Speciaal onderwijs op basisscholen

Geschatte leestijd : 6 minuten

Inleiding

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen in gewone basisscholen in gewone klassen zitten, of in speciale klassen op deze scholen. Ze kunnen aanvullende onderwijsondersteuning krijgen van leraren in het speciaal onderwijs en zorgondersteuning van assistenten voor speciaal onderwijs (SNA’s).

Leraren speciaal onderwijs

Het toewijzen van leraren voor speciaal onderwijs aan scholen

Elke school krijgt één toewijzing van leraren voor speciaal onderwijs. Het aantal leerkrachten speciaal onderwijs dat aan een school wordt toegewezen, wordt bepaald door de omvang van de school en het onderwijsprofiel ervan.

Het onderwijsprofiel van een school is in grote lijnen gebaseerd op het aantal leerlingen met complexe speciale onderwijsbehoeften, de resultaten van gestandaardiseerde toetsen en de sociale context van de school, waarbij rekening wordt gehouden met achterstand en geslacht.

De regeling erkent dat alle scholen een toewijzing nodig hebben voor ondersteuning voor speciale behoeften, maar voorziet in een gedifferentieerde toewijzing die rekening houdt met het feitelijke niveau van de behoefte op elke school.

Scholen krijgen vooraf de nodige middelen, zodat kinderen met speciale onderwijsbehoeften op scholen kunnen worden ingeschreven en toegang krijgen tot de aanvullende onderwijsondersteuning die ze nodig hebben.

Meer informatie vindt u in de Circulaire 0013/2017 van het Ministerie van Onderwijs .

Het aanbieden van docenten voor speciaal onderwijs aan leerlingen

Alle scholen beschikken over een toewijzing van leraren voor speciaal onderwijs die zij kunnen inzetten om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die dit nodig hebben. Bij de ondersteuning wordt rekening gehouden met de leerbehoeften van het kind. Het is niet langer gebaseerd op een diagnose van een bepaalde handicap.

Het aanvullende onderwijs kan klassikaal of in kleine afzonderlijke groepen worden gegeven. Sommige leerlingen hebben mogelijk gedurende een bepaalde periode extra één-op-één-onderwijs nodig.

Scholen gebruiken de Richtlijnen voor basisscholen ter ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften om hen te helpen leerlingen te identificeren die ondersteuning nodig hebben en om geïndividualiseerde leerprogramma’s te plannen.

Ouders of voogden hoeven geen beoordelingen voor hun kind te kopen of te betalen om extra onderwijsondersteuning op school te krijgen, en scholen hoeven niet op deze beoordelingen te wachten om kinderen de extra onderwijsondersteuning te geven die ze nodig hebben.

Het ministerie van Onderwijs biedt ouders en voogden informatie over hoe uw kind aanvullende onderwijsondersteuning op school kan krijgen (download pdf) .

Als u zich zorgen maakt over de ondersteuning die uw kind met speciale behoeften krijgt

Als u zich zorgen maakt over de mate van ondersteuning die aan uw kind wordt gegeven, moet u dit eerst bespreken met de klasleraar of de leerkracht van het speciaal onderwijs van uw kind. U kunt deze kwesties ook bespreken met de schooldirecteur. Als u zich zorgen blijft maken, kunt u dit bespreken met de voorzitter van uw Raad van Bestuur.

De toewijzing van leraren voor speciaal onderwijs vindt plaats op basis van de voorwaarde dat geen enkel kind de inschrijving zal worden geweigerd op grond van het feit dat de school niet over voldoende onderwijsmiddelen beschikt om aan de behoeften van dat kind te voldoen. Als uw kind de inschrijving op een school wordt geweigerd, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij een commissie van beroep op grond van artikel 29 .

Assistenten voor speciale behoeften

Assistenten voor speciale behoeften (SNA’s) worden aan scholen toegewezen om te werken met kinderen die specifieke zorgbehoeften hebben. Zij bieden niet-lesgevende zorgondersteuning.

SNA’s ondersteunen leerlingen die zorgbehoeften hebben als gevolg van een handicap, gedragsproblemen of een aanzienlijk medisch probleem. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een ​​aanzienlijke beperking van de fysieke of zintuiglijke functies, of als hun gedrag hen een gevaar voor zichzelf of andere leerlingen maakt.

De behoeften van leerlingen kunnen variëren. Het kan zijn dat een leerling een paar uur per week een assistent nodig heeft (bijvoorbeeld om te helpen bij het voeden, verschonen of naar het toilet brengen), maar ook een fulltime assistent.

SNA’s kunnen met meer dan één kind werken en kunnen ook in deeltijd werken. In Circulaire 0030/2014 geeft de afdeling meer informatie over de regeling Bijzondere Assistenten . Scholen wijzen SNA-ondersteuning toe om ervoor te zorgen dat leerlingen met de grootste behoefte de grootste mate van ondersteuning krijgen.

Het ministerie van Onderwijs heeft regelingen gepubliceerd om de toewijzing van speciale behoeften van scholen voor 2022-2023 te herzien (pdf) .

De Nationale Raad voor Speciaal Onderwijs (NCSE) heeft een informatieboekje voor ouders gepubliceerd, Kinderen met speciale onderwijsbehoeften (pdf) .

Home-tuitionregeling

De home-tuitionregeling voorziet in financiering aan ouders om thuis onderwijs te verzorgen voor kinderen die (om een ​​aantal redenen, zoals chronische ziekte) niet naar school kunnen gaan. De regeling is ook beschikbaar voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften die wachten op een passende onderwijsplaats.

Zomereducatieprogramma

Het Zomerprogramma (ook wel Julivoorziening genoemd) voorziet in financiering voor speciale scholen en reguliere basisscholen met speciale klassen om hun onderwijsdiensten tijdens de zomervakantie uit te breiden. De financiering kan ook het vervoer van de kinderen dekken.

Voor bepaalde kinderen is er een zomerprogramma aan huis beschikbaar als hun school niet deelneemt aan het zomerprogramma of hen geen plaats kan bieden.

Schema voor Ierse Gebarentaal (ISL).

Het Irish Sign Language (ISL) scheme is bedoeld voor kinderen die doof zijn en naar de basisschool, de post-basisschool of het speciaal onderwijs gaan en wier belangrijkste communicatiemiddel het gebruik van de Ierse gebarentaal is. Kinderen moeten naar een erkende school gaan.

De National Council for Special Education Needs (NCSE) beheert de regeling die voorziet in:

 • Een ISL Specialist Classroom Support (ISL-SCS) voor individuele studenten om toegang te krijgen tot lesgeven en leren.
 • Een ISL-adviseur die scholen en personeel training en ondersteuning kan bieden bij het communiceren via ISL

De eerste fase van het programma ondersteunt kinderen die naar reguliere scholen gaan .

U vraagt ​​via de school van uw kind de ISL-regeling aan. De school meldt zich aan bij de NCSE.

De regeling wordt gefaseerd ingevoerd en wordt aangeboden als aanvulling op de reeds bestaande voorzieningen voor de student.

Lees meer over hoe u in aanmerking komt voor de ISL Scheme .

Een bezoek aan de lerarendienst

De Visiting Teacher Service biedt onderwijs- en ondersteuningsdiensten aan ouders van dove of slechthorende kinderen en kinderen met een visuele beperking.

Andere ondersteuningen

Spraak- en taalstoornis

Aan de reguliere basisscholen zijn speciale klassen verbonden voor leerlingen met een specifieke spraak- en taalstoornis. Leerlingen die aan specifieke criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor dergelijke lessen. De afdeling stelt de criteria vast voor inschrijving in speciale klassen voor leerlingen met een specifieke spraak- en taalstoornis

Scholen kunnen een aanvraag indienen bij de Special Educational Needs Organiser om deze klassen op te zetten. Scholen moeten minimaal 5 leerlingen hebben die in aanmerking komen om een ​​klas te behouden. Aan elke speciale klas wordt een voltijdse leraar toegewezen met een leerling-leraarverhouding van 7:1. Leerlingen die in aanmerking komen, mogen maximaal 2 jaar in een speciale klas doorbrengen. Voor elke leerling die in deze klassen is ingeschreven, wordt een verhoogde hoofdsubsidie ​​betaald.

De Health Service Executive financiert de logopediediensten voor de kinderen die deze lessen volgen.

Als een school over een dergelijke klas beschikt en er plaatsen over zijn, kunnen deze plaatsen worden aangeboden aan maximaal 2 leerlingen die niet aan de geschiktheidscriteria voldoen, maar die wel baat zouden kunnen hebben bij inschrijving in de klas. Het aanbod van een plek moet ondersteund worden door het advies van een logopedist en/of psycholoog.

Over het algemeen komt een kind dat in aanmerking komt voor plaatsing in een speciale klas ook in aanmerking voor gratis vervoer naar de dichtstbijzijnde klas.

Leerlingen die aan de klassencriteria voldoen, kunnen ook in aanmerking komen voor aanvullende onderwijsondersteuning (zelfs als er een speciale klas beschikbaar is). U kunt deze ondersteuning aanvragen bij de Special Educational Needs Organiser (zie ‘Hoe aanvragen’ hieronder).

Leerlingen met milde spraak- en taalproblemen kunnen in aanmerking komen voor onderwijsondersteuning uit de algemene toewijzing van leermiddelen van de school, zoals hierboven beschreven.

Autisme

Kinderen met autisme kunnen op dezelfde manier gebruik maken van speciaal onderwijs als andere kinderen met speciale behoeften. Er bestaan ​​ook specifieke bepalingen voor hen.

Er zijn een aantal speciale klassen voor kinderen met autisme, die verbonden zijn aan speciale en reguliere scholen, evenals verschillende speciale klassen voor kinderen met het Asperger-syndroom. Er zijn vroege interventieklassen (verbonden aan sommige basisscholen) voor kinderen in de voorschoolse leeftijd die zich in het autistisch spectrum bevinden.

De Home Collegegeldregeling financiert thuisprogramma’s voor kleuters met autisme die vroegtijdige onderwijsinterventie nodig hebben. De subsidie ​​bedraagt ​​10 uur thuisonderwijs per week voor kinderen van 2,5 tot 3 jaar en 20 uur per week voor kinderen van 3 jaar. De financiering wordt niet verstrekt als er een plaats op school of voorschools onderwijs beschikbaar is voor het kind.

Er zijn ook een aantal op zichzelf staande faciliteiten die een specifieke methodologie voor toegepaste gedragsanalyse (ABA) bieden.

Dyslexie

Er zijn 4 speciale leesscholen . Er zijn ook speciale klassen verbonden aan sommige reguliere basisscholen die de behoeften van kinderen met dyslexie ondersteunen. Ze hebben een lagere leerling/leraar-ratio van 9:1 en een hogere capitatiesubsidie.

Slechthorendheid

Er zijn 3 scholen voor slechthorende leerlingen . Er zijn ook speciale klassen verbonden aan sommige reguliere scholen. De speciale klassen hebben een leerling-leraarverhouding van 7:1. Scholen kunnen toegang krijgen tot verbeterde financiering en hulp verlenen voor speciale apparatuur.

Er is een wekelijks thuisonderwijs Ierse Gebarentaal Ondersteuningsprogramma voor dove kleuters en dove schoolgaande leerlingen om deze kinderen, hun broers en zussen en ouders training te geven in de Ierse Gebarentaal (ISL).

Verpleegkundige ondersteunt om naar school te gaan

Voor het schooljaar 2022-2023 zal er een nieuw proefproject lopen om verpleegkundige ondersteuning te bieden, zodat kinderen met complexe gezondheidszorgbehoeften naar school kunnen gaan . Lees meer over het aanmelden voor de pilot .

Beoordeling van onderwijsbehoeften

De Disability Act 2005 voorziet in een beoordeling van de noodzaak om de gezondheidsbehoeften van uw kind te identificeren en welke gezondheidszorgdiensten nodig zijn om aan deze behoeften te voldoen. Het is een beoordeling die de HSE uitvoert voor kinderen of jongeren met een beperking.

Sinds 2021 moet de Nationale Raad voor Speciaal Onderwijs (NCSE) een persoon voordragen om namens de HSE een beoordeling van de onderwijsbehoeften uit te voeren wanneer een beoordeling van de behoefte aan de gang is. 

Uitvoering

Als uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft, moet u met de schooldirecteur praten over het soort onderwijs dat bij de behoeften van uw kind past. U kunt ook met uw plaatselijke Special Educational Needs Organiser bespreken welke leerondersteuning of aanvullende hulpmiddelen beschikbaar kunnen zijn.

Scholen moeten een aanvraag indienen bij de Nationale Raad voor Speciaal Onderwijs (NCSE), die aanvragen voor speciale leermiddelen beheert en verwerkt met behulp van haar netwerk van Organisatoren van Speciale Onderwijsbehoeften.

Aanvraagformulieren voor speciale leermiddelen en een lijst met organisatoren van speciale onderwijsbehoeften zijn beschikbaar op de NCSE-website.

Aanvraagformulieren voor het thuisonderwijsprogramma staan ​​op de website van het ministerie van Onderwijs.

U meldt zich via de school van uw kind aan voor het thuisgebaseerde zomerprogramma .

U kunt informatie krijgen over het aanvragen van het pilotprogramma voor verpleegkundige ondersteuning om naar school te gaan .

Aanvragen

National Council for Special Education

1-2 Mill Street
Trim
Meath
Ierland
Tel: (046) 948 6400
Fax: (046) 948 6404
Website: http://www.ncse.ie/


Geplaatst: 14-07-2023
Bron: Overheid Ierland

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.