Minimumloon

Inleiding

Over het algemeen wordt het bedrag dat u voor werken krijgt, overeengekomen tussen u en uw werkgever. Loononderhandelingen vinden normaal gesproken plaats wanneer u een baan aangeboden krijgt.

De meeste werknemers hebben echter recht op een minimumloon op grond van de Wet op het Nationale Minimumloon 2000 .

Sinds 1 januari 2022 is het landelijke minimumloon € 10,50 per uur. Sommige mensen krijgen subminimumtarieven, zoals mensen onder de 20 jaar (zie het gedeelte ‘Tarieven’ hieronder).

Het landelijke minimumloon weerhoudt een werkgever er niet van om u een hoger loon aan te bieden. U kunt er niet mee instemmen om minder dan het minimumloon te ontvangen of onbetaald werk te doen, tenzij u in dienst bent van een naast familielid of een erkende leerbaan volgt .

Aanstaande wijzigingen in het minimumloon

Op 14 september 2022 werd bekend dat het minimumloon per 1 januari 2023 omhoog gaat . Het landelijke minimumloon voor 20-plussers gaat met 80 cent omhoog naar € 11,30.

Verschillende lonen voor bepaalde sectoren

Werknemers in bepaalde sectoren, zoals de beveiligingssector en de schoonmaaksector, hebben andere minimumlonen. De regels voor deze sectoren zijn vastgelegd in Opdrachten Arbeidsregelingen (BHV’s) die zijn opgesteld door Paritaire Arbeidscommissies

Wat telt als loon?

Voor de toepassing van het nationale minimumloon omvat uw brutoloon (uw totale loon voordat er geld wordt ingehouden, zoals belasting of pensioenpremies):

 • Je basissalaris
 • Eventuele ploegentoeslag (bijvoorbeeld extra zondagsloon)
 • Bonus
 • Servicekosten
Board tarieven sinds 1 januari 2022Overnachtingstarieven sinds 1 januari 2022
€ 0,94 per gewerkt uur (berekening tegen uurtarief)€ 24,81 per week of € 3,55 per dag

Werkgevers moeten een nationaal minimumloon betalen voor werkervaringsplaatsen, werkproeven, stages en andere arbeidspraktijken met onbetaald werk of werken voor kost en inwoning.

Hoe wordt mijn uurtarief berekend?

De basisberekeningsmethode is om het brutoloon te delen door het totaal aantal gewerkte uren, zoals vastgelegd in de Wet op het minimumloon 2000 artikel 20 . Wel moet vanaf het begin duidelijk zijn met welk loon rekening wordt gehouden, welke uren als arbeidsduur worden meegerekend en over welke periode de berekening valt (de loonreferentieperiode, zoals week- of maandloon).

Werkuren

Je werktijden zijn afhankelijk van wat het hoogste is:

 • De uren die zijn vastgelegd in een document, zoals een arbeidsovereenkomst , een collectieve overeenkomst of een arbeidsvoorwaardenverklaring die is vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenwet van 1994

of

 • De werkelijk gewerkte of voor werk beschikbare uren en betaald

Je werktijden zijn inclusief overwerk, reistijd waar dit bij de functie hoort, tijd besteed aan door de werkgever geautoriseerde scholing en tijdens de normale werkuren.

Je werkuren zijn exclusief tijd besteed aan:

 • Standby anders dan op de werkplek
 • Verlof, ontslag, staking of na betaling in plaats van opzegging
 • Reizen van of naar het werk

Betaal referentieperiode

De werkgever kiest de periode, de zogenaamde loonreferentieperiode, waaruit het gemiddelde uurloon wordt berekend, bijvoorbeeld een week, twee weken of een maand (maar niet langer dan een maand).

De werkgever dient de loonreferentieperiode op te nemen in het arbeidsvoorwaardenoverzicht, zoals opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenwet 1994 .

U kunt uw werkgever vragen om een ​​schriftelijke opgave van uw gemiddelde loon voor elke loonreferentieperiode in de afgelopen 12 maanden. De werkgever heeft 4 weken de tijd om u de verklaring te geven.

Wat telt niet als loon?

Bij de berekening van het minimumloon tellen niet mee:

 • Overwerkpremie
 • Voorrijdkostenpremie
 • Servicebetaling (fooien rechtstreeks aan u betaald)
 • Onsociale urenpremie
 • Fooien die worden geplaatst in een centraal fonds dat wordt beheerd door de werkgever en wordt betaald als onderdeel van uw loon
 • Premies voor werken op feestdagen, zaterdagen of zondagen
 • Vergoedingen voor bijzondere of aanvullende taken
 • Aanwezigheids- of wachtgelden
 • Bepaalde betalingen die u ontvangt bij afwezigheid van het werk, bijvoorbeeld ziektegeld, vakantiegeld of loon tijdens gezondheids- en veiligheidsverlof
 • Betaling in verband met uitdiensttreding, ook bij pensionering
 • Bijdragen betaald door de werkgever aan een bedrijfspensioenregeling die voor u beschikbaar is
 • Ontslagvergoedingen
 • Een voorschot van bijvoorbeeld salaris: het gaat om het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de periode dat u het normaal gesproken zou hebben ontvangen
 • Betaling in natura of verstrekking, anders dan kost en inwoning
 • Betaling los van uw dienstverband
 • Vergoeding voor letsel of verlies van gereedschap
 • Award als onderdeel van een personeelssuggestieregeling
 • Lening door de werkgever aan jou

Werknemers die geen recht hebben op minimumloon

U heeft geen recht op het nationale minimumloon als u:

 • In dienst van een naast familielid (bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of ouder), of
 • In een wettelijke leertijd, of
 • Onder de 20 jaar (zie ‘Tarieven’ hieronder)
Huidige minimumlonen

Tarieven op of na januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is het landelijke minimumloon € 10,50 per uur, zie tarieven hieronder.

LeeftijdsgroepMinimum uurloon% van het minimumloon
20 jaar en ouder€ 10,50100%
19 jaar oud€ 9,4590%
18 jaar oud€ 8,4080%
Onder de 18 jaar oud€ 7,3570%

De Wet diverse bepalingen arbeid 2018 heeft de opleidingstarieven afgeschaft en de subminimumtarieven vereenvoudigd die uitsluitend op leeftijd zijn gebaseerd.
Aankomende veranderingen in 2023
De minimumlonen gaan per 1 januari 2023 omhoog . Het landelijke minimumloon voor 20-plussers gaat met 80 cent omhoog naar € 11,30.

LeeftijdsgroepMinimumloon vanaf 1 januari 2023
20 jaar en ouder€11,30
19 jaar oud€ 10,17
18 jaar oud€ 9,04
Onder de 18 jaar oud€ 7,91

Mijn werkgever kan mij het minimumloon niet betalen

Als een werkgever het nationale minimumloon vanwege financiële moeilijkheden niet kan betalen, kan de arbeidsrechtbank hem vrijstellen van het betalen van het minimumloon gedurende 3 maanden tot een jaar. Slechts één dergelijke vrijstelling kan worden toegestaan.

De werkgever moet de vrijstelling aanvragen bij de arbeidsrechtbank en moet de toestemming hebben van een meerderheid van de werknemers. De werkgever en de werknemers moeten er allemaal mee instemmen gebonden te zijn aan de beslissing van de arbeidsrechtbank.

De werkgever moet aantonen dat hij het nationale minimumloon niet kan betalen en dat hij, als hij daartoe gedwongen zou worden, werknemers zou moeten ontslaan of ontslaan.

Werkgevers kunnen alleen vrijstelling vragen van het betalen van het volledige tarief van het nationale minimumloon. Zij kunnen niet worden vrijgesteld van het betalen van het verlaagde tarief (bijvoorbeeld aan werknemers onder de 18 jaar).

slachtofferschap

Als u uw werkgever vraagt ​​om het nationale minimumloon te betalen waar u recht op heeft, bent u wettelijk beschermd tegen slachtofferschap of ontslag. Als u wordt ontslagen omdat u het nationale minimumloon zoekt, kunt u bovendien een vordering wegens onredelijk ontslag indienen . U kunt dit doen ongeacht de duur van het dienstverband of het aantal gewerkte uren per week.

Als u op grond van de Wet op het minimumloon een verhoging moet krijgen, kan uw werkgever proberen uw arbeidsduur te verkorten om een ​​verhoging van de totale loonsom te voorkomen. Dit kunnen ze echter niet doen zonder ook uw taken of de hoeveelheid werk te verminderen.

Een klacht indienen?

Als u het nationale minimumloon niet krijgt, moet u eerst met uw werkgever praten. Komt u er samen met uw werkgever niet uit, dan kunt u het online klachtenformulier op werkplekrelaties.nl invullen . Dit formulier geeft u 2 opties:

 1. U kunt een onderzoek door een inspecteur aanvragen bij de Commissie Arbeidsrelaties (WRC). De inspecteur onderzoekt uw bewering dat het nationale minimumloon niet wordt betaald.
 2. U kunt een geschil voorleggen aan een WRC-arbiter. U kunt dit echter alleen doen nadat u uw werkgever om een ​​verklaring heeft gevraagd waarin de berekening van het gemiddelde uurloon staat. U moet het geschil binnen 6 maanden na ontvangst van de verklaring voorleggen. Indien nodig kan de verwijzingstermijn worden verlengd tot maximaal 12 maanden. Als de werkgever u de verklaring niet geeft, gaat de termijn in op de datum waarop hij dit had moeten doen (dat wil zeggen binnen vier weken na het verzoek).

Let op: Op grond van de Wet op het Nationale Minimumloon kunt u een klacht over hetzelfde geschil niet voorleggen aan zowel een arbiter als een inspecteur.

Stelt u slachtofferschap, vraag dan uw werkgever om uw arbeidsvoorwaarden te herstellen naar hoe deze waren voor het slachtofferschap. Doet de werkgever dit niet binnen twee weken na het verzoek, dan kunt u de zaak voorleggen aan de WRC-arbiter. U moet deze verwijzing doen binnen 6 maanden na het vermeende slachtofferschap (die kan worden verlengd tot maximaal 12 maanden).

U kunt meer informatie krijgen over het nationale minimumloon bij de Informatie- en Klantenservice van de Commissie voor Arbeidsrelaties .

Leefbaar loon voor iedereen

Het leefbaar loon wordt in een bepaald jaar vastgesteld op 60% van het mediane loon. Het landelijke minimumloon blijft gehandhaafd totdat het 60% leefbaar loon volledig is ingevoerd, in 2026. Het landelijke minimumloon zal in de loop van de jaren zoals gebruikelijk stijgen.

Op 14 juni 2022 heeft het kabinet voorstellen aangekondigd om vanaf 2023 een leefbaar loon voor alle werknemers in te voeren.

Workplace Relations Commission – Informatie en klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 uur tot 13.00 uur, 14.00 uur tot 17.00 uur

Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 11-10-2023
Bronnen: Overheid Ierland en zie geplaatste links
Afbeelding: Pixabay, joaogbjunior

Bezoekers lazen ook: