Ziekteverlof en ziekengeld

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

In het verleden had u geen wettelijk recht op loon tijdens u ziekteverlof.

Vanaf 1 januari 2024  wordt het wettelijk ziekengeld (statutory sick pay (SSP)) verhoogd van 3 naar 5 dagen per jaar.  Op de dagen dat u SSP krijgt, kunt u geen Ziektewetuitkering krijgen. Als uw eerste ziekte in 2024 korter dan 5 dagen duurt en u in aanmerking komt voor de Wettelijke Ziektewet, hoeft u geen Ziektewetuitkering aan te vragen. Bij ziekten die langer dan 5 dagen duren, gaat de Ziektewetuitkering in vanaf dag 6. Als u in 2024 uw 5 dagen SSP gebruikt en u wordt datzelfde jaar opnieuw ziek, dan krijgt u de Ziektewetuitkering vanaf dag 4 van uw ziekte. na de normale 3 wachtdagen.
Het ziekengeld wordt door uw werkgever betaald en bedraagt ​​70% van uw normale loon tot een maximum van € 110 per dag.

 • U moet werknemer zijn en minimaal 13 weken bij uw werkgever werken voordat u wettelijk ziekengeld kunt krijgen.
 • uw werkgever kan wél een ruimer ziekenfonds hebben, maar hij kan u niet minder geven dan het wettelijk vastgestelde bedrag.

Wat is de nieuwe Wettelijke Ziektewet (SSP)?

De Wettelijke Ziektewet (Statutory Sick Pay (SSP)) is het wettelijk minimumloon bij ziekte.

Het recht op betaald ziekteverlof wordt in 4 jaar gefaseerd ingevoerd:

 • 2023 – 3 dagen dekking
 • 2024 – 5 dagen dekking
 • 2025 – 7 dagen dekking
 • 2026 – 10 dagen dekking

Ziektedagen kunnen worden opgenomen als aaneengesloten dagen of niet aaneengesloten dagen.

Het ziekengeldjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt dus van 1 januari tot en met 31 december.

U kunt 70% van het normale weekloon krijgen, tot een maximum van € 110 per dag. Zie hieronder hoe u ziekengeld wordt berekend.

De regels over het SSP staan ​​in de Sick Leave Act 2022Het recht op ziekengeld is ingegaan op 1 januari 2023 .

Heb ik recht op ziekengeld?

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk ziekengeld moet u:

 • Werknemer zijn
 • Minimaal 13 aaneengesloten weken voor uw werkgever hebben gewerkt voordat u ziek wordt
 • Door een huisarts laten verklaren dat u arbeidsongeschikt bent

U kunt ziekengeld krijgen als u:

 • Op proef bent
 • Een opleiding volgt (stagiairs)
 • Een leerling bent
 • Een uitzendkracht bent

Heb ik een doktersattest nodig om ziekengeld te krijgen?

Volgens de ziekteverlofwetgeving moet u door een huisarts worden verklaard als arbeidsongeschikt om in aanmerking te komen voor wettelijk ziekengeld. U dient vanaf dag 1 van uw ziekteverlof een attest te hebben.

U heeft recht op AVP vanaf de eerste dag dat u ziek bent. Uw werkgever kan geen ‘wachtdagen’ toepassen voordat u wettelijk ziekengeld krijgt.

Hoe wordt mijn ziekengeld berekend?

Uw wettelijke ziekteverlofuitkering moet tegen uw normale dagtarief worden uitbetaald . U heeft recht op 70% van uw normale loon met een maximum van € 110,- per dag.

Wat is een normaal dagloon?

Uw normale dagloon omvat eventuele reguliere bonussen of toeslagen die niet van week tot week veranderen (maar exclusief overwerk of provisie).

Als uw loon van week tot week verandert (bijvoorbeeld vanwege reguliere bonusbetalingen of toeslag), is uw ziekengeld het gemiddelde van u loon over de 13 weken voordat u met ziekteverlof gaat.

Houd er rekening mee dat het ziekengeld is geplafonneerd op maximaal € 110 per dag .

Als mijn werkgever al een ziekengeldregeling heeft

Uw werkgever kan u in zijn eigen regeling een ruimere regeling voor ziekengeld aanbieden. Dan wordt uw ziekteverzuim afgehandeld volgens die regeling.

Die regeling moet in haar geheel bezien gunstiger zijn dan de wettelijke ziektekostenregeling om van toepassing te zijn.

Als ik langer dan 3 dagen ziek ben

Als u langer dan 3 dagen ziek bent en u heeft voldoende PRSI-bijdragen, dan kunt u bij het Department of Social Protection (DSP) een uitkering aanvragen die Illness Benefit  (ziekte-uitkering)) wordt genoemd .

Als u niet genoeg PRSI-bijdragen heeft, dient u contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de DSP in u plaatselijke gezondheidscentrum. Zij beoordelen uw situatie.

Bescherming van uw arbeidsrechten

Uw arbeidsrechten worden beschermd tijdens ziekteverlof. U wordt behandeld als een werknemer terwijl u met ziekteverlof bent.

Wat gebeurt er als ik ziek ben tijdens feestdagen?

Als u voltijds werkt en u bent met ziekteverlof tijdens een feestdag , kunt u voor de feestdag die u mist ziekengeld of Ziektewetuitkering krijgen.

Als alternatief kan uw werkgever u behandelen alsof u niet met ziekteverlof bent op de feestdag en u voor die dag normaal uitbetalen. Dan tellen zij de feestdag niet mee als ziekteverlofdag.

Werkt u in deeltijd en bent u met ziekteverlof tijdens een feestdag, dan heeft u recht op verlof voor die feestdag. U moet de afgelopen 5 weken minimaal 40 uur hebben gewerkt.

U heeft geen recht op doorbetaling of vrije tijd voor de feestdag als u vlak voor de feestdag met ziekteverlof bent en één van de volgende situaties van toepassing is:

 • U bent langer dan 26 weken arbeidsongeschikt door een gewone ziekte of een ongeval
 • U bent door een arbeidsongeval langer dan 52 weken arbeidsongeschikt

Wat gebeurt er met mijn jaarlijks verlof als ik ziek ben?

Als u ziek bent tijdens u jaarlijks verlof en u krijgt een doktersattest voor de dagen dat u ziek bent, dan tellen deze dagen niet mee als vakantiedagen. Een werkgever kan niet eisen dat u jaarlijkse vakantie neemt op dagen dat u ziek bent, als u eenmaal een medische verklaring heeft.

U kunt uw recht op vakantieverlof opbouwen tijdens uw ziekte, mits u beschikt over een medische verklaring.

Bent u langdurig ziek en kunt uw door ziekte uw jaarlijkse vakantie niet opnemen? Dan kunt u deze overdragen tot 15 maanden na het einde van het opgebouwde jaar. Als u binnen deze 15 maanden uw baan opzegt, moet u vakantiegeld krijgen voor de vakantiedagen die u wegens ziekte niet hebt opgenomen.

Als ik ziekteverlof neem tijdens mijn proeftijd

Uw werkgever kan uw proeftijd, opleiding of stage schorsen voor de periode dat u met ziekteverlof bent. De dagen kunnen worden toegevoegd aan het einde van uw proef-, opleidings- of leertijdperiode.

Wat kan ik doen als ik mijn baan verlies?

Als u vaak ziek bent of als u door ziekte uw werk niet meer kunt doen, kunt u uw baan kwijtraken. In sommige gevallen kan de wet u beschermen tegen onredelijk ontslag .

Problemen hebben met het krijgen van ziekengeld

Als u geen ziekengeld krijgt, neem dan contact op met uw werkgever om het probleem eerst informeel op te lossen.

Als u het probleem niet rechtstreeks met uw werkgever kunt oplossen, kunt u een formele klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC) .

Hoe een klacht indienen bij de WRC

Als u een geschil heeft over het ziekengeld, kunt u een formele klacht indienen bij het WRC. U dient het online klachtenformulier te gebruiken.

U dient uw klacht binnen 6 maanden na het geschil in te dienen. De termijn kan met nog eens 6 maanden worden verlengd als er een redelijke reden is voor de vertraging.

Ik werd gestraft voor het aannemen van ziekengeld

U wordt beschermd tegen het slachtofferschap of gestraft worden voor het opeisen van u rechten onder de ziekteverlofwetgeving.

Dit betekent dat uw werkgever u niet kan straffen met ontslag, oneerlijke behandeling of een ongunstige wijziging van uw arbeidsvoorwaarden.

Als u bent bestraft, kunt u een klacht indienen bij de Workplace Relations Commission (WRC).

Werkgeversvrijstelling van doorbetaling van loon bij ziekte

Een werkgever die in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, kan bij de arbeidsrechtbank een vrijstelling aanvragen voor de doorbetaling van het wettelijk ziekengeld.

Als er een ontheffing wordt verleend, is dat voor een periode van 3 tot 12 maanden.

Meer informatie

De wet op het ziekteverlof en de doorbetaling bij ziekte is vastgelegd in de Sick Leave Act 2022  het Commencement Order for the Sick Leave Act 2022  en de  Sick Leave Act 2022 (Prescribed daily rate of payment) Regulations 2022.


Geplaatst: 04-04-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: