Regering van Ierland

Geschatte leestijd : 4 minuten

Algemeen

De regering is de groep van hoge ministers die verantwoordelijk is voor de uitvoerende macht van de staat. Dit betekent dat de regering verantwoordelijk is voor de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht omvat de bevoegdheid om wetten uit te voeren of ten uitvoer te leggen met de hulp van het ambtenarenapparaat, de politiemacht en het leger. Het hoofd van de regering is de Taoiseach (minister president Micheál Martin), die door de Dáil (assemblee) wordt benoemd. De Taoiseach benoemt een plaatsvervanger (de Tánaiste Leo Varadkar) en een kabinet van 20 ministers die de verantwoordelijkheid dragen voor de regeringsdepartementen. De regering beslist over belangrijke beleidskwesties en vervult een aantal verschillende en belangrijke functies.

Hoe de regering wordt gevormd

Na algemene verkiezingen kiest de Dáil (het Ierse parlement) de Taoiseach. Normaal gesproken is de Taoiseach de leider van de grootste partij in de Dail. Als geen enkele partij een meerderheid van TD’s (leden van de Dáil) heeft, kunnen een aantal partijen zich verenigen om een coalitieregering te vormen. De Taoiseach benoemt dan een plaatsvervanger (de Tánaiste) en een kabinet van ministers die de regeringsdepartementen onder hun hoede nemen. De waarnemend Taoiseach (de Taoiseach van de vorige regering) kan zich genoodzaakt zien de president te verzoeken de Dáil te ontbinden en nieuwe algemene verkiezingen uit te schrijven indien geen regering kan worden gevormd.

De samenstelling van de regering

Artikel 28 van Bunreacht na hÉireann (de Ierse grondwet) regelt de samenstelling van de regering. De grondwet bepaalt dat de regering niet kleiner dan 7 leden en niet groter dan 15 leden mag zijn. De leden van de regering moeten lid zijn van de Dáil Éireann of de Seanad Éireann. Er kunnen niet meer dan 2 leden van Seanad Éireann in de regering worden benoemd.
De Taoiseach, de Tánaiste en de Minister van Financiën moeten lid zijn van de Dáil Éireann.

De Taoiseach kan ook ministers van staat benoemen, die ook wel junior ministers worden genoemd. Zij zijn in feite geen lid van het kabinet, maar zij helpen de ministers van de regering bij hun parlementaire en departementale werkzaamheden.

De Taoiseach benoemt ook een Attorney General (procureur-generaal) om de regering te adviseren over juridische kwesties. De procureur-generaal is geen lid van de regering maar woont traditioneel de kabinetsvergaderingen bij.

Coalitieregeringen

Indien na algemene verkiezingen geen enkele partij de steun van de meerderheid van de leden van de Dáil kan krijgen, kunnen twee of meer partijen overeenkomen samen te werken in een coalitieregering. De coalitiepartijen spreken af wie als Taoiseach zal worden voorgedragen. Gewoonlijk is dat de leider van de grootste partij. De laatste jaren wordt meestal de leider van de kleinere partij als Tánaiste voorgedragen. De ministerportefeuilles worden dan tussen de partijen verdeeld. Meestal krijgt de grotere partij een groter aantal portefeuilles. De leider van elke partij beslist aan welke verkozenen van de partij die portefeuilles worden gegeven. De coalitieregering blijft aan de macht zolang zij de steun behoudt van de meerderheid van de Dáil. Als de coalitiepartijen het niet eens kunnen worden en niet meer kunnen samenwerken, kan de Taoiseach de president adviseren de Dáil te ontbinden.

De Taoiseach

is het hoofd van de regering. Taoiseach betekent “leider” of “chef” in het Iers, maar het Ierse woord wordt altijd gebruikt om te verwijzen naar het hoofd van de regering in Ierland. De Taoiseach fungeert als communicatiekanaal tussen de regering en de president. Hij adviseert de president over het bijeenroepen en ontbinden van de Dáil. Hij dient wetsvoorstellen (of wetgevingsvoorstellen) ter ondertekening bij de president in, zodat deze wetten met rechtsgevolgen kunnen worden. De Taoiseach houdt de president ook algemeen op de hoogte van binnenlandse en internationale beleidskwesties. Als de belangrijkste publieke figuur in de regering treedt de Taoiseach ook op als woordvoerder van de regering over belangrijke beleidskwesties en zit hij de kabinetsvergaderingen voor.

Hij heeft belangstelling voor de zaken van alle ministeries en zorgt ervoor dat de plannen van de ministeries op elkaar worden afgestemd. Zij zorgen ervoor dat de besluiten van het kabinet door de ministers worden uitgevoerd en dat de ministers de implicaties van de verschillende beleidslijnen van de regering volledig begrijpen. De Taoiseach speelt ook een belangrijke rol in onze betrekkingen met het buitenland. Hij vertegenwoordigt Ierland in het buitenland en heeft regelmatig ontmoetingen met de andere staatshoofden van de Europese Unie om het Europees beleid mede vorm te geven. De Taoiseach is de vertegenwoordiger van Ierland in de Europese Raad. De Taoiseach en alle ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de Dáil Eireann. De Taoiseach wordt in zijn of haar taken bijgestaan door de Chief Whip van de regering.

De Tánaiste

is de plaatsvervangende Taoiseach. Hij vervangt de Taoiseach wanneer deze in het buitenland is of ziek is. Indien de Taoiseach overlijdt of permanent arbeidsongeschikt wordt, neemt de Tanaiste waar totdat een nieuwe Taoiseach is benoemd. De Tánaiste kan ook een ministeriële portefeuille hebben, wat betekent dat hij ook minister van een ministerie kan zijn. Net als de andere leden van de regering kan de Tánaïste door de Taoiseach worden ontslagen indien deze van mening is dat daar voldoende reden voor is.

De Chief Whip van de regering

is de minister van Staat voor het departement van de Taoiseach. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van regeringszaken in de Dáil Éireann. De Chief Whip fungeert als communicatiekanaal tussen de regering en de oppositiepartijen. De Chief Whip moet er ook voor zorgen dat de regering in de Dáil een stemmeerderheid heeft door ervoor te zorgen dat de TD’s aanwezig zijn bij de Dáil-vergaderingen wanneer er wordt gestemd. Om een TD op te dragen aanwezig te zijn om te stemmen, kan hij of zij een whip uitvaardigen.

Als een regerende TD tegen de regering stemt, kan hij zijn zweep verliezen. Dit betekent dat hij uit de partij wordt gezet. De Taoiseach kan besluiten de zweep van een TD te herstellen. De Chief Whip heeft tot taak toe te zien op de vorderingen die de regeringsdepartementen maken bij de voorbereiding van wetgeving. Hij zorgt er ook voor dat de voorgestelde wetgeving in de Dáil wordt behandeld en besproken.

Politieke Partijen

In 2021 telde Ierland 32 politieke partijen waarvan er 11 een vertegenwoordiging in de regering hebben.In 2021 telde Ierland 32 politieke partijen waarvan er 11 een vertegenwoordiging in de regering hebben.


Geplaatst: 22-07-2022
Bronnen: Ierse Overheid
Afbeelding: https://webrootsdemocracy.org/

Bezoekers lazen ook: