Huurtoeslag berekenen

Geschatte leestijd : 7 minuten

Inleiding

Voordat u uw Huurtoeslag gaat berekenen, moet u controleren of u hiervoor in aanmerking komt. Lees het document Huurtoeslag . Bij dit document kunt u het werkblad berekening huurtoeslag gebruiken .

Huurtoeslag berekenen is erg ingewikkeld. De Dienst Sociale Zekerheid (DSP) berekent uw recht op Huurtoeslag. Als u vragen heeft over uw recht op huurtoeslag, kunt u contact opnemen met uw lokale Community Welfare Officer (CWO).

In dit document leest u de stappen voor het berekenen van Huurtoeslag. Er zijn 6 stappen:

Stap 1: Bereken uw bruto belastbaar weekinkomen uit alle bronnen

Tel alle inkomsten op die u en uw echtgeno(o)t(e), partner of samenwonende hebben uit DSP-betalingen, Working Family Payment, werk- of opleidingsprogramma’s en bruto inkomen uit werk of zelfstandige. Tel alle inkomsten uit alimentatie mee, indien van toepassing. Tel alle middelen uit vermogen die u heeft mee (zie hieronder).

Sommige inkomsten tellen niet mee voor de aanvullende bijstandsuitkering (SWA) (inclusief huurtoeslag), dus u hoeft ze niet mee te tellen bij het berekenen van uw bruto-inkomen. De volgende posten tellen niet mee als inkomen:

 • Kinderbijslag of overeenkomstige betaling uit een EU-lidstaat.
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Pleegzorgbetalingen van de Health Service Executive
 • Betalingen voor het opvangen van kinderen op grond van de Wet kinderopvang
 • Inkomsten van Gaeltacht-studenten
 • Subsidies of vergoedingen uit regelingen ter bevordering van het welzijn van blinden
 • Geld ontvangen van liefdadigheidsorganisaties, bijvoorbeeld St. Vincent de Paul
 • Compensatie toegekend door het Compensation Tribunal met betrekking tot hepatitis C opgelopen door bepaalde bloedproducten, aan degenen die een handicap hebben veroorzaakt door Thalidomide en aan degenen die een vergoeding ontvangen in het kader van de Redress Board van de residentiële instellingen
 • Betalingen toegekend onder de Symphysiotomy ex Gratia Scheme, de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007 en de Lourdes Hospital Payment Scheme
 • Betalingen toegekend onder het Stardust Victims’ Compensation Tribunal
 • Toegekende betalingen zoals uiteengezet door het Scoping-onderzoek naar het CervicalCheck-screeningprogramma
 • Alle overige direct of indirect door of namens de minister van Volksgezondheid verrichte betalingen in het kader van het in 2018 vastgestelde steunpakket voor vrouwen met de diagnose baarmoederhalskanker sinds 2008
 • Alle betalingen ontvangen onder het Bursary Fund van het Department of Education 1916
 • Onderhoudsbeurs in het kader van de Regeling Studiefinanciering
 • Uversity-betalingen gedaan in het kader van de Higher Education Scholarships for Adult Learners tot € 7000 per jaar
 • Betalingen gedaan door Sport Ireland onder het International Carding Scheme
 • Betaling gedaan door de Northern Ireland Victim and Survivor Service (VSS) in overeenstemming met de Victims and Survivors (Northern Ireland) Order 2006
 • Betalingen in het kader van de schoolvervoersregeling van het ministerie van Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Verzorgingstoeslag half tarief
 • Subsidie ​​voor mantelzorg
 • Consumentengestuurde thuisondersteuning (CDHS)
 • Voogdbetaling (bijdragend) en Voogdbetaling (niet-bijdragend)
 • Gezinsdividend weer aan het werk

Sinds januari 2012 tellen de inkomsten uit werken als alfahulp bij de VGM mee.

De vermogenswaarde van onroerend goed (behalve uw eigen woning), beleggingen en spaargelden worden wekelijks als volgt beoordeeld:

Eerste € 5.000 wordt niet meegerekend
Volgende € 10.000 wordt geheven op € 1 per € 1.000
Volgende € 25.000 wordt geheven op € 2 per € 1.000
Elk vermogen boven de € 40.000 wordt geheven op € 4 per € 1.000.

Stap 2: Bepaal wat uw inkomen boven het SWA-tarief is

Het basistarief van de aanvullende bijstandsuitkering is € 218 – u krijgt een hoger tarief als u personen ten laste heeft. Lees meer over het SWA-tarief voor nabestaanden .

Om te weten te komen hoeveel van uw inkomen boven het SWA-tarief ligt, trekt u van uw bruto toetsbaar weekinkomen af:

Trek eerst alle PRSI af die u betaalt en eventuele redelijke reiskosten in verband met werk. Uw reiskosten zijn afhankelijk van waar u woont en werkt – vraag uw lokale DSP-vertegenwoordiger om meer informatie.

Trek dan het Basis Bijstandstoeslag (SWA) tarief af, passend bij uw gezinssituatie. Voor verzorgers en mensen van 65 jaar en ouder zijn er aanvullende minachtingen – zie hieronder.

Uitsluiting boven de 65: Als u 65 jaar of ouder bent (of wanneer één van een paar 65 jaar of ouder is) en een gecombineerd gezinsinkomen heeft dat hoger is dan het SWA-tarief dat past bij uw gezinssituatie, mag u dit Uitsluiting. Deze uitsluiting is gelijk aan het verschil tussen het maximale AOW-tarief (premievrij) passend bij uw omstandigheden en het SWA-tarief passend bij uw omstandigheden (zelfs als u geen pensioen ontvangt). Het effect hiervan is dat iemand wiens enige inkomen een staatspensioen is, niet meer betaalt dan de minimale huishoudbijdrage voor de huur.

De uitsluiting van 65-plussers voor een persoon van 65 jaar of ouder is bijvoorbeeld het maximale AOW-tarief (€ 265,30) min het SWA-tarief voor een alleenstaande (€ 218) dat is € 47,30.

De uitsluiting voor 65-plussers voor een stel dat beide 66 jaar is en een aparte uitkering ontvangt of werkt, wordt berekend aan de hand van het maximale AOW-tarief (premie) voor 2 personen minus het basis SWA-tarief voor een stel (€ 530,60 – € 364 = € 166,60). Hun uitsluiting voor 65-plussers zou € 166,60 zijn.

Uitsluiting van de verzorger: als u een verzorgersuitkering ontvangt, wordt er geen rekening gehouden met het bedrag van de verzorgerstoelage of -uitkering boven het toepasselijke SWA-tarief voor uw situatie (het tarief voor afhankelijke volwassenen voor een stel of het persoonlijke tarief voor een alleenstaande). rekening. Om de uitsluiting van uw verzorger te berekenen, trekt u het relevante SWA-tarief (€ 146 of € 218) af van het werkelijke tarief van de Carer’s Allowance of Benefit die u ontvangt (exclusief eventuele verhogingen voor in aanmerking komende kinderen).

Uw inkomen boven het SWA-tarief is uw bijdrage aan de huur uit uw vermogen (naast uw minimale huishoudbijdrage). Heeft u geen inkomen boven het SWA-tarief, dan is stap 3 niet op u van toepassing.

Stap 3: Bereken de vrijstelling van het extra inkomen of WAO/Blind pensioen vrijstelling (indien van toepassing)

De vrijstelling van het bijkomend inkomen is een bepaald bedrag van uw huishoudinkomen waarmee geen rekening wordt gehouden. De eerste € 75,- van een eventueel extra huishoudinkomen boven het SWA-tarief voor uw situatie telt niet mee. Ook wordt 25% van uw extra huishoudinkomen boven € 75 niet meegerekend. Er is geen bovengrens aan de 25% die buiten beschouwing kan worden gelaten.

Bijverdiensten omvatten inkomsten uit:

 • Parttime dienstverband of parttime zelfstandige (minder dan 30 uur per week)
 • Voltijds dienstverband of voltijds zelfstandig werk (30 uur of meer per week) waarbij wordt aangenomen dat u accommodatie nodig heeft onder de Regeling huuraccommodatie
 • Trainingsprogramma’s verstrekt namens het ministerie van Onderwijs en (bijvoorbeeld Youthreach) en Education and Training Board (ETB) training
 • Terug naar werk ondernemingstoeslag
 • Landelijke sociale regeling
 • TÚS
 • Stimuleringsregeling deeltijdwerk
 • Communautaire werkgelegenheid
 • Vaardigheden
 • Gateway-regeling
 • Betaling voor werkend gezin
 • Onderhoud boven € 95,23*

*Alimentatie wordt beoordeeld als bijkomend inkomen en alimentatiebetalingen tot € 95,23 per week worden volledig beoordeeld. (De reden hiervoor is dat de eerste € 95,23 alimentatie per week wordt beschouwd als een tegemoetkoming in uw woonlasten.) Voor alimentatie boven dit bedrag geldt de vrijstelling van de bijverdienste. Krijgt u alimentatie onder de € 95,23, neem deze dan niet mee in deze stap. Is uw alimentatie hoger dan € 95,23, dan moet u € 95,25 aftrekken en het teveel aan alimentatie meetellen bij de berekening van uw bijverdiensten buiten beschouwing laten.

U berekent uw extra inkomen met de formule: (A+B) – C of de waarde van A – afhankelijk van wat het kleinste bedrag is.

A = inkomen uit arbeid, voorgeschreven arbeid of opleidingsprogramma’s, Working Family Payment en alimentatiebetalingen van meer dan € 95,23 per week

B = belastbaar wekelijks inkomen uit alle andere bronnen

C = SWA-tarief voor familieomstandigheden

U trekt PRSI, pensioenpremies en door de Belastingdienst goedgekeurde inkomensdoorbetalingen af ​​van uw bijverdiensten.

U trekt dan € 75 af en krijgt 25% van het resterende bedrag. Tel € 75 en 25% van het subtotaal bij elkaar op en dit is uw bijkomend inkomen buiten beschouwing gelaten.

Bijvoorbeeld: Mary heeft 1 kind van 5 jaar. Ze werkt en verdient € 385 per week in een deeltijdbaan. Ze krijgt een eenoudergezin (OFP) betaling van € 159,50 per week en onderhoud van € 80 per week. Haar bijverdiensten zijn: A= € 385 (inkomsten) B= € 159,50 (OFP inclusief verhoging voor een in aanmerking komend kind) C= € 260 (SWA-tarief) (A+B) – C= € 284,50 Trek PRSI af (4% van € 385 = € 15,40 minus PRSI aflopend krediet van € 6,50) van € 8,90 Saldo van € 275,60 – € 75 = € 200,60 Neem 25% van € 200,60 = € 50,15 Voeg € 75 en € 50,15 toe = € 125,17 Mary’s vrijstelling van het bijkomend inkomen is € 125,15

Disability Allowance of Blind Pension buiten beschouwing gelaten

Als u WAO- of Blindenpensioen krijgt en werkt, wordt maximaal € 165 per week van uw inkomsten uit werk niet meegerekend. Als u werkt en een Arbeidsongeschiktheidsuitkering of Blind Pensioen krijgt, kunt u deze vrijstelling van het inkomen of de vrijstelling van het bijkomend inkomen gebruiken (maar niet beide). Gebruik wat in uw belang is.

Stap 4: Bereken uw bijdrage uit middelen

De veronachtzamingen die u in stap 3 hebt berekend, trekt u af van het bedrag dat u in stap 2 hebt berekend om uw bijdrage uit de middelen te krijgen .

Stap 5: Bereken uw totale bijdrage aan uw huur

Zoek het totale bedrag dat u moet betalen voor uw huur. Tel hiervoor uw bijdrage uit middelen (dit is het totaalbedrag na stap 4) en uw minimale huishoudbijdrage bij elkaar op .

Minimale bijdrage huishouden

Over het algemeen moet een huishouden (dit is de eiser en kan ook een gekwalificeerde volwassene en gekwalificeerde kinderen omvatten) ten minste € 30 bijdragen aan de huur. Een koppel draagt ​​minimaal € 40 bij.

Ook een niet-afhankelijke huisgenoot die uitsluitend afhankelijk is van een persoonlijke bijstandsuitkering moet minimaal € 30 bijdragen. Als de uitkering en het voorrecht echter zijn afgetrokken van uw bijstandsuitkering, hoeft u geen € 30 bij te dragen.

De CWO kan het te betalen bedrag aan Huurtoeslag verminderen met een bedrag dat naar haar mening moet worden betaald door iedere niet-afhankelijke werkende huisgenoot. Volgens de gewoonte en praktijk wordt het belastbare inkomen van het niet-afhankelijke lid van het huishouden (d.w.z. bruto-inkomen min PRSI en reiskosten naar het werk) gedeeld door het toepasselijke SWA-tarief voor hun situatie, dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met € 30 om vast te stellen hun verplichting om bij te dragen.

Bijvoorbeeld: Als uw dochter van 26 jaar bij u woont en € 700,- per week verdient: € 700 ÷ € 218 (SWA) = € 3,21 Vermenigvuldig € 3,21 met € 30 = € 96,30 Dan wordt uw Huurtoeslag verlaagd met € 96,30

Een echtpaar ouder dan 65 jaar met een inkomen dat gelijk is aan of lager is dan het staatspensioen (premieplichtig) voor hun situatie, zal € 40 bijdragen aan hun huur. Een echtpaar dat allebei een AOW (premievrij) en geen ander inkomen heeft, draagt ​​ook € 40 bij aan de huur.

Stap 6: Vind uw Huurtoeslag

Om uw Huurtoeslag te berekenen, trekt u uw totale huurbijdrage af van uw weekhuur.

In stap 5 vond u uw totale bijdrage aan uw huur . Nu moet u weten hoeveel uw wekelijkse huur is. U weet misschien al hoeveel uw wekelijkse huur is. Als u uw huur per maand betaalt, moet u uw maandelijkse huurbedrag vermenigvuldigen met 12 en delen door 52 om uw wekelijkse huurbedrag te krijgen. Uw huur mag niet hoger zijn dan het maximum dat voor uw regio is vastgesteld.

Bijvoorbeeld Susan en Paul wonen in Dublin en betalen € 1.000 per maand voor huisvesting. Om het wekelijkse huurbedrag te krijgen, vermenigvuldigt u € 1.000 met 12 en deelt u dit door 52. Maandelijkse huur € 1.000 (Vermenigvuldig met 12 maanden) x 12 = € 12.000 per jaar (Delen door 52 weken) ÷ 52 = € 230,76 per week De wekelijkse huur bedraagt ​​€ 230,76

Per provincie is een maximum huurniveau vastgesteld. Het maximale huurniveau voor uw provincie wordt bepaald door het ministerie van Sociale Bescherming. Binnen deze grenzen kan de Afdeling lagere tarieven vaststellen. Als uw werkelijke huur hoger is dan het lokale maximum, kunt u Huurtoeslag weigeren.

De DSP kan indien nodig aanvullende huurtoeslagbetalingen doen boven de huurlimieten. Dit gebeurt per geval, zowel voor mensen die al Huurtoeslag krijgen als voor nieuwe aanvragers.

Aanvragen

Neem contact op met de CWO van uw lokale Community Welfare Service .


Geplaatst: 06-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay, user32212

Bezoekers lazen ook: