Onder curatele worden gesteld

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

Iemand van wie de rechtbank vóór 26 april 2023 oordeelde dat hij niet in staat was zijn eigen zaken te regelen, werd onder curatele* gesteld. Beslissingen werden namens hen genomen door de rechtbank of door een door de rechtbank aangewezen persoon, bekend stond als de rechterlijke comittee

Sinds 26 april 2023 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor volwassenen om onder curatele (ward of Court) te worden gesteld. De Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015 voorziet in een nieuw systeem voor het helpen van mensen die problemen hebben omdat ze geen of minder capaciteit hebben. Er zijn verschillende soorten beslissingsondersteunende arrangementen die afhankelijk zijn van uw capaciteitsniveau op het moment dat de beslissing moet worden genomen.

In de komende 3 jaar worden de zaken van volwassen ondertoezichtgestelden opnieuw bekeken door de rechtbank en gaan ze, indien nodig, over naar een nieuwe beslissingsondersteunende regeling. De persoon, het bewind of een naast familielid of vriend kan een verzoek indienen bij de rechtbank om de zaak sneller te laten beoordelen.

*Curatele
Als een persoon onder curatele wordt gesteld, wordt deze persoon handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat deze persoon zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van zijn curator. Ook al is iemand dan dus 18 jaar of ouder, voor het aangaan van een koop- of huurovereenkomst is dan toestemming van zijn/haar curator nodig.

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst terug kan draaien.

De Wet op de Assisted Decision-Making (Capacity) 2015 zal vanaf 26 april 2023 een einde maken aan de aanvragen die bij een rechtbank moeten worden ingediend. Deze nieuwe wet biedt een gedetailleerd wettelijk kader voor mensen die hulp nodig hebben bij het nemen van beslissingen over hun welzijn, eigendom en andere zaken en die voorheen mogelijk onder curatele zijn gesteld.

De wet introduceert nieuwe leidende principes over de interactie met een persoon die problemen heeft met zijn of haar beslissingsvermogen en stelt een systeem van beslissingsondersteunende regelingen voor deze personen in.

Van iedereen die momenteel onder de voogdij van een rechtbank valt, wordt de beslissingsbevoegdheid beoordeeld. De rechtbank zal beslissen of ze al dan niet een beslissingsondersteuner nodig hebben.

Binnen drie jaar zullen alle volwassenen onder curatele gestelden (curandus) in het nieuwe wettelijke kader worden ondergebracht. Als een persoon na die periode van drie jaar nog een kind is, vindt de beoordeling van de beslissingsbevoegdheid plaats binnen zes maanden na de leeftijd van 18 jaar.

De gerechtsdienst heeft een overzicht gemaakt voor de curatoren van de rechtbank en hun commissies.

Als u een volwassenene bent, zal de rechtbank uw zaak beoordelen om te zien of u nog steeds hulp nodig heeft bij het zelfstandig nemen van beslissingen. De bedoordeling geeft:

 • Een mogelijkheid om door de wijkrechtbank te worden gehoord wanneer uw zaak wordt beoordeeld
 • Toegang tot vertegenwoordiging en rechtsbijstand
 • Een functionele beoordeling van de capaciteit aan de hand van de nieuwe leidende beginselen die de rechtbank zal toepassen

Als de wijkrechtbank verklaart dat de curandus capaciteit ontbeert, zelfs met de hulp van de medebeslisser, zal deze verklaring achteraf door de Circuit Court worden getoetst.

De Decision Support Service heeft een leesbaar document over het verlaten van de curatele .

Totdat het herzieningsproces is afgerond, zal een curandus van de rechtbank op 26 april 2023 beheerd blijven door het kantoor van de bewindvoerder of Court.

De rol van de

Wanneer een persoon onder curatele werd gesteld, benoemde het Hooggerechtshof iemand die geschikt was om namens hem op te treden – deze persoon of personen staat bekend als de “”. De bevoegdheden van de “” komen van de rechtbank. De “” kan alleen doen wat de rechtbank haar machtigt. Het Office of Wards of Court moet op de hoogte worden gehouden van alle acties die namens de bewindvoerder worden ondernomen.

De “” is een van de mensen die bij de rechtbank een verzoek kunnen indienen om de capaciteit van de currandus te laten beoordelen. Dit zal ertoe leiden dat de persoon uit de curatele wordt ontslagen. De rol van de “” eindigt dan en er wordt een nieuwe besluitvormingsregeling ingevoerd. De “” kan bijvoorbeeld door de voormalige curandus worden aangesteld als besluitvormingsassistent of medebeslisser. De kantonrechter kan ook een voormalige “” als besluitvormende vertegenwoordiger benoemen .Terwijl de curandus wacht op de uitvoering van de herziening, blijven de taken van de comittee en het Hooggerechtshof van toepassing. Deze taken omvatten:

Zorgen voor nabestaanden

Een curandus die gezinsleden heeft, heeft de wettelijke plicht om voor hen te zorgen en het Office of Wards of Court treft regelingen om in hun onderhoud en uitkeringen te voorzien, afhankelijk van hun behoeften en de middelen van de curandus.

Vrijstelling en betaling van inkomstenbelasting

Curandi hebben dezelfde verplichting om aangiften inkomstenbelasting in te dienen als andere belastingbetalers. De aangifte wordt echter ondertekend door de comittee namens de curandus, of door de accountant van de curandus, als deze er een in dienst had voordat hij onder curatele werd gesteld.

Eigendom van de curandus

Nadat de president van het Hooggerechtshof een bevel had uitgevaardigd om een ​​persoon onder curatele te stellen, gaven zij instructies om de bezittingen van de curandus onder controle van de rechtbank te brengen en deze beschikbaar te stellen voor het onderhoud en ten behoeve van de curandus.

Wanneer het nodig is om het huis van de curandus te verkopen om de kosten van het verpleeghuis te dekken of om te voorkomen dat het wordt vernield, zal de comittee door de rechtbank worden gemachtigd om het onroerend goed op de markt te brengen.

Banken en rekeningen van hypotheekbanken worden doorgaans gesloten en de opbrengst wordt voor de rechter gebracht.

Een huis kopen

Onroerend goed kan niet als pure belegging namens een curandus worden gekocht.

Een woning kan namens de curandus worden gekocht als hij/zij

 • voldoende middelen heeft
 • in de gemeenschap kan verblijven
 • elders geen adequate of geschikte accommodatie heeft

Als de curandus zich in een residentiële zorg bevindt en hun gezinsleden moeten worden gehuisvest, kan er ten behoeve van hen onroerend goed worden gekocht op naam van de curandus.

Medische zorg voor curandi

Als een curandus medische behandeling nodig heeft waarvoor een toestemmingsformulier vereist is door het ziekenhuis, moet de goedkeuring van de president van het Hooggerechtshof worden verkregen. In noodgevallen kan het gebeuren dat het niet mogelijk is om goedkeuring te verkrijgen. In dit geval moeten normale medische overwegingen van toepassing zijn.

Huwelijk

Iemand die onder curatele is gesteld, kan trouwen. Of dat huwelijk geldig is, hangt af van de capaciteit van de curandus op het moment van het huwelijk. Als u na het huwelijk onder curatele wordt gesteld, wordt dat huwelijk niet ongeldig gemaakt.

Reizen buiten Ierland

Een curandus mag Ierland niet verlaten zonder toestemming van het Hooggerechtshof. Toestemming om het rechtsgebied te verlaten wordt normaliter verleend, waarbij rekening wordt gehouden met medische of veiligheidsoverwegingen.

Eigen zaken hervatten

Een verzoek van een curandus om van zijn voogdijschap te worden ontheven moet schriftelijk door de Ward of namens hem door een advocaat worden ingediend bij de griffier van de Wards of Court. Het verzoek moet gebaseerd zijn op medisch bewijs waaruit blijkt dat de curandus nu gezond van geest is en in staat is om zijn eigen zaken te regelen.

Het maken van een testament

Met toestemming van de rechtbank kan een curandus een testament opmaken als:

 • deze de wens uitspreekt om een ​​testament op te maken
 • er een medisch bewijs is dat hij/zij in staat is een geldig testament op te stellen
 • de door de curandus geïnstrueerde advocaat ervan overtuigd is dat hij/zij in staat is een geldig testament op te stellen

Wanneer een curandus overlijdt

Wanneer een curandus overlijdt, nadat eventuele schulden zijn betaald en wanneer een Probate of Administration is afgegeven, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wil van de curandus of volgens de regels van erfopvolging bij testament.

Voor meer informatie over het Wardship-proces kunt u contact opnemen met uw advocaat.(solicitor)

U kunt ook contact opnemen met:

Office of Wards of Court

3rd Floor
Phoenix House
15/24 Phoenix Street North
Smithfield
Dublin 7
D07 X028

Tel: +353 1 888 6189

Website: https://www.courts.ie/content/office-wards-court

E-mail: wards@courts.ie


Office of the General Solicitor for Minors and Wards of Court

2nd Floor,
Phoenix House,
15/24 Phoenix Street,
North Smithfield,
Dublin 7
D07 X028
Tel: +353 1 888 6231
Email: GenSol@courts.ie

Decision Support Service

Waterloo Exchange,
Waterloo Road, Dublin 4
Eircode: D04 E5W7
Republic of Ireland

Tel: 01 2119750

Website: https://www.decisionsupportservice.ie

Email: queries@decisionsupportservice.ie


Bron: Ierse Overheid
Geplaatst: 10-05-2023

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…