Staatspensioenen

Geschatte leestijd : 10 minuten

Wat is het Staatspensioen (premievrij)?

Het staatspensioen (premieplichtig) wordt betaald aan mensen vanaf 66 jaar die voldoende (PRSI) premies hebben . Het wordt ook wel het ouderdomspensioen genoemd.

Het staatspensioen (premieplichtig) is niet inkomensafhankelijk. U kunt ander inkomen hebben en het toch krijgen.

Aangezien de voorwaarden van de sociale verzekering (PRSI) zeer complex zijn, moet u een staatspensioen (premieplichtig) aanvragen als u ooit in Ierland hebt gewerkt en ooit PRSI-bijdragen (zegels) hebt betaald.

Als u eerder met pensioen gaat, zorg er dan voor dat u PRSI- bijdragen blijft betalen of dat u gecrediteerde bijdragen krijgt (als u daarvoor in aanmerking komt). Hiermee kunt u op uw 66e een premievrij pensioen krijgen.

Uitkering voor mensen die met 65 jaar met pensioen gaan

Als u op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, kunt u tot uw 66e in aanmerking komen voor een uitkering . Om op 65-jarige leeftijd in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet u gestopt zijn met werken en voldoen aan de (PRSI) sociale verzekeringsvoorwaarden.

In aanmerking komende leeftijd voor staatspensioenen De minimumleeftijd voor alle AOW-uitkeringen is 66 jaar.

De Pensioencommissie is opgericht in het kader van het Regeringsprogramma

2020 om de houdbaarheid en subsidiabiliteitsproblemen met de staatspensioenen en het Sociaal Verzekeringsfonds te onderzoeken.

Nieuwe arrangementen vanaf 2012

Mensen die na 1 september 2012 het staatspensioen (premieplichtig) aanvragen en die niet in aanmerking komen voor het maximale pensioenpercentage vanwege hiaten in hun PRSI-record, kunnen worden beoordeeld volgens een nieuwe Total Contributions Approach en kunnen gebruikmaken van de nieuwe HomeCaring Periods Scheme om hen te helpen in aanmerking te komen voor een hoger pensioen.

Wat is de nieuwe Total Contributions Approach (TCA)?

De nieuwe Total Contributions Approach (TCA) houdt in dat bij de beoordeling van uw pensioenaanvraag door de DSP rekening wordt gehouden met het totale aantal PRSI-bijdragen dat u heeft betaald, in plaats van wanneer deze zijn betaald.

De TCA-berekening is inclusief de nieuwe Regeling ThuisZorgperiodes . De veranderingen komen ten goede aan mensen die tijd buiten de betaalde werkplek hebben doorgebracht, terwijl ze een gezin stichtten of een zorgzame rol vervulden.

Als u op of na 1 september 2012 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan uw pensioenpercentage op 2 manieren worden berekend: met de doorsneeregel of met de nieuwe TCA – zie ‘Regels’ hieronder. De DSP voert beide berekeningen uit en kiest de berekening die u het beste pensioen geeft.

Het RAP heeft voorgesteld de TCA in te voeren ter vervanging van de

huidige doorsneeregel . Er is echter wetgeving nodig voordat wijzigingen van kracht kunnen worden.

Begroting 2023: wijzigingen AOW (premieplichtig)

In januari 2023 wordt het maximumtarief van het staatspensioen (premieplichtig) verhoogd met € 12 met evenredige verhogingen voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief. Het weektarief voor een gekwalificeerd kind wordt met € 2 verhoogd van € 40 naar € 42 voor kinderen onder de 12 jaar. Voor kinderen vanaf 12 jaar gaat het met € 2 omhoog van € 48 naar € 50.

Hoe u in aanmerking komt voor een staatspensioen (premieplichtig)

Om in aanmerking te komen voor een staatspensioen (premieplichtig) moet u 66 jaar of ouder zijn en voldoende socialezekerheidsbijdragen van klasse A, E, F, G, H, N of S (PRSI) hebben. Dit worden ook wel volwaardige PRSI-premies genoemd.

U moet:

  1. PRSI-bijdragen hebben betaald vóór een bepaalde leeftijd en
  1. Heb een bepaald aantal betaalde PRSI-bijdragen en
  1. Een bepaald jaarlijks gemiddeld aantal PRSI-bijdragen hebben sinds u voor het eerst PRSI begon te betalen (dit is de gemiddelde regel) OF een bepaald totaal aantal PRSI-bijdragen hebben (dit is de Total Contributions Approach)

Zie verdere uitleg hieronder

1. Betaalde PRSI-bijdragen vóór een bepaalde leeftijd

Om een staatspensioen (premieplichtig) te krijgen, moet u vóór uw 56e begonnen zijn met het betalen van PRSI.

De datum waarop u voor het eerst PRSI begon te betalen, staat bekend als uw ingangsdatum voor de verzekering . Uw verzekeringsdatum is ook belangrijk bij het berekenen van uw jaarlijkse gemiddelde aantal PRSI-bijdragen – zie ‘Jaargemiddelde of totaal aantal bijdragen’ hieronder.

Intrede in verzekeringen

Uw intrede in de verzekering wordt genomen als de datum van de eerste betaalde PRSI -bijdrage die werd betaald toen u met uw eerste baan begon. Dit is echter niet altijd het geval voor mensen met gemengde PRSI-bijdragen of zelfstandigen.

Gemengde PRSI : er zijn speciale regels als u een combinatie van volledige PRSI-bijdragen en aangepaste tariefbijdragen heeft. Socialezekerheidsbijdragen met aangepast tarief zijn PRSI-bijdragen in de klassen B, C en D (betaald door ambtenaren en ambtenaren).

Als u gemengde PRSI-bijdragen heeft en u uw eerste volledige arbeidsbijdrage betaalde vóór 6 april 1991 en voordat u 56 was, kan uw intrede in de verzekering de

datum zijn waarop u voor het eerst het volledige tarief van PRSI begon te betalen, als dat zou zijn om uw voordeel.

Als u na 6 april 1991 het volledige PRSI- tarief bent gaan betalen, is uw intrede in de verzekering de datum waarop u voor het eerst een sociale verzekering hebt betaald.

Zelfstandigen: Er zijn speciale regels voor het afsluiten van een verzekering voor zelfstandigen. PRSI voor zelfstandigen is ingevoerd op 6 april 1988. Als u op 6 april 1988 bent begonnen met het betalen van PRSI voor zelfstandigen en op enig moment eerder PRSI voor werknemers had betaald, dan kan uw ingangsdatum van de verzekering 6 april 1988 of de datum waarop u voor het eerst werknemers-PRSI betaalde, afhankelijk van welke u een hoger pensioenpercentage zou geven.

Als u na 6 april 1988 PRSI voor zelfstandigen bent gaan betalen, is uw ingangsdatum de datum waarop uw eerste premie volledig is betaald.

2. Aantal betaalde bijdragen

Het aantal betaalde PRSI-premies dat u nodig heeft voor het pensioen (premievrij) is afhankelijk van uw pensioendatum.

Als u op of na 6 april 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt , moet u 520 volledige PRSI-bijdragen hebben (10 jaar bijdragen). Slechts 260 van de 520 bijdragen kunnen vrijwillige bijdragen zijn .

Als u tussen 6 april 2002 en 5 april 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte , moest u 260 premies volledig betalen (5 jaar premie).

Als u vóór 6 april 2002 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte , had u 156 kwalificerende volledig betaalde bijdragen (3 jaar bijdragen) nodig.

3. Jaargemiddelde of totaal aantal bijdragen

Als u vóór 1 september 2012 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Als u vóór 1 september 2012 de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt , moet u een jaarlijks gemiddeld aantal PRSI- bijdragen (betaalde of gecrediteerde bijdragen ) hebben vanaf het jaar dat u voor het eerst PRSI begon te betalen tot het einde van het belastingjaar voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Dit is waarschijnlijk het meest complexe aspect om in aanmerking te komen voor een staatspensioen (premieplichtig). Er is de normale doorsneeregel en de alternatieve doorsneeregel.

Normale doorsneeregel : Volgens de normale doorsneeregel moet u jaarlijks een gemiddelde van ten minste 10 kwalificerende bijdragen hebben betaald of bijgeschreven vanaf het jaar dat u voor het eerst verzekerd was tot het einde van het belastingjaar voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U heeft gemiddeld 10 premies per jaar nodig om een minimumpensioen te krijgen en gemiddeld 48 premies per jaar om het maximumpensioen te krijgen. Uw jaargemiddelde wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde getal. Zo wordt 9,4 naar beneden afgerond op 9 en 47,5 wordt naar boven afgerond op 48.

Alternatieve gemiddelde regel : volgens de regel moet u voor elk contributiejaar gemiddeld 48 klasse A-, E-, F-, G-, H-, N- of S-bijdragen (betaald of gecrediteerd) hebben. Deze regel geldt vanaf het aanslagjaar 1979- 1980 tot het einde van het aanslagjaar voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit gemiddelde van 48 premies geeft recht op het maximale pensioen. Bij gebruik van dit alternatieve gemiddelde kunt u geen verlaagd pensioen krijgen.

De DSP kijkt op twee manieren naar je gemiddelde. Het beoordeelt zowel het normale gemiddelde als het alternatieve gemiddelde. Waarschijnlijk zal eerst gekeken worden naar het alternatieve gemiddelde omdat dat makkelijker te beoordelen is. De meeste (voormalige) werknemers zullen kunnen voldoen aan de alternatieve doorsneeregel van 48 premies.

Hebt u geen gemiddelde van 48 premies uit 1979, dan kijkt het DSP naar de normale methode van vaststelling van het gemiddelde en krijgt u mogelijk een verlaagd pensioen. Als je niet aan het alternatieve gemiddelde voldoet, is het voor jou bijna onmogelijk om met de normale gemiddelde regel een gemiddelde van 48 te halen.

Thuiswerken en de doorsneeregel : Sinds 6 april 1994 staat de regeling voor huisvrouwen de DSP toe om bij de berekening van het jaargemiddelde geen rekening te houden met (of geen rekening te houden met) maximaal 20 jaar als huisvrouw. De Huisvrouwenregeling kan alleen gebruikt worden bij de berekening van uw gemiddelde jaarpremie.

De Thuishulpregeling geldt voor iedereen die voltijds zorgt voor een kind onder de 12 jaar of een zieke of een persoon met een handicap van 12 jaar of ouder. Het geldt in gelijke mate voor vrouwen en mannen. Het is niet van toepassing op de tijd die is besteed aan zorg voordat de regeling in 1994 van start ging.

Het helpt je het meest als je een aantal jaren buitenshuis hebt gewerkt en daarna een aantal jaren als mantelzorger hebt gewerkt.

Als u op of na 1 september 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Als u op of na 1 september 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt , kunt u worden beoordeeld aan de hand van de doorsneeregels (zie hierboven) of de nieuwe Total Contributions Approach (TCA).

De TCA, ook wel de Aggregated Contributions Method genoemd , maakt geen gebruik van een jaargemiddelde om de hoogte van het pensioen te berekenen. In plaats daarvan wordt het tarief gebaseerd op het totaal aantal premies dat u heeft betaald voordat u 66 jaar werd.

De TCA-berekening omvat de HomeCaring Periods Scheme , die tot 20 jaar huishoudelijke en zorgtaken kan toestaan. De Regeling Thuiszorgperiodes kan alleen worden gebruikt in combinatie met de TCA.

Met behulp van de TCA komt u in aanmerking voor het maximale persoonlijke tarief van het staatspensioen (premieplichtig) als u 2.080 of meer PRSI-bijdragen heeft (of 40 dienstjaren).

Als u minder dan 2.080 premies heeft, kunt u nog steeds in aanmerking komen voor een hoog pensioenpercentage omdat tot 1.040 HomeCaring Periodes (20 jaar) en tot 520 gecrediteerde bijdragen (10 jaar) kunnen worden gebruikt als onderdeel van uw pensioenberekening.

Uw gecombineerde ThuisZorgperiodes en gecrediteerde bijdragen kunnen echter niet meer bedragen dan 1.040 (20 jaar).

Als uw gecombineerde som van betaalde premies, HomeCaring Period en gecrediteerde premies minder is dan 2.080, komt u in aanmerking voor een verlaagd pensioentarief. Een gecombineerd totaal van 1.040 betaalde bijdragen, bestaande uit HomeCaring Period en gecrediteerde bijdragen, geeft u bijvoorbeeld recht op 50% van het maximale pensioen (1.040 / 2.080 = 50%).

Pro rata pensioenen

Pro-rata pensioenen werden ingevoerd omdat sommige mensen op bepaalde momenten werden uitgesloten van het socialezekerheidsstelsel. Pro rata pensioen betekent dat u een deel van een volledig pensioen krijgt.

Pro rata pensioen voor gemengde verzekeringen

Als u gemengd verzekerd bent, kunt u een pro rata pensioen krijgen. Dit kan gebeuren wanneer u een deel van uw werkzame leven in de openbare dienst

doorbrengt (waar u aangepaste socialezekerheidsbijdragen betaalt), en een deel in de particuliere sector (waar u volledige socialezekerheidsbijdragen betaalt).

Een carrière in zowel de publieke als de private sector geeft u misschien geen gemengd verzekeringsrecord. Dit komt doordat mensen met een inkomen boven bepaalde bedragen vóór 1 april 1974 geen PRSI hoefden te betalen. Daarnaast vielen bepaalde groepen (bijvoorbeeld Gardaí) die nu PRSI betalen buiten het systeem.

Als u gemengd verzekerd bent, heeft u mogelijk nog steeds voldoende premies tegen het volledige tarief om een staatspensioen (premievrij) te krijgen. Het hangt echter af van uw exacte omstandigheden. Het is mogelijk dat de ene persoon wel in aanmerking komt, maar een andere persoon, die meer premies heeft, niet.

Als u op of na 6 april 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt met een gemengd verzekerd verleden, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

•U heeft minimaal 520 PRSI-bijdragen (vol tarief en aangepast tarief).

•U heeft sinds uw intreding minimaal 260 premies volledig betaald.

•Als u een combinatie van premies tegen volledig tarief en premies met gewijzigd tarief bij elkaar optelt, krijgt u een jaarlijks gemiddelde van 10 vanaf het moment dat u voor het eerst verzekerd bent (of 1953, afhankelijk van wat later is) tot het einde van het belastingjaar voordat u 66 wordt. voorwaarde voor jaargemiddelden is niet van toepassing als de TCA (of Aggregated Contributions Method) wordt gebruikt.

•U komt niet in aanmerking voor een pensioen op grond van EU- regelgeving of op grond van wederkerige regelingen met andere landen (of u komt alleen in aanmerking voor een lager pensioen dan dit pro-rata pensioen u zou geven).

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een pensioen naar rato van het aantal premies dat u volledig heeft betaald. Als u bijvoorbeeld 40 jaar heeft gewerkt en 10 jaar in de privésector, krijgt u een kwart van het volledige pensioen.

Pro rata EU-pensioen

Als u in Ierland en ook in een of meer EU-landen heeft gewerkt, worden uw socialezekerheidsbijdragen van elke EU-staat opgeteld bij uw Ierse PRSI-bijdragen om u te helpen in aanmerking te komen voor een sociale uitkering, zoals een staatspensioen.

Eventuele verhogingen van uw staatspensioen (premieplichtig) voor een gekwalificeerde volwassen persoon ten laste en gepensioneerden ouder dan 80 jaar worden op dezelfde manier berekend als het persoonlijke pensioenpercentage. Toeslagen voor een in aanmerking komend kind worden slechts uit één land betaald en, indien uit Ierland, volledig betaald.

Bilaterale sociale zekerheidsovereenkomsten en pensioenen

Ierland heeft bilaterale socialezekerheidsovereenkomsten met Canada, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Japan, de Republiek Korea en Quebec (dat een ander systeem heeft dan de rest van Canada). Deze overeenkomsten lijken in grote lijnen op elkaar en laten u over het algemeen de in Ierland betaalde sociale verzekering combineren met het andere land om u te helpen in aanmerking te komen voor ouderdomspensioenen en ouderdomspensioenen.

Overige pro rata pensioenen

Zie ‘Meer informatie’ hieronder voor meer informatie over andere pro-rata pensioenen die voor veel mensen niet meer van toepassing zijn (omdat de meeste mensen die hiervoor in aanmerking komen nu ouder zijn dan 66).

Wekelijks tarief van Pensioenen

Tarief staatpensioen (premievrij) vanaf januari 2023:

Persoonlijk tarief (maximaal)Verhoging voor een volwassene ten laste jonger dan 66 jaarVerhoging voor een kind ten laste
Leeftijd 66 jaar en jonger dan 80 jaar € 254   Leeftijd 80+ € 264€ 167,80Kind jonger dan 12 jaar € 42 (vol tarief) € 21 (halve prijs)   Kind van 12 jaar en ouder € 50 (vol tarief) € 25 (halve prijs)

*Verhogingen voor gekwalificeerde volwassenen zijn inkomensafhankelijke betalingen (zie ‘Volwassen personen ten laste’ hieronder).

Het staatspensioen is belastbaar , maar u betaalt waarschijnlijk geen belasting als het uw enige inkomen is.

Andere voordelen

U krijgt automatisch een toeslag van € 10 per week als u 80 jaar wordt. Deze verhoging wordt niet betaald aan volwassen personen ten laste (zie hieronder).

Mensen die helemaal alleen wonen, kunnen aanspraak maken op de ‘Living Alone Allowance’

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor andere toeslagen.

Volwassen personen ten laste

U kunt een verhoging van uw betaling krijgen voor een volwassen persoon ten laste (een verhoging voor gekwalificeerde volwassenen of een IQA genoemd) . Een meerderjarig persoon ten laste is uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende (een partner die bij u inwoont).

Uw inkomen telt niet mee bij de beoordeling voor een IKB.

Alle inkomsten die uw volwassen persoon ten laste heeft uit werk, zelfstandige arbeid, sparen, beleggen en vermogen (bijvoorbeeld alle eigendommen behalve uw eigen woning) worden in aanmerking genomen. Als u samen met uw meerderjarige nabestaanden spaargeld of beleggingen heeft, wordt maar voor de helft meegerekend.

Als u een staatspensioen (premieplichtig) ontvangt, wordt de IQA automatisch rechtstreeks aan uw volwassen persoon ten laste betaald. Dit gebeurt als de DSP uw aanvraag na 26 september 2007 ontvangt.

Kinderen ten laste

U kunt ook een verhoging van uw betaling krijgen voor kinderen ten laste (bekend als een verhoging voor een gekwalificeerd kind of IQC) .

U kunt echter geen IKB krijgen met uw AOW als uw partner een inkomen heeft van meer dan € 400 per week. U krijgt een half tarief IKB als partner tussen de € 310 en € 400 per week verdient. Dit geldt alleen voor claims ingediend na 6 juli 2012.

Hoe vraagt u een staatspensioen aan (premieplichtig)

Vraag uw sociaal verzekeringsdossier aan

U kunt via My Welfare.ieeen kopie statements and refundsopvragen . Hiervoor heeft u uw PPS-nummer nodig .

Staatspensioen aanvragen (premievrij)

U kunt een aanvraag krijgen bij uw plaatselijke postkantoor en uw Intreo Center of de sociale dienst.
U kunt ook het aanvraagformulier Staatspensioen (premievrij)printen . U kunt niet online aanvragen.

U dient de aanvraag 3 maanden voordat u 66 jaar wordt in te dienen. Als u echter in meer dan één land sociale premies heeft betaald, dient u de aanvraag 6 maanden voordat u 66 jaar wordt in te dienen.

Als u momenteel een staatspensioen (premieplichtig) ontvangt en een verhoging van uw betaling voor uw volwassen persoon ten laste wilt aanvragen, moet u formulier SPCQA1(pdf) invullen . Merk op dat de verhoging rechtstreeks aan uw volwassen persoon ten laste wordt betaald.

U kunt in aanmerking komen voor een aanvullende bijstandsuitkering als uw aanvraag vertraging oploopt.

Aanspraken op een laattijdig Staatspensioen (premie) kunnen met terugwerkende kracht tot maximaal 6 maanden worden ingediend.

Waar kunt u een staatspensioen aanvragen (premieplichtig)

Department of Social Protection

Collegeroad
Sligo
F91 T384

Openingstijden: Dit kantoor biedt geen service aan persoonlijke bellers. Alle vragen moeten worden gesteld via het online aanvraagformulier, telefonisch of schriftelijk.
Tel: (071) 915 7100 of 0818 200 400

Website: https://www.gov.ie/en/service/e6f908-state-pension-contributory/
E- mail: state.con@welfare.ie

PRSI-records

Department of Social Protection

McCarter’s Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal
Ierland

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690 690
Website: https://www.gov.ie/en/publication/80e5ab-prsi-pay-related-social-insurance/


Geplaatst: 02-01-2023
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: