Terug aan het werk ondernemingsvergoeding

Geschatte leestijd : 6 minuten
Afbeelding@Pixabay,LoggaWiggler

Inleiding

De Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA)-regeling moedigt mensen die bepaalde sociale uitkeringen ontvangen aan om zelfstandig ondernemer te worden . Als u deelneemt aan de BTWEA-regeling, kunt u maximaal 2 jaar een percentage van uw sociale uitkering behouden. BTWEA is een betaling van het ministerie van Sociale Zekerheid (DSP) aan mensen jonger dan 66 jaar.

Er is ook een aparte Back to Work-regeling, de Short-Term Enterprise Allowance , die mensen met een werkzoekende uitkering ondersteunt om een ​​eigen bedrijf te starten.

Reglement

U kunt in aanmerking komen voor een Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA) als u:

 1. Als zelfstandige starten in een nieuw bedrijf dat vooraf schriftelijk is goedgekeurd door een DSP Case Officer en een lokale ontwikkelingsmaatschappij (zie ‘Hoe aanmelden’ hieronder)En
 2. Het krijgen van een Werkzoekendenuitkering (JB)* of een Werkzoekendenuitkering (JA) ononderbroken gedurende minimaal 9 maanden (234 dagen). Als u een van deze betalingen onafgebroken gedurende 12 maanden (312 dagen) onmiddellijk vóór BTWEA heeft ontvangen, kunt u gedurende deze periode maximaal 30 dagen korting krijgen op het Live Register(*met een onderliggend recht op de werkzoekendenuitkering – zie ‘Werkzoekendenuitkering en onderliggend recht op JA’ hieronder)
  of
  Het ontvangen van een van de onderstaande kwalificerende betalingen ononderbroken gedurende minimaal 9 maanden
 • Jobseeker’s Transitional payment (JST)
 • One-Parent Family Payment (OFP)
 • Blind Pension
 • Disability Allowance
 • Carer’s Allowance (full rate) – having stopped caring duties
 • Deserted Wife’s Benefit/Allowance
 • Farm Assist – the new business cannot be in relation to the farm holding or the continuation of an existing business
 • Invalidity Pension
 • Incapacity Supplement
 • Overgangsbetaling voor werkzoekenden (JST)
 • Eenoudergezinsbetaling (OFP)
 • Blind pensioen
 • Invaliditeitsuitkering
 • Zorgtoelage (vol tarief) – gestopt met zorgtaken
 • Voordeel /toelage voor verlaten vrouw
 • Farm Assist – het nieuwe bedrijf mag geen verband houden met het landbouwbedrijf of de voortzetting van een bestaand bedrijf
 • Invaliditeitspensioen
 • Aanvulling arbeidsongeschiktheid

Werkzoekendenuitkering en onderliggend recht op JA

Als u een Werkzoekendenuitkering heeft, moet u een onderliggend recht op de Werkzoekendenuitkering hebben om in aanmerking te komen voor BTWEA. Het hebben van een onderliggend recht op de Werkzoekendentoeslag betekent dat u slaagt voor de middelentoets en andere criteria voor de Werkzoekendentoeslag. Het aanmelden voor werkloosheidskredieten na uw Werkzoekendenuitkering telt niet mee voor de kwalificatieperiode voor BTWEA.

Andere manieren om in aanmerking te komen voor BTWEA

U kunt ook in aanmerking komen voor de BTWEA als u een gekwalificeerde volwassene bent van iemand die de BTWEA al ontvangt.

U komt mogelijk in aanmerking als de persoon die de BTWEA ontvangt, vanwege bepaalde omstandigheden zijn werkzaamheden als zelfstandige beëindigt voordat zijn recht is uitgeput. Geldige omstandigheden zijn onder meer een langdurige ziekte of letsel waardoor de oorspronkelijke aanvrager niet kan werken, of de ziekte van een direct familielid waardoor hij/zij fulltime als verzorger moet gaan werken. Als u de gekwalificeerde volwassene bent van een BTWEA-eiser die zijn werkzaamheden als zelfstandige stopzet om ander werk te gaan doen, is dit geen geldige omstandigheid om in aanmerking te komen voor BTWEA.

Als u op deze manier in aanmerking komt voor BTWEA, kunt u gebruik maken van de regeling voor de resterende tijd van de oorspronkelijke claim. Hierbij draagt ​​de oorspronkelijke aanvrager zijn of haar rechten over aan u als echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende. (Met andere woorden, u wordt zelfstandige en de oorspronkelijke eiser wordt uw gekwalificeerde volwassene voor de BTWEA). Als de oorspronkelijke aanvrager recht heeft op kredieten, kan hij of zij deze blijven claimen. BTWEA kan echter niet tegelijkertijd met een andere uitkering uit de sociale zekerheid worden betaald. Als de oorspronkelijke aanvrager (nu een gekwalificeerde volwassene) besluit een andere betaling aan te vragen, moet u stoppen met het claimen van BTWEA.

Als u onlangs uit de gevangenis bent vrijgelaten, komt u mogelijk in aanmerking voor BTWEA. De tijd die u in de gevangenis doorbrengt, kan meetellen voor de kwalificatieperiode voor de BTWEA als u recht heeft op een relevante sociale uitkering voordat u zelfstandige wordt.

Kwalificatieperioden voor BTWEA

Tijdsperioden besteed aan gemeenschapswerkgelegenheid, sociale regelingen op het platteland, Gateway, Tús, BTEA en VTOS-programma’s en bepaalde trainingen van de Education and Training Board (ETB) worden geaccepteerd als kwalificatieperioden, op voorwaarde dat u recht had op een kwalificerende betaling voordat u met de studie begon of opleiding.

De tijd die u besteedt aan een aanvullende bijstandsuitkering, de werkloosheidsuitkering tijdens de COVID-19-pandemie of aan de directe voorziening voor asielzoekers, kan meetellen voor de kwalificatieperiode voor BTWEA, zolang u recht heeft op een van de hierboven genoemde kwalificerende betalingen voordat u met de BTWEA begint.

Als u eerder heeft deelgenomen aan de BTWEA-regeling en uw recht heeft opgebruikt, kunt u na minimaal 5 jaar een tweede keer meedoen.

Als u een onderbreking heeft van een in aanmerking komende betaling vanwege een moederschaps- of vaderschapsuitkering, kunt u ook in aanmerking komen zolang u vóór en na de uitkering een in aanmerking komende betaling ontving en gedurende de hierboven vereiste perioden.

Lees meer over de perioden waarin u in aanmerking komt voor de Back to Work Enterprise Allowance .

Hulp bij het starten van een bedrijf

Naast inkomensondersteuning (uw wekelijkse uitkering) kunt u ook financiële ondersteuning krijgen bij de kosten voor het opzetten van uw bedrijf. Deze ondersteuning wordt verleend in het kader van een regeling die de Enterprise Support Grant (ESG) wordt genoemd .

U kunt de ESG alleen verkrijgen als u bent goedgekeurd voor de BTWEA. In het bedrijfsplan dat u indient als onderdeel van uw aanvraag voor de regeling moeten de redenen en vereisten voor financiële steun worden uiteengezet. De ESG kan in een periode van 24 maanden in totaal € 2.500,- uitbetalen. Om toegang te krijgen tot subsidie ​​moet u een matchingsbijdrage van minimaal 10% kunnen leveren. U moet bewijsstukken overleggen van de kosten (offertes van minimaal 2 leveranciers of, indien het om één leverancier gaat, de redenen om voor één leverancier te kiezen).

In aanmerking komende items voor subsidiesteun zijn onder meer:

CategorieJaarlimiet, €Minimale bijdrage aanvrager
Accountancy en aanverwante diensten, inclusief juridisch adviesTot € 500,-20%
Reclame- en marketinghulpmiddelenTot € 500,-20%
Zakelijke uitrustingTot € 1.000,-20%
Bedrijfstraining of mentoring (dit kan gratis of tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden door Local Enterprise Officers (LEO’s) of lokale ontwikkelingsbedrijven)Tot € 500,-10%
Kosten en vergoedingen voor bedrijfsregistratieTot € 250,-20%
Compliance, begeleiding en trainingTot € 250,-20%
Taakspecifieke gereedschappen en apparatuurTot € 1.000,-20%
Kantoorbenodigdheden en briefpapierTot € 250,-20%
Persoonlijke beschermende kleding en uitrustingTot € 250,-20%
Kosten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die verband houden met het opzetten van een bedrijf; geen enkele andere verzekering komt in aanmerkingTot € 1.000,-20%
Kortlopende training over boekhouden, regelgeving, uitrol van businessplan, starten van een eigen bedrijf en opleidingscursussen gerelateerd aan de start-upTot € 500,-10%
BewegwijzeringTot € 500,-20%
Het upgraden naar een pand waarvan het pand eigendom is van de aanvragerTot € 1.000,-20%
Websiteregistratie, aanverwante diensten en productieTot € 500,-20%
Combinatie van bovenstaande in een periode van 24 maanden€ 2.500

Houd er rekening mee dat u niet automatisch recht heeft op deze bedragen. De Case Officer van de DSP beoordeelt uw aanvraag en of u in aanmerking komt.

Sommige artikelen komen niet in aanmerking voor subsidie ​​onder de ESG. Deze omvatten:

 • Huurkosten gebouw/pand
 • Reiskosten (vliegtickets, zakenreizen, buitenlandse reizen, conferenties)
 • Verzekering (behalve burgerlijke aansprakelijkheid)
 • Persoonlijke kleding en uniformen (behalve beschermende kleding)
 • Professionele ontwikkelingsprogramma’s en lidmaatschapsgelden geregeld door professionele en regelgevende instanties
 • Aankoop van elk type voertuig
 • Renovaties aan panden (niet eigendom van de werkzoekende)
 • Voorraad in de handel
 • Andere training of opleiding dan gespecificeerd
 • Nutskosten (elektriciteit, watervoorziening, communicatie zoals telefoon en breedband), aansluiting of levering en tarieven van de lokale overheid

Er is meer informatie beschikbaar over zelfstandig worden .

Werkgelegenheidssubsidies

Werkgelegenheidssubsidies van een Lokaal Ondernemingsbureau (LEO) of een Lokale Ontwikkelingsmaatschappij hebben geen invloed op uw recht op de BTWEA.

Extra voordelen

U kunt uw extra (of secundaire) uitkeringen behouden zolang u de BTWEA ontvangt. Extra voordelen zijn onder meer:

Als u echter een huurtoeslag krijgt, kunt u deze alleen behouden als u in aanmerking komt voor de huurwoningregeling . Uw huurtoeslag kan worden beïnvloed als uw inkomsten stijgen terwijl u onder de BTWEA-regeling valt. U dient contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de DSP om te zien welke gevolgen uw deelname aan de BTWEA-regeling voor uw huurtoeslag kan hebben.

Wanneer u de BTWEA ontvangt

De BTWEA-regeling wordt wekelijks rechtstreeks op uw bank- of hypotheekrekening gestort. De toeslag kan niet op een hypotheekrekening worden gestort .

U hoeft geen belasting, PRSI of universele sociale heffing te betalen over de ‘Back to Work Enterprise Allowance’, maar mogelijk moet u wel belasting, PRSI en universele sociale heffing betalen over alle inkomsten die u uit zelfstandig ondernemerschap ontvangt.

Als uw zelfstandige activiteit eindigt of als u in dienst treedt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de DSP.

Tarieven

Als u in aanmerking komt voor de Back to Work Enterprise Allowance, kunt u het volgende deel van uw sociale uitkering, inclusief verhogingen voor een gekwalificeerde volwassene en gekwalificeerde kinderen, maximaal twee jaar behouden:

 • 100% voor het 1e jaar
 • 75% voor het 2e jaar

Verandering van omstandigheden

Als uw omstandigheden veranderen, kan uw betalingstarief voor een gekwalificeerde volwassene of extra gekwalificeerde kinderen worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van uw situatie. Als uw BTWEA-aanvraag echter gebaseerd is op een eerder recht op een eenoudergezinsuitkering of verzorgerstoelage, kunt u geen aanspraak maken op een verhoging voor een gekwalificeerde volwassene, aangezien deze niet zou zijn betaald op uw onderliggende recht.

Als uw gekwalificeerde volwassene werk vindt, heeft dit geen invloed op uw BTWEA. Als uw gekwalificeerde volwassene echter zelf aanspraak maakt op een andere sociale uitkering, wordt uw BTWEA-betaling dienovereenkomstig verlaagd.

Hoe toe te passen

Voor het aanvragen van de Werkhervattingstoeslag vult u het aanvraagformulier BTW 2 in .

U dient het formulier BTW 2 terug te sturen naar de Case Officer van uw Intreo Centrum of Maatschappelijk Bijkantoor.

De Case Officer bekijkt uw zakelijk voorstel en kan bepaalde aspecten ervan met u bespreken. Mogelijk wordt u dan doorverwezen naar uw Lokale Ontwikkelingsmaatschappij. U mag pas als zelfstandige beginnen als u schriftelijke toestemming van de DSP heeft gekregen.

Als u wordt toegelaten tot de Back to Work Enterprise Allowance, moet u zich als zelfstandige registreren bij de Revenue Commissioners .

Het herzien van een besluit

Het BTWEA is een administratieve regeling. Dit betekent dat u tegen een beslissing geen beroep kunt instellen bij het Beroepsbureau voor de Maatschappij. U kunt de DSP echter vragen uw aanvraag te beoordelen als u vindt dat de toeslag ten onrechte aan u is geweigerd.

Waar aanvragen

U kunt zich hiervoor wenden tot de Case Officer van uw Intreo Centrum of Social Welfare Office  .


Geplaatst: 03-01-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: