Subsidieregeling Mobiliteitshulpmiddelen

Geschatte leestijd : 4 minuten

Wat is de Subsidieregeling Mobiliteitshulpmiddelen?

Met het Mobiliteitshulpfonds kunt u betalen voor basiswerk om de mobiliteitsproblemen die u thuis ondervindt, aan te pakken. Als u bijvoorbeeld moeite heeft om in bad of onder de douche te komen, kan de subsidie ​​de kosten dekken van het installeren van een toegankelijke douche.

De regeling is bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking.

Welke werkzaamheden vallen onder de subsidie?

De subsidie ​​kan worden gebruikt om basiswijzigingen aan uw huis aan te brengen, zodat deze toegankelijker wordt, zoals het toevoegen van:

 • Grijprails
 • Een toegankelijke douche
 • Opritten
 • Een traplift
 • Een vaste rupslift. (Dit is een plafond- of wandgemonteerde rail waaraan een slinger is bevestigd, wat betekent dat u mechanisch kunt worden opgetild en naar verschillende plaatsen langs de rail kunt worden verplaatst).

De subsidie ​​dekt geen VAT (BTW) over de werkzaamheden. Voor de apparaten die u nodig heeft en de installatiekosten kunt u echter wel bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor VAT-teruggave .

Hoeveel bedraagt ​​de subsidie?

De maximale subsidie ​​die u kunt krijgen bedraagt ​​€ 6.000,- en kan 100% van de kosten van de werken dekken. Het kan echter zijn dat u niet de maximale subsidie ​​krijgt. Dit komt omdat de subsidie ​​wordt betaald door uw lokale overheid en afhankelijk is van de beschikbare financiering. Zij beslissen of ze u de volledige beurs of een percentage van de beurs kunnen uitbetalen.

Kom ik in aanmerking voor de subsidie?

De Subsidieregeling Mobiliteitshulpmiddelen is beschikbaar voor mensen met een huishoudinkomen van minder dan € 30.000,- per jaar.

Hoe wordt mijn inkomen bepaald?

Om te bepalen of u in aanmerking komt en voor welke bijstandsuitkering, wordt uw totale huishoudinkomen van het voorgaande belastingjaar beoordeeld. Het gezinsinkomen omvat:

 • Uw bruto jaarinkomen
 • Het bruto jaarinkomen van uw echtgeno(o)t(e) of partner
 • Het jaarlijkse bruto-inkomen van alle andere volwassenen in het huishouden die ouder zijn dan 23 jaar als ze voltijds onderwijs volgen, of ouder dan 18 jaar als ze niet voltijds onderwijs volgen

Bij de berekening van uw huishoudinkomen tellen de volgende inkomsten niet mee:

 • € 5.000,- voor ieder lid van het huishouden dat jonger is dan 18 jaar
 • € 5.000 voor elk lid van het huishouden dat tussen 18 en 23 jaar oud is en voltijds onderwijs volgt
 • € 5.000,- als de subsidieontvanger voltijds door een familielid wordt verzorgd
 • Child Benefit (Kinderbijslag)
 • Domiciliary Care Allowance (Gezinsuitkering voor werkenden)
 • Carer’s Support Grant (Thuishulpregeling)
 • Subsidie ​​voor mantelzorgondersteuning
 • Carer’s Benefit and Carer’s Allowance (als de zorguitkering wordt gedaan voor de persoon die de subsidie ​​nodig heeft)
 • Foster Care Grant (Pleegzorgsubsidie)
 • Fuel Allowance (Brandstoftoeslag)
 • Household Benefits Package (Huishoud voordeel pakket)
 • Living Alone Allowance (Alleenstaandentoeslag)

Komt mijn woning in aanmerking?

Uw woning komt in aanmerking als deze:

 • Particulier bezit is (u of uw gezin is eigenaar is)
 • Gehuurd van een huisbaas en u hebt toestemming van de huisbaas om de veranderingen door te voeren. (De huur moet ook geregistreerd zijn bij de Residential Tenancies Board (Huurcommissie voor woningen)).
 • Geleverd is door een erkende huisvestingsinstelling (AHB)
 • Een gemeenschappelijke woning (accommodatie waar mensen samenwonen in groepswoningen)

Na voltooiing van de werkzaamheden moet u in de woning als hoofdwoning gaan wonen.

Ook uw belastingzaken en de Local Property Tax (LPT) moeten in orde zijn om voor subsidie ​​in aanmerking te komen.

Hoe meld ik me aan?

Download een aanvraagformulier of neem contact op met uw plaatselijke overheid en vraag of u er een kunt ontvangen.

Het formulier bevat een gedeelte dat moet worden ingevuld en ondertekend door een arts.

Mogelijk hebt u ook professioneel advies nodig bij het invullen van het gedeelte over het werk dat u wilt laten doen en hoeveel u denkt dat het gaat kosten.

Stuur het ingevulde formulier samen met de benodigde aanvullende documenten naar uw gemeente:

 • Bewijs van uw huishoudinkomen van het voorgaande belastingjaar
 • Een bewijs dat de Local Property Tax (LPT) op de woning is betaald, of dat u bent vrijgesteld of uitstelling hiervan hebt.
 • Een verslag van een ergotherapeut (occupational therapist (OT)) als u met de subsidie ​​een traplift krijgt

Op het aanvraagformulier vindt u de details van de documenten die u als bewijs nodig heeft.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb verzonden?

Wanneer uw lokale overheid uw aanvraag ontvangt, zullen zij:

 • Uw aanvraag controleren en bekijken of u in aanmerking komt voor de subsidie
 • Een technicus bij u thuis laten kijken om er zeker van te zijn dat het werk mogelijk is en dat de aanpassingen geschikt zijn voor uw behoeften
 • Contact met u opnemen om u te laten weten of uw aanvraag is goedgekeurd
 • U vragen om een ​​offerte voor de werkzaamheden, het belastingnummer van uw aannemer en uw bankrekeninggegevens

Hoe worden aanvragen geprioriteerd?

Uw aanvraag wordt geprioriteerd op basis van de urgentie van uw medische behoeften.

De lokale overheid geeft prioriteit aan mensen die:

 • terminaal ziek zijn of afhankelijk zijn van familie of een verzorger
 • in staat zouden zijn om naar huis terug te keren uit het ziekenhuis of een tehuis als ze de aanpassingen aan hun huis zouden hebben

Aan de slag om mijn huis aan te passen

U moet binnen zes maanden na goedkeuring van uw subsidie ​​met de werkzaamheden beginnen. Als dit niet gebeurt, kan de gemeente een verlenging toestaan.

Wat als mijn aanvraag niet succesvol is?

Indien uw subsidieaanvraag niet succesvol is of u niet tevreden bent met de beslissing van de gemeente , kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. U moet binnen 3 weken na de beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de gemeente, waarbij u uitlegt waarom u bezwaar maakt. Iemand van de gemeente die niet bij de oorspronkelijke beoordeling betrokken was, beoordeelt uw bezwaar en neemt contact met u op met de uitslag. Dit kan tot 6 weken duren.

Als uw aanvraag niet succesvol is of als u andere aanpassingen aan uw woning nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor andere subsidies, zie hieronder.

Overige subsidies en regelingen

Als u uw woning ingrijpender moet aanpassen of als u niet in aanmerking komt voor de middelentoets, kunt u in plaats daarvan de Woonaanpassingssubsidie ​​voor mensen met een beperking aanvragen .

Bent u ouder en heeft u noodzakelijke reparaties aan uw woning nodig, dan is de Regeling Huisvestingssteun Ouderen wellicht geschikter voor u.

Deze regelingen worden samen met de Mobility Aid Grant beheerd door de lokale autoriteiten. De regels van de regeling zijn vastgelegd in de Regeling Huisvesting (Aanpassingssubsidies voor Ouderen en Mensen met een Handicap), 2007 , zoals gewijzigd door de Regeling 2014 .

U vraagt ​​de 3 subsidies aan met hetzelfde aanvraagformulier .

Contact of vragen

Als u vragen heeft over de subsidieregeling voor mobiliteitshulp of wilt weten wat precies onder de regeling in uw regio valt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke overheid.


Geplaatst: 22-03-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: