Verdachte contractvoorwaarden

Geschatte leestijd : 4 minuten

Voorwaarden die altijd oneerlijk zijn

Het consumentenrecht zegt dat bepaalde voorwaarden automatisch oneerlijk zijn. Dit betekent dat een oneerlijkheidsbeoordeling niet vereist is voor deze voorwaarden. Deze termen staan algemeen bekend als de ‘Zwarte lijst’.

Zwarte lijst

 1. Een term die de aansprakelijkheid van een bedrijf uitsluit of beperkt wanneer een consument overlijdt of ernstig letsel lijdt als gevolg van zijn handelen / nalaten
 2. Een term die vereist dat een consument betaalt voor goederen/diensten die hij niet heeft ontvangen
 3. Een term die een bewijslast oplegt aan een consument waarvan de wet zegt dat deze bij een bedrijf moet zijn
 4. Een beding dat het recht van een consument om een rechtsvordering in te stellen of een rechtsmiddel in te stellen verhindert of belemmert. onder meer door de consument te verplichten geschillen te onderwerpen aan arbitrage die niet door de wet wordt beheerst
 5. Een beding dat vereist dat een consument zijn eigen kosten voor arbitrage draagt
 6. Een voorwaarde die een bedrijf het exclusieve recht geeft om te beslissen dat goederen / diensten voldoen aan het contract
 7. Een term die een bedrijf het exclusieve recht geeft om een contractvoorwaarde te interpreteren
 8. Een beding waarbij het bedrijf een kortere opzegtermijn heeft om de overeenkomst te beëindigen dan de consument
 9. Een beding dat exclusieve bevoegdheid verleent voor geschillen over overeenkomsten aan een rechtbank waar het bedrijf is gevestigd, ook al woont de consument daar niet.

Voorwaarden die oneerlijk kunnen zijn

Het consumentenrecht schetst termen die oneerlijk kunnen zijn en die worden beschreven in een ‘grijze lijst’. Het consumentenrecht vereist dat een beoordeling wordt uitgevoerd om te bepalen of deze Voorwaarden oneerlijk zijn. De ‘Grijze lijst’ is bedoeld als leidraad voor de voorwaarden die oneerlijk kunnen zijn. Het mag niet worden beschouwd als een volledige lijst van contractbedingen die oneerlijk kunnen zijn.

Grijze lijst

 1. Een beding dat de wettelijke rechten van een consument voorkomt/beperkt wanneer een bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet/onvoldoende nakomt
 2. Een beding dat een overeenkomst bindend maakt voor de consument, maar het leveren van de goederen/diensten door de ondernemer is onderworpen aan een voorwaarde waarvan de realisatie alleen afhangt van de wil van de onderneming.
 3. Een beding waarbij een bedrijf betalingen van de consument kan inhouden wanneer deze het contract beëindigt, maar als het bedrijf het contract annuleert, ontvangt de consument niet hetzelfde type vergoeding
 4. Een beding waarbij de consument het bedrijf een hoge vergoeding moet betalen voor goederen/diensten die hij niet heeft geleverd wanneer de consument de overeenkomst beëindigt
 5. Een beding waarbij de consument het bedrijf een hoge schadevergoeding moet betalen wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt
 6. Een beding waarbij een bedrijf een overeenkomst op discretionaire basis kan beëindigen, maar dezelfde optie niet beschikbaar is voor de consument of
  Een voorwaarde waarbij een bedrijf betalingen kan behouden voor goederen/diensten die de consument
  niet heeft ontvangen wanneer het bedrijf het contract beëindigt
 7. Een beding waarbij een bedrijf een contract van onbepaalde duur zonder redelijke opzegtermijn kan beëindigen, behalve wanneer er ernstige redenen zijn om dit te doen
 8. Een voorwaarde wanneer de consument het contract beëindigt dat een bedrijf toestaat om een betaling aan een derde partij te behouden als onderdeel van een contractuele verplichting of een dwingende wettelijke / regelgevende bepaling
 9. Een beding dat automatisch een overeenkomst van bepaalde duur verlengt wanneer de consument niet anders zegt, wanneer er een onredelijk vroege termijn is voor de consument om de overeenkomst niet te verlengen
 10. Een beding dat de consument bindt aan voorwaarden die hij niet echt volledig kon begrijpen voordat de overeenkomst werd gesloten
 11. Een voorwaarde waarmee een bedrijf de voorwaarden van het contract kan wijzigen zonder een geldige reden, die in het contract is gespecificeerd.
 12. Een term die een bedrijf in staat stelt om kenmerken van de goederen / diensten die onder een contract vallen zonder geldige reden te wijzigen
 13. Een beding waarbij een bedrijf de prijs kan bepalen nadat de consument de overeenkomst is overeengekomen en waarbij geen prijs of methode voor het bepalen van de prijs met de consument is overeengekomen voordat de overeenkomst is overeengekomen
 14. Een termijn waarmee de prijs kan worden bepaald op het moment van levering of levering
  of
  Een termijn waarbij het bedrijf de prijs kan verhogen zonder de consument het recht te geven de overeenkomst te annuleren als hij besluit dat de prijsstijging te hoog is
 15. Een term die de verplichtingen van een bedrijf beperkt voor toezeggingen die door hun agenten worden gedaan, maakt de verplichtingen van het bedrijf onderworpen aan de naleving van een bepaalde formaliteit
 16. Een beding waarbij de consument aan al zijn verplichtingen moet voldoen, wanneer het bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt
 17. Een beding waarbij een bedrijf contractuele rechten en verplichtingen kan overdragen die de garanties van de consument kunnen verminderen, zonder de toestemming van de consument
 18. Een beding dat vereist dat een consument een vergoeding betaalt om een wettelijk recht uit te oefenen
 19. Een beding waarbij de consument een geldige reden moet hebben voordat hij reparaties of reserveonderdelen van een ander bedrijf kan verkrijgen
 20. Een beding dat onevenredige eisen stelt aan de consument wanneer deze een overeenkomst wil beëindigen
 21. Een beding waarin de consument buitensporige voorschotten moet betalen of buitensporige garanties moet bieden voor de nakoming van toekomstige verplichtingen
 22. Een beding dat de informatie beperkt die het bedrijf aan de consument verstrekt over de uitvoering van de overeenkomst
 23. Een term die de consument verplicht om zijn rechten als betrokkene te beperken op grond van de Data Protection Acts 1988 tot 2018, of de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geplaatst: 15/05/2023
Bron: CCPC
Afbeelding: Artificial Intelligence

Bezoekers lazen ook: