Werkuren in het bedrijfsleven

Geschatte leestijd : 5 minuten

Maximale werkuren

Het maximale aantal uren dat je kunt werken in een gemiddelde werkweek is 48 uur. Een werkweek kan meer dan 48 uur duren, het gemiddelde is belangrijk. Ben je jonger dan 18 jaar , dan gelden er andere regels (zie hieronder).

De 48 arbeidsuren omvatten niet de tijd besteed aan jaarlijkse vakantie, ziekteverlof, zwangerschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of overmachtsverlof.

Ook voor werknemers die op zondag werken gelden bijzondere voorwaarden – zie ‘Zondagsarbeid en overwerk’ hieronder.

Voor de meeste werknemers is de wet op de arbeidstijd en pauzes vastgelegd in de Wet op de organisatie van de arbeidstijd van 1997 – zie ‘de wetten op de werktijden’ hieronder.

Uitzonderingen op de 48-urige werkweek

De wet op de arbeids- en rusttijden is niet op alle werknemers van toepassing. Het geldt bijvoorbeeld niet voor:

Arbeidstijden en jonge werknemers

Als je jonger bent dan 18 jaar , gelden er andere maximale werktijden, pauzes en regels voor nachtwerk. Lees meer over de werktijden van jongeren .

Hoe u uw gemiddelde werkuren kunt berekenen

U berekent uw gemiddelde arbeidsduur door het aantal uren dat u per week werkt te berekenen en deze uren vervolgens over een bepaalde periode te middelen (zie onderstaande tabel).

De vastgestelde periode (of referentieperiode ) is afhankelijk van het soort werk dat u doet en eventuele bijzondere afspraken die u met uw werkgever heeft.

Periode gewerktVaste periode geldt voor:
4 maandenDe meeste werknemers
6 maandenMedewerkers werkzaam in:• De beveiligingsindustrie
• Ziekenhuizen
• Gevangenissen
• Gas en elektriciteit
• Luchthavens en havens
• Landbouw
• Bedrijven die in bepaalde periodes van het jaar ‘piekperioden’ hebben (zoals toerisme)
12 maandenWerknemers die dit met hun werkgever hebben afgesproken (dit moet goedgekeurd worden door de Arbeidsrechtbank).

Voorbeeld

U hebt een standaard werkweek van 40 uur (8 uur per dag). Daarnaast verricht u 12 uur overwerk per week gedurende de eerste 10 weken van uw referentieperiode van 4 maanden (17 weken). Volg deze stappen om uw gemiddelde werkuren te berekenen:

 1. 17 weken van 40 uur en 10 weken van 12 uur overwerk (17 x 40) + (10 x 12) = 800 (680+120)
 2. 800 uur moet worden gedeeld door 17 (het aantal weken in de referentieperiode) 800 ÷ 17= 47,06

U zou dus gemiddeld 47,06 uur per week hebben gewerkt. Dit zou binnen de arbeidstijdlimiet van 48 uur zijn.

Informatie over uw werktijden

Meestal kunt u uw werktijden en werkpatronen terugvinden in uw arbeidsovereenkomst. U kunt uw uren ook terugvinden in een Arbeidsreglement of Geregistreerde Arbeidsovereenkomst .

Als uw werkuren van week tot week veranderen, moet uw werkgever:

 • u minimaal 24 uur vóór uw eerste werkdag de start- en eindtijden bekendmaken
 • uw werktijden minimaal 24 uur van tevoren door voor elke dag dat u moet werken doorgeven (vooral als u niet elke dag werkt). Hij moet bijvoorbeeld op een voor de hand liggende plaats een mededeling ophangen op een dag dat u werkt.
 • 24 uur van tevoren aangeven als u extra uren moet werken. In onverwachte gevallen kunnen ze u echter vragen om minder dan 24 uur van tevoren te werken, bijvoorbeeld wanneer ze u nodig hebben ter dekking van een andere werknemer die ziek is.

De werkzaamheden moeten plaatsvinden binnen de aan u doorgegeven referentie-uren en -dagen. Als u niet de minimale opzegtermijn van 24 uur in acht neemt, kunt u zonder negatieve gevolgen weigeren te werken.

Dit is vastgelegd in artikel 17 van de wet , die is bijgewerkt door artikel 13 van de Europese Verordening (transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden) 2022 .

Wat moet ik doen als ik meer uren werk dan in mijn contract staat?

Werkt u op een laagurencontract en werkt u regelmatig meer uren dan in uw contract staat, dan kunt u uw werkgever vragen de contractvoorwaarden te wijzigen.

U hebt recht op een bandbreedte van uren (banded weekly hours genoemd). Dit betekent dat uw contract een betere afspiegeling is van het aantal uren dat u in een periode van 12 maanden hebt gewerkt.

Solliciteren voor plaatsing op vaste wekelijkse uren

Als u op bandregeling wilt worden ingezet, moet u dit schriftelijk bij uw werkgever aanvragen.

Uw werkgever bepaalt welke wekelijkse urenband voor u van toepassing is, op basis van het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen twaalf maanden per week werkte (zie onderstaande tabel).

Uw werkgever moet u binnen 4 weken na de datum van de aanvraag in een wekelijkse urenband plaatsen . Zodra u op een bepaalde uren wordt geplaatst, heeft u recht op een gemiddelde van deze uren gedurende de komende twaalf maanden.

BandGemiddeld aantal gewerkte uren per week
A3 uur of meerminder dan 6 uur
B6 uur of meerminder dan 11 uur
C11 uur of meerminder dan 16 uur
D16 uur of meerminder dan 21 uur
E21 uur of meerminder dan 26 uur
F26 uur of meerminder dan 31 uur
G31 uur of meerminder dan 36 uur
H36 uur en langerN.v.t

Als uw werkgever weigert u een vaste wekelijkse werktijd te geven

In sommige gevallen kan uw werkgever weigeren u op bepaalde uren te plaatsen. Bijvoorbeeld:

 • Als er geen bewijs was om uw verzoek te ondersteunen
 • Als er tijdens de referentieperiode van twaalf maanden aanzienlijke ongunstige (negatieve) veranderingen in het bedrijf hebben plaatsgevonden
 • Als er een tijdelijke situatie was, die nu voorbij is
 • Als uw uren vastgelegd zijn in een cao

Als uw verzoek wordt afgewezen en u niet tevreden bent met de uitleg van uw werkgever, kunt u een klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC). Zie ‘Hoe u een klacht kunt indienen’ hieronder.

Zondagsarbeid en overwerk

Werken op zondag

Als u op zondag werkt, heeft u recht op een uitkering, zoals extra loon. Meestal staat dit in uw arbeidsovereenkomst.

Als u en uw werkgever geen afspraak hebben gemaakt over extra loon, moet uw werkgever u één (of meer) van de volgende zaken geven:

 • Een redelijke vergoeding
 • Een redelijke loonsverhoging
 • Redelijk betaald verlof

Wat ‘redelijk’ is, hangt af van de situatie. Uw werkgever dient dit met u en uw vakbond (als u die heeft) te bespreken.

U kunt meer lezen in de Praktijkcode van de Workplace Relations Commission voor zondagswerk in de detailhandel .

Overwerk

Overwerk betekent werk dat buiten uw normale werkuren wordt verricht.

Er bestaat geen wettelijk recht op betaling voor extra uren en er zijn geen wettelijke niveaus van overwerkvergoeding. Veel werkgevers betalen hun werknemers echter een hoger loon voor overuren.

Controleer uw arbeidsovereenkomst voor bevestiging op:

 • Of u verplicht bent om overuren te maken
 • De loontarieven voor overuren (indien van toepassing)

In bepaalde sectoren van de werkgelegenheid gelden hogere lonen voor overwerk dan voor normale uren. Dit valt onder de arbeidsverordeningen en geregistreerde arbeidsovereenkomsten .

Telt reizen voor werk mee voor mijn werktijd?

De meeste werknemers kunnen de tijd die ze besteden aan reizen van en naar het werk niet meetellen in hun werkuren. Dit is vastgelegd in artikel 8 van de Nationale Wet op het Minimumloon 2000.

Voor werknemers zonder vaste werkplek (waarbij je niet elke dag op dezelfde plek werkt) kunnen er echter afwijkende regels gelden.

Hoe kunt u een klacht indienen

Als u een klacht heeft over uw werkweek, neem dan contact op met uw werkgever.

Als u het probleem niet met uw werkgever kunt oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC) via het online klachtenformulier .

U dient uw klacht binnen 6 maanden nadat het geschil of de klacht is ontstaan, in te dienen. Deze termijn kan met nog eens zes maanden worden verlengd, maar alleen als u een redelijke reden heeft om de klacht niet binnen de eerste zes maanden in te dienen.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen , inclusief details van het WRC-juryproces.

Meer informatie over werktijden en uw arbeidsrechten vindt u bij de Informatie- en Klantenservice van het WRC .

De wetten op de werkuren

Voor de meeste werknemers is de wet op de arbeidstijd en pauzes vastgelegd in de Wet op de organisatie van de arbeidstijd van 1997 . Er zijn echter speciale regels voor:

Uw werkgever moet uw werktijden nauwkeurig bijhouden . Dit is vastgelegd in de Regeling Organisatie van de Arbeidstijd (Records) (Voorgeschreven Vorm en Vrijstellingen) van 2001 .

Commissie voor Werkrelaties – Informatie en Klantenservice

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 tot 13.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90

Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 20-09-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, u_h0yvbj97

Bezoekers lazen ook: