Juridische beroepen

Inleiding

De rechterlijke bevoegdheden van de staat worden uitgeoefend door het rechtsapparaat, conform artikel 34 van de grondwet en een reeks wetten, waaronder voornamelijk de Courts (establishment and Constitution) Act 1961 (Wet op de rechtbanken (oprichting en structuur) van 1961) en de Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 (Wet op de rechtbanken (Aanvullende bepalingen) van 1961), zoals gewijzigd. De rechters worden benoemd uit de beoefenaars van juridische beroepen die zich voor deze functie kandidaat stellen. Zij zijn volledig onafhankelijk bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Deze onafhankelijkheid is verankerd in de grondwet. Er zijn twee soorten advocaten: juridische raadgevers of solicitors (gespecialiseerd in het verlenen van advies aan de cliënt) en barristers (gespecialiseerd in pleitbezorging en geschillenbeslechting).

Judges (rechters)

Het Judicial Appointments Advisory Board (adviesorgaan voor rechterlijke benoemingen) selecteert kandidaten voor de benoeming tot rechter en informeert de regering over hun geschiktheid. De Judicial Appointments Advisory Board (adviesorgaan voor rechterlijke benoemingen (JAAB)) is opgericht bij de Court and Courts Officers Act 1995 (Wet op de rechtbanken en de rechterlijke ambtenaren van 1995). Het adviesorgaan is samengesteld uit de Chief Justice en de presidenten van het High Court (hof van beroep), het Circuit Court (arrondissementsrechtbank) en het District Court (districtsrechtbank), de Attorney General (procureur-generaal), benoemde vertegenwoordigers van de Bar Council en de Law Society, en drie personen die worden benoemd door de minister van Justitie en Rechtshervorming. De rechters worden op advies van de regering door de Ierse president benoemd. De rechters zijn onafhankelijk en zijn alleen gebonden door de grondwet en de wet. Overeenkomstig de grondwet wordt het aantal rechters op gezette tijden bij wet vastgesteld.

Het Supreme Court bestaat uit de Chief Justice (president) en zeven gewone rechters, die Judge of the Supreme Court worden genoemd. De president van het High Court is ambtshalve ook lid van het Supreme Court. Het High Court bestaat uit de president, die verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van de werkzaamheden van het High Court, en gewone rechters, die Judge of the High Court worden genoemd. De presidenten van het Supreme Court en het Circuit Court zijn ambtshalve ook lid van het High Court. Het High Court bestaat uit de president en 35 rechters. Het Circuit Court bestaat uit de president en gewone rechters, die Judge of the Circuit Court worden genoemd. De president van het District Court is ambtshalve ook lid van het Circuit Court. Het District Court bestaat uit de president en overige rechters, die Judge of the District Court worden genoemd. Het salaris van de rechters wordt op gezette tijden bij wet vastgesteld.

De rechters worden benoemd uit de kringen van gekwalificeerde advocaten (solicitors of barristers) met een bepaald aantal jaren praktijkervaring (geen onderzoek). Wat het District Court betreft, bepaalt paragraaf 29(2) van de Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 dat een praktiserend advocaat met ten minste tien jaar ervaring in aanmerking komt voor benoeming tot rechter van het District Court. Paragraaf 30 van de Courts and Courts Officers Act 1995 bepaalt dat een advocaat met tien jaar ervaring in aanmerking komt voor benoeming tot rechter van het Circuit Court. De Courts and Courts Officers Act 2002 (Wet op de rechtbanken en de rechterlijke ambtenaren van 2002) bepaalt dat een praktiserend barrister of solicitor met ten minste twaalf jaar ervaring in aanmerking komt voor benoeming in het High Court of het Supreme Court. Zoals reeds vermeld, zijn de rechters in zoverre onafhankelijk dat zij alleen door de grondwet en de wet gebonden zijn. Bij hun benoeming leggen zij krachtens artikel 34.5.1 van de grondwet de volgende verklaring af:

“In the presence of almighty God I do solemnly and sincerely promise and declare that I will duly and faithfully and to the best of my knowledge and power execute the office of Chief Justice (or as the case may be) without fear or favour, affection or ill-will towards any man, and that I will uphold the Constitution and the laws. May God direct and sustain me.” (Ten overstaan van de almachtige God beloof en verklaar ik plechtig en oprecht dat ik het ambt van Chief Justice (of ander ambt naargelang van het geval) zonder vrees of gunsten, of voorkeur voor of aversie tegen enige persoon, gewetensvol en met inzet van al mijn kennis en bevoegdheden zal uitoefenen, en dat ik de grondwet en de wetten zal respecteren. Moge God mij leiden en ondersteunen.)

Volgens de grondwet kunnen rechters van het High Court en het Supreme Court alleen uit hun ambt worden ontheven bij vastgesteld wangedrag of incompetentie nadat besluiten hiertoe door beide kamers van de Oireachtas (parlement) zijn goedgekeurd. De Courts of Justice Act 1924 en de Courts of Justice (District Court) Act 1946 voorzien in soortgelijke bepalingen voor rechters van de Circuit Courts en de District Courts.

Attorney General (procureur-generaal)

De Attorney General adviseert de regering conform artikel 30 van de grondwet op het gebied van wetgeving en andere juridische kwesties. De Attorney General wordt op voordracht van de Taoiseach (eerste minister) door de Ierse president benoemd en is verplicht zijn ambt neer te leggen wanneer de eerste minister dit doet. De Attorney General is gewoonlijk een praktiserend barrister en senior counsel. Hij is niet verplicht zijn private praktijk op te geven, maar heeft dat in de afgelopen jaren wel gedaan.

Als juridisch adviseur van de regering onderzoekt de Attorney General alle ontwerp-wetgeving die de regering ter goedkeuring aan beide Oireachtas (kamers van het parlement) wil voorleggen. De Attorney General adviseert de regering bovendien over internationale aangelegenheden zoals de ratificatie van internationale verdragen. Een andere taak van de Attorney General is het vertegenwoordigen van het algemeen belang bij het geldend maken van publieke rechten. Dit gebeurt door het inleiden van of bezwaar aantekenen tegen gerechtelijke procedures. Hoewel de Attorney General door de eerste minister is benoemd, is hij onafhankelijk van de regering. Krachtens de grondwet is de Attorney General altijd de hoofdverweerder wanneer de grondwettigheid van de wetgeving wordt aangevochten.

Tot 1976 werden alle ernstige misdrijven in naam van de Attorney General vervolgd. De grondwet bepaalt dat deze functie kan worden vervuld door een andere persoon die hiertoe bij wet gemachtigd is. Aldus werd het Office of the Director of Public Prosecutions (bureau van de directeur van het Openbaar Ministerie) opgericht bij paragraaf 2 van de Prosecution of Offences Act 1974, die in 1976 in werking is getreden. De gedachte was een ambtenaar te benoemen die deze functies onafhankelijk van politieke connecties vervult. De directeur wordt door de regering benoemd, maar hij is ambtenaar en hij neemt dus, in tegenstelling tot de Attorney General, geen ontslag wanneer een regering valt. Hierdoor wordt de continuïteit in de vervolging van misdrijven gegarandeerd. De genoemde wet van 1974 schrijft ook voor dat de Director of Public Prosecutions (DPP) onafhankelijk moet zijn bij de uitoefening van deze functies. De directeur kan door de regering van zijn functie worden ontheven, maar alleen nadat een rapport over zijn gezondheidstoestand of gedrag is opgesteld door een commissie bestaande uit de Chief Justice, een rechter van het High Court en de Attorney General.

De Director of Public Prosecutions (DPP) beslist of iemand voor een ernstig misdrijf moet worden vervolgd en hoe de aanklacht moet luiden. Alle misdrijven worden in naam van de DPP vervolgd, maar de meeste lichte misdrijven kunnen door de Gardaí (politie) worden afgehandeld zonder dat een dossier aan de DPP hoeft te worden gestuurd. In deze gevallen is de DPP bevoegd om de Gardaí over de afhandeling van de zaak te adviseren. Hoewel de DPP de taak van de Attorney General bij de vervolging van strafbare feiten heeft overgenomen, behoudt de Attorney General deze in zaken met een internationale dimensie zoals uitlevering.

Employees of the Courts Service (ambtenaren van het rechtsapparaat)

De Courts Service (organisatie voor dienstverlening op het gebied van de rechtspleging) hebben Court Registrars (griffiers) en Court Clerks (secretarissen) in dienst.

De Clerks of the Court zijn verantwoordelijk voor het algemene beheer van de gerechten. Een Court Registrar heeft voornamelijk tot taak de rechter bij te staan tijdens de zittingen en ervoor te zorgen dat de rechtbank doeltreffend wordt beheerd met het oog op de vlotte werking ervan.

De griffiers zijn in dienst van de Courts Service, een onafhankelijke rechtspersoon die in november 1999 is opgericht bij de Courts Service Act, 1998. De Courts Service is verantwoording verschuldigd aan de Minister for Justice and Equality (minister van Justitie en Gelijkheid) en, via de minister, aan de regering.

De Courts Service heeft vijf taken:

 • beheer van de rechtbanken;
 • het verlenen van ondersteunende diensten aan de rechters;
 • informatieverschaffing over het gerechtelijke stelsel aan het publiek;
 • verschaffing, beheer en onderhoud van gerechtsgebouwen;
 • verschaffing van faciliteiten aan de gebruikers van de gerechten.

Sheriffs (deurwaarders)

Elke county in Ierland heeft een Sheriff. Dit is een ambtenaar die onder andere verantwoordelijk is voor de inbeslagneming en de verkoop van goederen om na een rechterlijk vonnis een schuld af te wikkelen. Sheriffs worden benoemd krachtens de Court Officers Act 1945, en paragraaf 12(5) bepaalt dat slechts advocaten met vijf jaar ervaring of degenen die ten minste vijf jaar als bureauchef of hoofdassistent bij een under-sheriff of sheriff hebben gewerkt, voor benoeming in aanmerking komen. Op grond van paragraaf 12(6)(g) van deze wet moeten de arbeidsvoorwaarden van iedere Sheriff op wie de voorafgaande paragrafen van de Act van toepassing zijn, op gezette tijden worden vastgesteld door de minister van Financiën na overleg met de minister van Justitie en Gelijkheid.

Solicitors (advocaten)

De Law Society of Ireland (Ierse orde van advocaten) houdt toezicht op de opleiding van studenten die solicitor willen worden en is bevoegd om disciplinaire maatregelen tegen gekwalificeerde solicitors te nemen. Om solicitor te worden, moet de kandidaat een stage van drie jaar doorlopen en een door de Law Society of Ireland georganiseerd studieprogramma afronden. Om tot dit studieprogramma te worden toegelaten, is een universitair diploma of een equivalent daarvan vereist – dit is de zogenaamde Preliminary Examination requirement. Tijdens het betrokken studieprogramma moet het eindexamen van de society worden afgelegd dat uit drie gedeelten bestaat, namelijk FE-1, FE-2 en FE-3. Het examen FE-1 omvat acht hoofdonderwerpen: bedrijfsrecht, constitutioneel recht, verbintenissenrecht, strafrecht, Equity (billijkheidsregels), EU‑recht, onroerende-zaakrecht en Tort Law (recht inzake onrechtmatige daad). De twee andere gedeelten zijn van professionele aard. FE-2 is een beroepscursus en bestaat uit veertien weken intensieve colleges, gevolgd door een examen en achttien maanden interne opleiding die deel uitmaakt van de opleiding van de student. De FE-3-cursus of gevorderdencursus behelst zeven weken intensieve colleges, gevolgd door een examen. Zodra de kandidaat dit gedeelte heeft afgerond, mag hij in de lijst van solicitors worden opgenomen. Ingevolge paragraaf 51 van de Solicitors (Amendment) Act 1994, kan een gekwalificeerde barrister solicitor worden zonder het volledige opleidingsprogramma voor stagiairs‑solicitor te hoeven volgen.

Iedere gekwalificeerde solicitor is onderworpen aan de disciplinaire bevoegdheden van de Law Society. Krachtens de Solicitors Acts 1954 to 1994 is het Disciplinary Tribunal (tuchtgerecht) van de Law Society bevoegd tot het onderzoeken van beschuldigingen van misdragingen zoals de verduistering van geld, en kunnen dergelijke zaken worden voorgelegd aan de president van het High Court. De president is bevoegd om een solicitor te schorsen en de schorsing op te heffen. Het Disciplinary Tribunal is bevoegd om terugbetaling van geld aan cliënten te gelasten indien het van oordeel is dat een solicitor een te hoog honorarium in rekening heeft gebracht.

Statutory Instrument 732 of 2003, the European Communities (Lawyers’ Establishment) Regulations 2003 (verordening tot uitvoering van de verordeningen van de Europese Gemeenschappen inzake de vestiging van advocaten van 2003) bepaalt dat de advocaten uit de lidstaten die de professionele activiteit van een barrister of solicitor willen uitoefenen, bij de Bar Council of the Law Society om inschrijving moeten verzoeken. Het verzoek wordt beoordeeld en indien het wordt ingewilligd, wordt een inschrijvingsbewijs afgegeven. Tegen een weigering van de Bar Council of de Law Society staat beroep bij het High Court open.

Barristers (advocaten)

De Honorable Society of King’s Inns verschaft een postdoctorale juridische opleiding die leidt tot de titel barrister-at-law voor degenen die aan de Bar (balie) willen werken. De King’s Inns is een vrijwillige vereniging onder toezicht van de Benchers of the Honorable Society of King’s Inns, die tot de rechterlijke macht behoren en senior barrister zijn. Toelating tot deze opleiding vindt plaats door aflegging van een toelatingsexamen voor de houders van het King’s Inns Diploma in Legal Studies en voor afgestudeerde juristen. De duur van de opleiding tot het Diploma in Legal Studies is twee jaar (deeltijd), en de opleiding tot barrister-at-law is een voltijdse opleiding van een jaar of een modulaire opleiding van twee jaar. Na de succesvolle afsluiting van de opleiding worden de studenten door de Chief Justice tot de Bar van het Supreme Court toegelaten, en de toegelaten barristers ondertekenen na de plechtigheid de lijst van leden van de Bar. Zij moeten echter aan nog meer eisen voldoen voordat zij tegen betaling juridische werkzaamheden mogen verrichten.

Om te mogen praktiseren, moet een barrister lid zijn van de Law Library (juridische bibliotheek). De Law Library biedt in ruil voor een jaarlijkse contributie een plaats van waaruit kan worden gewerkt en toegang tot juridische teksten en materiaal. Alvorens lid van de Law Library te kunnen worden, moet de barrister een master (mentor) kiezen – een gevestigde barrister met ten minste vijf jaar ervaring. Zolang hij door de master wordt begeleid, hetgeen meestal een jaar duurt, wordt de barrister zonder beroepservaring als devil aangeduid. De master wijdt de devil in de praktijkwerkzaamheden van de barrister in en vraagt hem gewoonlijk te helpen bij het opstellen van pleidooien, juridisch onderzoek te doen en zijn master voor het gerecht te vertegenwoordigen.

The General Council of the Bar of Ireland (algemene raad van de Ierse balie), een niet-publiek orgaan, houdt toezicht op het gedrag van de barristers. De Council wordt jaarlijks door de leden van de balie gekozen en geeft een Professional Code of Conduct (gedragscode) uit, die op gezette tijden door de leden van de Bar wordt aangepast.

Beschuldigingen van schending van de gedragscode worden onderzocht door het Professional Practices Committee (commissie voor beroepspraktijken) van de Bar Council, waarvan ook niet-leden van de Bar deel uitmaken. Het Committee is bevoegd om boetes op te leggen, een lid te berispen of de toegang tot de Law Library tijdelijk of definitief te ontzeggen. Tegen deze beslissingen staat beroep bij de Appeals Board open, waarin een rechter van een Circuit Court en ook een leek zitting hebben.

Van oudsher moest een barrister instructies ontvangen van een solicitor en was rechtstreeks contact met barristers verboden. Deze praktijk is onderzocht door de Fair Trade Commission (commissie voor eerlijke handelspraktijken), die in haar rapport van 1990 heeft geoordeeld dat het algemene verbod op rechtstreeks contact een restrictieve praktijk was en uit de gedragscode moest worden geschrapt. De commissie gaf toe dat de voortgezette betrokkenheid van een solicitor in bepaalde gevallen wenselijk was. Zij oordeelde dat een solicitor niet wettelijk of anderszins verplicht mocht worden om persoonlijk ter terechtzitting aanwezig te zijn om een barrister te instrueren. Deze aanbevelingen zijn niet volledig uitgevoerd, maar er is een aantal wijzigingen in de Code of Conduct doorgevoerd zodat rechtstreekse contacten met sommige erkende beroepsorganisaties nu zijn toegestaan.

Barristers zijn hetzij junior counsel, hetzij senior counsel. Volgens de traditie praktiseren de leden van de Bar een aantal jaren als junior counsel voordat zij overwegen senior counsel te worden. De bevordering gebeurt niet automatisch en sommige junior counsels dienen de aanvraag nooit in. De meeste barristers overwegen na vijftien jaar ervaring om senior counsel te worden. Degenen die senior counsel willen worden, verzoeken de Attorney General om toestemming, maar de daadwerkelijke beslissing wordt genomen door de regering op advies van de Attorney General, die ook met de Chief Justice, de president van het High Court en de voorzitter van de Bar Council overlegt.

Gewoonlijk houdt een junior counsel zich bezig met het opstellen en voorbereiden van pleidooien en het bepleiten van bepaalde zaken voor het gerecht, voornamelijk bij lagere gerechten. Een senior counsel beoordeelt de door de junior counsel voorbereide ontwerp-pleidooien en pleit in de meer gecompliceerde zaken bij het High Court en het Supreme Court.

County Registrars (griffiers)

County registrars (griffiers) zijn door de regering aangestelde gekwalificeerde solicitors. Zij voeren semi-rechterlijke functies uit in de circuit courts en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de diensten van de circuit court.

Zij treden tevens op als County Sheriff (districtssheriff) (behalve in Dublin en Cork).

Notaries (notarissen)

Notarissen (Notaries Public) worden benoemd door de Chief Justice tijdens een openbare terechtzitting. Tot de belangrijkste taken van openbare notarissen behoren:

 • het waarmerken van documenten;
 • het waarmerken en bekrachtigen van handtekeningen op documenten;
 • het opmaken van protesten inzake handelsdocumenten zoals wissels en promessen, en maritieme zaken;
 • het afnemen van beloften, verklaringen en (behalve met betrekking tot procedures voor Ierse rechtbanken) beëdigde verklaringen.

Sollicitaties geschieden door middel van een verzoekschrift onder vermelding van woonplaats en beroep van de kandidaat, het aantal notarissen in het district, het aantal inwoners van het district en de omstandigheden waaruit blijkt dat er behoefte is aan een notaris en/of hoe een vacature is ontstaan. Het verzoekschrift moet vergezeld gaan van een onder ede afgelegde getuigenverklaring van de indiener, ondersteund door een geschiktheidsverklaring die gewoonlijk moet worden ondertekend door zes plaatselijke solicitors en zes toonaangevende persoonlijkheden uit het plaatselijke bedrijfsleven. Het verzoekschrift wordt ingediend bij de Chief Justice in de vorm van een Notice of Motion (verzoekschrift) die via de Supreme Court Office wordt voorgelegd aan de Registrar of the Faculty of Notaries Public in Ireland (registerhouder van de Ierse organisatie van notarissen), de secretaris van de Law Society en alle notarissen die in de county’s van verzoeker en in de omliggende county’s hun praktijk uitoefenen.

Gewoonlijk worden alleen solicitors als notaris aangesteld. Wanneer een niet-solicitor notaris wil worden, eist de Law Society een toezegging van de kandidaat aan de Chief Justice dat hij zich niet zal bezighouden met eigendomsoverdrachten en juridische werkzaamheden die gewoonlijk door een solicitor worden verricht. Alle kandidaten moeten voor de benoeming tot notaris eerst een door de Faculty of Notaries Public in Ierland afgenomen examen afleggen.

Opmerkingen:

Informatie over het huidige salaris van de Attorney General, Director of Public ProsecutionsClerks en Sheriffs kan worden opgevraagd

 • per e-mail of
 • per post bij
  Human Resources,
  Department of Finance,
  Merrion Street,
  Dublin 2.

Barristers zijn zelfstandig en hun inkomens lopen sterk uiteen.

Solicitors zijn hetzij zelfstandig met een eigen praktijk, hetzij in loondienst, en ook hun inkomens lopen sterk uiteen.

Notarissen brengen een vergoeding per geauthentificeerd document in rekening. De berekende vergoeding is niet wettelijk geregeld, maar notarissen berekenen deze gewoonlijk op basis van tijd, reiskosten en het bedrag dat een deskundige normaal gesproken voor een dergelijke dienst in rekening brengt.


Geplaatst: 16/12/2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, CQF-avocat

Bezoekers lazen ook: