Testament opmaken

Geschatte leestijd : 8 minuten

 

Inleiding

Een testament is een schriftelijk document waarin wordt vastgelegd wat u wilt dat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Een testament moet worden ondertekend en bijgewoond door 2 getuigen

Wanneer u overlijdt, worden uw bezittingen uw ‘nalatenschap’ genoemd . Een ‘erflater’ is iemand die een testament opstelt. Als u overlijdt zonder een testament achter te laten, sterft u ‘intestate’ .

In dit artikel leest u informatie over hoe u een geldig testament opmaakt, waar u rekening mee moet houden bij het schrijven van uw testament en wat er gebeurt als u overlijdt zonder een testament achter te laten.

Redenen voor het maken van een testament

U hoeft geen testament op te maken. Als u overlijdt zonder een testament op te stellen, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht. Dit betekent dat uw nalatenschap wordt verdeeld onder uw achterblijvende gezinsleden op de manier die in de wet is vastgelegd. Hoe dit werkt, leest u hieronder in ‘Wat gebeurt er als u overlijdt zonder een testament achter te laten’.

Als u zeggenschap wilt hebben over wie uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk erft, moet u een testament maken. U kunt ook een bijgewerkte lijst invullen en bijhouden van de spullen die u bezit. U kunt hiervoor een formulier gebruiken zoals dit formulier in pdf . Het maakt het gemakkelijker om uw bezittingen na uw overlijden te identificeren en te traceren. U dient de lijst op een veilige plaats te bewaren.

Hoe maak ik een testament?

U kunt zelf een testament schrijven, maar u kunt dit ook door een notaris laten schrijven. Er zijn geen vaste kosten verbonden aan het laten schrijven van uw testament door een advocaat (solicitor), en u kunt prijsopgaven krijgen op de website van een advocaat of door naar hun kantoor te bellen. Mogelijk kunt u geld besparen door rond te shoppen.

Een advocaat kan u adviseren over uw testament en kan ervoor zorgen dat uw testament rechtsgeldig is. Als u uw eigen testament schrijft, moet u ervoor zorgen dat het geldig is. Het kan alleen geldig zijn als:

 • Het testament schriftelijk is
 • U ouder bent dan 18
 • U gezond van geest bent
 • U het testament ondertekent of markeert of bevestigt dat u de handtekening of het merkteken heeft gemaakt in het bijzijn van twee getuigen, indien mogelijk tegelijkertijd aanwezig (de getuigen hoeven de inhoud van het testament niet te zien).
 • Uw twee getuigen het testament ondertekenen in uw bijzijn
 • De handtekening of het merkteken zich bevindt aan het einde van het testament

Schenkingen aan een getuige of aan zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner zijn niet geldig.

Als u uw testament wilt wijzigen nadat u het heeft gemaakt, kunt u een codicil (wijziging of wijziging) aan uw testament toevoegen; dit codicil moet aan dezelfde eisen voldoen als hierboven vermeld. U kunt hieronder meer lezen over ‘Uw testament wijzigen of herroepen’.

Wat moet er in mijn testament staan?

U hoeft uw testament niet in een vast formaat op te stellen. Het is echter belangrijk dat het testament het volgende bevat:

 • Uw naam en adres.
 • Een verklaring waarin staat dat u alle eerdere testamenten of codicils intrekt of verwerpt.
 • De benoeming van één of meerdere executeurs-testamentairen , oftewel personen die na uw overlijden uw wensen in uw testament uitvoeren, voorzien van hun naam en adres.
 • Uw testament moet door u en uw getuigen worden gedateerd en ondertekend. Deze verklaring wordt een attestationclausule genoemd .

Resterende clausules

Een restclausule is een onderdeel in uw testament waarin wordt vastgelegd hoe eigendommen die niet specifiek in het testament zijn behandeld, moeten worden verdeeld. U kunt een deel van uw nalatenschap aan iemand nalaten, maar die schenking (ook wel een legaat genoemd ) kan later ongeldig blijken. Wanneer dit gebeurt, wordt dat deel van uw nalatenschap onderdeel van het residu van uw nalatenschap, samen met andere zaken die niet specifiek in het testament zijn vermeld.

Uw residuclausule zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat alles wat niet in uw testament is vermeld, aan uw echtgenoot moet worden nagelaten.

Ondertekening van uw testament

U moet uw testament ondertekenen in aanwezigheid van 2 getuigen. Zij moeten het testament ondertekenen om ( getuige) te zijn dat u het testament heeft ondertekend.

Als u uw testament niet kunt ondertekenen omdat u niet kunt schrijven, kunt u een markering maken die als een handtekening moet worden gezien.

Als u lichamelijk gehandicapt bent en uw testament niet kunt ondertekenen of markeren, kunt u een agent of vertegenwoordiger verzoeken om uw testament voor u te ondertekenen. Uw vertegenwoordiger moet het testament in uw aanwezigheid en op uw aanwijzing ondertekenen en uw twee getuigen moeten daarbij aanwezig zijn.

Wat betekent ‘gezond van geest’ zijn?

Om een ​​geldig testament op te stellen, moet u, in de ogen van de wet, over het mentale vermogen beschikken om dat te doen. Dit betekent dat u moet begrijpen en kunnen beslissen over wat u doet. Als u een medische aandoening heeft die van invloed kan zijn op uw vermogen om te begrijpen en beslissingen te nemen over wat u in uw testament moet opnemen, moet u uw arts of specialist vragen om te bevestigen dat u in staat bent een testament op te stellen.

Als u bijvoorbeeld een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen heeft, of als u zich in de beginfase bevindt van een aandoening die uw vermogen om te denken en te begrijpen kan beïnvloeden (zoals dementie bijvoorbeeld), moet u uw arts of specialist vragen om te bevestigen dat u momenteel mentaal in staat zijn een testament op te stellen.

Onterechte invloed

Handelen onder ongepaste invloed betekent dat u handelt onder druk van een andere persoon of personen. Uw testament kan worden betwist op grond van het feit dat u onder dwang handelde toen u het maakte, en dat het testament niet weerspiegelt wat u eigenlijk wilde.

Als u bijvoorbeeld een deel van uw nalatenschap aan een advocaat wilt nalaten, kunt u uw testament het beste bij een andere advocaat schrijven. Anders zou men kunnen beweren dat de advocaat u onder druk heeft gezet om hem als erfgenaam te benoemen.

Voorzieningen voor uw echtgeno(o)t(e), partner en nabestaanden

Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner heeft een ‘ gelijkwaardig aandeel ‘ in uw nalatenschap. Dit betekent dat zij recht hebben op een voordeel uit uw testament, ook als u daarin niet in uw testament voorziet. Ook uw kinderen kunnen recht hebben op een uitkering. Partners (waarmee u niet getrouwd was of geen geregistreerd partnerschap had) kunnen mogelijk ook aanspraak maken op een deel van uw nalatenschap.

Vastgoed in het buitenland

Als u eigendommen in andere landen heeft, moet u in elk van die landen een testament opmaken vanwege mogelijke verschillen in het erfrecht.

Als u onroerend goed heeft in een andere EU-lidstaat, met uitzondering van Denemarken, kunt u op grond van EU-verordening 650/2012 inzake erfrecht (Brussel IV) in uw testament bepalen dat het recht van uw nationaliteit op het onroerend goed van toepassing moet zijn .

Uw testament wijzigen of intrekken

Als u uw testament wilt wijzigen, moeten u en uw getuigen uw testament ondertekenen of paraferen in de kantlijn van de pagina naast de wijzigingen. U kunt uw testament ook wijzigen in de vorm van een memorandum of schriftelijke notitie die door u en uw getuigen is ondertekend en waarin duidelijk naar de wijzigingen wordt verwezen.

Om uw testament te wijzigen, kunt u ook een apart document maken, een codicil genaamd , wat als een update aan het einde van uw testament wordt toegevoegd. Dit document, opnieuw ondertekend door u en uw getuigen, moet duidelijk en nauwkeurig aangeven welke wijzigingen u in uw testament wilt aanbrengen. Deze wijzigingen zijn dan juridisch bindend.

Als u van plan bent veel wijzigingen in uw testament aan te brengen, is het misschien eenvoudiger om uw huidige testament eenvoudigweg in te trekken of op te zeggen door een nieuw testament te maken. Dit kan alleen worden aangevochten als uw geestelijke vermogens op het moment dat u uw testament introk, in twijfel worden getrokken.

In bepaalde situaties wordt uw testament automatisch ingetrokken:

 • Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw testament ingetrokken, tenzij uw testament duidelijk met het huwelijk of geregistreerd partnerschap in gedachten is gemaakt
 • Als u nog een testament maakt, wordt het eerste testament dat u hebt gemaakt, ingetrokken.
 • Als u een schriftelijk document opstelt dat is uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor een testament, wordt uw eerste testament ingetrokken.
 • Als u uw testament verbrandt, scheurt of vernietigt, wordt het niet langer als geldig beschouwd. Of als u het door iemand anders laat vernietigen, wordt uw testament ingetrokken, op voorwaarde dat dit in uw bijzijn is gedaan, met uw toestemming en met de bedoeling uw testament in te trekken.

Wat gebeurt er als ik overlijd zonder een testament achter te laten?

Als u overlijdt zonder een testament achter te laten, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht.

Dit gebeurt ook:

 • Wanneer het testament niet geldig is omdat het niet goed is opgemaakt
 • Wanneer een juridische betwisting van de geldigheid van het testament succesvol is geweest

Het erfrecht is ook van toepassing op bezittingen die niet in een testament zijn geregeld, bijvoorbeeld als er geen restclausule bestaat

De volgorde waarin uw nalatenschap in deze gevallen wordt verdeeld, is vastgelegd in de Successiewet 1965 .

Als u wordt overleefd door:

 • Echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner maar geen kinderen (of kleinkinderen): uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner krijgt de volledige nalatenschap.
 • Een echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en kinderen: uw echtgeno(o)t(e)/partner krijgt tweederde van uw nalatenschap en het resterende derde deel wordt gelijkelijk verdeeld onder uw kinderen. Als een van uw kinderen is overleden, gaat dat deel naar zijn/haar kinderen.
 • Kinderen, maar geen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner: uw nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld onder uw kinderen (of hun kinderen).
 • Ouders, maar geen echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of kinderen: uw nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld tussen uw ouders of volledig aan één ouder als er nog maar één in leven is.
 • Alleen broers en zussen: uw nalatenschap wordt gelijkelijk onder hen verdeeld, waarbij de kinderen van een overleden broer of zus zijn/haar deel nemen.
 • Alleen neven en nichten: uw nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld onder de nabestaanden.
 • Alleen andere familieleden: uw nalatenschap wordt gelijkelijk verdeeld tussen de dichtstbijzijnde gelijkwaardige relaties.
 • Geen familieleden: uw nalatenschap gaat naar de Staat.

Kan ik mijn bezittingen weggeven voordat ik overlijd?

U kunt uw bezittingen weggeven voordat u overlijdt, maar houd rekening met het volgende:

 • De regels inzake de vermogensbelasting (CAT) houden in dat de persoon aan wie u uw bezittingen schenkt, mogelijk belasting moet betalen. CAT kan ook in rekening worden gebracht voor een erfenis.
 • Als een rechtbank oordeelt dat u eigendommen hebt weggegeven voordat u stierf met de bedoeling om op oneerlijke wijze de wettelijke rechten van een echtgeno(o)t(e), partner of de rechten van enig kind te verminderen, kan de persoon die de erfenis heeft ontvangen, worden gedwongen deze terug te betalen aan de erfgenaam. landgoed.

Veelvoorkomende problemen en geschillen over testamenten

Wanneer u uw testament opmaakt, moet u rekening houden met enkele veelvoorkomende problemen die ertoe leiden dat een schenking in een testament ongeldig wordt.

 • Het bezit dat u aan iemand wilt nalaten, kan op het moment van uw overlijden verloren gaan of bestaat niet meer.
 • Er bestaat verwarring over de identiteit van een begunstigde. U laat bijvoorbeeld een geschenk achter aan uw neef Jim, en u heeft twee neven die Jim heten.
 • Als de schenking niet duidelijk in uw testament is geïdentificeerd of als deze niet voldoet aan de beschrijving in het testament.
 • Als u een geschenk nalaat aan een persoon die getuige is van uw testament, is dat geschenk ongeldig.

Gezamenlijke bankrekeningen

Als u met uw echtgeno(o)t(e), partner of kind een gezamenlijke bankrekening heeft, heeft de langstlevende rekeninghouder doorgaans bij uw overlijden volledig recht op het geld dat op de rekening staat.

Als u een gezamenlijke bankrekening opent met een familielid of vriend zodat zij u kunnen helpen bij het beheren van uw geld en het niet de bedoeling is dat die persoon het geld op de rekening zal bezitten nadat u overlijdt, moet u dit duidelijk maken wanneer u de rekening opent.

Geschillen over testamenten

De meeste testamenten worden niet betwist, maar als er onenigheid is, moet dit voor de rechtbank worden beslecht. De rechtbank zal, indien mogelijk, uitvoering geven aan de wensen van de erflater zoals verwoord in het testament.

De wensen van de erflater zijn ontleend aan een lezing van het testament als geheel, waarbij woorden en zinsneden hun gewone betekenis krijgen, tenzij het technische woorden zijn en aangenomen kan worden dat de erflater bedoelde dat ze in hun technische betekenis werden opgevat.

Bewijs buiten het testament, zoals brieven of aantekeningen die naar het testament verwijzen voordat het wordt opgemaakt, kunnen aan de rechtbank worden voorgelegd om de bedoelingen van de erflater nader uit te leggen en de ware betekenis van het testament te helpen ontdekken.

Omdat testamenten betwist kunnen worden, is het belangrijk dat u uw testament in eenvoudige, duidelijke taal schrijft. Uitspraken die meer dan één betekenis kunnen hebben, moeten worden vermeden.

Wie kan mijn testament lezen na mijn overlijden?

Nadat de erfrecht op het testament van een persoon is opgenomen, wordt dat testament een openbaar document en kan iedereen een kopie van het testament en de verlening van erfrecht van deze documenten krijgen van het Probate Office of het relevante District Probate Registry met behulp van Formulier PAS1 (doc) . Probate is het proces waarbij u toestemming krijgt om u te vertegenwoordigen en de wensen uit uw testament uit te voeren.

De subsidie ​​vermeldt de naam en het adres van de executeur-testamentair(en) of beheerder(s) van de nalatenschap en de naam van de advocaat die namens hen optreedt (indien van toepassing). Het vermeldt ook de brutowaarde en de nettowaarde van de nalatenschap.

Gedetailleerde informatie over de nalatenschap is normaal gesproken niet beschikbaar voor het grote publiek, maar bepaalde mensen kunnen mogelijk de Inland Revenue Affidavit of het Statement of Affairs (Probate) SA.2-formulier inzien, dat de gedetailleerde informatie bevat. 
Ze bevatten:

 • Een begunstigde die in het testament wordt genoemd
 • Iemand die recht heeft op een deel van de nalatenschap
 • Een kind dat het recht heeft om een ​​procedure tegen de nalatenschap in te stellen op grond van artikel 117 van de Succession Act 1965

Informatie over het verkrijgen van een kopie van een testament is beschikbaar op de website van de Courts Service en in de informatienota’s van formulier PAS1 .

Het Probate Office stuurt ook kopieën van het testament, de Grant of Representation en de Inland Revenue Affidavit naar de Revenue Commissioners.

Verdere informatie en contacten

Probate Office

Personal Application Section
First Floor
15/24 Phoenix Street North
Smithfield
Dublin 7
D07 X028
Ierland

Tel: +353 (0)1 888 6174
Website: https://www.courts.ie/
E-mail: ProbateGeneralOffice@courts.ie


Geplaatst: 12-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: