Beroep tegen Social Welfare

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

Als u denkt dat u ten onrechte een bijstandsuitkering is geweigerd, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Social Welfare Appeals Office. U kunt ook in beroep gaan als u het niet eens bent met een beslissing van een beslisser of aangewezen persoon (in het geval van de aanvullende bijstandsregeling). U moet binnen 21 dagen na het verkrijgen van de beslissing op uw claim beroep aantekenen.

Het Social Welfare Appeals Office (SWAO)  opereert onafhankelijk van het Ministerie van Social Protection. Het heeft tot doel een onafhankelijke, toegankelijke en eerlijke beroepsdienst te bieden met betrekking tot het recht op sociale uitkeringen en die dienst op een snelle en hoffelijke manier te leveren. Het Bureau wordt geleid door een Chief Appeals Officer en heeft zijn eigen Appeals Officers die beslissingen nemen over beroepen.

U kunt een lijst krijgen van socialezekerheidsregelingen en uitkeringen die worden gedekt door het Beroepsbureau voor sociale zekerheid (pdf) .

Het College van Beroep voor de Maatschappij behandelt ook beroepen voor een deel van de uitkeringen op grond van het  Supplementary Welfare Allowance Scheme  Overzicht aanvullende bijstandsregeling

Het gaat echter niet in op de discretionaire elementen van de aanvullende bijstandsregeling.

Voorwaarden

Beroepsprocedure

Als u een sociale uitkering is geweigerd of als u het niet eens bent met een beslissing van een beslisser of aangewezen persoon , moet u binnen 21 dagen na de beslissing in beroep gaan. In uitzonderlijke gevallen kunnen beroepen die buiten deze periode worden ontvangen, worden aanvaard. U moet

in uw beroepschrift aangeven waarom u denkt dat de beslissing niet correct was en alle bewijsstukken en documenten bijvoegen die u in behandeling wilt nemen door het OCMW.

Ook moet u een kopie meesturen van de brief die u heeft gekregen van de Beslisser/Aangewezen Persoon die u op de hoogte heeft gesteld van de beslissing waartegen u nu in beroep wilt gaan. De redenen voor de beslissing moeten altijd schriftelijk worden meegedeeld en de brief moet zijn opgesteld in een voor u begrijpelijke taal.

U kunt in deze fase een mondelinge behandeling aanvragen. (Zie ook ‘Hoe aanvragen’ hieronder.) Het Beroepsbureau Maatschappelijk Welzijn (SWAO) stuurt u een brief om te laten weten dat zij uw beroepschrift hebben ontvangen.

Uitleg:
In sommige gevallen ontvangt het Social Welfare Appeals Office. (SWAO) een bezwaarschrift en besluit na toetsing dat de redenen voor het besluit niet volledig door u zijn begrepen. In deze gevallen zal de SWAO het beroepschrift doorverwijzen naar het betreffende regelingsgebied van de Department of Social Protection en vragen om opheldering van het besluit. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Als u na de verduidelijking van de afdeling nog steeds niet tevreden bent met de beslissing, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij de SWAO.

Na het indienen van een beroepschrift meldt het Social Welfare Appeals Office (SWAO) het beroepschrift aan bij het Department of Social Protection. Deze melding vereist dat alle voor het beroep relevante dossiers of documenten worden doorgestuurd naar de SWAO.

Wanneer het ministerie van Social Protection een beroepschrift ontvangt, herziet het de oorspronkelijke beslissing om te beslissen of deze in uw voordeel moet worden herzien. In sommige gevallen betekent dit dat nieuw bewijs wordt beoordeeld door een medische beoordelaar of een social welfare inspector. Als het besluit in dit stadium door de afdeling wordt gewijzigd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Als de beslissing niet wordt gewijzigd door de Afdeling, wordt uw zaak onderzocht door een Appeals Officer.

In het algemeen worden beroepen behandeld in de volgorde waarin ze zijn ontvangen. Bezwaren tegen de aanvullende bijstandsuitkering (inclusief huurtoeslag) krijgen echter prioriteit zodra het dossier en de indiening van de afdeling zijn ontvangen. De Appeals Officer kan op basis van schriftelijke bewijsstukken beslissen over uw beroep. Dit heet ‘deciding the appeal summarily’  (summier beslissen op het beroep).

Mondelinge behandeling

Uw beroep kan tijdens een mondelinge behandeling worden behandeld, hetzij omdat u hierom heeft verzocht, hetzij omdat de Appeals Officer heeft besloten dat dit gepast is voor uw beroep. U wordt uitgenodigd om deze hoorzitting bij te wonen. Het is informeel en u kunt een vertegenwoordiger meenemen naar de hoorzitting voor ondersteuning of assistentie. Een vertegenwoordiger kan een vriend, collega, openbare vertegenwoordiger of vakbondsfunctionaris zijn. Het staat u ook vrij om juridische vertegenwoordiging in te brengen als u dat wilt, maar dit is geen vereiste. De hoorzittingen vinden in besloten kring plaats. Als u in Dublin of de omliggende gebieden woont, worden hoorzittingen gehouden bij het Social Welfare Appeals Office (zie adres hieronder). Buiten Dublin worden hoorzittingen gehouden op een locatie zo dicht mogelijk bij uw woonplaats.

Over het algemeen is de beslissing van een Appeals Officer definitief. Een Appeals Officer kan zijn beslissing echter herzien als er nieuw bewijsmateriaal, nieuwe feiten of een relevante verandering van omstandigheden aan het licht komen nadat een beslissing is genomen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Appeals Officer

De Chief Appeals Officer kan een beslissing van een Appeals Officer herzien als blijkt dat er een fout is gemaakt in verband met de wet of de feiten. In beide gevallen dient u een schriftelijk verzoek om een ​​herzien besluit te sturen en de nieuwe bewijsstukken bij te voegen. Het is belangrijk om aan te geven op welke gronden u een herzien besluit wenst.

Als u een beoordeling door de Chief Appeals Officer wilt, moet u specifieke redenen opgeven waarom u denkt dat er een fout is gemaakt met betrekking tot de wet of de feiten.

Indien u het niet eens bent met de eindbeslissing van het College van Beroep voor de Sociale Zaken, kunt u het Bureau van de Ombudsman verzoeken uw zaak te onderzoeken. De Ombudsman kan klachten over het optreden van de SWAO onderzoeken en kan ook klachten onderzoeken over de dagelijkse administratieve werkzaamheden van de SWAO.

U kunt in beroep gaan bij de High Court in een rechtsvraag of een rechterlijke toetsing vragen bij de High Court als u van mening bent dat het beroep niet eerlijk is verlopen. In deze situatie dient u echter juridisch advies in te winnen.

Bovenwettelijke socialezekerheidsregelingen

Het College van Beroep voor de Sociale Zaken behandelt geen regelingen die niet op wettelijke basis zijn, bijvoorbeeld de Household Benefits Scheme of de Free Travel Scheme . Er is geen formeel beroepssysteem voor deze regelingen. Als u echter niet tevreden bent, moet u vragen om de beslissing te laten beoordelen door de afdeling van het ministerie van Social Protection die uw aanvraag heeft behandeld.

Tribunaal voor sociale zekerheid

De Rechtbank voor Sociale Zaken is een speciaal wettelijk beroepssysteem voor mensen aan wie de uitkering of de uitkering voor werkzoekenden wordt geweigerd vanwege een arbeidsconflict op hun standplaats. Het biedt een tweede beroepsmogelijkheid na een beroep bij de Dienst van Beroep voor de Sociale Zaken. U kunt echter ook rechtstreeks beroep aantekenen bij de Rechtbank zonder eerst langs te gaan bij het College van Beroep voor de Sociale Zaken.

Tarieven

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit over de sociale zekerheid bij het College van Beroep voor de Maatschappij.

Als u moet reizen om een ​​zitting bij te wonen, vergoedt het Social Welfare Appeals Office de redelijke reiskosten. U kunt ook een vergoeding krijgen voor eventuele gederfde inkomsten als u vrij moet nemen om aanwezig te zijn. Het Beroepsbureau voor Sociale Zaken kan een toewijzing toekennen aan een vertegenwoordiger, zoals een advocaat, als deze u vergezelt naar het beroep.

Hoe toe te passen?

U doet uw aanvraag op het speciale Bezwaarformulier (pdf), ook verkrijgbaar bij uw Intreo Centrum of Maatschappelijk Bijkantoor of het Beroepsbureau Maatschappij. U kunt ook de gronden van uw beroep uiteenzetten in een brief aan het Beroepsbureau of per e-mail naar swappeals@welfare.ie . Het belangrijkste is dat u uw zaak volledig uiteenzet.

In uw bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw  Personal Public Service Number (PPSN)
  • De betaling die u claimt
  • De beslissing waartegen u in beroep gaat
  • De redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • Een kopie van de weigeringsbrief van het Ministerie van Social Protection

U kunt bij het indienen van uw beroepschrift om een ​​mondelinge behandeling verzoeken. Gewoonlijk vragen mensen om hoorzittingen omdat ze een bepaald aspect van het bewijsmateriaal willen toelichten of omdat ze van mening zijn dat ze hun zaak beter kunnen maken als ze persoonlijk verschijnen om hun bewijsmateriaal te presenteren. In sommige gevallen besluit de Appeals Officer tot een mondelinge behandeling.

U kunt hulp krijgen bij het indienen van een beroep bij uw local Citizens Information Service.

Meer informatie is beschikbaar social Welfare Appeals (pdf). Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij uw Intreo Centrum, de Social Welfare Branch Office of bij het College van Beroep voor Social Welfare.

Contact

Beroepsbureau voor sociale zekerheid

D’Olier House
D’Olier Street
Dublin 2
Ierland

Tel: (01) 673 2800 (Als u van buiten Ierland belt, bel dan +353 1 673 2800)
Lokaal: 0818 747 434 (Let op: de tarieven voor het gebruik van 0818 (Lo-call) nummers kunnen variëren)
Fax: (01) 671 8391
Website en E- mail

Tribunaal voor sociale zekerheid

Ministerie van Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin 1
Ierland

Bureau van de Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 W773
Ierland

Tel: +353 (0)1 639 5600
Website


Geplaatst: 19-09-2022
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: