Belastingkortingen en -verminderingen op het gebied van werkgelegenheid

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen. Hier leest u meer over de berekening van uw inkomstenbelasting . Door de inkomstenbelastingvermindering wordt het bedrag aan belasting dat u moet betalen verlaagd. Hier zijn enkele belastingvoordelen die betrekking hebben op werkgelegenheid.

Belastingkrediet voor werknemers

Als u werkt, wordt er namens de Revenue Commissioners belasting over uw inkomen ingehouden door uw werkgever. Dit aftreksysteem staat bekend als het Pay As You Earn (PAYE) -systeem. Alle PAYE-belastingbetalers hebben recht op een heffingskorting die bekend staat als de Werknemersbelastingkorting (voorheen bekend als de PAYE-belastingkorting). In 2023 is dit € 1.775,- (in 2022 € 1.700,-). Bent u getrouwd en wordt u gezamenlijk belast ? Dan kunnen u en uw echtgenoot allebei aanspraak maken op de Werknemersheffingskorting.

Voordelen uit werkgelegenheid

In Ierland zijn de meeste voordelen uit arbeid die naast het loon worden verstrekt, onderworpen aan inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor voordelen in natura. Voordelen in natura zijn voordelen die een werknemer ontvangt en die niet in contanten kunnen worden omgezet, maar die wel een contante waarde hebben. Denk hierbij aan het ter beschikking stellen van een auto van de zaak, het verstrekken van leningen tegen een speciaal tarief of het ter beschikking stellen van huisvesting. Sommige voordelen in natura zijn vrijgesteld van belasting of kunnen fiscaal efficiënt worden ontvangen.

Als u telewerkt, dat wil zeggen dat u een computer gebruikt om thuis te werken, kan uw werkgever u een computer, printer of andere apparatuur ter beschikking stellen. In dit geval wordt de ter beschikking gestelde apparatuur niet als voordeel van alle aard belast, zolang deze hoofdzakelijk voor zakelijk gebruik wordt gebruikt. Als uw werkgever kosten vergoedt voor bijvoorbeeld verwarming en licht, kunt u deze onbelast betalen. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over thuiswerken .

Uitgaven

Sommige werkkosten kunt u aftrekken van uw inkomen voordat er belasting over wordt geheven. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de uitgaven noodzakelijk zijn geweest om uw werk te kunnen doen en mogen ze uitsluitend daarvoor zijn uitgegeven en niet voor andere doeleinden.

Een kilometervergoeding die u ontvangt voor het zakelijk gebruik van uw auto is niet belastbaar als deze niet hoger is dan de ambtenarenkilometertarieven .

Er is geen belastingvermindering op de kosten om van en naar het werk te komen.

De Fiets naar Werk-regeling (Bike to Work Scheme) is een fiscale stimuleringsregeling die tot doel heeft werknemers te stimuleren om van en naar het werk te fietsen. Volgens de regeling kunnen werkgevers fietsen en fietsuitrusting voor hun werknemers betalen en de werknemer betaalt dit terug via een salarisopofferingsregeling van maximaal twaalf maanden. De werknemer is op zijn terugbetalingen geen belasting, PRSI of de Universele Sociale Last verschuldigd.

Zie Opbrengsten voor meer informatie over uitgaven die fiscaal kunnen worden afgetrokken, inclusief forfaitaire uitgaven . Forfaitaire uitgaven houden rechtstreeks verband met de aard van het dienstverband. Voor verschillende categorieën werknemers is een standaard forfaitaire onkostenvergoeding (aftrek) (pdf) vastgelegd. De overeengekomen aftrek wordt dan toegepast op alle werknemers van de betreffende klasse of groep.

Pensioenpremies

Als u pensioen betaalt , kunt u belastingvermindering krijgen over uw pensioenpremies .

Grensarbeiders

Als u woonachtig bent in Ierland en dagelijks of wekelijks pendelt naar uw werkplek in een ander land waar u belasting betaalt, komt u mogelijk in aanmerking voor de Trans-border Workers Relief. Hierdoor wordt uw belasting in Ierland verlaagd om rekening te houden met de belasting die u in het buitenland heeft betaald. Dit gebeurt door de belasting die u in Ierland betaalt over uw totale inkomen te verlagen, zodat deze in verhouding staat tot het bedrag aan inkomsten uit Ierse bronnen.

Neem bijvoorbeeld het geval waarin uw totale inkomen € 50.000 bedroeg, waarvan € 5.000 in Ierland werd verdiend en de rest (€ 45.000) in het buitenland werd verdiend en belast.

Het deel van uw totale inkomen dat Iers inkomen is, is 1/10 (5.000 gedeeld door 50.000).

Uw Ierse inkomstenbelasting wordt zoals gebruikelijk berekend over het volledige bedrag van uw inkomen, € 50.000.

Maar onder de Trans-border Workers Relief wordt dit belastingbedrag vervolgens door tien gedeeld om de belasting te verkrijgen die u in Ierland moet betalen.

Er zijn bepaalde voorwaarden met betrekking tot de duur en de plaats van het dienstverband. Meer informatie over de hulp aan grensarbeiders is beschikbaar (pdf) .

Zeevarendentoelage

Bent u werkzaam aan boord van een schip en brengt u in een kalenderjaar minimaal 161 dagen op zee door van of naar buitenlandse havens, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Zeevarendenaftrek. De tegemoetkoming bedraagt ​​€ 6.350,- en is een tegemoetkoming tegen uw hoogste belastingtarief.

Visser belastingkrediet

Als u in een belastingjaar minimaal 80 dagen op een geregistreerd vissersvaartuig heeft gevist, kunt u aanspraak maken op een inkomstenbelastingkorting van € 1.270,- per jaar.

Het is niet beschikbaar voor viskwekers. Als u aanspraak maakt op deze korting kunt u in hetzelfde belastingjaar niet ook gebruik maken van de Zeevarendenaftrek.

Meer informatie is beschikbaar op de Seafarer’s Allowance en Fisher Tax Credit op Revenue.ie.

Contact

Lokale telefoonnummers en contactgegevens van de regionale kantoren van de Revenue zijn beschikbaar op de contactpagina van de Revenue-website .


Geplaatst: 03-01-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…