Zorgtoeslag Regeling

Geschatte leestijd : 6 minuten

Wat is de Zorgtoeslag Regeling?

De Zorgtoeslag regeling (het Treatment Benefit Scheme (TBS)) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige, optische en auditieve diensten.

Het Treatment Benefit Scheme is beschikbaar voor verzekerde werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden die het vereiste aantal PRSI-bijdragen hebben .

Op grond van de Regeling Zorgtoeslag kunt u in aanmerking komen voor:

 • Tandheelkundig voordeel
 • Optisch voordeel
 • Gehoorapparaten
 • Haarstukje of pruik

U dient contact op te nemen met uw behandelaar om te controleren of u in aanmerking komt voordat u verder gaat met een behandeling.

Behandelingsvoordeel in de EU

Als u ervoor kiest om u in een andere EU-lidstaat te laten behandelen, betaalt de DSP een bedrag dat gelijk is aan het tarief dat is betaald voor soortgelijke behandelingen die in Ierland worden uitgevoerd, of het bedrag dat daadwerkelijk voor de behandeling is betaald – afhankelijk van welk bedrag het laagst is. U moet nog steeds beschikken over de kwalificerende PRSI-bijdragen.

Neem voordat u op reis gaat contact op met de sectie Treatment Benefit Section (zie ‘Contactgegevens’ hieronder) voor een aanvraagformulier en details over de bedragen die de DSP zal betalen.

Tandheelkundig voordeel

In deze regeling betaalt de DSP eenmaal per kalenderjaar de volledige kosten van een oraal onderzoek.

Een betaling van € 42 voor een poetsbeurt of – indien klinisch noodzakelijk – een parodontale behandeling is ook eenmaal per kalenderjaar mogelijk. Als de kosten van een reiniging of parodontale behandeling meer bedragen dan € 42, moet u het saldo betalen, met een maximum van € 15 voor een reiniging en poetsbeurt. Voor een parodontale behandeling geldt geen maximum voor het saldo.

Belastingverlaging

Voor bepaalde niet-routinematige tandheelkundige behandelingen kunt u belastingvermindering krijgen .

Optisch voordeel

Met de Regeling Zorgtoeslag krijgt u eens in de 2 jaar een gratis oogmeting. Zichttesten voor beeldschermen en rijbewijzen vallen echter niet onder de regeling.

U kunt eens in de 2 jaar een vaste vergoeding krijgen voor ofwel één lees- en afstandsbril, één bifocale of varifocale bril of één paar contactlenzen (inclusief wegwerplenzen). De kosten zijn afhankelijk van de monturen die u kiest. Basismonturen zijn gratis.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door opticiens , optometristen of oogartsen die een contract hebben met de DSP.

Medische lenzen

Als u om medische redenen contactlenzen nodig hebt, kunt u eens in de twee jaar tot 1 000 euro krijgen voor de kosten van een paar medische contactlenzen (500 euro per contactlens). Dit geldt voor een klein aantal oogaandoeningen die het dragen van een bril onmogelijk maken. U moet een aanbeveling van een arts hebben. Contactlenzen zijn niet verkrijgbaar op louter cosmetische gronden. Contactlenzen voor optische doeleinden zijn verkrijgbaar via de Optical Benefit-regeling hierboven.

Gehoorapparaten

Hoortoestellen mogen geleverd worden door leveranciers die een contract hebben met de DSP . De DSP betaalt eens in de 4 jaar de volledige kosten van een hoortoestel tot maximaal € 500 (€ 1.000 voor een paar). Ook vergoedt zij eens in de 4 jaar de volledige kosten van reparaties aan hulpmiddelen tot maximaal € 100,-.

Haarstukje en pruik

Vanaf 28 mei 2022 kunt u per kalenderjaar maximaal € 500 krijgen voor één haarvervangend artikel, zoals een haarstukje of pruik. Het dekt geen chirurgische of plaatselijke behandelingen.

Haaruitval moet het gevolg zijn van een ziekte of behandeling van een ziekte zoals kanker of alopecia. De gedekte soorten alopecia zijn:

 • Alopecia areata (waaronder alopecia totalis of universalis, diffuse alopecia areata, alopecia ophiiasis)
 • Primaire alopecia met littekens (cicatriciale alopecia)
 • Frontale fibroserende alopecia en lichen planopilaris (littekenvorming alopecia)
 • Door chemotherapie geïnduceerde alopecia (anageen effluvium)
 • Alopecia als gevolg van een operatie of trauma, inclusief brandwonden

U moet het haarstukje of de pruik kopen van de lijst met goedgekeurde aanbieders van het ministerie .

Hoe u in aanmerking komt voor het Treatment Benefit Scheme

Contributie voorwaarden

U moet premies sociale verzekeringen klasse A, E, P, H of S hebben betaald.

Hoeveel sociale verzekeringen u nodig heeft, hangt af van uw leeftijd.

1) jonger dan 21 jaar

Als u jonger bent dan 21 jaar, komt u mogelijk in aanmerking als u op enig moment ten minste 39 premies heeft betaald.

(2) 21-28 jaar oud

Tussen deze leeftijden kunt u in aanmerking komen als u minimaal 39 premies heeft betaald en

 • Ten minste 39 betaald of bijgeschreven in het geldende bijdragejaar (2021 is het geldende bijdragejaar voor claims ingediend in 2023) of
 • 26 premies betaald in elk van de voorlaatste en derde premiejaren. Voor declaraties in 2023 is het voorlaatste premiejaar 2021 en het op twee na laatste premiejaar 2020.

(3) 29-65 jaar oud

Vanaf 29 jaar moet u minimaal 260 betaalde premies hebben 
en

 • Ten minste 39 betaalde of gecrediteerde premies in het geldende premiejaar (2021 is het geldende premiejaar voor claims ingediend in 2023) 
  of
 • 26 premies betaald in elk van de voorlaatste en derde premiejaren. Voor declaraties in 2023 is het voorlaatste premiejaar 2021 en het op twee na laatste premiejaar 2020.

(4) 66 jaar en ouder

Voor mensen van 66 jaar en ouder gelden speciale regels. Om in aanmerking te komen, moet u beschikken over:

 • 260 PRSI-bijdragen betaald op elk moment en 39 betaalde of gecrediteerde bijdragen in het betreffende belastingjaar of het jaar er onmiddellijk aan vooraf. Het betreffende belastingjaar is het voorlaatste voltooide belastingjaar vóór het bereiken van de leeftijd van 66 jaar. (Als u bijvoorbeeld 66 jaar was in 2015, is het relevante belastingjaar 2013.)

Of

 • 260 betaalde PRSI-bijdragen op elk moment en 26 betaalde bijdragen in zowel het relevante belastingjaar als het jaar er onmiddellijk aan vooraf. Het betreffende belastingjaar is het voorlaatste voltooide belastingjaar vóór het bereiken van de leeftijd van 66 jaar. (Als u bijvoorbeeld 66 jaar was in 2015, is het relevante belastingjaar 2013.)

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op het bovenstaande:

Als u tussen 1 oktober 1987 en 6 juli 1992 66 jaar werd, heeft u 208 betaalde premies nodig.

Als u een staatspensioen ontvangt, variëren de PRSI-premievereisten als volgt naar leeftijd:

Als u … was:U moet dan minimaal beschikken over:
66 jaar tussen 1 oktober 1987 en 6 juli 1992208 betaalde PRSI-weken sinds de eerste aanvang van het werk en 39 betaalde of bijgeschreven weken in het relevante belastingjaar* of het jaar er onmiddellijk aan vooraf. Of 208 weken PRSI betaald sinds de eerste indiensttreding en 26 premies betaald in zowel het relevante belastingjaar* als het jaar er onmiddellijk voor.
66 jaar oud op of na 6 juli 1992260 betaalde PRSI-weken sinds de eerste start van het werk en ofwel 39 betaalde of gecrediteerde weken in het relevante belastingjaar* of het jaar er onmiddellijk aan vooraf. Of 260 betaalde PRSI-weken sinds de eerste indiensttreding en 26 premies betaald in zowel het relevante belastingjaar* als het jaar er onmiddellijk voor.

*Het relevante belastingjaar is het op één na laatste voltooide belastingjaar vóór het bereiken van de leeftijd van 66 jaar. (Als u bijvoorbeeld 66 jaar was in 2015, is het relevante belastingjaar 2013.)

Als u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan deze voorwaarden voldoet, blijft u levenslang bevoegd.

Gekwalificeerd op 60 en ouder

Als u op uw 60-65 jaar voor een uitkering in aanmerking komt, behoudt u dat recht levenslang. Als u wegens ziekte met pensioen bent gegaan of als werkloos wordt beschouwd, kunt u onder de wettelijke voorwaarden een Ziektewet- of Werkzoekendenuitkering aanvragen. Uw recht op deze uitkeringen kan er ook toe leiden dat u gecrediteerde bijdragen krijgt, waarmee rekening kan worden gehouden om de dekking voor behandelingsuitkeringen voor verdere perioden te verlengen.

Echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende

Een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende kan uiteraard zelfstandig in aanmerking komen als hij of zij voldoende sociale lasten heeft.

Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende niet genoeg premies voor sociale verzekeringen heeft, kan hij of zij toch in aanmerking komen voor een behandelingsuitkering op uw socialeverzekeringsdossier. Hiervoor moet u in aanmerking komen voor Zorgtoeslag en moet uw echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende persoon ten laste van u zijn.

Een afhankelijke echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende moet:

 • Een bruto inkomen hebben van € 100 of minder per week. Verdient hij/zij meer dan € 100 per week, dan moet hij/zij afhankelijk zijn geweest van u voordat hij/zij een verzekerbaar dienstverband aanging of hervatte (in klasse A, E, H, P of S).
 • Geen sociale uitkering krijgen (behalve arbeidsongeschiktheidspensioen, aanvullende bijstandsuitkering, verzorgersuitkering of kinderbijslag). Als hij/zij zorgtoeslag of staatspensioen (premievrij) krijgt, kan hij/zij hiervoor in aanmerking komen als hij/zij van u afhankelijk was onmiddellijk voordat hij/zij de toeslag of het pensioen kreeg.

Als een verzekerde overlijdt en de ten laste komende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner op het moment van overlijden recht had op een uitkering, behouden zij deze aanspraak zolang zij weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner zijn.

EU-regelgeving en behandelingsvoordeel

Als u voorheen verzekerd werkzaam was in een land dat onder de EU-regelgeving valt en u komt niet in aanmerking op uw Ierse PRSI-gegevens, kan uw socialezekerheidsgegevens in het andere EU-land worden gebruikt om u te helpen in aanmerking te komen voor een behandelingsuitkering. U moet sinds uw terugkeer naar Ierland ten minste één te berekenen PRSI-bijdrage (klasse A, E, H, P en S) hebben betaald.

Hoe u zorgtoeslag aanvraagt

Declaratie loopt via uw zorgverlener (tandarts, apotheekhoudend opticien/optometrist/oogarts of audioloog), die uw recht vooraf voor de behandeling kan controleren en achteraf kan declareren.

Uw provider heeft enkele gegevens nodig om u te identificeren, zoals uw geboortedatum en PPS-nummer . Voorafgaand aan de behandeling moet u een toestemmingsformulier ondertekenen waarmee u ermee instemt dat uw zorgverlener deze informatie heeft en waarmee u toestemming geeft om deze informatie aan het Departement van Sociale Bescherming te laten verstrekken, om betaling van uw claim mogelijk te maken.

Voor behandelingen die u in andere EU-lidstaten hebt ontvangen, neemt u contact op met de sectie Behandelingsuitkering op het onderstaande adres om te bevestigen dat u in aanmerking komt. Als u hiervoor in aanmerking komt, stuurt u uw kwitanties naar de afdeling Behandelingsuitkering, samen met een brief met uw contactgegevens en de details van uw bankrekening (rekeningnaam, nummer en sorteercode) waarop de betaling zal worden overgemaakt.

Contactgegevens

Treatment Benefit Section

Department of Social Protection
St. Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Donegal
Ierland

Tel: (074) 916 4480 of 0818 300 600
Website: https://www.gov.ie/en/service/1fb655-treatment-benefit-scheme/


Geplaatst: 21-04-2023
Bron: Overheid Ierland en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: