Blinden Pensioen

Geschatte leestijd : 5 minuten

Het Blinden Pensioen is een inkomensafhankelijke uitkering die wordt betaald aan mensen die blind of slechtziend zijn en hun gewone verblijfplaats in Ierland hebben. De betaling wordt gedaan door het Department of Social Protection.

De betaling bestaat uit een persoonlijk tarief voor u en extra bedragen voor een gekwalificeerde volwassene en eventuele kinderen ten laste (zie ‘Tarief van Blinden Pensioen’ hieronder). Als u een Blinden Pensioen krijgt, komt u mogelijk ook in aanmerking voor de Blind Welfare Allowance, betaald door de HSE .

U krijgt automatisch een Free Travel Pass en een Companion Free Travel Pass. Met een Free Travel Pass kunt u gratis reizen met het openbaar vervoer in Ierland. Met een Companion Free Travel Pass kan uw begeleider van 16 jaar of ouder ook gratis reizen. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor andere voordelen, zoals de verhoging Alleenwonen , de Brandstoftoeslag en het Huishoudelijke Bijslagenpakket .

Blind Pensioen is een belastbare inkomstenbron.

In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat mensen met het maximale blindpensioen vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week zullen krijgen. Er zullen proportionele verhogingen zijn voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief.

Eenmalige betaling

Mensen die een mantelzorgsubsidie , arbeidsongeschiktheidsuitkering , invaliditeitspensioen of blind pensioen ontvangen, krijgen tussen 22 november 2023 en 24 november 2023 een eenmalige uitkering van € 400,-. U ontvangt de eenmalige uitkering op dezelfde dag dat u uw primaire uitkering krijgt. betaling.

U krijgt slechts één uitkering, ook als u voor meer dan één van deze uitkeringen in aanmerking komt of als u voor meer dan één persoon zorgt.

Om in aanmerking te komen voor Blinden Pensioen moet u:

 • Blind zijn of slechtziend zijn
 • 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 66 jaar
 • U moet uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben
 • Voldoen aan een middelentoets

Welk bewijs van blindheid of slechtziendheid is nodig?

Om in aanmerking te komen voor Blinden Pensioen moet uw gezichtsvermogen aanzienlijk verminderd zijn, zodanig dat u geen enkele baan meer kunt uitoefenen waarbij uw gezichtsvermogen essentieel is, of dat u uw normale beroep niet meer kunt uitoefenen.

Als u geregistreerd bent bij Vision Ireland , betekent dit meestal dat u aan deze vereiste voldoet. Als u niet bij Vision Ireland bent geregistreerd, moet u een medisch rapport van een oogarts (oogchirurg of optometrist) aan de afdeling overleggen.

De belangrijkste items die als middelen worden geteld, zijn onder meer:

 • Eventuele contante inkomsten die u of uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende heeft (inclusief inkomsten uit arbeid)
 • De waarde van spaargeld, beleggingen, aandelen, grond etc.
 • Welke eigendommen u ook heeft
 • Alimentatie die aan u wordt betaald als u in de steek bent gelaten, gescheiden bent of als geregistreerde partner niet samenwoont met de andere geregistreerde partner.

De volgende posten tellen niet mee als middelen voor Blind Pensioen:

 • Je eigen huis
 • Elke betaling door het Ministerie van Sociale Bescherming
 • De waarde van de eerste € 20.000 aan kapitaalgoederen (bijvoorbeeld spaargeld)
 • Geld ontvangen van een erkende liefdadigheidsorganisatie (exclusief publieke of lokale overheid)
 • Het onderhoudsgedeelte van een studiefinanciering van SUSI betaald aan u, een gekwalificeerde volwassene of kind(eren) ten laste(en) voor bepaalde cursussen
 • Inkomen tot een bepaalde grens uit arbeid
 • Inkomsten uit revalidatietraining
 • Toelagen voor pleegzorg
 • Mobiliteitsvergoeding van het ministerie van Volksgezondheid
 • Blindenuitkering betaald door de HSE
 • Promotiebeurzen tot € 20.000,- per jaar gedurende maximaal 4 jaar

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont, wordt de helft van uw gezamenlijke middelen vastgesteld.

Het Department of Social Protection (DSP) geeft meer informatie over de middelentoets voor Blinden Pensioen. (means test for Blind Pension)

U kunt uit dienstbetrekking € 165,- per week verdienen voordat deze inkomsten van invloed zijn op uw uitkering. Verdient u meer dan € 165 per week uit werk, dan telt de helft van uw inkomen tussen € 165 en € 375 niet mee bij de Blind Pensioenmiddelentoets. Al uw inkomsten boven € 375 worden als inkomen beschouwd en uw recht op Blind Pensioen wordt verminderd overeenkomstig de toepasselijke verlaagde uitkeringstarieven voor Blind Pensioen .

Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende.

Blind Pensioentarieven 2023

Wekelijks Maximaal persoonlijk tariefVerhoging voor een volwassene ten lasteVerhoging voor een kind ten laste 
€ 220€ 146Kind jonger dan 12 jaar€ 42 (vol tarief)€ 21 (halve prijs) Kind van 12 jaar en ouder€ 50 (vol tarief)€ 25 (halve prijs)
Bekijk de tarieven in de begroting 2024

Bent u jonger dan 66 jaar en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u ook in aanmerking komen voor:

 • Adoptievoordeel
 • Halve vergoeding voor mantelzorgers
 • Gezondheids- en veiligheidsvoordeel
 • Ziekte voordeel
 • Blessure voordeel
 • Werkzoekendenvoordeel
 • Moederschapsuitkering
 • Eenoudergezinsbetaling (totdat uw jongste kind 16 is)
 • Gedeeltelijk capaciteitsvoordeel
 • Vaderschapsuitkering
 • Oudervoordeel
 • Arbeidsongevallenuitkeringen, waaronder letseluitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen bij overlijden
 • Premievrij en niet-premievrij weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen

Als er een verhoging geldt voor een gekwalificeerde echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende of gekwalificeerde kinderen met uw Blind Pensioen, dan is er ook een verhoging verschuldigd op de hierboven genoemde regelingen.

Gedeeltelijk capaciteitsvoordeel

Bij de inkomenstoets voor Blind Pensioen wordt geen rekening gehouden met een gedeeltelijke capaciteitsuitkering, maar er wordt wel rekening gehouden met uw inkomsten en dit kan van invloed zijn op het uitbetaalde Blind Pensioen.

Eenoudergezinsuitkering en blindenpensioen

Als u in aanmerking komt voor een eenoudergezinsuitkering (OFP) en een blind pensioen, kunt u beide betalingen tegen het volledige tarief ontvangen. Mensen die in aanmerking komen voor Blind Pensioen hoeven niet te voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden voor OFP. Dit betekent dat u zowel Blind Pensioen als OFP samen kunt aanvragen tot uw jongste kind 16 is, inclusief eventuele verhogingen voor een daarvoor in aanmerking komend kind.

Bent u jonger dan 18 jaar en bent u blind of heeft u een ernstige visuele beperking? Dan moet u uw aanvraag 3 maanden vóór uw 18e verjaardag indienen.

U kunt geen Blinden Pensioen krijgen als u jonger bent dan 18 jaar. Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u wel in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering .

Als u blind wordt of slechtziend wordt nadat u 18 jaar bent geworden, moet u zo snel mogelijk een aanvraag indienen. Dit is belangrijk omdat u pas kunt betalen vanaf de datum waarop uw aanvraag is ontvangen. Als u volledige zorg nodig heeft, komt de persoon die voor u zorgt mogelijk in aanmerking voor een mantelzorguitkering of mantelzorguitkering .

Blinden Pensioen wordt niet uitbetaald nadat u 66 jaar bent geworden.

Om blinden pensioen aan te vragen, vult u het aanvraagformulier (BP1) (pdf) in en stuurt u het naar het Department of Social Protection op het onderstaande adres.

Een braille- en audiocassetteversie van dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij Vision Ireland . Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij uw Intreo Centrum of bijkantoor voor Maatschappelijk Welzijn. De medewerkers van uw Intreo Centrum of bijkantoor voor Maatschappelijk Welzijn helpen u graag bij het invullen van het formulier en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Wanneer u Blinden Pensioen aanvraagt, moet u mogelijk de attesten van het ministerie opsturen als het betreffende huwelijk, geregistreerd partnerschap, burgerlijke verbintenis of geboorte buiten Ierland heeft plaatsgevonden.

Als er wijzigingen zijn in uw omstandigheden terwijl u een Blinden Pensioen krijgt, moet u dit binnen drie maanden na de wijziging doorgeven aan het Department of Social Protection. Als uw middelen of omstandigheden veranderen, komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor de uitkering of wordt deze verlaagd. Dit kan betekenen dat u het teveel betaalde moet terugbetalen .

Kan ik tegen een beslissing in beroep gaan?

Bent u niet tevreden met de beslissing over uw aanvraag voor Blind Pensioen, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Lees meer over de beroepsprocedure voor de sociale zekerheid .

Waar aanvragen

Uw ingevulde aanvraagformulier moet worden teruggestuurd naar het Department of Social Protection op het volgende adres:

Department of Social Protection

Social Welfare Services
College Road
Sligo F91 T384
Ireland

Openingstijden: Dit kantoor biedt geen service aan persoonlijke bellers. Alle vragen moeten via het online-aanvraagformulier, telefonisch of schriftelijk worden gesteld.

Tel: (071) 915 7100 of 0818 200 400

Website: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-social-protection/


Geplaatst: 21-11-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Gewone verblijfplaatstoets
  Geschatte leestijd : 7 minuten Het socialezekerheidsstelsel in Ierland is onderverdeeld in drie hoofdtypen betalingen. Dit zijn: Sociale verzekeringsuitkeringen: (bijvoorbeeld werkzoekendenuitkering ) inkomensafhankelijke…
 • Grensoverschrijdend recept
  Geschatte leestijd : 2 minuten Grensoverschrijdend recept voor medicijnenAls u een medisch voorschrift heeft van een arts in de Europese Economische Ruimte (EER), is het voorschrift geldig in alle andere EER-landen als het bepaalde…
 • Checklist bezwaar maken, Department of Social Protection
  Geschatte leestijd : 4 minuten Als u het niet eens bent met een beslissing van het Department of Social Protection (DSP) , kunt u in beroep gaan. Afhankelijk van het soort uitkering gaat u in beroep bij het Social Welfare Appeals…
 • Automobilisten! Gezondheidsproblemen melden
  Geschatte leestijd : 3 minuten Automobilisten zijn verplicht om aan te geven of ze een medische aandoening hebben bij het aanvragen van een rijbewijs, of een aanvraag indienen om hun documenten bij te werken als ze er een…
 • Rechten van jonge werknemers
  Geschatte leestijd : 4 minuten Als u tussen de 14 en 18 jaar bent en voor een werkgever werkt, bent u een ‘jonge werknemer’ die recht heeft op bepaalde rechten en bescherming.De wet stelt verschillende regels voor jonge werknemers, afhankelijk van uw leeftijd. Werknemers van 14 en 15 jaar worden als “kinderen” beschouwd.