Gevangeniscondities

Geschatte leestijd : 6 minuten

Inleiding

Als u in een Ierse gevangenis wordt vastgehouden, heeft u recht op een bepaalde behandelingsnorm. Artikel 35 van de Prisons Act 2007 voorziet in het opstellen van gevangenisregels en schetst de rechten van gevangenen met betrekking tot zaken als voeding, onderwijs, werk en discipline.

Deze publicatie beschrijft de voorwaarden en behandeling die u kunt verwachten in een Ierse gevangenis. 

Het bevat informatie over:

 • Basisvoorzieningen
 • Sociale activiteiten
 • Medische diensten
 • Onderwijsdiensten
 • Beroepsopleiding; en
 • Discipline en correctie

Basisvoorzieningen

Eetpatroon

U dient een gezonde, evenwichtige en redelijk gevarieerde voeding te krijgen. Als u lid bent van een bepaalde religie of cultuur, of als een arts u om medische redenen aanraadt om een ​​speciaal dieet te volgen, zal de Gouverneur zoveel mogelijk proberen aan uw dieetwensen tegemoet te komen.

Hygiëne, kleding en beddengoed

U hoeft geen uniform te dragen maar krijgt een scala aan kleding aangeleverd. Onderkleding wordt aan alle gevangenen verstrekt. Naar goeddunken van de Gouverneur mag u uw eigen kleding dragen, mits deze schoon wordt gehouden en voldoende is om u warm en gezond te houden.

Alle gevangenen hebben het recht om zich dagelijks te wassen en minstens één keer per week te douchen. Celbedden moeten geschikt zijn voor warmte en gezondheid en u mag niet worden verplicht om zonder matras te slapen.

Adequate sanitaire en wasfaciliteiten dienen in het algemeen in uw cel of kamer te worden voorzien. Waar dit niet mogelijk is, moet een gedetineerde redelijke toegang hebben tot sanitaire en wasfaciliteiten.

Sociale activiteiten

Recreatie

Gevangenen zijn vrij om deel te nemen aan recreatie in het weekend, ‘s avonds en wanneer ze niet naar werk of educatieve lessen gaan. Faciliteiten omvatten televisie, tafelspelen, bibliotheekfaciliteiten, gymactiviteiten en buitenspellen. Speciaal opgeleide gevangenisbewaarders geven gymles en supervisie.

Bezoeken

Het Gevangenisreglement regelt bezoekregelingen. Volgens deze regels:

 • Een veroordeelde gevangene ouder dan 18 jaar heeft in het algemeen recht op 1 bezoek per week van ten minste 30 minuten
 • Een veroordeelde gevangene jonger dan 18 jaar heeft in het algemeen recht op 2 bezoeken per week van ten minste 30 minuten
 • Een gedetineerde in voorlopige hechtenis heeft over het algemeen recht op 1 bezoek van ten minste 15 minuten op elk van de 3 dagen van de week en waar mogelijk op elk van de 6 dagen

Extra of langere bezoeken kunnen ook worden toegestaan. Virtuele bezoeken kunnen ook worden toegestaan ​​waar faciliteiten beschikbaar zijn.

Correspondentie

Gevangenen hebben het recht brieven te sturen naar hun familie of vrienden en er is geen limiet aan het aantal brieven dat van hen kan worden ontvangen.

Een gedetineerde in voorarrest kan ook zoveel brieven sturen als nodig is om zijn eigendommen of zakelijke aangelegenheden te beheren. Een gevangene die meer dan 7 brieven per week verstuurt, kan worden verplicht om porto en schrijfmateriaal te betalen voor de extra brieven.

Alle inkomende en uitgaande post mag worden geopend en gecontroleerd door een gevangenisbewaarder, met uitzondering van juridische correspondentie, die in aanwezigheid van de gevangene kan worden geopend om zijn status te bevestigen en vervolgens weer in de envelop kan worden gedaan. De Gouverneur kan ook uw recht op het verzenden van bepaalde soorten brieven opschorten voor een periode van maximaal 60 dagen als straf voor overtreding van de gevangenistucht (zie ‘Discipline en correctie’ hieronder).

Telefoneren

Een veroordeelde gevangene ouder dan 18 jaar heeft in het algemeen recht op 1 telefoontje per week

 • Een veroordeelde gevangene jonger dan 18 jaar heeft in het algemeen recht op 2 telefoontjes per week
 • Een gedetineerde in voorlopige hechtenis heeft over het algemeen recht op 5 telefoontjes per week naar familie en vrienden en evenveel telefoontjes als nodig zijn om zijn eigendommen of zakelijke aangelegenheden te regelen

Extra of langere telefoongesprekken kunnen ook worden toegestaan.

Pastorale Dienst

In elke gevangenis is een pastorale dienst aanwezig. Voltijdse rooms-katholieke aalmoezeniers zijn verbonden aan de meeste gevangenissen en detentiecentra. Kapelaans van andere denominaties komen parttime of op bezoek in de gevangenissen. Lokale islamitische religieuze leiders voorzien in de behoeften van moslimgevangenen.

De primaire functie van de pastorale dienst is het ter beschikking stellen van religieuze diensten aan gevangenen en het bieden van ondersteuning en hulp bij hun menselijke en spirituele ontwikkeling.

Medische zorg

De gevangenisgezondheidszorg biedt gedetineerden toegang tot dezelfde reeks gezondheidszorgdiensten die beschikbaar zijn in het kader van het Medical Card Scheme in de gemeenschap.

Een scala aan diensten wordt verleend aan gevangenen, waaronder:

Eerste zorg

Elke gevangenis heeft minimaal één gevangenisdokter die de gevangenis van maandag tot en met vrijdag bezoekt en ook buiten kantooruren een wachtdienst biedt. Verpleegkundigen bieden 24 uur per dag dekking in alle gesloten gevangenissen. De arts en verpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor gedetineerden die medische behandeling zoeken en bieden diensten die vergelijkbaar zijn met die in een huisartsenpraktijk in de gemeenschap. Gevangenen kunnen op elk moment een bezoek aan de dokter of verpleegkundigen vragen.

Apotheekservice

Algemene apotheekdiensten worden in alle gevangenissen verleend op basis van een contract met een plaatselijke openbare apotheek. Sommige gedetineerden kunnen, na een risicobeoordeling, in aanmerking komen voor apotheekdiensten in bezit (I/P). Volgens dit systeem krijgen gevangenen een weekvoorraad van hun verstrekte medicatie en nemen ze de volledige verantwoordelijkheid voor de opslag, het beheer en de zelftoediening van het medicijn. Deze I/P-regeling is bedoeld om gedetineerden te ondersteunen bij de voorbereiding op hun vrijlating en re-integratie in de samenleving.

Geestelijke Gezondheidszorg

Alle gevangenen worden medisch beoordeeld bij hun opname in de gevangenis. Dit omvat een GGZ-beoordeling die kan worden gebruikt om een ​​individueel zorgplan te ontwikkelen. 
U kunt ook worden doorverwezen naar een forensisch psychiater die bepaalde aanbevelingen kan doen aan de gouverneur voor de zorg voor de gedetineerde.

Drugsbehandelingsdiensten

De Irish Prison Service biedt een reeks medische en rehabilitatiediensten voor gedetineerden met verslavingsproblemen, waaronder behandeling van methadonstations, psychosociale diensten en ‘werk- en opleidingsprogramma’s.

Tandheelkundige diensten

De tandheelkundige diensten die aan gedetineerden worden verleend, zijn dezelfde als die welke beschikbaar zijn in het kader van de Medische Kaart-regeling en omvatten behandelingen zoals een tandheelkundig onderzoek, 2 vullingen per kalenderjaar en zo nodig extracties. U kunt vragen om op de lijst voor de tandarts te worden geplaatst en in sommige gevallen kan de gevangenisarts of verpleegkundige u doorverwijzen.

Onderwijszorg

De Irish Prison Service werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen om een ​​breed onderwijsprogramma te bieden. Gevangenen kunnen deelnemen aan een scala aan opleidingsmogelijkheden, van lessen in basisvaardigheden lezen en rekenen tot opleidingen van de Open Universiteit .

Het onderwijscurriculum omvat lichamelijke opvoeding, gezondheidseducatie, sociale vorming (met vakken als huishoudkunde) en creatieve activiteiten (kunst, drama, muziek en schrijven). Gevangenen kunnen ook het staatscurriculum bestuderen ter voorbereiding op het afleggen van het Junior Certificate en het Leaving Certificate Exam.

Op de website van de Irish Prison Service vindt u meer informatie over onderwijs in gevangenissen.

Beroepsopleiding

De Irish Prison Service legt sterk de nadruk op het aanbieden van beroepsopleidingsactiviteiten voor gevangenen. Er zijn opleidingsactiviteiten gekozen om zoveel mogelijk werkgelegenheid in de gevangenis te bieden en om gevangenen in staat te stellen vaardigheden te verwerven die hen helpen om bij vrijlating een baan te vinden.

Binnen de instellingen is een breed scala aan opleidingsateliers actief, waaronder: printen, computers, braille, houtbewerking, metaalbewerking, bouw, ambacht en tuinbouw. Daarnaast worden essentiële diensten voor de gevangenissen, zoals catering, wasservice en industriële reiniging, geleverd door middel van werkopleidingen.

Op de website van de Irish Prison Service vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor beroepsopleidingen .

Discipline en correctie

Kwijtschelding

Kwijtschelding is de volledige beëindiging van een straf op een verminderde tijdsduur.

De overgrote meerderheid van de veroordeelden heeft recht op een strafvermindering van een kwart, op voorwaarde dat de veroordeelde zich tijdens de gehele duur van zijn straf goed gedraagt. In de praktijk betekent dit dat een persoon die tot 4 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, 3 jaar in hechtenis zal moeten doorbrengen. Tot de gedetineerden die niet voor kwijtschelding in aanmerking komen, behoren ook degenen die levenslang zijn veroordeeld.

De minister van Justitie kan tot een derde van de straf kwijtschelden wanneer een gedetineerde opnieuw blijk heeft gegeven van goed gedrag door deel te nemen aan toegestane gestructureerde activiteiten en de minister ervan overtuigd is dat de gedetineerde daardoor minder kans heeft op recidive en beter in staat zal zijn in de gemeenschap te reïntegreren.

Straffen

Artikel 13 van de Prisons Act 2007 bevat sancties die kunnen worden opgelegd als wordt vastgesteld dat een gevangene de gevangenisdiscipline heeft overtreden. De mogelijke maximale sancties zijn onder meer:

 • Opsluiting in een cel voor een periode van niet meer dan 3 dagen
 • Opschorting tot 60 dagen van betrokkenheid bij gespecificeerde geautoriseerde gestructureerde activiteiten of recreatieve activiteiten, het ontvangen van bezoeken, het verzenden van de meeste brieven, het voeren van telefoongesprekken of het bezitten van gespecificeerde items of het gebruik van andere privileges
 • Verlies van maximaal 14 dagen remissie

Klachten

Gevangenen hebben het recht om te allen tijde mondeling of schriftelijk een klacht in te dienen bij een gevangenispersoneelslid. Onder het Irish Prison Service Complaints System zijn er 6 categorieën van klachten, afhankelijk van de ernst van de klacht.

De ernstigste is categorie A, die betrekking heeft op klachten over mishandeling, gebruik van buitensporig geweld, mishandeling, racistisch misbruik, discriminatie, intimidatie of bedreiging. Klachten van categorie A worden onderzocht door mensen van buiten de Gevangenisdienst.

Bezoekcommissies

Een bezoekcommissie voor een gevangenis is een onafhankelijke wettelijke waakhond die namens het publiek toezicht houdt op de behandeling van gevangenen.

Meer informatie

Irish Prison Service

IDA Business Park
Ballinalee Road
Longford
Co. Longford
Ireland

Tel: (043) 333 5100
Fax: (043) 333 5371

Website: http://www.irishprisons.ie
Email: info@irishprisons.ie

Department of Justice

94 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Ireland

Tel: (01) 602 8202
Locall: 1890 221 227
Fax: (01) 661 5461

Website: http://www.justice.ie
Email: info@justice.ie


Geplaatst: 30-08-2022
Bron: Ministerie van Justitie
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: