij de WRC kunt u lezen (pdf) . U kunt ook contact opnemen met de Informatie- en Klantenservice van het WRC .

Commissie voor Werkrelaties – Informatie en Klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 tot 13.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur

Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 22-09-2023
Bron: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, geralt

Bezoekers lazen ook: