Samenvoegen van sociale premies uit het buitenland

Geschatte leestijd : 6 minuten
Afbeelding@eurobiz.com

Inleiding

Ierland heeft socialezekerheidsregelingen met andere landen waardoor u socialezekerheidsbijdragen die u in Ierland hebt betaald, kunt combineren met socialeverzekeringspremies die u in een ander land hebt betaald. Dit kan u helpen om in aanmerking te komen voor een socialezekerheidsuitkering in Ierland of in een land waarmee Ierland een socialezekerheidsregeling heeft.

De socialezekerheidsregelingen die Ierland met andere landen heeft, kunnen grofweg in twee groepen worden verdeeld:

 • Regelgeving van de Europese Unie (EU).
 • Bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten

VK en het combineren van verzekeringen

Op 31 januari 2020 verliet Groot-Brittannië de EU – dit werd vaak Brexit genoemd. Het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk (pdf) handhaaft de erkenning van en toegang tot socialezekerheidsrechten in beide rechtsgebieden. Dit betekent dat de rechten van Ierse staatsburgers die in Ierland wonen om te profiteren van socialezekerheidsbijdragen wanneer ze in Groot-Brittannië werken, worden beschermd en omgekeerd.

U kunt hier een lijst vinden van Ierse sociale uitkeringen die onder het Verdrag vallen .

EU-regelgeving

Socialezekerheidsvoorzieningen bestaan ​​al meer dan dertig jaar in het EU-recht. Ze zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 883/2004 en 987/2009. Meer informatie vindt u op de website van het Department of Social Protection

De EU/EER-landen waarop deze verordeningen van toepassing zijn, zijn: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Letland, Litouwen, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Slovenië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (inclusief de Kanaaleilanden en het eiland Man – zie ‘Bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten’ hieronder).

De EU-regelgeving met betrekking tot de sociale zekerheid is in het algemeen van toepassing op de volgende personen:

 • Onderdanen van de landen die onder de regeling vallen, die in een van deze landen verzekerd zijn of geweest zijn, en hun gezinsleden.
 • Mensen met de status van staatlozen of vluchtelingen die verzekerd zijn of zijn geweest in één van de landen waar de regeling onder valt, en hun gezinsleden.
 • Onderdanen van niet-EU-landen die legaal op het grondgebied van de EU verblijven en die zijn verhuisd tussen landen die onder de regelgeving vallen, en hun familieleden.

Als u in Ierland en in een of meer EU-landen heeft gewerkt, kunnen uw socialezekerheidsbijdragen van elke EU-staat worden opgeteld bij uw Ierse socialezekerheidsbijdragen, zodat u in aanmerking komt voor een van de onderstaande socialezekerheidsuitkeringen. Bij sommige betalingen (bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering, de ziekte-uitkering en de moederschapsuitkering) moet uw laatste sociale verzekeringspremie in Ierland worden betaald.

 • Moederschapsuitkering
 • Ziekte voordeel
 • Adoptievoordeel
 • Vaderschapsuitkering
 • Oudervoordeel
 • Invaliditeitspensioen
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Guardian’s Payment (bijdragend)
 • Werkzoekendenvoordeel
 • Werkzoekendenuitkering (zelfstandige)
 • Behandelingsuitkeringsregeling (optische en auditieve diensten)
 • Zorgvoordeel
 • Maternity Benefit
 • Illness Benefit
 • Adoptive Benefit
 • Paternity Benefit
 • Parent’s Benefit
 • Invalidity Pension
 • State Pension (Contributory)
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Guardian’s Payment (Contributory)
 • Jobseeker’s Benefit
 • Jobseeker’s Benefit (Self-Employed)
 • Treatment Benefit Scheme (optical and aural services)
 • Carer’s Benefit

Hoe uw sociale verzekeringspremies volgens de EU-regelgeving worden berekend

Bij de berekening van uw recht op een Ierse socialezekerheidsuitkering op grond van de EU-regelgeving worden al uw verschuldigde bijdragen uit landen die onder de regelgeving vallen, samengevoegd. Ze kunnen samen met uw Ierse bijdragen worden gebruikt om u te helpen in aanmerking te komen voor een betaling.

U heeft de formulieren U1 (voorheen E301) en E104 nodig als u een EU-land verlaat waar u heeft gewerkt. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de relevante socialezekerheidsinstantie in het land waar u vandaan komt en bevatten details over uw sociale verzekeringsdossier. Formulier E104 is nodig als u een ziekte-uitkering aanvraagt ​​en formulier U1 is vereist voor werkloosheidsuitkeringen.

Als u bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering aanvraagt, stuurt u bij uw aanvraag voor een Ziektewetuitkering een kopie van uw E104 mee. Het versnelt de verwerking van uw aanvraag. Als u niet over het formulier E104 beschikt van de relevante EU-landen waarin u heeft gewerkt, zal het Department of Social Protection, nadat u de andere landen waarin u heeft gewerkt, op uw aanvraagformulier vermeldt, de relevante gegevens voor u opvragen.

Bij het aanvragen van een invaliditeitspensioen wordt elk EU-land geclassificeerd als een type A- of een type B-land. Uw invaliditeitspensioen wordt verschillend berekend, afhankelijk van of u in een type A- of type B-land hebt gewerkt – zie ‘Invaliditeitspensioen’ in ‘Meer informatie’ hieronder.

Voordat u naar Ierland komt, dient u bij het plaatselijke socialezekerheidskantoor in het land waar u werkt te informeren over de juiste documentatie die u mee moet nemen. Voor staatspensioenen vraagt ​​de DSP rechtstreeks uw premieverleden sociale verzekeringen op bij de andere staat.

Bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten

Bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten zijn specifieke regelingen tussen deelnemende landen die mensen in staat stellen tussen landen te verhuizen en hun pensioenrechten te beschermen. 
Ierland heeft bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten met:

De bilaterale socialezekerheidsovereenkomst van Ierland met Zwitserland is grotendeels vervangen door EU-regelgeving.

Bijdragen betaald in staten waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft, dekken u alleen voor bepaalde langetermijnbetalingen. Deze omvatten:

 • Staatspensioen (premievrij)
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Guardian’s Payment (bijdragend)
 • Invaliditeitspensioen
 • State Pension (Contributory)
 • Widows, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Guardian’s Payment (Contributory)
 • Invalidity Pension

De bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten zijn van het grootste belang voor gepensioneerden die met pensioen gaan naar Ierland nadat ze in één van de hierboven genoemde landen hebben gewerkt.

Als u uit een land komt waarmee Ierland een bilateraal socialezekerheidsverdrag heeft, zijn uw pensioenrechten uit het andere land beschermd als u naar Ierland verhuist. Het is mogelijk om een ​​pensioen uit Ierland en één of alle andere landen te krijgen. Mogelijk kunt u uw verzekeringsgegevens uit Ierland en het andere land gebruiken om in aanmerking te komen voor een staatspensioen .

Hoe worden uw socialezekerheidsbijdragen onder bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten berekend?

Om een ​​bilaterale socialezekerheidsovereenkomst van toepassing te laten zijn, moet u minimaal één week in Ierland een verzekerbare baan hebben gehad en (behalve in het geval van Guardian’s Payment (Contributory)) minimaal 52 te rekenen weken hebben volgens de Ierse wetgeving. Bij de berekening van uw recht op een Ierse socialezekerheidsuitkering op grond van een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst worden uw verschuldigde bijdragen uit het land waarmee Ierland de overeenkomst heeft gesloten en uw Ierse bijdragen gebruikt in een pro-rata formule om na te gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Als u in meer dan één land hebt gewerkt waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft, wordt uw recht op een Ierse socialezekerheidsuitkering op grond van elke overeenkomst afzonderlijk beoordeeld. Bijdragen betaald op grond van verschillende bilaterale overeenkomsten kunnen niet met elkaar worden gecombineerd; elk moet afzonderlijk worden berekend. De berekening die het hoogste bedrag oplevert, wordt uitbetaald.

Als u in Ierland een langdurige socialezekerheidsuitkering aanvraagt ​​en bij uw aanvraag vermeldt dat u hebt gewerkt in een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft gesloten, zal het ministerie van Sociale Bescherming het volgende doen:

 • Als u voldoende Ierse socialezekerheidsbijdragen heeft om een ​​Ierse betaling te ontvangen, zal het ministerie deze betalen en namens u een claim indienen in het andere land waar u werkte.
 • Als u niet voldoende socialezekerheidsbijdragen heeft, zal het ministerie uw socialeverzekeringsgegevens van het andere land opvragen om u te helpen in aanmerking te komen voor een Ierse socialezekerheidsuitkering en om namens u een claim in te dienen in het andere land waar u hebt gewerkt. Dit betekent dat u meer dan één betaling kunt ontvangen; Mogelijk ontvangt u een Ierse betaling en een betaling uit een ander land.

Het pensioentarief, wanneer verzekeringspremies in een ander land worden gecombineerd met Ierse bijdragen, wordt als volgt berekend:

Stap 1:
Uw fictieve pensioen wordt berekend. Het fictieve pensioen is het Ierse pensioentarief dat verschuldigd zou zijn als uw socialezekerheidsbijdragen, zowel Ierse als niet-Ierse, als Ierse bijdragen zouden worden behandeld. Om het jaarlijkse gemiddelde aantal bijdragen te verkrijgen, worden uw Ierse en niet-Ierse, te betalen bijdragen bij elkaar opgeteld en het totaal vervolgens gedeeld door het aantal jaren (dit is het aantal jaren vanaf uw eerste betaalde socialezekerheidsbijdrage tot het einde van uw pensioenjaar). het belastingjaar vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (66)).

Stap 2:
Vervolgens wordt de volgende formule toegepast:
(A x B)/C
A = het fictieve pensioentarief. (Zie stap 1 om het fictieve pensioenpercentage te berekenen.)
B = het aantal Ierse bijdragen.
C = het totale aantal bijdragen (Iers + niet-Iers)

Opmerking:
In de overeenkomsten met Oostenrijk, Australië, Canada, Quebec en Groot-Brittannië (zoals onder de EU-wetgeving), waar er minder dan 52 bijdragen worden betaald in het andere land en er geen pensioen wordt toegekend door dat land, wordt het Ierse pensioen toegekend. op de som van de twee verzekeringsdocumenten zonder toepassing van de pro-rata regel.

Uitvoering

Wanneer u een aanvraag voor een Ierse socialezekerheidsuitkering invult of voltooit, wordt u in een gedeelte van het aanvraagformulier gevraagd of u ooit in een ander EU-land dan Ierland heeft gewerkt. Bij langetermijnbetalingen wordt u gevraagd of u ooit heeft gewerkt in een EU-land of in een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft.

Er wordt u om de volgende informatie gevraagd:

 • Het land waar u werkte
 • De naam en het adres van uw werkgever
 • De data waarop u daar werkte
 • Uw burgerservicenummer daar

Het Ministerie van Sociale Zekerheid zal vervolgens rechtstreeks bij de andere lidstaat of buitenlandse instelling uw historiek van uw sociale verzekeringspremies opvragen.

Waar aanvragen

Om een ​​sociale uitkering aan te vragen, moet u het juiste aanvraagformulier invullen en terugsturen naar het Ministerie van Sociale Zekerheid. Het retouradres staat vermeld op het aanvraagformulier.

Meer informatie over uw Ierse socialezekerheidsdossier kunt u verkrijgen bij:

PRSI Records

Department of Social Protection

McCarter’s Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ireland

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690 690
Website: https://www.gov.ie/en/publication/80e5ab-prsi-pay-related-social-insurance/

Verdere informatie

Invaliditeitspensioen

In de artikelen 44-49 van Verordening EEG nr. 883/2004 (pdf) wordt uiteengezet hoe sociale verzekeringspremies uit het buitenland worden berekend voor het invaliditeitspensioen.

Elk EU-land wordt geclassificeerd als een Type A- of Type B-land, afhankelijk van de manier waarop het de pensioenen berekent. Er is een lijst met Type A- en Type B-landen op welzijn.ie . Ierland is een Type A-land.

Als u in Ierland en een ander Type A-land heeft gewerkt, betaalt het land waar uw arbeidsongeschiktheid en invaliditeit zich heeft voorgedaan u het volledige invaliditeitspensioen.

Als u in Ierland en een Type B-land hebt gewerkt, of in een land waarmee Ierland een bilaterale sociale zekerheidsovereenkomst heeft gesloten, wordt uw pensioen pro rata berekend. Elk land betaalt u een gedeeltelijk pensioen, afhankelijk van uw bijdragen daar.

Het tarief wordt berekend met behulp van de volgende formule:

(A/B)xC

A = aantal Ierse bijdragen

B = totale bijdragen (aantal Ierse bijdragen + bijdragen buiten Ierland)

C = huidig ​​persoonlijk invaliditeitspensioentarief

Indien ook een Verhoging voor een Gekwalificeerde Volwassene (IQA) verschuldigd is, wordt deze eveneens pro rata betaald.

U moet in Ierland minimaal 52 bijdragen of credits hebben, waarvan minstens 1 een betaalde bijdrage is.


Geplaatst: 21-08-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: