Geluidshinder

Geschatte leestijd : 6 minuten
Afbeelding@Pixabay

Deze publicatie schetst de belangrijkste soorten geluid die overlast kunnen veroorzaken en de wetgeving die met dergelijk geluid omgaat. Verschillende instanties hebben een rol met betrekking tot klachten over verschillende soorten of bronnen van geluid – deze worden beschreven onder de relevante kopjes hieronder.

De belangrijkste wetgeving is de Environmental Protection Agency Act 1992 , waarin milieuverontreiniging wordt gedefinieerd als geluid dat hinderlijk is, of dat de gezondheid van de mens in gevaar brengt of eigendommen of het milieu schaadt. Het voorziet in verschillende maatregelen die genomen moeten worden om geluidshinder te voorkomen of te beperken. 
Gemeenten hebben op grond van de wet de bevoegdheid om te eisen dat er maatregelen worden genomen om geluid te voorkomen of te beperken en u kunt geluidsoverlast melden bij de afdeling Milieu van de betreffende gemeente .

Bovendien bieden voorschriften op grond van de wet directe toegang tot de rechtbanken voor individuen of groepen die zich zorgen maken over overmatig lawaai. In de Wegwijzer Geluidsregels (pdf) staat beschreven welke stappen u kunt ondernemen als u overlast ondervindt van geluid.

Lees meer informatie over typische oorzaken van geluidsoverlast en wat u kunt doen als u last heeft van geluid .

De wet geeft de Environmental Protection Agency (EPA) de bevoegdheid om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden van een kennisgeving worden nageleefd om lawaai in verband met gebouwen, processen of werken te beheersen en om de kosten van een dergelijke actie terug te verdienen. De EPA kan de persoon of instantie verplichten bepaalde maatregelen te nemen om geluid te voorkomen of te beperken. Iedereen die door de EPA dergelijke specifieke maatregelen moet nemen, moet dit doen of wordt vervolgd.

Lokale autoriteiten hebben vergelijkbare bevoegdheden als de EPA met betrekking tot gebouwen, processen en werken, behalve die waarvoor een vergunning vereist is op grond van de wet. De gemeente kan een aanmaning doen aan degene die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld pubs, discotheken, processen of werken. Dit bericht verplicht de verantwoordelijke om alle maatregelen te nemen die in het bericht worden vermeld om lawaai te voorkomen of te beperken. De gemeente kan vervolgen bij het niet naleven van de melding. Het kan ook zelf stappen ondernemen om de naleving te waarborgen en de kosten hiervan vervolgens verhalen op de verantwoordelijke.

Kroegen mogen alleen sterke drank verkopen als ze een vergunning hebben , die jaarlijks door de rechtbanken wordt verlengd. Eenieder kan op verschillende gronden bezwaar maken tegen het verlenen van een vergunning, onder meer dat de bedrijvigheid van het pand niet op een vreedzame en ordelijke manier heeft plaatsgevonden. Lees meer op de website van de Dienst Rechtbanken .

De EPA heeft de bevoegdheid om kennisgevingen te doen met betrekking tot activiteiten waarvoor zij een licentie heeft, zoals afvalverwijderingsactiviteiten en activiteiten waarvoor IPPC- licenties (Integrated Pollution Prevention and Control) vereist zijn.

De Omgevingslawaairegeling 2006 geeft uitvoering aan EU-richtlijn 2002/49/EG over de beoordeling en beheersing van omgevingslawaai.

Omgevingslawaai is ongewenst of schadelijk buitengeluid dat wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, met inbegrip van lawaai van transport, wegverkeer, treinverkeer, luchtverkeer en van industriële activiteiten. De richtlijn is van toepassing op geluid waaraan mensen worden blootgesteld, met name in de bebouwde kom, openbare parken of andere stille gebieden binnen de bebouwde kom, en in stille gebieden in het open landschap, nabij scholen, ziekenhuizen en andere geluidsgevoelige gebouwen en gebieden . Het is niet van toepassing op geluid van huishoudelijke activiteiten, geluid veroorzaakt door buren, geluid op de werkplek of geluid in vervoermiddelen of door militaire activiteiten in militaire gebieden.

Op grond van de richtlijn zijn lokale overheden verplicht om actieplannen op te stellen om omgevingslawaai te verminderen. De EPA oefent algemeen toezicht uit op de functies en acties van de lokale autoriteiten in dit aspect van hun werk.

Bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning heeft de gemeente de bevoegdheid om te bepalen dat voorwaarden met betrekking tot het voorkomen of verminderen van geluid in de vergunning worden opgenomen. 
Deze voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de bouwfase en/of het latere gebruik van het gebouw. U kunt bij An Bord Pleanála in beroep gaan tegen (het ontbreken van) dergelijke eisen.

De Gardaí hebben de bevoegdheid om iemand te arresteren wegens schending van de openbare orde. Ze kunnen iemand vragen om het geluid dat uit een woning komt te dempen, maar ze hebben niet de bevoegdheid om een ​​woning binnen te gaan met de intentie om simpelweg iemand te vragen het geluid te dempen. Als het geluid aanhoudt, kunt u een klacht indienen bij de rechtbank – zie Klachten onder de EPA-wet hieronder. Nuttige informatie vindt u in de folder over burengeschillen (pdf) uitgegeven door FLAC, de Gratis Juridische Adviescentra .

Verhuurde woningen

Komt het geluid uit een huurwoning en krijgt u geen bevredigend antwoord van de huurders, dan kunt u een klacht indienen bij de verhuurder – het maakt géén verschil of dit nu een particuliere verhuurder is, een gemeente of een woningbouwvereniging.

Mensen die huren van particuliere verhuurders of woningcorporaties hebben bepaalde verplichtingen . Deze omvatten het niet vertonen van asociaal gedrag, waaronder aanhoudend lawaai dat de vreedzame bewoning van andere woningen verstoort. U kunt een klacht indienen bij de Residential Tenancies Board (RTB) als een particuliere verhuurder of woningcorporatie de verplichtingen van de huurder op het gebied van geluid niet nakomt.

Op grond van de Wet huisvesting diverse bepalingen 2009 zijn huurders van gemeentelijke woningen verplicht om overlast (waaronder geluid) voor de bewoners van andere woningen te voorkomen. Als het geluid aanhoudt, schenden de huurders hun huurovereenkomst en kan de lokale overheid stappen ondernemen om de voorwaarden van de overeenkomst af te dwingen.

Alarminstallaties

Installateurs van alarminstallaties moeten beschikken over een vergunning van de Private Security Authority (PSA) . Om een ​​vergunning te krijgen, moeten ze zich aan bepaalde normen houden, waaronder maximumtijden voor het laten afgaan van externe alarmen – het maximum volgens de Europese norm is 15 minuten. De lokale overheid, de EPA of een individu kan actie ondernemen op grond van de EPA-wet om schendingen van deze normen aan te pakken .

Honden

Artikel 25 van de Control of Dogs Act 1986 gaat over overlast door blaffende honden. Als u geen bevredigend antwoord krijgt van de hondeneigenaar, kunt u een klacht indienen bij de districtsrechtbank met behulp van het formulier dat is voorgeschreven in de Wet toezicht op honden. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de lokale autoriteiten.

De rechter kan de bewoner van het terrein waar de hond wordt gehouden gelasten de overlast te verminderen door goed toezicht te houden op de hond. De rechtbank kan het aantal honden beperken dat op een terrein mag worden gehouden of kan bepalen dat een hond moet worden afgeleverd bij een hondenverzorger om als ongewenst te worden behandeld.

Lawaai van motorvoertuigen

De Road Traffic (Construction, Equipment and Use of Vehicles) Regulations 1963 vereisen dat voertuigen worden uitgerust met een geluiddemper of ander apparaat dat geschikt is om het geluid dat wordt veroorzaakt door het ontsnappen van uitlaatgassen uit de motor tot een redelijk niveau te verminderen en ze verbieden het gebruik van een voertuig die op een openbare plaats overmatig lawaai veroorzaken. De National Car Test (NCT) omvat een beoordeling van de effectiviteit van de geluiddemper bij het verminderen van uitlaatgeluid.

De voorschriften bepalen ook dat een bestuurder een claxon alleen mag gebruiken om andere weggebruikers te waarschuwen voor naderend gevaar, of om hen om veiligheidsredenen bewust te maken van de aanwezigheid van de bestuurder wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is. In de bebouwde kom mag tussen 23.00 uur en 07.00 uur niet worden getoeterd, tenzij er sprake is van een verkeersongeval.

Neem contact op met de Gardaí als u een klacht wilt indienen over overtredingen van deze regels.

De EU-normen voor auto-alarmen stellen minimale en maximale tijdslimieten vast voor het afgaan van het alarm (minimaal 25 seconden en maximaal 30 seconden).

Geluid van vliegtuigen

De Irish Aviation Authority (IAA) is verantwoordelijk voor het beheersen van het geluid van vliegtuigen. De EU-regels inzake lawaai op grote luchthavens worden in Ierland geïmplementeerd door de Europese Gemeenschappen (Air Navigation and Transport Rules and Procedures for Noise Related Operating Restrictions at Airports) Regulations 2003 .

Lawaai op de werkplek

De Arbo-autoriteit behandelt vragen over lawaai op de werkplek en heeft hierover een reeks veelgestelde vragen gepubliceerd . 

Hoewel de wet niet specifiek een exact geluidsniveau of norm vermeldt die illegaal is, is het duidelijk dat als lawaai in de buurt uw levenskwaliteit aantast, u het recht hebt om een ​​klacht in te dienen. Als u van plan bent te klagen over overmatig geluid, is het over het algemeen aan te raden om een ​​gedetailleerd dagboek bij te houden van de tijdstippen waarop het zich voordeed, de duur en, indien mogelijk, de betrokken niveaus.

U dient eerst de persoon of het bedrijf die het geluid veroorzaakt te benaderen, uit te leggen dat het hinderlijk is en te proberen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Procederen bij de kantonrechter

Als dit niet werkt, staat de wet elke persoon, een lokale autoriteit of de Environmental Protection Agency (EPA) toe om bij de districtsrechtbank een klacht in te dienen over een geluid dat ‘zo hard, zo continu, zo herhaald is, van een dergelijke duur of toonhoogte of dat zich voordoet op tijden als het geven van redelijke aanleiding tot overlast aan een persoon in enig pand in de buurt of aan een persoon die rechtmatig gebruik maakt van enige openbare plaats’ en een bevel tot aanpak van de geluidsoverlast vragen. Er bestaat kans op een kleine vergoeding .

Overleg met de griffier van de plaatselijke rechtbank over een afspraak voor de behandeling van uw zaak. U moet precies verwijzen naar de wetgeving op grond waarvan u de klacht indient – ​​artikel 108 van de Environmental Protection Agency Act 1992 en de Environmental Protection Agency Act (Noise) Regulations 1994 .

Ten minste 7 dagen vóór de datum voor de behandeling van uw zaak, moet u de persoon of het bedrijf waarover u een klacht indient, op de hoogte stellen met behulp van de Environmental Protection Agency Act 1992 – noise-vorm van kennisgeving . Het is belangrijk om alléén dit meldingsformulier te gebruiken en het volledig en nauwkeurig in te vullen.

Een persoon die lawaai maakt in het kader van handel of zaken kan worden verdedigd als kan worden aangetoond dat alle redelijke maatregelen zijn genomen om het lawaai te voorkomen of dat het lawaai in overeenstemming is met een vergunning die is afgegeven op grond van de wet.

Als de rechter u in het gelijk stelt, kan hij de persoon of instantie die het geluid veroorzaakt of veroorzaakt, gelasten maatregelen te nemen om het geluid te voorkomen of te beperken. Dergelijke bevelen moeten worden opgevolgd.


Geplaatst: 21/11/2022
Bronnen: zie links in het artikel

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…