Commissie voor Arbeidsrelaties

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

De Workplace Relations Commission (WRC) is opgericht onder de Workplace Relations Act 2015 . Het is het orgaan waar alle arbeidsrechtelijke geschillen en alle geschillen en klachten over arbeidsrecht naartoe worden verwezen.

De belangrijkste functies van de WRC zijn:

  • Bevorder en onderhoud goede relaties op de werkplek
  • Bevorder en moedig naleving van de relevante wetten aan
  • Leiding geven over de naleving van gedragscodes
  • Voer beoordelingen uit en volg de ontwikkelingen rond arbeidsrelaties op
  • Relevant onderzoek uitvoeren of opdracht geven en de bevindingen rapporteren aan Paritaire Arbeidscomités en Paritaire Industriële Raden
  • Adviseren van de Minister van Ondernemen, Handel en Werkgelegenheid met betrekking tot de toepassing en naleving van relevante wetten
  • Informatie verstrekken aan het publiek met betrekking tot andere arbeidswetten dan de Employment Equality Act (informatie over deze wet wordt verstrekt door de Irish Human Rights and Equality Commission )

De WRC kan ook over alle aangelegenheden met betrekking tot arbeidsverhoudingen adviseren aan werkgevers, hun vertegenwoordigende organen en aan werknemers, vakbonden of andere vertegenwoordigende organen van werknemers.

Het heeft specifieke taken bij het oplossen van arbeidsconflicten en het implementeren van arbeidswetten. Meer informatie is beschikbaar in deze gids voor de Commissie Werkplekrelaties (pdf) .

Diensten van de WRC

De WRC exploiteert de volgende diensten:

Adviserende dienst

De Adviesdienst geeft advies en bijstand op het gebied van arbeidsverhoudingen op de werkplek aan werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers.

Een van haar diensten is preventieve bemiddeling, advisering over klachtenprocedures en structurele verandering. De WRC heeft ook gedragscodes gepubliceerd, waaronder klachten- en tuchtprocedures , procedures voor de aanpak van pesten op het werk en de nieuwe praktijkcode over het recht om de verbinding te verbreken (pdf) .

In deze lijst met veelgestelde vragen over de Adviesdienst leest u meer .

Bemiddelingsdienst

De Bemiddelingsdienst helpt werkgevers en hun werknemers om geschillen op te lossen wanneer ze er tijdens hun eigen eerdere onderhandelingen niet uitkomen.

Een WRC Industrial Relations Officer treedt op als voorzitter tijdens vergaderingen om te onderhandelen over een overeenkomst. De meeste van de door bemiddeling genoemde zaken worden afgedaan. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen partijen het geschil voorleggen aan de arbeidsrechtbank .

Bemiddeling

Bemiddeling is een vrijwillig proces waarvoor de instemming van beide partijen nodig is om deel te nemen en te werken aan het oplossen van het probleem. Het zorgt ervoor dat alle partijen worden gehoord en dat de deelnemers worden betrokken bij het vinden van een overeengekomen oplossing.

Arbeidsrechtenkwesties

De WRC kan een bemiddelingsdienst aanbieden om te proberen klachten of geschillen over arbeidsrechten op te lossen zonder gebruik te maken van arbitrage. Zij kunnen alleen worden doorverwezen voor bemiddeling met instemming van beide partijen bij de klacht of het geschil. Wanneer een klacht of geschil niet wordt opgelost, wordt deze doorverwezen voor berechting.

Als u een klacht heeft ingediend over uw arbeidsrechten en u heeft ingestemd met deelname aan mediation, wordt u mogelijk de Early Resolution Service (ERS) aangeboden die onderdeel is van de Mediation Service. De ERS neemt telefonisch contact op met de partijen bij het geschil met als doel te bemiddelen tot een oplossing. Indien het geschil niet door de dienst wordt opgelost, wordt uw klacht doorgestuurd naar de geschillendienst.

Interne problemen op de werkplek

De Workplace Mediation Service heeft tot doel geschillen en meningsverschillen op de werkplek op te lossen, met name tussen individuen of kleine groepen. De service wordt verleend door functionarissen van de WRC-bemiddelings- en adviesdiensten. Dit is een vertrouwelijke dienst, die werknemers en werkgevers die een geschil hebben, de mogelijkheid biedt om samen met een bemiddelaar tot een wederzijds overeengekomen oplossing te komen. Problemen die naar deze dienst worden verwezen, zijn onder meer een verbroken werkrelatie of problemen die voortvloeien uit een klachten- en disciplinaire procedure.

Berechtingsdienst

De Adjudication Service onderzoekt geschillen, grieven en claims die individuen of kleine groepen werknemers indienen op grond van de arbeidswetgeving zoals vermeld in Bijlage 5 van de Workplace Relations Act . Arbiters zijn onafhankelijk in hun besluitvorming en hebben een breed scala aan functies onder deze arbeidswetgeving.

Recente procedurele wijzigingen

Na een uitspraak van het Hooggerechtshof is de wet met betrekking tot bepaalde WRC-procedures geactualiseerd. De wijzigingen zijn van invloed op hoorzittingen en gaan in vanaf 29 juli 2021.

Inspectie Dienst

De Inspectiediensten houden toezicht op de arbeidsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat werkgevers de arbeidsrechtenwetgeving naleven. De dienst is ook verantwoordelijk voor de handhaving van inbreuken.

Ook voeren zij inspecties uit en verzamelen zij informatie met betrekking tot andere arbeidswetten. Zo kunnen werknemers of geïnteresseerden vragen om een ​​inspectie in het kader van de bescherming van jongeren op de arbeidsmarkt. 

Informatie over arbeidsrechten

Informatie over rechten en aanspraken op grond van de arbeidswetgeving wordt verstrekt door WRC Informatie en Klantenservice .

Hoe uitvoeren?

Klachten over arbeidsrechten: als u een claim op arbeidsrechten wilt indienen, dient u een aanvraag in via het online klachtenformulier van de WRC .

Mediation: U kunt mediation aanvragen via het WRC online mediation verwijsformulier .

Adviesdienst: Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met de Adviesdienst van de WRC op het onderstaande adres of per e-mail aan Advisory@workplacerelations.ie .

Bemiddelingsdienst: U kunt een verwijzing maken. Verzoeken om assistentie en vragen moeten schriftelijk worden gericht aan de Bemiddelingsdienst van de WRC bij de Orkplace Relations Commission op het onderstaande adres of door gebruik te maken van het WRC -verwijsformulier voor bemiddeling .

Contacten

Commissie voor arbeidsrelaties – bemiddelings- en bemiddelingsdiensten

Lansdowne House
Lansdowne Road
Dublin 4
D04 A3A8

Tel: (01) 613 6700
Lokaal: 0818 80 80 90
Fax: (01) 613 6701
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/

Workplace Relations Commission – Informatie en klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 uur tot 13.00 uur, 14.00 uur tot 17.00 uur

Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 22-10-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: