Voortgezet Onderwijs

Geschatte leestijd : 6 minuten

Inleiding

Het secundair onderwijs wordt verstrekt door verschillende soorten post-primaire scholen. Het secundair onderwijs bestaat uit een driejarige cyclus voor junioren gevolgd door een tweejarige of driejarige cyclus voor senioren, afhankelijk van het feit of een facultatief overgangsjaar wordt genomen na het examen voor het Junior Certificate of de Junior Cycle (JCPA). Leerlingen beginnen doorgaans op 12-jarige leeftijd aan de juniorcyclus. Het Junior Certificate of JCPA wordt na 3 jaar afgelegd. Het overgangsjaar volgt op het examen voor het Junior Certificate of de Junior Cycle. In dit jaar worden geen formele examens afgelegd en kunnen de leerlingen een breed scala aan onderwijsinputs, waaronder werkervaring, opdoen. Tijdens hun laatste 2 jaar in de hogere cyclus volgen de leerlingen een van de 3 programma’s, die elk tot een staatsexamen leiden
– het gevestigde Leaving Certificate,
– het Leaving Certificate Vocational Programme
– of het Leaving Certificate Applied.

Het einddiploma is de belangrijkste basis voor de toewijzing van plaatsen aan universiteiten, technische instituten en hogescholen. Het beroepsgerichte programma van het einddiploma verschilt van het gevestigde einddiploma doordat het zich concentreert op technische vakken en aanvullende modules met een beroepsgericht karakter omvat.

Het programma “Leaving Certificate Applied Programme” heeft als hoofddoel de deelnemers voor te bereiden op het leven als volwassene en het beroepsleven door middel van relevante leerervaringen. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van de volgende gebieden van menselijke inspanning: spiritueel, intellectueel, sociaal, emotioneel, esthetisch en fysiek.
Het “Leaving Certificate Applied” wordt niet erkend voor rechtstreekse toegang tot opleidingen van het derde niveau, maar het kan leerlingen wel in staat stellen opleidingen van het post-afstudeercertificaat te volgen.

Derde niveau onderwijs

Het hoger onderwijs bestaat uit een aantal sectoren. De universitaire sector, de technologische sector en de hogescholen worden grotendeels door de staat gefinancierd. 

Daarnaast zijn er een aantal onafhankelijke particuliere hogescholen.

Er zijn universiteiten die autonoom zijn en zichzelf besturen. Zij bieden programma’s aan op bachelor-, master- en doctoraatniveau.

De technologische sector omvat technologische universiteiten (TU’s) en technologische instituten (IT’s) die onderwijs- en opleidingsprogramma’s aanbieden op gebieden zoals het bedrijfsleven, wetenschappen, techniek, taalkunde en muziek op certificaat-, diploma- en graadniveau. 

Het ministerie van Onderwijs heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de sector. De Technologische Universiteiten Wet 2018 biedt technologie-instituten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om een nieuw type instelling voor hoger onderwijs te worden met de status van technologische universiteit. De hogescholen voor onderwijs zijn gespecialiseerd in de opleiding voor leraren basisonderwijs. 

Opleidingen voor leraren in het post-primair onderwijs worden verzorgd door een groot aantal instellingen van het derde niveau. Daarnaast zijn er hogescholen die gespecialiseerd zijn in de opleiding van leraren huishoudkunde, godsdienstleraren en leraren lichamelijke opvoeding.

Voortgezet en volwassenenonderwijs

Voortgezet onderwijs omvat onderwijs en opleiding na het secundair onderwijs, dat geen deel uitmaakt van het tertiair onderwijs. Het omvat programma’s zoals cursussen voor post-afstudeercertificaten; het programma voor mogelijkheden tot beroepsopleiding (tweedekansonderwijs voor werklozen); programma’s in het kader van Jongerenbereik voor vroegtijdige schoolverlaters; andere vormen van alfabetisering en basisonderwijs; en zelfgefinancierde avondprogramma’s voor volwassenen in scholen van het tweede niveau.

Bijzonder onderwijs

Het onderwijsaanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften varieert van extra ondersteuning in gewone scholen tot gespecialiseerde ondersteuning in speciale scholen. 

Een leerling met een handicap kan worden ingeschreven in een:

 • * gewone klas met extra ondersteuning
 • * Speciale klas in een gewone school of
 • * een speciale school die is afgestemd op de leerling met zijn of haar categorie beperkingen.

Het kiezen van een post-primaire school

Vrijwillige middelbare scholen    

Beroepsscholen en gemeenschapsscholen

Het Ierse onderwijssysteem kent een aantal verschillende typen post-primaire scholen, die de ouders een zekere mate van keuzevrijheid bieden. De secundaire sector omvat vrijwillige middelbare scholen, gemeenschapsscholen en scholengemeenschappen, die over het algemeen denominatief zijn (bijvoorbeeld rooms-katholiek of protestants). De scholen voor beroepsonderwijs en de community colleges zijn niet-confessioneel.

De Citizens Information Board heeft een boekje gepubliceerd met de titel Informatie voor schoolverlaters (pdf), waarin veel praktische vragen over onderwijs en werk aan de orde komen die je kunt hebben als je de school verlaat.
Begroting 2022: De deelnemersbijdrage voor het Post Leaving Certificate van 200 euro is in 2022/2023 afgeschaft.

Post Leaving Certificate (PLC)-cursussen

Wat is een PLC cursus?

Post Leaving Certificate (PLC)-cursussen zijn voltijdse programma’s voor jongeren die hun Leaving Certificate hebben gehaald en volwassenen die opnieuw onderwijs gaan volgen. De cursus duurt één tot twee jaar en leidt tot een kwalificatie op NFQ-niveau 5 of NFQ-niveau 6 – zie NFQ hieronder.

De cursussen ontwikkelen technische en praktische vaardigheden voor een door de industrie erkende kwalificatie. Ze bieden ook een alternatieve route naar het hoger onderwijs en kunnen u de kans geven om een onderwerp uit te proberen dat u interesseert.

PLC-cursussen vinden plaats in scholen, hogescholen en gemeenschapsonderwijscentra. De cursussen bieden een combinatie van praktisch werk, academisch werk en werkervaring. Zij zijn bedoeld als opstap naar geschoold werk en zijn als zodanig nauw verbonden met de industrie en haar behoeften.

In de cursussen voor post-beroepsopleidingen wordt een geïntegreerde aanpak gevolgd, waarbij de nadruk ligt op technische kennis, kernvaardigheden en werkervaring. Bijna de helft van de tijd die aan deze cursussen wordt besteed, is gewijd aan opleiding in kennis en vaardigheden met betrekking tot de werkgelegenheid, terwijl nog eens een kwart wordt besteed aan relevante werkervaring.

Scala van disciplines

De meeste PLC-cursussen worden gegeven door Education and Training Boards (ETB’s). Er wordt een breed scala aan disciplines aangeboden, waaronder:

 • * Ondernemen
 • * Elektrotechniek
 • * Informatica
 • * Catering
 • * Sport en vrije tijd
 • * Toneel en theater
 • * Kunstvoorstelling
 • * Kunstnijverheid en design
 • * Paardensport
 • * Studies multimedia
 • * Journalistiek
 • * Toerisme Marketing
 • * Kinder- en gemeenschapszorg
 • * Kappers- en schoonheidsverzorging
 • * Toegepaste wetenschappen
 • * Tuinbouw

PLC-kwalificaties

De accreditatie die u aan het eind van uw opleiding behaalt, is afhankelijk van het type cursus dat u hebt gekozen. Veel van de eenjarige PLC-cursussen bieden Quality and Qualifications Ireland (QQI)-accreditatie op niveau 5 van het National Framework of Qualifications, terwijl andere, meer gevorderde cursussen QQI-niveau 6 kunnen bieden, wat kan leiden tot verdere studies op tertiair niveau. Andere kwalificaties zoals City and Guilds zijn ook beschikbaar. Het is belangrijk om de kwalificatie die aan een bepaalde cursus is verbonden te controleren voordat u besluit om u in te schrijven.

Vrijwillige middelbare scholen

Vrijwillige middelbare scholen zijn particulier eigendom en worden particulier beheerd. Ze staan onder het bestuur van religieuze gemeenschappen, raden van bestuur of individuen. De onderwijswet van 1998 bepaalt dat middelbare scholen een raad van bestuur moeten hebben met vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. 

De nationale organisatie die de besturen van deze scholen vertegenwoordigt, is de Joint Managerial Body. Vrijwillige middelbare scholen kunnen betalend of niet-betalend zijn. Scholen die schoolgeld betalen, komen niet in aanmerking voor overheidsfinanciering om de lopende kosten te helpen dekken. Niet-bekostigde scholen die deelnemen aan de regeling voor gratis onderwijs krijgen een reeks toelagen en subsidies van de overheid. In het verleden gaven de vrijwillige middelbare scholen meer academisch onderwijs, maar steeds vaker bieden zij een scala van academische, praktische en beroepsgerichte vakken aan.

Beroepsscholen en gemeenschapsscholen

Gemeenschapsscholen en algemene scholen zijn in de jaren zestig opgericht om alle jongeren in een gemeenschap een breed leerplan aan te bieden. Veel van deze scholen zijn ontstaan uit de samensmelting van vrijwillige middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs. Zij bieden een breed scala van zowel academische als beroepsgerichte vakken aan. Zij worden bestuurd door raden van bestuur die representatief zijn voor de plaatselijke belangen. De scholen worden volledig gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. De representatieve organisatie voor deze scholen is de Association of Community and Comprehensive Schools. 

Toelatingsbeleid

De raad van bestuur van elke school moet zijn eigen toelatingsbeleid opstellen en deze informatie ter beschikking stellen van de ouders. Het toelatingsbeleid moet voldoen aan artikel 7 van de Wet Gelijke Behandeling 2000 en de Education (Admission to Schools) Act 2018. U kunt meer lezen over het toelatingsbeleid op basisscholen en middelbare scholen.

Schoolplan

De raad van bestuur moet een schoolplan opstellen. Daarin worden de langetermijnvisie van de school, haar doelstellingen en actieplannen, en haar beleid en procedures uiteengezet. Het bevat informatie over het leerplan van de school, de middelen en faciliteiten, en de mogelijkheden voor leerlingen en anderen om deel te nemen aan de schoolgemeenschap. Het bevat ook de doelstellingen van de school met betrekking tot gelijke toegang, deelname aan de school en voorzieningen voor leerlingen met een handicap of met andere speciale onderwijsbehoeften.

Gedragscode

Bijna alle scholen hebben een schriftelijke gedragscode voor leerlingen en een aantal regels waaraan zij zich dienen te houden.

Tarieven

Scholen zonder inschrijvingsgeld

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs in Ierland vragen geen inschrijvingsgeld. Vrijwillige middelbare scholen die geen schoolgeld vragen, ontvangen subsidies van het ministerie van Onderwijs en Vaardigheden om hun lopende kosten te helpen dekken. De subsidies zijn gebaseerd op het aantal leerlingen dat de school bezoekt. Scholen die als kansarm worden beschouwd, krijgen een extra subsidie per leerling. Sommige vrijwillige middelbare scholen betalen schoolgeld, maar de meeste nemen deel aan de regeling voor gratis onderwijs. Dit betekent dat zij aanvullende overheidstoelagen en kapitale subsidies ontvangen. Gemeenschapsscholen, scholengemeenschappen en scholen voor beroepsonderwijs worden alle gefinancierd op basis van een jaarlijkse begroting.

Betaalscholen

Er zijn een aantal scholen voor voortgezet onderwijs waar schoolgeld moet worden betaald. Scholen die schoolgeld betalen, ontvangen geen overheidssubsidies voor hun lopende kosten, hoewel de staat de salarissen betaalt van alle leraren die op de erkende scholen werken. Het inschrijvingsgeld wordt elk jaar vastgesteld door de raad van bestuur van de school, na goedkeuring door de raad van bestuur.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Voor nadere informatie over het toelatings- en inschrijvingsbeleid voor post-primaire scholen in uw regio kunt u de lijst van post-primaire scholen in uw regio raadplegen die beschikbaar is op de website van het Department of Education and Skills (Ministerie van Onderwijs en Vaardigheden). Vervolgens kunt u contact opnemen met de post-primaire school van uw keuze.

Waar kunt u zich aanmelden?

Nadere informatie over soorten scholen voor post-primair onderwijs is verkrijgbaar bij:

Department of Education
Marlborough Street
Dublin 1
Ireland
Tel: (01) 889 6400
Website: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-education
Email: info@education.gov.ie


Geplaatst: 09-08-2022
Bron: Department of education
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: