Eenoudergezinsuitkering

Geschatte leestijd : 6 minuten
Afbeelding@Pixabay, sasint

Wat is de eenoudergezinsuitkering?

De Eenoudergezinsuitkering (OFP) is een uitkering voor mensen jonger dan 66 jaar die kinderen opvoeden zonder steun van een partner.

Om OFP te krijgen, moeten uw kinderen jonger zijn dan een bepaalde leeftijd.

Je kunt werken en OFP krijgen. Om OFP te krijgen, moet uw inkomen echter onder een bepaald bedrag liggen.

Extra voordelen

Als u de eenoudergezinsuitkering ontvangt, kunt u de Huishoudbudgetregeling gebruiken om u te helpen uw rekeningen te beheren. U kunt ook andere voordelen krijgen, zoals brandstoftoeslag , betaling voor werkend gezin , medische kaart en hulp bij uw huur .

Working Family Payment (WFP) wordt niet meegerekend wanneer uw inkomen wordt beoordeeld voor OFP.

Begroting 2024: verhoging naar eenoudergezinstoeslag

In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat mensen met het maximale tarief van een eenoudergezinsbetaling vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week zullen krijgen. Er zullen proportionele verhogingen zijn voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief.

Hoe u in aanmerking komt voor de eenoudergezinsuitkering

Om in aanmerking te komen voor de Eenoudergezinsbetaling (OFP) moet u:

 • jonger zijn dan 66 jaar
 • de ouder, stiefouder, adoptieouder of wettelijke voogd van een kind zijn onder een bepaalde leeftijd – zie ‘Leeftijdsgrens voor een kind’ hieronder
 • De hoofdverzorger zijn van ten minste één kind onder de leeftijdsgrens. Het kind moet bij u wonen. OFP wordt niet betaald als de ouders gezamenlijk het gezag hebben over een kind of kinderen.
 • Slagen voor een middelentoets – bij een middelentoets wordt gekeken naar elk inkomen dat u heeft – zie ‘Hoe uw inkomen wordt beoordeeld voor de eenoudergezinsuitkering’ hieronder
 • in Ierland wonen en voldoen aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats 
 • Niet samenwonen met echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonend

Als u uit elkaar gaat , gescheiden bent of uw geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, moet u:

 • minimaal 3 maanden gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner wonen. Dit geldt niet voor samenwonenden (samenwonenden zijn een samenwonend stel, maar niet getrouwd of geregistreerd partnerschap)
 • Onvoldoende (niet goed) onderhouden worden door uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner (als uw geregistreerde partner de ouder is van het kind)

Als uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner in de gevangenis zit :

 • moet deze veroordeeld zijn tot minimaal zes maanden gevangenisstraf of minimaal zes maanden in hechtenis hebben gezeten.

Leeftijdsgrens voor een kind

Om de eenoudergezinsuitkering (OFP) te ontvangen, moet u minimaal één kind hebben dat jonger is dan 7 jaar.

Uitzonderingen op de leeftijdsgrens

In de volgende gevallen kunt u OFP krijgen voor een kind van 7 jaar of ouder:

 • U krijgt een thuiszorgtoeslag, een halftarief mantelzorgtoeslag of een blind pensioen
 • Na het overlijden van een echtgenoot, partner of geregistreerd partner

Toeslag voor thuiszorg

Als u een thuiszorgtoeslag (DCA) krijgt voor een kind, kunt u OFP krijgen totdat het kind 16 jaar wordt of de DCA stopt. U moet voldoen aan de overige voorwaarden voor OFP.

U krijgt ook een verhoging voor een gekwalificeerd kind (IQC) voor alle andere kinderen in het gezin totdat ze 18 jaar worden (of 22 jaar als ze voltijds onderwijs volgen), terwijl DCA en OFP worden betaald.

Zorgtoeslag

Als u OFP krijgt en fulltime zorg en aandacht verleent aan een van uw kinderen of aan een volwassene (zoals een broer of zus of een ouder), kunt u uw OFP behouden en ook aanspraak maken op de verzorgerstoelage tegen het halve tarief, totdat uw jongste kind wordt 16 jaar. Voor beide regelingen moet u aan de voorwaarden voldoen.

U krijgt ook een verhoging voor een gekwalificeerd kind (IQC) voor alle andere kinderen in het gezin totdat ze 18 jaar oud zijn (of 22 jaar als ze voltijds onderwijs volgen), zolang u een verzorgerstoelage en OFP ontvangt.

Overlijden van echtgenoot, partner of geregistreerd partner

Als u de Eenoudergezinsuitkering heeft aangevraagd omdat u alleen het ouderlijk gezag heeft na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e), partner of geregistreerde partner, kunt u vanaf de datum van overlijden gedurende 2 jaar OFP krijgen. U kunt geen OFP meer ontvangen nadat uw jongste kind 18 jaar is geworden, ook al is dit minder dan 2 jaar na de datum van overlijden.

Blinden pensioen

Blinden Pensioen kunt u uitbetalen met OFP. Dit betekent dat een persoon die in aanmerking komt voor OFP en Blinden Pensioen beide betalingen kan ontvangen. U kunt zowel Blinden Pensioen als OFP krijgen (en eventuele IQC’s betaald met zowel Blinden Pensioen als OFP) totdat uw jongste kind 16 wordt.

Wat gebeurt er als mijn kind de leeftijdsgrens overschrijdt?

Uw OFP stopt als uw jongste kind de leeftijdsgrens bereikt. Het Department of Social Security (DSP) informeert u over de einddatum van uw betaling.

Mogelijk krijgt u de overgangsuitkering voor werkzoekenden . Dit is een uitkering voor mensen die alleen opvoeden en waarvan de kinderen tussen de 7 en 14 jaar oud zijn (de uitkering eindigt wanneer het jongste kind 14 jaar wordt).

U kunt ook informatie en advies over uw mogelijkheden krijgen bij uw plaatselijke Intreo Centrum, het filiaal voor social security of het Citizens Information Centre

Hoe wordt het inkomen bepaald voor de eenoudergezinsuitkering?

Eenoudergezinsbetaling (OFP) is een inkomensafhankelijke betaling.

Bij een middelentoets onderzoekt het Department of Social Security (DSP) al uw inkomstenbronnen. Om OFP te krijgen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen.

De belangrijkste onderdelen van de middelentoets zijn:

Uw middelen zijn al uw inkomstenbronnen minus eventuele inkomsten waarmee de DSP geen rekening houdt. In het boekje SW 19 Sociale uitkeringstarieven (pdf) staat het bedrag aan OPF dat u met uw middelen moet betalen.

Inkomsten uit werk

Bij de middelentoets wordt geen rekening gehouden met de eerste € 165,- van uw bruto weekloon (loon en winst uit zelfstandig ondernemerschap).

De helft van het overige brutoloon per week wordt als inkomen aangemerkt en mogelijk krijgt u een verlaagd OFP-tarief.

Bij de berekening van uw brutoloon wordt geen rekening gehouden met socialezekerheidsbijdragen, pensioen-/PRSA-bijdragen en vakbondsbijdragen.

Als uw loon uit werk wordt verlaagd

Mogelijk krijgt u een verhoging van uw Eenoudergezinsuitkering (OFP) als uw loon wordt verlaagd. Stuur een actuele loonstrook (waarop uw verlaagd loon staat) met een brief van uw werkgever, waarin uw nieuwe werkuren en loon worden bevestigd, naar het Intreo Center of het filiaal van het DSP dat uw OFP behandelt.

Als u ook de Working Family Payment (WFP) ontvangt, blijft uw WFP-tarief hetzelfde. Wanneer uw aantal uren dat u werkt echter wordt teruggebracht tot minder dan 19 uur per week (38 uur per twee weken), heeft u geen recht meer op WFP.

Als u een Housing Assistance Payment (HAP) ontvangt, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke overheid om na te gaan of u een korting kunt krijgen op uw wekelijkse HAP-huurbijdrage. Huurt u bij een gemeente of woningbouwvereniging? Neem dan contact met hen op om te kijken of u huurverlaging kunt krijgen.

Als u geen medische kaart of huisartsenkaart krijgt , moet u nagaan of u nu in aanmerking komt.

Inkomsten uit onderhoud

De alimentatiebetalingen voor u en de alimentatie aan u voor uw kinderen worden bepaald in de vermogenstoets. Als u alimentatie krijgt van meer dan één persoon, worden alle betalingen bij elkaar opgeteld en wordt het totaal bepaald. Van uw OFP wordt echter slechts de helft van uw alimentatie-inkomsten afgetrokken.

Als u woonlasten heeft, kunt u uw huur- of hypotheekaflossing tot maximaal € 95,23 per week verrekenen met alimentatiebetalingen. De helft van het saldo wordt dan als middel gewaardeerd. U moet een bewijs van huur- of hypotheekbetalingen overleggen. 

onderwijs en training

U kunt uw Eenoudergezinsuitkering (OFP) behouden als u onderwijs volgt.

Mogelijk hebt u de mogelijkheid om over te stappen naar de Back to Education Allowance (BTEA) of om op uw huidige betaling te blijven en studiefinanciering aan te vragen. U moet uitzoeken welke optie voor u het grootste voordeel oplevert.

Kinderopvang

U kunt nagaan of er voor u kinderopvang mogelijk is tijdens uw studie, opleiding of werk.

Tarief van de eenoudergezinsuitkering

Maximaal persoonlijk weektariefKind afhankelijk
€ 220 Kind jonger dan 12 jaar€ 42Kind van 12 jaar en ouder€ 50

Zolang uw jongste kind jonger is dan de leeftijdsgrens, wordt voor de andere kinderen in het gezin een Verhoging voor een Gekwalificeerd Kind (IKB) uitgekeerd tot zij 18 jaar worden (of 22 jaar als zij voltijds onderwijs volgen).

De eenoudergezinsuitkering is een belastbare inkomstenbron .

Hoe vraagt ​​u de Eenoudergezinsuitkering aan?

Om u aan te melden vult u het aanvraagformulier voor een eenoudergezinsbetaling in (pdf).

Stuur het samen met uw ondersteunende documenten naar het Ministerie van Sociale Bescherming – zie ‘Waar kunt u een aanvraag indienen’ hieronder.

Wanneer aanvragen

Als u weduwe of langstlevende geregistreerde partner bent, moet u de aanvraag indienen binnen 3 maanden na het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.

Als u alleenstaand bent, moet u binnen 3 maanden na de geboorte van uw kind een aanvraag indienen.

Bent u uit elkaar, gescheiden of heeft u geen geregistreerd partnerschap meer, dan moet u 3 maanden gescheiden hebben gewoond voordat u de Eenoudergezinsuitkering aanvraagt.

Bent u de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van een gedetineerde? Dan moet u een aanvraag indienen als uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner:

 • Minimaal zes maanden in voorarrest heeft gezeten zonder veroordeling of
 • Begint met hun straf (ze moeten veroordeeld zijn tot minimaal 6 maanden )

U leest hier meer over het te laat indienen van een uitkering .

Het innen van uw betaling

Uw OFP kan rechtstreeks op uw postkantoor of op uw bankrekening worden gestort.

U moet uw Public Services Card (PSC) gebruiken om uw betaling op het postkantoor te innen. Als u geen PSC heeft, heeft u een ander identiteitsbewijs met foto nodig om uw betaling te innen.

Beroep

Bent u van mening dat de Eenoudergezinsuitkering ten onrechte is geweigerd, of bent u ontevreden over een beslissing van een Beslissingsfunctionaris Welzijn, dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan .

Waar vraagt ​​u de eenoudergezinsuitkering aan?

Stuur uw aanvraag voor de eenoudergezinsbetaling naar uw Intreo-centrum of het plaatselijke filiaal voor Social Welfare .

Verdere informatie

Als u met iemand wilt praten over uw rechten, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Citizens Information Centre , Intreo Centrum of het Bijkantoor voor Social Welfare.

Treoir en One Family kunnen u ook ondersteunen en informeren als u alleen ouder bent.

Treoir

28 North Great Georges Street
Dublin 1
Ierland

Tel: +353 (01) 670 0120

Homepagina: http://www.treoir.ie
Contactformulier: http://www.treoir.ie/contact-contact.php
E-mail: info@treoir.ie

One Family
8 Coke Lane
Dublin 7
Ierland

Tel: +353 (0)1 662 9212
Lokaal: 0818 66 22 12

Website: https://onefamily.ie/
E-mail: info@onefamily.ie


Geplaatst: 11-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: