Criteria voor een gewone verblijfplaats

Geschatte leestijd : 6 minuten

Inleiding

Het socialezekerheidsstelsel in Ierland is verdeeld in drie belangrijke soorten betalingen. Dit zijn:

Bij alle sociale uitkeringen in Ierland moet u voldoen aan de regels van elk stelsel om in aanmerking te komen. U moet ook uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben om in aanmerking te komen voor de volgende betalingen:

 • Blind Pension
 • Bach to Work Family Dividend
 • Carer’s Allowance
 • Child Benefit
 • Disability Allowance
 • Domiciliary Care Allowance
 • Guardian’s Payment (Non-Contributory)
 • Jobseeker’s Allowance and Jobseeker’s Allowance Transitional payment
 • One-Parent Family Payment
 • State Pension (Non-Contributory)
 • Supplementary Welfare Allowance
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension

Wat betekent gewone verblijfplaats?

De term gewone verblijfplaats is niet gedefinieerd in de Ierse wet. In de praktijk betekent dit dat u een bewezen nauwe band met Ierland heeft. De term brengt ook duurzaamheid over – dat een persoon hier al een tijdje is en van plan is hier in de nabije toekomst te blijven. Bewijzen dat u uw gewone verblijfplaats bent, is sterk afhankelijk van feiten. Als u uw hele leven in Ierland heeft gewoond, zult u er waarschijnlijk geen moeite mee hebben om aan te tonen dat u voldoet aan de factoren die wijzen op uw gewone verblijfplaats – zie onderstaande lijst.

Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende en eventuele kinderen ten laste die u heeft, hoeven niet zelf aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats te voldoen. Dus als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hoeft alleen u, de aanvrager, te voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats.

Het Departement Sociale Bescherming heeft uitgebreide operationele richtlijnen gepubliceerd over de voorwaarde van de gewone verblijfplaats . Het wordt soms aangeduid als de HRC.

U moet uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben op de datum waarop u de aanvraag indient en u moet in uw gewone verblijfplaats in Ierland blijven nadat u de aanvraag heeft ingediend. Deze bepaling is toegevoegd door de Welzijns- en Pensioenwet 2014, die op 17 juli 2014 in werking is getreden. Voorheen kon de voorwaarde van de gewone verblijfplaats alleen op de aanvraagdatum worden getoetst.

Sinds 17 juli 2014 kan de HRC-beslissing over uw zaak worden herzien als er relevante omstandigheden veranderen (bijvoorbeeld als u het recht op verblijf verliest) of als u gedurende een aanzienlijke tijd afwezig was in de staat.

Regels om te voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats

Wie bepaalt of een aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft?

Statutair aangestelde beslissingsambtenaren (of beslissingsambtenaren in het geval van aanvullende sociale uitkeringen) bepalen of u voldoet aan de vereiste om uw gewone verblijfplaats in de staat te hebben.

De ambtenaar zal vertrouwen op het bewijs dat u levert en zal zich bij het nemen van zijn beslissing laten leiden door nationale en EU-wetgeving en -richtlijnen. Wanneer de ambtenaar beslist of een persoon zijn gewone verblijfplaats heeft, moet hij een aantal stappen volgen:

1. Controleren of u een persoon bent die niet wordt beschouwd als zijnde op zijn gewone verblijfplaats in de staat

Asielzoekers worden bijvoorbeeld niet als op gewone verblijfplaats beschouwd. Wie niet als op gewone verblijfplaats wordt beschouwd , leest u in de Operationele Richtlijnen .

2. Controleren of u bent vrijgesteld van de gewone verblijfplaatsvoorwaarde

Bepaalde personen, met name EER-onderdanen die als migrerende werknemers worden beschouwd, zijn vrijgesteld van de voorwaarde van de gewone verblijfplaats (zie ook Vrijstelling van de voorwaarde van de gewone verblijfplaats hierboven). In de Operationele Richtlijnen leest u meer over wie is vrijgesteld van de voorwaarde van de gewone verblijfplaats.

3. Controleren of er al een eerdere gewone verblijfplaatsbeslissing is gegeven of dat de zaak in beroep is

Een eerdere beslissing over de gewone verblijfplaats moet doorwerken in latere aanvragen, tenzij er een belangrijke wijziging in de omstandigheden heeft plaatsgevonden sinds er een nieuwe aanvraag is ingediend.

4. Overwegen of de persoon het recht heeft om in de staat te verblijven

Als u geen wettelijk verblijfsrecht heeft in deze staat , wordt u niet beschouwd als op uw gewone verblijfplaats. De volgende groepen mensen hebben het recht om in Ierland te verblijven:

 • Ierse onderdanen
 • Britse onderdanen die in de Common Travel Area (CTA) wonen
 • EER-onderdanen die in Ierland als werknemer of zelfstandige werken
 • EER-onderdanen die hier langer dan een jaar in dienst zijn en nu werkloos zijn, op voorwaarde dat ze als werkzoekende zijn geregistreerd bij het Department of Social Protection
 • EER-onderdanen die hier minder dan een jaar in dienst zijn en nu werkloos zijn, mogen nog 6 maanden blijven op voorwaarde dat ze als werkzoekende zijn geregistreerd bij het Department of Social Protection
 • EER-onderdanen die in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner en eventuele meereizende personen ten laste en die een uitgebreide ziektekostenverzekering hebben
 • EER-onderdanen die bezoekers of werkzoekenden zijn, kunnen maximaal 3 maanden blijven, op voorwaarde dat ze gedurende die periode geen belasting vormen voor het socialezekerheidsstelsel van de staat (zoals bepaald door het ministerie van Justitie – SI 656 van 2006 (pdf ) )
 • Niet-EER-onderdanen met een arbeidsvergunning waarmee ze legaal in de staat kunnen verblijven en werken. Een persoon met verblijfsvergunning heeft de juiste immigratiestempel in zijn paspoort en ofwel een bewijs van registratie afgegeven door het Garda National Immigration Bureau (GNIB) (een GNIB-kaart) of een Ierse verblijfsvergunning (IRP) .
 • Asielzoekers die toestemming hebben gekregen om te blijven

De inwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en/of personen ten laste van een persoon met de vluchtelingenstatus of van een niet-EER-onderdaan met een arbeidsvergunning hebben doorgaans dezelfde gewone verblijfsstatus als die van de gezinshereniger. Deze gezinsleden moeten worden behandeld als hun gewone verblijfplaats zolang zij en de gezinshereniger toestemming behouden om in de staat te verblijven.

5. De 5 factoren onderzoeken om de gewone verblijfplaats te bepalen

Zodra uw verblijfsrecht is vastgesteld, worden de volgende 5 factoren (die zijn vastgelegd in de Ierse en Europese wetgeving) onderzocht om te bepalen of u uw gewone verblijfplaats in Ierland hebt:

 • Duur en continuïteit van het verblijf in Ierland
 • Duur en doel van eventuele afwezigheid uit Ierland
 • Aard en patroon van de tewerkstelling
 • Uw voornaamste belangencentrum
 • Uw toekomstige intenties om in Ierland te wonen, zoals blijkt uit het bewijsmateriaal

Meer over de 5 factoren vind u in de Operationele Richtlijnen op de website van het Department of Social Protection . Ook heeft het departement een aanvulling op de Leidraad uitgebracht met scenario’s die laten zien hoe de woonplaatsvoorwaarde in de praktijk wordt toegepast .

Vrijstelling van de voorwaarde van de gewone verblijfplaats

Volgens het EU-recht hoeft in bepaalde omstandigheden niet te worden voldaan aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats. Deze omstandigheden zijn van toepassing op:

 1. Gezinsbijslagen en
 2. Aanvullende bijstandsuitkering

De volgende Ierse sociale uitkeringen worden geclassificeerd als gezinsbijslagen volgens de EU-regelgeving (pdf) :

Dit betekent dat ze moeten worden betaald aan een persoon die in aanmerking komt voor de status van migrerend EU-werknemer voor personen ten laste die in Ierland of in een andere EER-staat wonen. Personen die niet aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats voor de gezinsbijslag hoeven te voldoen, zijn onder meer:

 • EER/EU-burgers die hier momenteel als werknemer of zelfstandige werken (of die een uitkering voor werkzoekenden ontvangen of een andere uitkering die voortvloeit uit hun werk, zoals een zwangerschapsuitkering, een ziekte-uitkering of een uitkering bij arbeidsongevallen)
 • Niet-EER-onderdanen, die eerder in een andere EER-staat hebben gewerkt en hier momenteel legaal als werknemer of zelfstandige werkzaam zijn

U kunt meer lezen over vrijstelling van de HRC voor gezinsbijslagen op gov.ie. Mensen die naar Ierland verhuizen om werk te zoeken, vallen op de normale manier onder de voorwaarde van de gewone verblijfplaats tijdens het zoeken naar werk.

Als u een EER-onderdaan bent en als migrerende EU-werknemer kunt worden beschouwd, heeft u mogelijk recht op een aanvullende bijstandsuitkering (SWA) . Om als migrerende EU-werknemer te worden beschouwd, moet u sinds uw komst naar Ierland een echte baan hebben gehad (geen losse baan). Dit betekent dat mensen die sinds hun aankomst in Ierland in loondienst zijn, mogelijk recht hebben op SWA als ze onvrijwillig een deel of al hun werk hebben verloren, zelfs als ze niet voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats voor de toelage voor werkzoekenden.

Documenten die u nodig heeft

Als het Department of Social Protection meer informatie nodig heeft om te beslissen of u uw gewone verblijfplaats in de Republiek Ierland hebt, wordt u mogelijk gevraagd het HRC1-formulier (pdf) in te vullen .

Ongeacht uit welk land u komt, kan u worden gevraagd om bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat uw ‘centrum van belang’ zich nu in Ierland bevindt. Dit bewijs moet aantonen dat u naar Ierland bent verhuisd, dat u van plan bent zich permanent in Ierland te vestigen en dat u niet van plan bent terug te gaan naar het land waar u vandaan kwam.

Waar mogelijk dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:

 • Bewijs waaruit blijkt dat u woonruimte in het buitenland heeft opgegeven
 • Een bewijs dat u niet-overdraagbare vergoedingen heeft opgezegd of aangevraagd
 • Bewijs dat u overdraagbare inkomsten hebt overgedragen of aangevraagd
 • Bewijs om aan te tonen welke maatregelen u heeft genomen om hier een bankrekening te openen
 • Bewijs om aan te tonen dat u een huurovereenkomst op uw eigen naam heeft (in Ierland)
 • Bewijs van reisdocumenten inclusief, indien van toepassing, toeslagen voor overbagage en verhuis-/verzendbewijzen

Al het gepresenteerde bewijsmateriaal zal, voor zover mogelijk, worden gewaarmerkt door de relevante ambtenaar. In sommige gevallen kan u worden gevraagd om aanvullende bewijsstukken te overleggen. In bepaalde gevallen kan een inspecteur van Sociale Zaken uw aanvraag onderzoeken.

Beroep aantekenen tegen een beslissing over de gewone verblijfplaats

Als u het niet eens bent met de beslissing die in uw zaak is genomen, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij het onafhankelijke Beroepsbureau voor Sociale Zaken . U moet binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan. Bekijk de checklist wanneer u in beroep gaat tegen een besluit van sociale zekerheid .


Geplaatst: 15-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, nomadicyarbro

Bezoekers lazen ook: