Gezondheidszorg in Ierland

Geschatte leestijd : 3 minuten

Recht op gezondheidszorg

In aanmerking komen voor gezondheidsdiensten

Iedereen die gewoonlijk in Ierland verblijft en bepaalde bezoekers van Ierland hebben recht op een aantal gratis of goedkopere openbare gezondheidsdiensten. U bent ingezetene als u al minstens een jaar in Ierland woont of als u van plan bent om minstens een jaar in Ierland te blijven wonen. Afhankelijk van uw omstandigheden kunnen kortetermijnbezoekers aan Ierland recht hebben op gratis of goedkopere gezondheidsdiensten.

Mensen die hun gewone verblijfplaats in Ierland hebben, kunnen op twee manieren in aanmerking komen voor gezondheidszorg:

 • Volledige vergoeding voor houders van een medical card(medical card)
 • Beperkte in aanmerking voor mensen die geen medical card (medical card) hebben.

Houders van een medical card

Als u een medical card hebt, hebt u in het algemeen recht op gratis:

 • Huisartsdiensten
 • voorgeschreven medicijnen en geneesmiddelen, tegen betaling van een vergoeding per voorgeschreven product Diensten van openbare ziekenhuizen
 • Specifieke tandheelkundige, optische en auditieve diensten
 • Diensten voor kraam- en zuigelingenzorg
 • Gemeenschapszorg en persoonlijke sociale diensten

Geen houder van een medische kaart

Als u niet in het bezit bent van een medische kaart of een kaart voor huisartsenbezoek, hebt u geen recht op gratis huisartsenzorg. Niet-medische kaarthouders moeten betalen voor voorgeschreven medicijnen en geneesmiddelen. In het kader van de geneesmiddelenbetalingsregeling betaalt u echter maximaal € 114 per maand. (2021)

Als u geen medische kaart hebt, hebt u recht op gratis of goedkopere diensten in openbare ziekenhuizen. Als u als patiënt van de overheid naar een openbaar ziekenhuis moet of daar moet overnachten, kan het zijn dat u ziekenhuiskosten moet betalen. U kunt recht hebben op sommige gemeenschapszorg en persoonlijke sociale diensten. Kraamzorg en zuigelingenzorg zijn gratis.

Algemene gezondheidsdiensten

Er zijn bepaalde algemene gezondheidsdiensten die voor mensen beschikbaar zijn op basis van hun behoefte of gezondheidstoestand en niet op basis van het feit of zij al dan niet een medische kaart hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Mensen die in aanmerking komen voor de regeling voor langdurige ziekte hebben recht op gratis geneesmiddelen en medicijnen voor de behandeling van hun ziekte.
 • Gezondheidsdiensten voor kinderen zijn beschikbaar voor alle kinderen
 • Mensen die via een bloedtransfusie Hepatitis C hebben opgelopen en een Health Amendment Act Card hebben opgelopen

Wat is een gewoon verblijf?

Als u in Ierland komt wonen of hiernaar terugkeert om te wonen, moet u ten genoegen van de Health Service Executive (HSE) aantonen dat u uw gewone verblijfplaats hebt – dat u ten minste een jaar in Ierland hebt gewoond of dat u van plan bent om hier ten minste een jaar te wonen.

Om aan te tonen dat een persoon zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, kan de HSE het volgende verlangen:

 • Bewijs van aankoop of huur van onroerend goed, met inbegrip van bewijs dat het onroerend goed de hoofdverblijfplaats van de persoon is (bijvoorbeeld een bewijs van huur van de plaatselijke overheid)
 • Een brief of verklaring van een xnanciële instelling (bijvoorbeeld een bankafschrift of een afschrift van een kredietvereniging) Een huidige rekening van een nutsbedrijf (zoals een gas-, elektriciteits- of telefoonrekening)
 • Een lopende auto- of opstalverzekering op uw naam
 • Een officieel document van een overheidsdienst (bijvoorbeeld een aanslagbiljet van de Belastingdienst of een bewijs van huur van de Bijstandsregeling voor huisvesting)

Bovengenoemde documenten moeten in de voorgaande 12 maanden zijn gedateerd.

Iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, die door de HSE wordt erkend als iemand die zijn gewone verblijfplaats in Ierland heeft, komt hetzij volledig (categorie 1, d.w.z. houders van een medische kaart) hetzij beperkt (categorie 2) in aanmerking voor gezondheidsdiensten.

Als u een niet-EU-onderdaan bent en u komt in aanmerking voor gezondheidsdiensten, betekent dit niet automatisch dat uw gezinsleden dat ook zijn. Het is mogelijk dat de personen ten laste van niet-EU-onderdanen ook aan de bovenstaande voorwaarden moeten voldoen.

Gezondheidszorg voor EU-burgers

U kunt volgens de EU-regels in aanmerking komen voor een medische kaart als u uw gewone verblijfplaats in Ierland hebt en een socialezekerheidspensioen uit een ander EU-/EER-land of Zwitserland ontvangt, of als u in één van deze landen werkt en sociale premies betaalt.

U mag niet onderworpen zijn aan de Ierse socialezekerheidswetgeving. Dit betekent dat u geen Ierse socialezekerheidsuitkering mag ontvangen of in Ierland mag werken en geen PRSI moet betalen.

Als u in Ierland woont en ten laste komt van een gepensioneerde die onder de EU verordeningen valt, of ten laste komt van een persoon die werkt in een ander land dat onder de verordeningen valt, kunt u in aanmerking komen voor een medische kaart. U mag niet onderworpen zijn aan de Ierse socialezekerheidswetgeving (in het geval van kinderen ten laste geldt deze regel voor de echtgenoot of de persoon die hen verzorgt).

Gedetacheerde werknemers en de personen te hunnen laste kunnen ook in aanmerking komen voor de medische kaart. Dit zijn werknemers die werkzaam zijn in een ander land dat onder de regelgeving valt, maar die door hun werkgevers voor een beperkte tijd naar Ierland worden gestuurd om daar te werken.


Geplaatst: 12-08-2022
Bron: HSE
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: