Bouwvergunning: “An Bord Pleanála”

Geschatte leestijd : 4 minuten

An Bord Pleanála is de nationale beroepscommissie voor ruimtelijke ordening. 

Het is een onafhankelijk orgaan dat is opgericht om een ​​open en onpartijdig beroepssysteem voor planning te hanteren.

Als uw gemeente (planningsinstantie) uw aanvraag voor een bouwvergunning accepteert, zal zij de aanvraag en eventuele opmerkingen of opmerkingen erover bekijken en een beslissing nemen. Wanneer de gemeente een beslissing neemt, kan elke deelnemer aan de aanvraag in beroep gaan tegen die beslissing bij An Bord Pleanála. Dit beroep moet binnen 4 weken na dagtekening van dit besluit worden ingediend.

U kunt alleen in beroep gaan bij An Bord Pleanála als u:

  • Een aanvraag hebt ingediend bij de planningsautoriteit voor de voorgestelde ontwikkeling.Dit heet een beroep bij de eerste partij.
  • In een eerder stadium een schriftelijke verklaring of opmerking over de voorgestelde ontwikkeling bij de planningsinstantie hebt ingediend en een kopie van de bevestiging die u van de planningsinstantie hebt ontvangen. Dit heet een beroep bij derden.

Het bestuur houdt zich bezig met:

  • Bezwaarschriften inzake ruimtelijke ordening
  • Andere beroepen
  • Verwijzingen
  • Infrastructuurprojecten van lokale overheden
  • Verplichte aankoop van grond
  • Aanvragen voor strategische infrastructuurprojecten
  • Aanvragen voor strategische woningbouwontwikkelingen
  • Andere zaken in het kader van de Planning and Development Acts 2000–2019

Van tijd tot tijd kan het bestuur nieuwe zaken behandelen en kunnen andere zaken worden overgedragen of stopgezet. De huidige functies van het bestuur staan ​​vermeld op pleanala.ie .

Het is verantwoordelijk voor het beoordelen van beroepen op grond van:

Reglement

Lidmaatschap van het bestuur

De samenstelling van de raad wordt bepaald door de Planning and Development Acts 2000–2019.

Een voorzitter van het bestuur heeft een zittingsduur van 7 jaar en is herbenoembaar voor een tweede of volgende termijn. De voorzitter wordt benoemd door de regering.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Lokaal Bestuur benoemt maximaal 9 andere bestuursleden. Normaal gesproken worden bestuursleden voorgedragen door 4 groepen van organisaties die beroeps-, milieu-, ontwikkelings-, lokale overheid-, plattelands- en lokale ontwikkeling- en algemene belangen vertegenwoordigen. Bestuursleden worden benoemd door de minister. Soms kan één lid van het college een door de minister aangewezen ambtenaar zijn. Bestuursleden hebben normaliter een zittingsperiode van 5 jaar en kunnen worden herbenoemd voor een tweede of volgende termijn.

De Planning and Development Act 2000 staat toe dat er meer bestuursleden worden benoemd, als het aantal zaken dit noodzakelijk maakt. Het bestuur wordt ondersteund door een administratieve staf en een professionele staf van planologen en planinspecteurs.

Krachtens de Planning and Development Act 2000 is het een misdrijf om te proberen de beslissing van een lid van de raad te beïnvloeden met betrekking tot een beroep op een planning. Bestuursleden, haar medewerkers en adviseurs zijn wettelijk verplicht bepaalde belangen te melden. Dit om belangenverstrengeling tijdens de beroepsprocedure te voorkomen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Lokaal Bestuur heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen over het algemene plannings- en ontwikkelingsbeleid en het bestuur moet hiermee rekening houden bij het nemen van zijn beslissingen. De minister kan echter geen invloed uitoefenen op het College met betrekking tot een bepaald beroep.

Hoe het bestuur beslissingen neemt

Om ervoor te zorgen dat alle beslissingen van het bestuur eerlijk en onpartijdig zijn, kan niemand beslissingen nemen over een bezwaarschrift. Normaal gesproken zijn er minimaal 2 of 3 bestuursleden nodig om beslissingen te nemen en als de zaak bijzonder gevoelig of complex is, zijn normaal gesproken alle leden betrokken bij het besluitvormingsproces.

Het bestuur neemt pas een besluit nadat het al het materiaal heeft overwogen. Dit omvat inzendingen van het publiek en het rapport en de aanbeveling van de planningsinspecteur.

Indien de beslissing van de Raad afwijkt van het advies van de inspecteur, moet de Raad dit motiveren in zijn beschikking.

Het College kan een beroep afwijzen als het oordeelt dat het gebaseerd is op zaken die buiten zijn bevoegdheid vallen, zoals persoonlijke grieven of pogingen om een ​​ontwikkeling te vertragen.

Het College streeft ernaar om in voorkomende gevallen binnen 18 weken op een bezwaarschrift te beslissen. Het is echter niet altijd mogelijk om deze deadline te halen. Het College kan alle bij het beroep betrokken partijen informeren. Voor andere soorten zaken kunnen andere termijnen gelden. Meer informatie is te vinden op pleanala.ie .

Als er eenmaal een besluit is genomen in een bezwaarschrift, zal het bestuur de voor- en nadelen van het besluit niet bespreken. Alle beslissingen zijn definitief en kunnen alleen worden aangevochten door rechterlijke toetsing in de High Court op een rechtsvraag. In deze situaties zal het Hooggerechtshof beoordelen of het bestuur een eerlijk proces heeft gevolgd om tot zijn beslissing te komen, maar het zal niet kijken naar de planningsgrondslagen van een beroep.

Mondelinge hoorzittingen

Een mondelinge hoorzitting is een openbare bijeenkomst om relevante kwesties in een zaak te bespreken en te onderzoeken. Over het algemeen wordt een hoorzitting alleen gehouden als het de inspecteur helpt een bijzonder complexe zaak te begrijpen, of als er belangrijke nationale of lokale kwesties bij betrokken zijn. Aanvragers, bezwaarmakers of de planningsautoriteit die bij het beroep betrokken is, kunnen verzoeken om een ​​mondelinge behandeling van een bezwaarschrift . In bepaalde gevallen vraagt ​​de Raad een planinspecteur om een ​​mondelinge behandeling. Sommige mondelinge hoorzittingen worden gehouden om de motieven achter een beroep te bepalen. De inspecteur beslist over de volgorde van de sprekers en de hoorzitting is meestal vrij informeel.

Ontwikkelingsplannen van de lokale overheid

Het bestuur moet ervoor zorgen dat alle planningsbeslissingen in overeenstemming zijn met de principes van goede planning en duurzame ontwikkeling. Als ze van mening zijn dat een planningsautoriteit onvoldoende rekening heeft gehouden met deze principes, heeft de raad de bevoegdheid om tegen de bepalingen van een ontwikkelingsplan in te gaan . Over het algemeen gebeurt dit alleen als de voorgestelde ontwikkeling van lokaal of nationaal belang is. De Raad probeert een evenwicht te vinden tussen milieu- en economische overwegingen bij het bepalen van beroepen. In uitzonderlijke gevallen houden ze bij het nemen van een beslissing rekening met zaken als economische ontwikkeling en het scheppen van banen.

Openbare toegang tot dossiers met besliste zaken

Het bestuur streeft ernaar het planningsproces zo open mogelijk te laten verlopen. Details van nieuwe en besliste zaken zijn beschikbaar op pleanala.ie . Eenieder heeft tot ten minste 5 jaar nadat op het beroep is beslist, inzage in het gehele beroepsdossier.

Tarieven

Het tarief voor het instellen van beroep is afhankelijk van het soort zaak en de relevante wetgeving .

Uitvoering

Lees meer over het verkrijgen van een bouwvergunning en hoe u bezwaar kunt maken .

An Bord Pleanála heeft ook informatie over het indienen van een bezwaarschrift , het maken van een opmerking over een bezwaarschrift en het aanvragen van een mondelinge behandeling van een bezwaarschrift .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met An Bord Pleanála of uw lokale planningsautoriteit.

Contact

An Bord Pleanala

64 Marlborough Street
Dublin 1
Ierland
D01 V902
Tel: (01) 858 8100
Lokaal: 1890 275 175
Website: http://www.pleanala.ie
E-mail: bord@pleanala.ie


Geplaatst: 01 mei 2023
Bronnen: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: