Nationaal Kinderopvangprogramma

Geschatte leestijd : 8 minuten
Afbeelding@Pixabay, erinlenz

Wat is de Nationale Kinderopvangregeling?

Het National Childcare Scheme (NCS) helpt ouders om de kosten van kinderopvang te dekken.

De regeling kent 2 soorten kinderopvangtoeslag voor kinderen vanaf 6 maanden (24 weken) tot 15 jaar (kinderen vanaf 15 jaar komen niet in aanmerking):

 • Een universele subsidie ​​die niet inkomensafhankelijk is. De universele subsidie ​​werd op 29 augustus 2022 uitgebreid tot kinderen tot 15 jaar.
 • Een inkomensafhankelijke subsidie ​​die inkomensafhankelijk is.

U kunt de Universele Subsidie ​​en een inkomensafhankelijke subsidie ​​niet tegelijkertijd krijgen. U kunt echter zelf kiezen welke subsidie ​​voor u het meeste voordeel oplevert.

U moet subsidie ​​aanvragen, maar deze wordt rechtstreeks aan uw kinderopvangaanbieder betaald. Uw aanbieder trekt uw subsidie ​​dan af van uw kinderopvangrekening.

U kunt online aanvragen, maar u kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken – zie ‘Aanvragen’ hieronder.

Uw kinderopvangaanbieder (dit omvat gastouders en kinderopvangdiensten voor schoolgaande leeftijd) moet geregistreerd zijn bij Tusla en een contract voor het Nationale Kinderopvangprogramma hebben met het Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth.

Begroting 2024: verhoging kinderopvangsubsidie

In de Begroting 2024 is aangekondigd dat het subsidietarief van de Nationale Regeling Kinderopvang vanaf september 2024 wordt verhoogd van € 1,40 naar € 2,14 per uur.

Wat gebeurt er met bestaande kinderopvangprogramma’s?

Het programma Community Childcare Subvention Plus  is gesloten voor nieuwe aanvragers. Als uw kinderopvang wordt gesubsidieerd door de CCSP, kunt u doorgaan met het programma zolang u daarvoor in aanmerking blijft komen.

Welke subsidie ​​kan ik aanvragen?

U kunt de subsidie ​​aanvragen die het beste bij uw gezinssituatie past.

Kernpunten over de universele subsidie

 • Het is beschikbaar voor ouders van elk inkomensniveau en er is geen inkomenstoets aan verbonden
 • Uw kind moet tussen 6 maanden (24 weken) en 15 jaar oud zijn (kinderen van 15 jaar komen niet in aanmerking)
 • De subsidietarieven zijn gebaseerd op het aantal uren dat uw kind naar de kinderopvang gaat. Zie onze pagina over de universele kinderopvangtoeslag voor de subsidietarieven.
 • Kinderen moeten naar een kinderopvangorganisatie gaan die bij Tusla is geregistreerd

Kernpunten over de inkomensafhankelijke subsidie

 • Het is voor kinderen van 6 maanden (24 weken) tot 15 jaar
 • Het is inkomensafhankelijk en beschikbaar voor gezinnen met een jaarlijks te rekenen inkomen tot € 60.000. Zie ‘Regels’ hieronder.
 • Uw uursubsidietarieven zijn gebaseerd op uw individuele omstandigheden (afhankelijk van uw rekenbare gezinsinkomen en de leeftijd en opleidingsfase van uw kind). Zie ‘Tarieven’ hieronder.
 • Tijdens de schoolperiodes kunt u uw gesubsidieerde uren inzetten voor voor- en naschoolse opvangkosten
 • Kinderen moeten naar een kinderopvangorganisatie gaan die bij Tusla is geregistreerd
 • U hoeft niet in loondienst te zijn, maar het aantal beschikbare uren gesubsidieerde kinderopvang is afhankelijk van de uren die u en uw partner werken, studeren of studeren. Zie ‘Regels’ hieronder.

Kom ik in aanmerking voor de National Childcare Scheme?

Om in aanmerking te komen voor de NCS moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Relatie met het kind: U of uw huidige partner moet ouder zijn van het kind of handelen in loco parentis (dit betekent optreden als ouder voor het kind).
 • Verblijfsstatus: u moet uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben en het wettelijke recht hebben om hier te wonen (dat wil zeggen dat u de nationaliteit heeft van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, Brits staatsburger bent, of een immigratiestatus heeft (dit omvat de tijdelijke EU-status) . Beschermingsrichtlijn ) of laten blijven).
 • PPS-nummers: U dient uw eigen PPS nummer op te geven en het PPS-nummer van het kind of de kinderen waarvoor u de aanvraag indient.
 • Leeftijd van het kind: Om voor de subsidies in aanmerking te komen, moet uw kind ouder zijn dan 6 maanden en jonger dan 15 jaar.

Meer over de criteria om in aanmerking te komen voor subsidies leest u in de NCS-beleidsleidraad (pdf) .

Hoe wordt het inkomen voor de NCS beoordeeld?

Voor de inkomensafhankelijke subsidie ​​kunt u ervoor kiezen om uw inkomen automatisch of handmatig te laten beoordelen. Als u voor de handmatige methode kiest, duurt uw aanvraag langer.

Automatische methode (Fast Track): Uw inkomen kan automatisch worden vastgesteld aan de hand van informatie die beschikbaar is bij de Belastingdienst en het Department of Social Protection (DSP). Als u hiermee akkoord gaat, krijgt de NCS de gegevens rechtstreeks van de Belastingdienst en de DSP met uw PPS-nummer en het PPS-nummer van uw partner.

Handmatige methode: U kunt vragen om uw inkomen handmatig te laten vaststellen. U moet documenten zoals loonstroken of DSP-verklaringen aanleveren waaruit uw inkomen blijkt. Deze worden beoordeeld en beoordeeld door Pobal (de schemabeheerder). Een volledige lijst van de documenten die als bewijs van uw inkomen worden geaccepteerd ( inkomensbewijzen ) vindt u in bijlage 1 van de NCS policy guidelines (pdf).

Extra inkomsten moet u aangeven, zoals alimentatie die u betaalt of ontvangt, inkomsten waarvoor een Inkomstenformulier 12 nodig is en eventuele buitenlandse inkomsten.

Welke beoordelingsperiode wordt gehanteerd?

Uw inkomen wordt normaal gesproken beoordeeld op basis van uw toerekenbare inkomsten uit alle bronnen van het voorgaande belastingjaar.

Voor het programmajaar 2023-2024 is het voorgaande belastingjaar 2022 (1 januari 2022 t/m 31 december 2022).

U kunt ervoor kiezen om het lopende jaar te laten beoordelen als u denkt dat uw inkomen uit het lopende jaar aanzienlijk lager zal zijn dan uw inkomen uit het voorgaande jaar. Mogelijk wordt u gevraagd om informatie te verstrekken die dit ondersteunt. Uw aanvraag wordt vervolgens handmatig beoordeeld en beoordeeld.

Meer over lopende jaarbeoordelingen leest u in de NCS policy guidelines (pdf).

Eigen verklaringen en ondersteunende documenten kunnen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Wat is een toerekenbaar inkomen?

Als u een op inkomen gebaseerde subsidie aanvraagt, hangt het tarief waarvoor u in aanmerking komt af van uw berekenbaar inkomen.

Uw rekeninkomen is het totaalbedrag van uw netto gezinsinkomen. Dit zijn inkomsten uit alle bronnen (inclusief de meeste sociale uitkeringen), na aftrek van belastingen, PRSI en USC.

Sommige sociale uitkeringen en andere toegestane posten of toegestane inhoudingen zijn echter uitgesloten van het toerekenbare inkomen onder de NCS – zie hieronder.

Wat wordt meegeteld als gezinsinkomen?

Als u alleen de ouder bent, wordt alleen uw berekenbaar inkomen berekend en beoordeeld. Als u samenwoont met een andere volwassene die niet uw partner is (zoals een ouder of ander familielid), wordt geen rekening gehouden met hun inkomen.

Als u samenwoont met uw partner (bijvoorbeeld echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende), wordt uw gezamenlijk toerekenbare inkomen beoordeeld. Het inkomen van uw partner telt mee, ook als deze niet de ouder of voogd van uw kind is. Als uw partner tijdelijk niet bij u woont, telt zijn inkomen toch mee.

Wat zijn toegestane aftrekposten?

Bij de beoordeling van uw inkomen wordt door de NCS een deel ervan buiten beschouwing gelaten. Dit worden toegestane aftrekposten of toegestane posten genoemd (allowable deductions or allowable items). Uw toerekenbare inkomen wordt verminderd met het bedrag van de toegestane aftrekposten. 
Toegestane aftrekposten zijn onder meer:

 • Een meerkindkorting van € 4.300,- als u 2 kinderen jonger dan 15 jaar heeft
 • Een meerkindkorting van € 8.600,- als u 3 of meer kinderen jonger dan 15 jaar heeft
 • Pensioenpremies, binnen de door de Belastingdienst toegestane grens
 • Onderhoudsuitkeringen die u betaalt aan een kind of een ex-echtgenoot

Toegestane aftrekposten uitkeringen:

 • Nazorgtoeslag
 • Terug naar Onderwijstoeslag
 • Terug naar school toelage voor kleding en schoenen
 • Terug aan het werk ondernemingsvergoeding
 • Terug aan het werk gezinsdividend
 • Blindenuitkering
 • Ondersteuning van Caranua-services
 • Subsidie ​​voor mantelzorgondersteuning
 • Constante aanwezigheidsvergoeding
 • DE Beurzenstelsel op het derde niveau
 • Dieetsupplement
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Betalingen voor uitzonderlijke behoeften
 • FET-trainingsvergoeding
 • Pleegzorgtoeslag
 • Guardian’s betaling
 • Humanitaire hulpregeling
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Persoonlijke lezersbeurs
 • Huursupplement
 • Korte termijn ondernemingsvergoeding
 • Springplank+
 • Studiebijstandfonds
 • Studiefinanciering (SUSI)
 • VTOS Opleidingsvergoeding
 • Jeugdbereiktoeslag
 • Aftercare Allowance
 • Back to Education Allowance
 • Back to School Clothing and Footwear Allowance
 • Back to Work Enterprise Allowance
 • Back to Work Family Dividend
 • Blind Welfare Allowance
 • Caranua services support
 • Carer’s Support Grant
 • Constant Attendance Allowance
 • DE Third Level Bursary Scheme
 • Diet Supplement
 • Domiciliary Care Allowance
 • Exceptional Needs Payments
 • FET Training Allowance
 • Foster Care Allowance
 • Guardian’s Payment
 • Humanitarian Assistance Scheme
 • Mobility Allowance
 • Personal Reader Grant
 • Rent Supplement
 • Short-Term Enterprise Allowance
 • Springboard+
 • Student Assistance Fund
 • Student grant (SUSI)
 • VTOS Training Allowance
 • Youthreach Allowance

Op hoeveel gesubsidieerde opvanguren heb ik recht?

Het aantal opvanguren dat u kunt krijgen, is afhankelijk van de uren dat u (en uw partner) werkt, studeert of studeert.

 • Verhoging urensubsidie: Als u (en uw partner) werkt , studeert of studeert, heeft u recht op maximaal 45 uur gesubsidieerde kinderopvang per week.
 • Normurensubsidie: Als u (en uw partner) niet werkt, studeert of studeert, kunt u in aanmerking komen voor maximaal 20 uur gesubsidieerde kinderopvang per week.

Sinds 2 mei 2022 worden uren besteed aan kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen (ECCE) of school niet afgetrokken van het recht van een gezin op gesubsidieerde uren onder de Nationale Kinderopvangregeling .

Hoe worden werk-, studie- en opleidingsuren gewaardeerd?

Alle deeltijduren, incidenteel werken of uren in arbeidsactiveringsregelingen zoals Gateway- en SOLAS-programma’s worden als werk geteld.

Als je studeert voor een opleiding in het hoger onderwijs volgens het National Framework of Qualifications (NFQ), wordt dit meegeteld onder studeren en trainen.

Het kan zijn dat er om een ​​bewijs van werk, studie of opleiding wordt gevraagd. Meer over wat wordt geaccepteerd als bewijs van werk, studie of opleiding leest u in de NCS policy guidelines (pdf) .

Wat als mijn omstandigheden veranderen?

Verandering van inkomen: Als uw inkomen plotseling verandert door redenen waar u geen invloed op heeft (bijvoorbeeld als u uw baan verliest of minder gaat werken), kunt u een plotselinge wijzigingstoets aanvragen. U kunt dit online doen op ncs.gov.ie of per post. Dit geldt niet als u ervoor kiest uw inkomen te wijzigen (bijvoorbeeld door een korter werkjaar of een tijdelijke werkregeling).

Uw nieuwe inkomensbeoordeling gaat uit van de 4 weken direct voorafgaand aan uw aanvraag. Eventuele subsidies toegekend op grond van een beoordeling plotselinge verandering gelden slechts voor 6 maanden. Hierna moet u opnieuw een nieuwe subsidie ​​aanvragen.

Komt u niet meer in aanmerking: Ook als u niet meer in aanmerking komt voor de subsidie, moet u Pobal hiervan op de hoogte stellen. U zorgt bijvoorbeeld niet meer voor het kind waarvoor u subsidie ​​heeft gekregen. Voldoet u of uw partner niet meer aan de criteria voor de verhoogde urensubsidie, dan eindigt de subsidie ​​20 werkdagen na de melding.

Verlies van werk of studie: Als u stopt met werken of studeren, komt u mogelijk niet meer in aanmerking voor een verhoogde urensubsidie. Je krijgt de verhoogde uren echter 4 weken vanaf de einddatum van je werk of studie. Uw subsidie ​​wordt dan verlaagd naar normuren. Op de eerstvolgende verlengingsdatum wordt het inkomen van u of uw partner bepaald, tenzij u eerder om een ​​inkomensverklaring vraagt.

Tarieven van het Nationale Kinderopvangprogramma

Om voor een inkomensafhankelijke subsidie ​​in aanmerking te komen, moet uw belastbare inkomen minder dan € 60.000,- per jaar bedragen. U heeft recht op de maximale subsidietarieven als uw rekeninkomen € 26.000,- of minder bedraagt. Als uw rekeninkomen hoger is dan € 60.000,- kunt u nog steeds een Universele subsidie ​​aanvragen .

Met de subsidiecalculator op de website van de NCS kunt u bepalen waar u recht op heeft.

Zit u momenteel op de CCSP , dan kun je met de subsidiecalculator zien welke regeling voor u het meest voordelig is: de NCS of je huidige opleiding.

Hoe vraagt ​​u de Nationale Kinderopvangregeling aan?

U kunt online solliciteren op ncs.gov.ie.

Om online te solliciteren, heeft u het volgende nodig:

 • Een geverifieerd MyGovID- account
 • Gegevens van uw kinderen, inclusief hun geboortedatum en PPS-nummers
 • Uw arbeids- en inkomensgerelateerde gegevens
 • Het PPS-nummer van uw partner (uw partner heeft geen geverifieerd MyGovID-account nodig)
 • Arbeids- en inkomensgegevens van uw partner

Meer informatie over het verkrijgen van een geverifieerde MyGovID kunt u vinden op de MyGovID- website.

Op de NCS-website vindt u een stapsgewijze handleiding voor het online aanmeldingsproces .

U kunt zich per post aanmelden door contact op te nemen met het Oudersteunpunt (zie ‘Meer informatie’ hieronder). Deze aanvragen hebben een langere verwerkingstijd en kunnen invloed hebben op de ingangsdatum van de subsidie-uitbetaling.

Subsidies worden jaarlijks toegekend. Ouders en kinderopvangaanbieders worden geïnformeerd wanneer de subsidie ​​moet worden verlengd. Deze melding krijgt u minimaal 20 werkdagen voordat uw subsidiebetaling vervalt.

In sommige situaties zal een verlengingsdatum van zes maanden worden vastgesteld – uiteengezet in de NCS-beleidsrichtlijnen (pdf) .

Wat gebeurt er als mijn aanvraag is goedgekeurd?

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd:

 1. U krijgt een unieke code, een zogenaamde CHICK (Childcare Identifier Code Key), wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd
 2. Uw aanbieder gebruikt vervolgens de CHICK en de naam en geboortedatum van uw kind om uw kind in te schrijven in de Nationale Kinderopvangregeling
 3. U krijgt een melding op uw portaal waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat de opvanguren correct zijn
 4. Uw subsidie ​​wordt namens u rechtstreeks aan uw kinderopvangaanbieder uitbetaald
 5. Uw kinderopvangaanbieder trekt de subsidie ​​af van uw kinderopvangnota

Als u ervoor kiest om voor één kind gebruik te maken van 2 verschillende opvangaanbieders (bijvoorbeeld op verschillende dagen in de week), kunt u voor beide aanbieders gebruik maken van één KUIKEN.

Bent u gescheiden van de ouder van uw kind en krijgt u beiden subsidie ​​voor het kind, dan krijgt u ieder een ander KUIKEN.

Meer informatie vindt u in de NCS-claimgids .

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben met de beslissing?

Bent u niet tevreden over een subsidietoekenning of de hoogte van de subsidie, dan kunt u het besluit laten herzien door Pobal. U moet binnen 30 werkdagen na de beslissing een herziening aanvragen.

Bent u na de uitkomst van het onderzoek nog steeds niet tevreden, dan heeft u het recht om in beroep te gaan bij een beroepsfunctionaris (onafhankelijk van de schemabeheerder). U moet binnen 30 werkdagen na de beslissing op bezwaar in beroep gaan.

Gedetailleerde informatie over de procedure voor herzieningen en beroepen kunt u vinden in de  NCS policy guidelines (pdf)

Kan ik bij elke kinderopvangaanbieder terecht?

Aanbieders van kinderopvang moeten bij Tusla geregistreerd zijn en een contract voor het Nationale Kinderopvangprogramma hebben met het Ministerie van Kinderen, Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugd.

Een lijst met gecontracteerde aanbieders van kinderopvang kunt u vinden op de website van het National Childcare Scheme u kunt ook informatie krijgen van uw plaatselijke City and County Childcare Committee.

Verdere informatie

U kunt contact opnemen met het plaatselijke kinderzorgcomité van uw gemeente of provincie voor informatie over het programma en de diensten in uw regio.

Ga naar ncs.gov.ie voor meer informatie over het National Childcare Scheme of neem contact op met het National Childcare Scheme Parent Support Centre. Bel (01) 906 8530 (9.00 – 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag)

Gedetailleerde informatie over de NCS vindt u in de beleidsrichtlijnen (pdf)

Childcare Directorate

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Block 1, Miesian Plaza,
50 – 58 Lower Baggot Street
Dublin
D02 XW14
Freepost F5055

Tel: (01) 647 3000
Fax: (01) 647 3224

Website: https://www.gov.ie/dcediy
E-mail: contact@equality.gov.ie

Pobal

Holbrook House
Holles Street
Dublin 2
D02 EY84
Ierland

Tel: (01) 511 7000
Fax: (01) 511 7981

Website: http://www.pobal.ie/
E-mail: enquiries@pobal.ie


Geplaatst: 11-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…