Werken in Ierland

Geschatte leestijd : 6 minuten

Toegang tot de arbeidsmarkt

Als burger van de Europese Unie (EU) hebt u het recht om in elk ander EU-land te wonen en te werken. Als u EU-burger bent of ten laste komt van een EU-burger en voldoet aan de eisen van de EUrichtlijnen inzake vrij verkeer van werknemers, mag u in het algemeen niet geweigerd worden om in een ander EU-land te verblijven. U kunt een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort nodig hebben. Als u een EU-burger bent die naar een ander EU-land verhuist om daar te wonen, te werken als werknemer of zelfstandige of om een dienst te verlenen, bent u onder de richtlijnen begrepen. Uw gezinsleden hebben, ongeacht hun nationaliteit, het recht om u te vergezellen of zich bij u te voegen in het land waar u gaat wonen of werken. Uw gezin wordt als zodanig gedefinieerd als uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen die jonger zijn dan 21 jaar (of ouder indien zij ten laste van u komen) en hun echtgenoten, alsmede uw ouders en uw schoonouders, indien zij ten laste van u komen. Uw geregistreerde partner (en de familieleden die te uwen laste zijn) hebben ook het recht om met u mee te verhuizen indien het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met het huwelijk.

Het gastland moet de toegang en het verblijf vergemakkelijken van andere familieleden die geen absoluut recht hebben om te verhuizen, maar die van u afhankelijk zijn of wier gezondheidstoestand van dien aard is dat zij verzorging door u nodig hebben. De lidstaten moeten ook de toegang en het verblijf vergemakkelijken van een partner met wie u een duurzame relatie heeft.

EU-burgers die hun recht op vrij verkeer uitoefenen, hoeven geen verblijfskaart te hebben, maar van hun familieleden die zelf geen EU-burger zijn, kan wel worden verlangd dat zij zo’n kaart hebben.

Uw echtgenoot/echtgenote, uw levenspartner en uw kinderen hebben, als zij dat willen, ook het recht om onbeperkt te werken in het land waar u werkt. U en uw familieleden hebben recht op dezelfde sociale uitkeringen als de onderdanen van het gastland. Dit omvat ook het recht op toegang tot onderwijs en op uitkeringen.

Na de inwerkingtreding van de Ierse Huwelijkswet 2015 ingegaan op 16 november 2015 kunt u niet langer een geregistreerd partnerschap aangaan. Stellen die al een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen een aanvraag indienen om te trouwen of te blijven zoals ze zijn. Als u besluit te trouwen, wordt uw geregistreerd partnerschap automatisch ontbonden.

Let op!
Partnerschappen die sinds 16 mei 2016 in het buitenland zijn geregistreerd, worden in Ierland niet erkend als een geregistreerd partnerschap.

Uw rechten op arbeid

U hebt het recht om onder dezelfde voorwaarden te worden aangeworven als onderdanen van het land waar u werk zoekt en er kunnen geen aanvullende eisen worden gesteld. Dit betekent dat u kunt solliciteren naar elke vacature die in elk EU-land wordt gepubliceerd, ook in de overheidssector. Bepaalde betrekkingen in overheidsdienst kunnen echter beperkt zijn tot onderdanen van een bepaald land wanneer de baan in kwestie betrekking heeft op de bescherming van de openbare orde of de belangen van de staat, bijvoorbeeld bij de strijdkrachten en de politie.

Erkenning van kwalificaties

Sommige EU-landen eisen diploma’s, titels, certixcaten of andere speciale kwalixcaties als voorwaarde om toegang te krijgen tot bepaalde beroepen in loondienst of als zelfstandige. Het kan moeilijk zijn om je eigen opleiding en vaardigheden volledig erkend te krijgen.

Daarom heeft de EU systemen voor de erkenning van diploma’s en opleidingen opgezet die u in staat stellen uw opleiding en vaardigheden in een ander EU-land ten volle te benutten. Het basisprincipe is dat als u in uw eigen land gekwalixceerd bent om een beroep uit te oefenen, u gekwalixceerd bent om datzelfde beroep in elk ander EU-land uit te oefenen.

In de hele EU is een algemeen stelsel van erkenning van kwali caties ingevoerd, dat van toepassing is op de meeste gereglementeerde beroepen. Als u dus een beroep wilt uitoefenen (bijvoorbeeld als leraar, advocaat, ingenieur of psycholoog) dat in het land van tewerkstelling gereglementeerd is, moet u in dat land de erkenning van uw

kwali caties aanvragen. De autoriteiten hebben 4 maanden de tijd om te antwoorden. Als zij van mening zijn dat uw opleiding qua duur of inhoud aanzienlijk verschilt van die in het ontvangende land, kan u worden gevraagd om hetzij aanvullende beroepservaring ter aanvulling van uw opleiding, hetzij een opleiding te volgen, hetzij een proeve van bekwaamheid af te leggen.

Als u arts, algemeen ziekenverpleger, tandarts, verloskundige, dierenarts, apotheker of architect bent, worden uw nationale kwali caties in principe automatisch erkend.

Het EURES-netwerk

Het EURES-netwerk is door de Europese Commissie opgericht om Europese burgers die in een ander land van de EU/EER werk zoeken, te helpen. EURES beschikt over een netwerk van adviseurs, de zogenaamde EURES-adviseurs, die u algemene praktische informatie kunnen geven over wetgeving, sociale zekerheid, levensomstandigheden, nuttige adressen, informatie over salarisniveaus, belastingen, contracten, aanwervingspraktijken, enz. Zij hebben ook toegang tot de EURES-vacaturebank met vacatures in de EU/EER. Als u binnen de EU/EER wilt werken of werk zoekt, maak dan een afspraak met de EURES-adviseur bij u in de buurt. Neem contact op met het dichtstbijzijnde arbeidsburo of Intreo Centrum voor meer informatie.

U kunt zelf toegang krijgen tot de EURES-vacaturebank op de EURES-site. Bij elke vacature in de databank staan onderaan de pagina de contactgegevens.

Bij werkeloosheid

Als u werkloos bent, hebt u het recht om gedurende een “redelijke periode” in een ander EU-land te wonen om werk te zoeken. Bij gebrek aan een de nitie van “redelijke termijn” hanteren de meeste EU-landen nu een termijn van 6 maanden, hoewel sommige EU-landen nog steeds een termijn van 3 maanden hanteren. U wordt aangeraden de precieze situatie na te gaan bij de nationale autoriteiten van het EUland waar u werk zoekt. Maar hoe lang u ook werk moet zoeken, u kunt niet worden gevraagd het land te verlaten als u kunt aantonen dat u echt werk zoekt en dat u een reële kans maakt om werk te vinden. Je hebt bijvoorbeeld nog sollicitatiegesprekken of tests te volgen.

U kunt zich inschrijven bij arbeidsbureaus en centra zonder ingezetene te zijn van het land waar u wilt werken en u krijgt dezelfde hulp bij het vinden van werk als onderdanen van dat land. Tips over hoe u een CV naar Ierse standaard schrijft vind u op deze website

Overdracht van uw werkloosheidsuitkering

Ontvangt u een werkloosheidsuitkering in een lidstaat, dan kunt u tot 13 weken na uw verhuizing naar een andere lidstaat een uitkering blijven ontvangen uit datzelfde land. Voorwaarde is dat u ten minste 4 weken ter beschikking bent van de arbeidsbureaus in het land waar u een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Als u een aanvraag indient om uw uitkering over te maken, zal deze rechtstreeks aan u worden uitbetaald. U moet zich nog wel binnen een week inschrijven bij de arbeidsbureaus van het land waar u werk bent gaan zoeken. Ook kunt u uw uitkering nu meer dan eens overdragen terwijl u werkloos bent, mits u de maximumperiode van 13 weken niet overschrijdt.

Als u geen werk vindt, moet u binnen 3 maanden terugkeren naar het land waar u het laatst hebt verbleven, anders verliest u uw recht op een werkloosheidsuitkering.

Als u Ierland verlaat om naar Noord-Ierland of Groot-Brittannië te verhuizen, krijgt u van het plaatselijke bureau van de sociale dienst het formulier U2 (vroeger formulier E303), dat u naar de sociale dienst van het Verenigd Koninkrijk brengt. Als u naar een ander EU-land verhuist, stuurt het ministerie van Sociale Bescherming het U2-formulier naar uw nieuwe adres in dat EU-land.

Rechten op werk

Als EU-burger die in een ander EU-land werkt, hebt u het recht om daar te wonen. U bent niet verplicht een verblijfsvergunning te hebben. Voor u gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de onderdanen van het land waar u werkt, bijvoorbeeld wat betreft loon, ontslag, arbeidstijden, zwangerschapsverlof en gezondheid en veiligheid op het werk. Ook wat de beginselen van gelijkheid van mannen en vrouwen betreft, gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor de onderdanen van het gastland.

Sociale Zekerheid

Het belangrijkste doel van het EU-beleid is ervoor te zorgen dat u deel uitmaakt van een socialezekerheidsstelsel en dat u uw rechten niet verliest, ongeacht de lidstaat waar u besluit te gaan werken.

In principe bent u voor de sociale zekerheid verzekerd in het land waar u werkt. U, en in bepaalde omstandigheden uw gezin, hebt recht op dezelfde socialezekerheidsuitkeringen als de onderdanen van het land waar u werkt. Deze rechten omvatten uitkeringen bij ziekte en moederschap, invaliditeits-, ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen, uitkeringen bij arbeidsongevallen, beroepsziekten, overlijden en werkloosheid, alsmede gezinstoelagen. U moet hetzelfde premieniveau betalen als onderdanen van het gastland. U kunt niet worden uitgesloten van uitkeringen op grond van uw nationaliteit, uw woonplaats of om welke andere discriminerende reden dan ook. Als burger in Ierland kunt u een beroep doen op de sociale zekerheid in Ierland. Enkele voorbeelden van sociale zekerheid.


Lees ook:
Bedrijf starten, B&B Beheerder, Commissie voor arbeidsrelaties, Juridische beroepen, Internetbedrijf beginnen, Makelaar, Minimumloon, Uw rechten bij ontslag of afvloeiing, Werken als zelfstandige,
Geplaatst: 13-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: