Community Employment (CE)

Geschatte leestijd : 8 minuten

Wat is de CE-regeling?

Het Community Employment (CE)-programma (beter bekend als de ‘CE-regeling’) is ontworpen om mensen die langdurig werkloos (of anderszins kansarm) zijn, weer aan het werk te helpen door deeltijd- en tijdelijke plaatsingen aan te bieden op basis van banen. binnen lokale gemeenschappen.

Als U deelnemer bent aan de CE-regeling, kun U tijdens U stage ander deeltijdwerk gaan doen. Na de plaatsing wordt u aangemoedigd om elders een vaste baan te zoeken, op basis van de ervaring en nieuwe vaardigheden die u hebt opgedaan tijdens een communautair werkgelegenheidsprogramma.

U kunt meer te weten komen over CE en de ervaringen van CE-deelnemers in de DSP-video over Community Employment .

Als U toezichthouder CE of assistent toezichthouder CE bent, kun U na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eenmalig een ex-gratificatie CE krijgen. Meer informatie vind U op gov.ie.

Het Department of Social Protection (DSP) geeft toelagen en financiering om te helpen met de Community Employment-regeling, bijvoorbeeld uw loon, supervisortoelagen, materiaaltoelagen en toelagen voor specifieke vaardigheidstraining. Community Employment sponsors zijn de vrijwilligersorganisaties of overheidsinstanties die CE-regelingen op lokaal niveau beheren. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de handleiding voor communautaire werkgelegenheidsprocedures (pdf) .

Begroting 2023

In de Begroting 2023 is aangekondigd dat de aanvullende uitkering Communautaire Werkgelegenheid (CE) vanaf januari 2023 met € 5 wordt verhoogd van € 22,50 naar € 27,50.

Als u de CE-regeling heeft, krijgt u eenmalig een extra week, ook wel ‘dubbele week’ genoemd, als levensonderhoud. Het wordt uitbetaald vanaf de week die start op 17 oktober 2022.

U krijgt ook de dubbele betaling van de kerstbonus die wordt uitbetaald vanaf de week die start op 5 december 2022.

Kom ik in aanmerking voor de CE-regeling?

Hoe u in aanmerking komt voor een CE-regeling hangt af van uw leeftijd en uw persoonlijke situatie.

Als u tussen de 21 en 55 jaar bent

Over het algemeen moet u werkloos zijn. U moet ook gedurende ten minste 12 maanden een combinatie van de volgende betalingen ontvangen:

 • Jobseeker’s Benefit (JB)
 • Jobseeker’s Allowance (JA)
 • Jobseeker’s Transitional payment (JST)
 • One-Parent Family Payment (OFP)
 • Deserted Wife’s Benefit
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Contributory Pension
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Non-Contributory Pension
 • Farm Assist

Let op: Als u 21 jaar en ouder bent en JB of JA krijgt, kunt u in de 12 maanden voor aanvang van de CE-regeling maximaal 30 dagen hebben gewerkt en toch in aanmerking komen voor de regeling.

Overige regelingen die meetellen voor de wachttijd

 • Tijd besteed aan de Pandemische Werkloosheidsuitkering (PUP) kan meetellen voor de CE-kwalificatieperiode. U moet uw recht op een kwalificerende bijstandsuitkering vaststellen voordat u start met CE.
 • Als u een aanvullende bijstandsuitkering (SWA) ontving voordat u een van de hierboven vermelde betalingen ontving, kan de tijd op SWA ook meetellen voor de kwalificatieperiode voor CE, op voorwaarde dat er geen pauzes zijn tussen verschillende betalingen – bijvoorbeeld als u 2 maanden op SWA onmiddellijk gevolgd door 10 maanden op Jobseeker’s Allowance.
 • Als u Carer’s Allowance (CA) kreeg, kan de tijd besteed aan CA ook meetellen voor de subsidiabiliteitsperiode, maar uw zorgtaken moeten zijn beëindigd en u moet momenteel JA, JB of OFP krijgen.
 • De tijd besteed aan een CE-kwalificerende arbeidsongeschiktheidsuitkering kan meetellen voor de rechthebbende periode, op voorwaarde dat er geen pauze is – bijvoorbeeld als u 3 maanden ziekengeld besteedde, onmiddellijk gevolgd door 9 maanden werkzoekende toelage.
 • Tijd besteed aan een erkende opleiding zoals SOLAS/ETB, een VTOS-opleiding, Youthreach of in de gevangenis kan meetellen voor de wachttijd.
 • Mensen in het JobPath-programma en de Tús-regeling komen in aanmerking voor CE.

Regelingen die niet meetellen voor de wachttijd voor CE

 • Over het algemeen telt de tijd die wordt besteed aan Gateway, Rural Social Scheme, Springboard of het krijgen van een Back to Education-toelage niet mee voor de subsidiabiliteitsperiode. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die te vinden zijn in de Community Employment procedures manual (pdf)
 • De tijd die als gekwalificeerde volwassene is doorgebracht en afhankelijk is van de claim van iemand anders, telt niet mee voor het in aanmerking komen voor CE.

Als u 55 jaar en ouder bent

Moet u gedurende 12 maanden een kwalificerende sociale uitkering ontvangen – zoals hierboven beschreven voor mensen tussen 21 en 55 jaar.

U kunt maximaal 3 achtereenvolgende jaren op CE blijven. Het is misschien mogelijk om na nog eens 12 maanden opnieuw in aanmerking te komen voor CE tegen een in aanmerking komende betaling. Zie onderstaande informatie voor deelnemers van 60 jaar en ouder.

Als u 60 jaar en ouder bent

CE-deelnemers van 60 jaar en ouder die aan de voorwaarden voldoen, mogen doorlopend op CE blijven tot de AOW-leeftijd, mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Andere manieren om in aanmerking te komen voor CE

Als u niet in aanmerking komt voor CE op grond van de geschiktheidscriteria voor uw leeftijdsgroep hierboven, komt u mogelijk nog steeds in aanmerking voor de regeling als u 18 jaar of ouder bent en u:

 • Een invaliditeitsuitkering , blindenpensioen of invaliditeitspensioen krijgt , of
 • Minimaal 6 maanden een Ziektewetuitkering ontvangt , of
 • Een lid van de Traveller-community, werkloos en gedurende ten minste 1 jaar een uitkering voor werkzoekenden of toelagen voor werkzoekenden ontvangt of een eenoudergezinsuitkering ontvangt, of
 • Een persoon met de vluchtelingenstatus die voor een bepaalde tijd een DSP-betaling ontvangt, of
 • Verwezen na een passende beoordeling volgens de protocollen van het National Drugs Rehabilitation Framework, een ex-delinquent die is doorverwezen door de Reclassering of een andere aangewezen dienst, of een ex-delinquent die niet is doorverwezen door een aangewezen dienst die JA of JB krijgt voor 12 maanden, of
 • Woont op een van de eilanden voor de kust en krijgt momenteel een CE-kwalificatie voor 6 maanden of langer (zie lijst met CE-kwalificaties voor mensen tussen de 21 en 55 jaar hieronder).

Hoe lang kan ik in de CE-regeling blijven?

Als u tussen de 21 en 55 jaar oud bent, duurt je CE-stage over het algemeen één jaar. Als u echter naar een belangrijke onderwijstitel toewerkt, kan uw CE-stage met maximaal 2 jaar worden verlengd om deze te voltooien. U krijgt geen verlenging langer dan 3 jaar (of 4 jaar voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Als u ouder bent dan 55 jaar, kunt u 3 opeenvolgende jaren in de CE blijven.

Als u 60 jaar of ouder bent en voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor CE, kunt u doorlopend in de CE blijven totdat u in aanmerking komt voor een AOW-uitkering, zodra u aan de voorwaarden van de regeling voldoet en er plaatsen beschikbaar zijn.

Over het algemeen is de maximale tijd die u gedurende uw leven aan een CE-regeling kunt besteden 6 jaar (7 jaar als u een WAO-uitkering ontvangt). Tijd besteed aan CE vóór 1 januari 2014 telt niet mee. Dit ‘baseline year’ 2014 wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat het 7 jaar achterloopt op het huidige kalenderjaar. Zo loopt in 2023 het basisjaar op tot 2016. Hierdoor krijgen CE-deelnemers, die werkloos blijven, meer mogelijkheden om aan de regeling deel te nemen.

Als u vóór 3 juli 2017 bent begonnen met CE, kunt u de regeling behouden onder uw bestaande CE-voorwaarden, als dit in uw voordeel is.

In de CE blijven tot uw werkgever een vervanger heeft gevonden

Ook als uw CE-termijn is afgelopen, kunt u in de regeling blijven tot er een vervangende CE-deelnemer is gevonden. Dit zal de impact van vacatures op de regeling verminderen en ervoor zorgen dat de gemeenschapsdiensten in stand worden gehouden.

Werken aan een CE-regeling

U moet 19,5 uur per week werken (exclusief pauzes) om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie. Uw referent kan met DSP overeenkomen om uw werktijden anders in te delen, bijvoorbeeld 39 uur per 2 weken, of 19,5 uur per week, in combinaties van hele of halve dagen of 2,5 dagen per week.

U wordt wekelijks betaald door uw sponsor en u hebt bepaalde wettelijke arbeidsrechten, waaronder jaarlijks

verlof , feestdagen , zwangerschapsverlof en een schriftelijke verklaring van uw arbeidsvoorwaarden . Op uw loon kan, indien van toepassing, belasting worden ingehouden, maar uw CE-loon is vrijgesteld van de Universele Sociale Lasten .

U hebt recht op maximaal 56 uur (7 volle dagen) medisch gewaarmerkt ziekteverlof in een periode van 52 weken. De DSP verstrekt de referent een ondersteuningsbeurs voor de betaling van ziekteverlof. Over het algemeen wordt er niet betaald voor ongewettigd ziekteverlof. In bepaalde gevallen kan de DSP-functionaris echter maximaal 2 niet-gecertificeerde dagen (8 uur) in een periode van 12 maanden toestaan. Gedetailleerde informatie over ziekteverlof is beschikbaar in de Community Employment Procedures Manual (pdf) .

CE-deelnemers betalen PRSI in klasse A8/A9, wat telt als een volledige klasse A-bijdrage. Is uw CE-uitkering lager dan € 352,- per week, dan betaalt u geen eigen bijdrage. Is uw CE-uitkering hoger dan € 352 per week, dan betaalt u een werknemersbijdrage PRSI. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de Community Employment Procedures Manual (pdf) .

Leeftijdslimiet

Er wordt geen financiering voorzien voor CE-deelnemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De huidige minimumleeftijd voor alle AOW-uitkeringen is 66 jaar. Een verhoging naar 67 jaar in 2021 en naar 68 jaar in 2028 was gepland. In de Begroting 2021 is bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd 66 jaar blijft.

In het kader van het Regeringsprogramma 2020 zal echter een Commissie voor Pensioenen worden opgericht om houdbaarheids- en subsidiabiliteitsproblemen met overheidspensioenen en het Sociaal Verzekeringsfonds te onderzoeken.

Als u kinderopvang nodig heeft

Als u kinderopvang nodig heeft om CE-deelnemer te worden, kunt u de National Childcare Scheme (NCS). aanvragen .

Training en ontwikkeling

U krijgt training als onderdeel van uw CE-programma om uw kansen op een baan te verbeteren als het programma is afgelopen. Iedereen die deelneemt aan een CE-regeling moet een individueel leerplan hebben waarin de training is vastgelegd. U moet kunnen deelnemen aan elke goedgekeurde training die is opgenomen in uw individuele leerplan.

Er is een reeks erkende QQI-onderscheidingen en -kwalificaties beschikbaar voor CE-deelnemers. Als u tussen de 21 en 55 jaar oud bent, moet u werken aan een QQI Award op het NFQ Framework of Qualifications of een branche-equivalent, om in aanmerking te komen voor nog eens 2 jaar op CE (maximaal in totaal 3 opeenvolgende jaren). Als u 55 jaar of ouder bent, moet u toegang krijgen tot training en ontwikkeling en moet u worden ondersteund bij eventuele problemen met toegang tot werk (u kunt 3 opeenvolgende jaren op CE blijven).

Andere betalingen krijgen en CE

Als u een plaats krijgt in een CE-regeling en uw echtgeno(o)t(e) of partner zelf aanspraak maakt op een toelage voor werkzoekenden (JA), een toelage voor arbeidsongeschikten (DA) of Farm Assist, kunnen zij een verhoging voor een gekwalificeerde volwassene claimen met hun JA, DA of Farm Assist. Uw inkomen uit de CE-regeling (als alleenstaande) wordt dan tegen hun uitkering beoordeeld als verzekerbare arbeid.

Extra voordelen van de CE-regeling

U behoudt uw medische kaart als u in de CE bent.

U behoudt uw recht op de extra toeslagen die u kreeg vlak voordat u naar CE ging, mits u blijft voldoen aan de voorwaarden voor deze toeslagen.

Het bedrag aan Huurtoeslag dat u krijgt, kan worden verlaagd. Het kan zijn dat u een deel van uw Hypotheekrenteaanvulling mag houden.

Sinds januari 2023 is de minimale weekvergoeding voor nieuwe deelnemers op basis van 19,5 gewerkte uren € 247,50.

Als de werkelijke sociale uitkering (inclusief personen ten laste) die u ontving € 220 per week of minder was , dan krijgt u het minimale CE-weektarief van € 247,50 (dat is € 220 plus € 27,50).

Was uw werkelijke wekelijkse bijstandsuitkering (inclusief personen ten laste) € 220 of meer , dan krijgt u hetzelfde tarief als uw bijstandsuitkering plus € 27,50.

Als u een bijkomend inkomen heeft

Als u extra inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit deeltijdwerk, hebben die geen invloed op uw CE-uitkering. De regels voor verandering van omstandigheden die gelden voor uw oorspronkelijke bijstandsuitkering zijn echter ook van toepassing op uw CE-uitkering. Als uw gekwalificeerde volwassene bijvoorbeeld een baan krijgt, worden zijn inkomsten als middelen beoordeeld en kan uw CE-uitkering worden verlaagd. Uw CE- uitkering kan echter niet worden verlaagd tot onder het huidige minimumtarief van 230,50 euro.

Om eventuele te hoge betalingen te voorkomen, dient u onmiddellijk uw CE-supervisor en de lokale DSP Community Development Officer die verantwoordelijk is voor uw CE-schema op de hoogte te stellen als er iets in uw omstandigheden verandert. (Uw CE-supervisor zal u de contactgegevens geven van de lokale DSP Community Development Officer.) Er is meer informatie over verandering van omstandigheden in paragraaf 3.2.6 van de Community Employment Procedures Manual (pdf) .

Als uw partner ook een plaats krijgt in de CE-regeling

Als u een CE-regeling heeft en uw echtgeno(o)t(e) of partner krijgt een plaats in een CE-regeling, krijgt u elk een enkel tarief van de CE-betaling samen met de helft van de verhogingen voor een in aanmerking komend kind voor eventuele kinderen ten laste.

Hoe vraagt u de CE-regeling aan?

Om deel te nemen aan de Community Employment-regeling, moet u zich registreren bij uw lokale Intreo Center of Social Welfare Branch Office.

Er is een beperkt aantal CE-plaatsen beschikbaar. Uw Intreo Center of het kantoor van de sociale dienst kan u informatie geven over CE-vacatures. Vacatures zijn ook online beschikbaar .

Vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties kunnen CE-projecten sponsoren die ten behoeve van de gemeenschap en het algemeen nut zijn. Zij dienen voor meer informatie contact op te nemen met hun Intreo Center.

Vertrekken en terugkeren naar de Gemeenschap Werkgelegenheid

Als u uit een CE-regeling stapt, kunt u na uw vertrek 12 maanden niet deelnemen aan een andere CE-regeling en moet u voor die 12 maanden een kwalificerende uitkering krijgen.

Als je de mogelijkheid hebt om fulltime te werken, kun je met instemming van je referent één keer tijdelijk onbetaald verlof opnemen van maximaal 26 weken. Als de arbeidsgelegenheid langer dan 26 weken duurt, moet u de CE-regeling verlaten.

Neem contact op met uw  local Intreo Centre of Social Welfare Branch Office  voor meer informatie over gemeenschapswerk.


Geplaatst: 20-08-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: