Fair Deal Scheme

Geschatte leestijd : 13 minuten
Afbeelding@Pixabay

Wat is de Fair Deal-Scheme?

Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te betalen. De Fair Deal-Scheme wordt beheerd door de Health Service Executive (HSE) .

Onder Fair Deal betaalt u een bepaald bedrag voor de kosten van uw zorg en de HSE betaalt de rest. Fair Deal omvat erkende particuliere verpleeghuizen, vrijwillige verpleeghuizen* en openbare verpleeghuizen .

*Openbare verpleeghuizen worden beheerd door de Health Service Executive (HSE). Vrijwillige tehuizen zijn tehuizen die beheerd worden door liefdadigheidsinstellingen of religieuze orders.

U moet uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben en langdurige verpleeghuiszorg nodig hebben om voor de Scheme in aanmerking te komen. U moet zijn goedgekeurd voor Fair Deal voordat u financiering voor een verpleeghuis kunt ontvangen.

Wanneer u zich aanmeldt, worden uw zorgbehoeften beoordeeld door de HSE om te bevestigen dat langdurige verpleeghuiszorg de meest geschikte optie voor u is.

Ook wordt uw financiële situatie beoordeeld door de HSE om te kijken hoeveel u kunt betalen voor de kosten van uw verpleeghuiszorg. De HSE betaalt dan het saldo tussen wat u betaalt voor uw zorg en wat het verpleeghuis berekent voor het verlenen van die zorg. Bij het beoordelen van uw financiële situatie wordt er rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld en onroerend goed.

U kunt een Verpleeghuislening aanvragen als u bezittingen heeft, waaronder grond of onroerend goed. Met een verpleeghuislening kunt u uw zorg uitstellen tot na uw overlijden en uw vermogen gebruiken om de lening veilig te stellen.

In deze publicatie wordt uitgelegd wat Fair Deal dekt, hoe u zich kunt aanmelden, hoeveel u betaalt en hoe u bezwaar kunt maken tegen een beslissing.

Wat dekt FairDeal?

De Scheme dekt alléén langdurige verpleeghuiszorg.

De Fair Deal omvat:

 • Accommodatie en eten
 • Verpleging en persoonlijke verzorging die u nodig heeft
 • Wasserette
 • Basishulpmiddelen en apparaten die nodig zijn om u te ondersteunen bij het dagelijks leven

  Andere goederen en diensten kunnen beschikbaar zijn in het kader van schema’s zoals de medische kaart of het betalingsschema voor geneesmiddelen 

  De Fair Deal dekt niet:
 • Kortdurende zorg zoals respijtzorg, herstel of dagopvang
 • Extra vergoedingen die door het verpleeghuis in rekening worden gebracht voor diensten zoals kappers, therapieën of activiteiten
  Vraag uw verpleeghuis welke extra kosten u mogelijk moet betalen. Deze extra kosten moet u met uw verpleeghuis afspreken voordat u het verpleeghuis betreedt (uw opnamedatum).

Vraag uw verpleeghuis welke extra kosten u mogelijk moet betalen. Deze extra kosten moet u met uw verpleeghuis afspreken voordat u het verpleeghuis betreedt (uw opnamedatum).

Wijzigingen in de huurinkomsten onder de Fair Deal-regeling

Vanaf 1 februari 2024 verandert de financiële toetsing van de Fair Deal Scheme
 als u uw woning huurt terwijl u in een verpleeghuis verblijft. 
Als u uw leegstaande woning verhuurt, kunt u 100% van de huurinkomsten behouden.
Als u uw woning huurt, moet u op dit moment 40% van deze huuropbrengsten afdragen aan uw verpleeghuiszorg. 
Dit betekent dat u 60% van de huurinkomsten van uw eigen woning kunt behouden. 
Om dit momenteel aan te vragen, vult u het aanvraagformulier Huurinkomsten hoofdwoning privé in en verstrekt u uw goedkeuringsbrief voor de registratie van de woninghuurcommissie, de huurovereenkomst met daarop het huurbedrag en uw laatste aanslagbiljet van de Belastingdienst.
Als de woning die u huurt niet uw eigen woning is, moet u 80% van de huuropbrengsten aan de verpleeghuiszorg betalen.

Kiezen voor een verpleeghuis

Neem zo snel mogelijk contact op met het verpleeghuis van uw voorkeur. U zult moeten kijken of zij een plaats beschikbaar hebben en aan uw zorgbehoeften kunnen voldoen. Het kan zijn dat ze een wachtlijst hebben.

Als het verpleeghuis van uw voorkeur geen ruimte heeft, kunt u tijdelijk naar een ander tehuis gaan. U kunt dan een overplaatsing aanvragen naar het verpleeghuis van uw voorkeur wanneer de ruimte vrijkomt.

Overgang van ziekenhuiszorg naar langdurige zorg

Ligt u in het ziekenhuis, maar heeft u geen acute zorg meer nodig? dan kan u in dat ziekenhuis langdurige zorg in rekening worden gebracht. Als u wacht om over te stappen naar langdurige zorg, moet u Fair Deal zo snel mogelijk aanvragen.

In een beperkt aantal gevallen kan de HSE uw zorg in een particulier verpleeghuis betalen terwijl uw aanvraag voor Fair Deal in behandeling is. Dit heet Transitional Care Funding (Overgangsfinanciering Zorg).

Fair Deal aanvragen

Er zijn 4 stappen in het Fair Deal aanvraagproces:

 • Stap 1: Vul het aanvraagformulier in
 • Stap 2: Inventarisatie zorgbehoefte
 • Stap 3: Financiële beoordeling
 • Stap 4: Vraag een lening voor een verpleeghuis aan (deze stap is optioneel)

Stap 1: Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier Verpleeghuisondersteuning (pdf) in om Fair Deal aan te vragen.

Het formulier dient te worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager van verpleeghuiszorg. Als ze niet kunnen aanvragen, kan een bepaalde persoon ze aanvragen. Zie hieronder ‘ Hoe iemand anders als opgegeven persoon aanvragen ‘.

Op het formulier staat een lijst met documenten die u mee moet sturen met uw aanvraagformulier, inclusief bewijsstukken van uw inkomen en vermogen. Nadat u alle documenten hebt verzameld, stuurt u het ingevulde formulier en de documenten naar uw Local Nursing Homes Support Office . De HSE laat u weten wanneer ze uw aanvraag hebben ontvangen.

Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neem dan contact op met uw Local Nursing Homes Support Office (Lokaal Ondersteuningsbureau Verpleeghuizen) .

Met het indienen van het aanvraagformulier vraagt ​​u een indicatiestelling en financiële ondersteuning aan.

Stap 2: Indicatie zorgbehoefte

Met de indicatiestelling zorgvraag wordt gekeken of u ondersteund kunt worden om thuis te blijven wonen of dat langdurige verpleeghuiszorg passender is.

De HSE neemt contact met u op om de indicatiestelling zorgbehoefte in te vullen.

Door de HSE aangestelde zorgprofessionals, zoals een wijkverpleegkundige, voeren de beoordeling uit.

De beoordeling kan:

 • plaats vinden in een ziekenhuis of een gemeenschapsomgeving zoals bij u thuis
 • een lichamelijk onderzoek met zich meebrengen

In de indicatiestelling zorg (pdf) wordt gekeken naar:

 • Uw vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals baden, winkelen, aankleden en bewegen
 • Hoe u momenteel gebruik maakt van gezondheids- en persoonlijke diensten, zoals een thuiszorgassistent of verpleegkundige
 • De familie- en gemeenschapsondersteuning die voor u beschikbaar is
 • Uw wensen en voorkeuren

Voor het invullen van de indicatiestelling kan om meer informatie worden gevraagd, zoals een verwijzing van uw huisarts. U moet dit zo snel mogelijk verstrekken om uw aanvraag te voltooien.

Als de indicatiestelling zorgbehoefte is afgerond

Na de indicatiestelling zorg schrijft de zorgprofessional een rapportage. Op basis van het rapport beslist de HSE of langdurige verpleeghuiszorg voor u de beste optie is. Nadat zij een beslissing hebben genomen, stuurt de HSE u binnen 10 werkdagen een brief. U krijgt een kopie van het rapport en de motivering van de beslissing.

De HSE kan de zorgbehoefteanalyse gebruiken om andere behoeften op het gebied van gezondheid of persoonlijke sociale dienstverlening te identificeren. Er is echter geen wettelijke verplichting voor hen om de diensten te leveren die zij identificeren.

U moet worden beoordeeld als verpleeghuiszorg nodig is om in aanmerking te komen voor staatssteun of de verpleeghuislening.

Als u niet in aanmerking komt voor langdurige verpleeghuiszorg

Als u niet in aanmerking komt voor langdurige verpleeghuiszorg, moet u 6 maanden wachten voordat u opnieuw een aanvraag kunt indienen. Als uw gezondheid of omstandigheden veranderen, kunt u een aanvraag indienen voordat de wachttijd van 6 maanden afloopt.

Stap 3: Financiële beoordeling

De Financial Assessment (Financiële Toetsing) berekent hoeveel u kunt betalen voor uw verpleeghuiszorg. De HSE betaalt het resterende saldo van de wekelijkse zorgkosten.

Als de totale wekelijkse kost van uw zorg bijvoorbeeld € 1.000 is en uw wekelijkse bijdrage € 300, dan betaalt de HSE € 700. Deze betaling door de HSE wordt State support (staatssteun) genoemd.

Bij de Financiële Toetsing wordt gekeken naar al uw inkomsten en vermogen.

Maakt u deel uit van een koppel, dan wordt voor de aanslag uitgegaan van de helft van uw gezamenlijke inkomen en vermogen.

Een paar is ofwel:

 • Een getrouwd stel dat samenwoont
 • Een paar van verschillend of van hetzelfde geslacht dat minstens drie jaar samenwoont als levenspartners

Het omvat niet familieleden die samenwonen, of twee volwassenen die samenwonen maar niet als levenspartners.

Inkomen en vermogen

Inkomen omvat alle:

 • Inkomsten
 • Pensioen
 • Sociale uitkeringen of toeslagen
 • Inkomsten uit het uitoefenen van een functie of bestuursfunctie
 • Inkomsten uit vergoedingen, provisies, dividenden of rente
 • Overgedragen inkomen (alle inkomsten die u binnen 5 jaar na uw eerste aanvraag aan iemand anders hebt overgedragen)
 • Huurinkomsten uit eigendommen die niet uw hoofdwoning zijn
 • Huurinkomsten uit uw hoofdwoning ( deze worden tegen een ander tarief berekend dan andere inkomsten )

Een actief is elk materieel eigendom of vermogen, inclusief eigendom of vermogen buiten Ierland.

Activa zijn onderverdeeld in 2 categorieën, contante activa en niet-contante activa.

Liquide middelen omvatten:

 • Sparen en deposito’s
 • Aandelen, aandelen, effecten en andere financiële instrumenten
 • Goedgekeurde pensioenfondsen (waarde van het fonds op datum van aanvraag)
 • Door u geleend geld aan een ander
 • Activa in contanten overgedragen aan een andere persoon in de afgelopen 5 jaar

Niet-contante activa omvatten:

 • Uw woning (indien u eigenaar of mede-eigenaar bent)
 • Alle eigendommen of gronden die u bezit
 • Ondernemingen
 • Land en onroerend goed in het buitenland

Bij activa wordt de nettowaarde van het actief beoordeeld. De nettowaarde is de waarde minus eventuele leningen voor de aankoop of verbetering van het actief.

Overgedragen activa

Bij de aanslag wordt gekeken naar activa die u heeft overgedragen (bijvoorbeeld grond, geld of eigendommen die u aan een andere persoon hebt gegeven) sinds u staatssteun aanvraagt ​​of in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

inhoudingen

Op uw aanslag kunt u de volgende inhoudingen aftrekken:

 • Inkomstenbelasting, PAYE, Universele Sociale Lasten en PRSI
 • Heffingen die u volgens de wet moet betalen, zoals onroerendezaakbelasting
 • Rente op leningen voor de aankoop, reparatie of verbetering van uw woning (indien u deze bezit)
 • Als u huurt, kunnen uw huurbetalingen worden afgetrokken als uw partner, uw kind of het kind van uw partner (jonger dan 21 jaar) in de woning woont
 • Ziektekosten zoals huisartsenbezoeken, receptkosten, medicijnen en medische kosten na belastingteruggave (exclusief bijdragen betaald onder Fair Deal)
 • Alimentatiebetalingen voor een kind, echtgenoot of voormalige echtgenoot op grond van een scheidingsovereenkomst of een gerechtelijk bevel
 • Een kind ten laste dat voltijds onderwijs volgt.
 • Elk verhaal dat u hebt ontvangen op grond van een in aanmerking komende verhaalsregeling

Hoeveel u betaalt voor uw zorg

Na beoordeling van uw inkomen en vermogen, berekent de Financial Assessment hoeveel u betaalt voor uw zorg.

U betaalt:

 • 80% van uw inkomen (min aftrek hierboven),

behalve huurinkomsten op uw hoofdwoning (hoofdverblijf) die u 40% betaalt en

 • 7,5% van de waarde van uw vermogen per jaar

De eerste € 36.000 van uw vermogen, of € 72.000 voor een koppel, tellen niet mee voor de jaarrekening.

Bent u een koppel, dan draagt ​​u de helft van bovenstaande bedragen bij, dat is 40% van uw inkomen en 3,75% van de waarde van uw vermogen per jaar.

Als uw vermogen grond of onroerend goed omvat, kan de bijdrage van 7,5% op basis van dit vermogen worden uitgesteld en na uw overlijden aan de Belastingdienst worden betaald . U kunt de betaling van de premie van 7,5% uitstellen door een optionele verpleeghuislening aan te vragen.

Hoe worden de huurinkomsten van uw woning berekend?

Als u eigenaar bent van uw woning en verhuurt aan een huurder, kunt u aanvragen om slechts 40% van deze huurinkomsten te betalen aan verpleeghuiszorg. Dit betekent dat u 60% van de huurinkomsten mag houden. Uw woning is uw hoofdverblijf.

Als de woning die u huurt niet uw eigen woning is, moet u 80% van de huurinkomsten afdragen aan de verpleeghuiszorg.

Aanvragen

Stap 1: Vul het aanvraagformulier Huurinkomsten hoofdelijke privéwoning in (pdf) .

Stap 2: stuur kopieën van het volgende naar uw lokale ondersteuningsbureau voor verpleeghuizen :

 • Goedkeuringsbrief voor de registratie van de residentiële huurcommissie
 • Huurovereenkomst met daarin het huurbedrag
 • Laatste aanslagbiljet van de Belastingdienst

Als u uw woning niet heeft aangemeld bij de Raad voor Huurwoningen, kan deze toch in aanmerking komen voor het tarief van 40% op de huurinkomsten. Neem hiervoor contact op met de Huurcommissie .

3 jaars plafond

Sommige bezittingen tellen alleen mee voor de financiële aanslag voor de eerste 3 jaar dat u onder zorg bent. Dit staat bekend als de ‘ 3-jaars plafond ‘. Dat betekent dat u maximaal 3 jaar lang 7,5% premie betaalt over de waarde van bepaalde bezittingen.

Deze activa kunnen zijn:

 • Uw huis
 • De opbrengst van de verkoop van uw woning
 • Uw boerderij of bedrijf

Na 3 jaar betaalt u niets meer over dit vermogen, ook als u nog langdurige verpleeghuiszorg krijgt. Het ‘plafond van 3 jaar’ is van toepassing, ongeacht of u ervoor kiest om de lening voor een verpleeghuis te krijgen of niet.

Met al het andere vermogen wordt rekening gehouden zolang u onder zorg bent.

Zit u op het moment dat u de Scheme aanvraagt ​​al 3 jaar in een verpleeghuis, dan betaalt u de 7,5% over uw woning niet.

Koppels en het ‘driejaar plafond’

Maakt u deel uit van een koppel, dan betaalt u maximaal 3 jaar een bijdrage van 3,75% op basis van uw woning. Uw totale bijdrage over de 3 jaar is geplafonneerd op 11,25% van de waarde van het onroerend goed.

Als beide partners in zorg zijn, is de totale bijdrage gemaximeerd op 22,5%.

Als u de Verpleeghuislening voor uw woning krijgt, kan uw partner ook levenslang uitstel van aflossing van de lening aanvragen. Lees over de financiële aanslag voor stellen .

Uw huis

Uw woning wordt na 3 jaar zorg uit uw aanslag gehaald. Hierbij zijn de huurinkomsten die u van uw woning ontvangt niet meegerekend. U hoeft niets te doen.

Verkoopt u uw woning terwijl u in de zorg zit, dan komt de netto verkoopopbrengst ook in aanmerking voor het 3-jaarsplafond. U moet contact opnemen met uw plaatselijke ondersteuningsbureau voor verpleeghuizen als u uw huis verkoopt.

Boeren en ondernemers

Familiebedrijven en familiebedrijven kunnen onder het ‘3-jaars plafond’ vallen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Waaronder:

Als u wilt dat uw boerderij of bedrijf wordt opgenomen in het ‘3-jaars plafond’, zie Deel 7 van het Fair Deal-aanvraagformulier (pdf) voor informatie en aanvraagdetails.

Uw opvolger moet 18 jaar of ouder zijn en uw partner of een familielid van u of uw partner zijn .

Overzichtstabel voor 7,5% jaarlijkse bijdrage aan vermogen

Bezit7,5% per jaar3 jaar plafondOptie om een ​​lening voor een verpleeghuis aan te gaanOptie om verder uit te stellen
Belastbaar actiefJaNeeJa, als er vaste activa zijn in Ierland.
Anders niet.
Nee
Prive-hoofdwoning (uw hoofdwoning)JaJaJa, als het in Ierland is.Ja
Boerderij of relevant bedrijfJaJa (maar bepaalde kwalificatiecriteria)Ja, als er vaste activa zijn in Ierland.Nee

Als de beoordelingen zijn voltooid

Wanneer de zorgbehoeften en financiële beoordelingen zijn voltooid, schrijft de HSE u over:

 • Wat u moet betalen als uw bijdrage in de zorg
 • Of u in aanmerking komt voor staatssteun en de Verpleeghuislening
 • Welke verpleeghuizen maken deel uit van de Scheme

U kunt elk verpleeghuis kiezen dat deel uitmaakt van Fair Deal, evenals:

 • Het huis dat een plaats voor u heeft
 • Het huis dat aan uw behoeften kan voldoen. Het verpleeghuis zal een assessment moeten uitvoeren om te bepalen of het aan al uw wensen kan voldoen.

Uw betaling is hetzelfde voor een vrijwillig, particulier of openbaar verpleeghuis.

U kunt 12 maanden na uw eerste aanslag of uw laatste toetsing nog een financiële toetsing aanvragen. De HSE kan echter in elk stadium een ​​financiële beoordeling herzien.

Betaling door de HSE

De HSE begint met het betalen van de staatssteun en de lening van het verpleeghuis vanaf één van de volgende (afhankelijk van welke datum later is):

 • De datum waarop de aanvraag is goedgekeurd
 • Datum waarop u bent opgenomen in het verpleeghuis

Wachtlijst

Er is elk jaar een vast financieringsniveau voor de Scheme, dus uw naam kan op een wachtlijst komen totdat er financiering beschikbaar komt. Als dit het geval is, laat de HSE u weten wanneer zij u schrijft om u te vertellen of u in aanmerking komt voor staatssteun. Hoewel u mogelijk op een wachtlijst staat, zal de HSE bevestigen dat u bent goedgekeurd voor financiële steun in het kader van de Scheme.

Betaling van uw bijdrage

Kiest u voor een openbaar of vrijwillig verpleeghuis, dan betaalt u de bijdrage aan de HSE en betaalt de HSE vervolgens het verpleeghuis.

Kiest u voor een particulier verzorgingshuis, dan betaalt u uw eigen bijdrage aan het verzorgingshuis en betaalt de HSE de rest.

Financiële ondersteuning wordt alléén betaald als is vastgesteld dat het verpleeghuis geschikt is voor uw behoeften.

Financiële waarborgen

Als onderdeel van de financiële beoordeling zijn de volgende waarborgen van toepassing:

 • U betaalt niet meer dan de werkelijke zorgkosten
 • U houdt een persoonlijke toeslag van 20% van uw inkomen of 20% van het maximumtarief van het staatspensioen (premievrij), afhankelijk van wat meer is
 • Als u een echtgeno(o)t(e) of partner hebt die thuisblijft, houdt deze 50% van het inkomen van het paar over of het maximumpercentage van het staatspensioen (premievrij), afhankelijk van wat meer is

Woonzorglening

De woonzorglening is een facultatief onderdeel van de Fair Deal Scheme. Het is een optie als de persoon in de verpleeghuiszorg activa heeft, waaronder land en onroerend goed.

Als u wordt goedgekeurd voor de Verpleeghuislening, kan de inleg op basis van uw vermogen (grond of onroerend goed) worden uitgesteld. Dit betekent dat de HSE het geld voor u uitbetaalt aan het verpleeghuis en dat het wordt geïnd na uw overlijden of na verkoop van (een deel van) uw vermogen.

In bepaalde omstandigheden kan de betaling voor langere tijd worden uitgesteld, bijvoorbeeld als er nog een echtgeno(o)t(e) of partner of uw ex-verzorger in uw woning woont .

De terugbetaling van de lening wordt gedaan aan de Revenue Commissioners .

Aanvragen van de lening voor een verpleeghuis

Als u de Verpleeghuislening wilt aanvragen, zie Deel 6 van het Fair Deal-aanvraagformulier (pdf) voor informatie en aanvraagdetails. U kunt de Nursing Home Loan aanvragen wanneer u voor het eerst Fair Deal aanvraagt ​​of in elk stadium terwijl u in het verpleeghuis woont.

Om de lening voor een verpleeghuis aan te vragen, moet u schriftelijke toestemming geven voor het laten registreren van een Charging Order voor uw vermogen. Als u deel uitmaakt van een koppel, moet uw echtgeno(o)t(e) of partner ook schriftelijke toestemming geven. De Charging Order is een eenvoudig type hypotheek dat het door de HSE geleende geld veiligstelt.

Nadat u toestemming hebt gegeven, is de HSE verantwoordelijk voor het maken van de Charging Order, het registreren ervan voor uw activa en het namens u betalen van de lening voor een verpleeghuis. U hoeft niets te doen (hoewel de HSE mogelijk bij u moet informeren naar de informatie in uw aanvraag).

Als een persoon niet in staat is om in te stemmen met de lening voor een verpleeghuis en de Charging Order, kan slechts één van de volgende voorwaarden voor hen van toepassing zijn:

 • Een zorgvertegenwoordiger (een persoon die is aangewezen door de Circuit Court)
 • Een Ward of Court (een persoon aangesteld door Office of Ward of Courts)
 • Een houder van een geregistreerde duurzame volmacht (gekozen om op te treden namens een andere persoon)

U kunt de optionele verpleeghuislening aanvragen en als u wordt goedgekeurd, hoeft u geen gebruik te maken als u van gedachten verandert.

Hoe u namens iemand anders een aanvraag indient

Het aanvraagformulier fair deal (pdf) dient ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager van verpleeghuiszorg. In bepaalde gevallen kan echter een andere persoon namens hen een aanvraag indienen, zoals hieronder wordt uitgelegd. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van Fair Deal.

Wie is een bepaalde persoon?

Als u iemand met verminderde besluitvormingscapaciteit helpt om Fair Deal aan te vragen, moet u een gespecificeerde persoon zijn. Een bepaalde persoon kan een aanvraag indienen namens een zorgbehoevende als deze zelf niet in staat is om een ​​aanvraag in te dienen.

Zie voor meer informatie het Informatieboekje Ondersteuningsregeling Verpleeghuizen (pdf) .

Een bepaalde persoon is:

Eerste prioriteit

A. Uw commissie, als u een gerechtsdeurwaarder bent

B. Een persoon die is aangesteld onder een duurzame volmacht die niet is beperkt in het aanvragen van de Scheme

C. Een zorgvertegenwoordiger die is aangesteld op grond van de Wet op de ondersteuningsregeling voor verpleeghuizen van 2009

Mindere prioriteit

D. Uw echtgeno(o)t(e) of partner

E. Een familielid van u die 18 jaar of ouder is

F. Een door een rechtbank aangestelde ‘next friend’

G. Uw wettelijke vertegenwoordiger

H. Een geregistreerde arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker

AC heeft voorrang op DH. Dit betekent dat zij het recht hebben om vóór de anderen op te treden als een Specified Person. AC kan er echter schriftelijk mee instemmen dat een persoon met lagere prioriteit optreedt als de opgegeven persoon.

Waar kunt u de Fair Deal aanvragen?

U kunt een aanvraagformulier (pdf) downloaden . Ze zijn ook verkrijgbaar bij elke zorginstelling in uw regio, inclusief uw Local Health Office en ziekenhuizen. Stuur het ingevulde formulier samen met de op het aanvraagformulier vermelde documenten naar uw Steunpunt Verpleeghuizen .

De HSE heeft een Informatieboekje Ondersteuningsregeling Verpleeghuizen (pdf) gepubliceerd .

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke ondersteuningsbureau voor verpleeghuizen of neem contact op met het HSE Live-team op 1800 85 1500 of op 01 240 8787. Als u van buiten Ierland belt, belt u +353 1 240 8787.

De HSE heeft Nationale Richtlijnen voor de Gestandaardiseerde Implementatie van de Scheme Verpleeghuisondersteuning gepubliceerd (pdf) .

Bezwaar maken tegen een besluit

Beroep

Wanneer de HSE u schrijft over de uitkomst van uw zorgbehoeften en financiële beoordelingen, zal het de beroepsprocedure schetsen en u details geven over uw plaatselijke beroepsbureau.

Als uit uw Zorgbehoefteonderzoek blijkt dat u bijvoorbeeld geen langdurige verpleeghuiszorg nodig heeft, kunt u bezwaar maken tegen de beslissing bij uw plaatselijke Beroepsbureau.

Recensies

Elke indicatie van de zorgbehoefte kan zes maanden na een eerdere indicatie worden herzien of eerder als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De HSE meent dat er een materiële (significante) verandering heeft plaatsgevonden in uw gezondheid of omstandigheden
 • Een geregistreerd arts stelt dat er sinds uw laatste indicatiestelling een materiële verandering in uw gezondheid of omstandigheden heeft plaatsgevonden

Uw lokale Verpleeghuis Ondersteuningsbureau voert de toetsing uit. Neem contact met hen op als u uw zorgbehoefte of financiële beoordeling wilt laten beoordelen.

Nadat de HSE heeft beslist, sturen zij u binnen 10 werkdagen de beslissing en de redenen daarvoor schriftelijk toe.


Geplaatst: 12/12/2022
Bronnen: zie links in de publicatie

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.