Gewone verblijfplaatstoets

Geschatte leestijd : 7 minuten

Het socialezekerheidsstelsel in Ierland is onderverdeeld in drie hoofdtypen betalingen. Dit zijn:

 • Sociale verzekeringsuitkeringen: (bijvoorbeeld werkzoekendenuitkering )
 • inkomensafhankelijke uitkeringen of bijstandsuitkeringen: (bijvoorbeeld uitkering voor werkzoekenden )
 • Universele betalingen: (bijvoorbeeld kinderbijslag )

Bij alle sociale uitkeringen in Ierland moet u voldoen aan de regels voor elke regeling om in aanmerking te komen. U moet ook uw gewone verblijfplaats in Ierland hebben om in aanmerking te komen voor de volgende betalingen:

 • Terug aan het werk Gezinsdividend
 • Blinden Pensioen
 • Verzorgingstoelage
 • Kinderbijslag
 • Invaliditeitsuitkering
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Voogdijbetaling (vrij van bijdrage)
 • Werkzoekendentoeslag en Werkzoekendentoeslag Overgangsuitkering
 • Eenoudergezinsbetaling
 • Staatspensioen (Premievrij)
 • Aanvullende bijstandsuitkering
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaanden (premievrij) pensioen

De term gewone verblijfplaats is niet gedefinieerd in de Ierse wet. In de praktijk betekent dit dat u een bewezen nauwe band met Ierland heeft. De term brengt ook duurzaamheid over – dat een persoon hier al een tijdje is en van plan is hier in de nabije toekomst te blijven. Bewijzen dat u uw gewone verblijfplaats hebt, is sterk afhankelijk van feiten. Als u uw hele leven in Ierland hebt gewoond, zult u waarschijnlijk geen moeite hebben om aan te tonen dat u voldoet aan de factoren die duiden op uw gewone verblijfplaats – zie onderstaande lijst.

Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende en eventuele kinderen ten laste die u heeft, hoeven niet zelfstandig aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats te voldoen. Dus als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hoeft alleen u, de aanvrager, te voldoen aan de gewone verblijfplaatsvoorwaarde.

Het ministerie van Social Welfare heeft uitgebreide operationele richtlijnen gepubliceerd over de voorwaarde van gewone verblijfplaats . Het wordt soms de HRC genoemd.

U moet uw gewone verblijfplaats in de staat hebben op de datum waarop u de aanvraag indient en u moet na uw aanvraag uw gewone verblijfplaats in de staat blijven. Deze bepaling is toegevoegd door de Wet op de sociale zekerheid en pensioenen 2014, die op 17 juli 2014 in werking is getreden. Voordien kon de gewone verblijfplaatsvoorwaarde alleen worden onderzocht op de datum van aanvraag.

Sinds 17 juli 2014 kan de HRC-beslissing in uw zaak worden herzien als er relevante omstandigheden veranderen (bijvoorbeeld als u het recht op verblijf verliest) of als u voor een aanzienlijke periode afwezig was in de staat.

Wie bepaalt of een aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft?

Wettelijk benoemde Beslissers (of Beslissers in het geval van een aanvullende bijstandsuitkering) bepalen of u voldoet aan de eis van gewone verblijfplaats in de staat.

De functionaris vertrouwt op het door u verstrekte bewijs en laat zich bij het nemen van zijn beslissing leiden door de nationale en EU-wetgeving en richtlijnen. Wanneer de ambtenaar een beslissing neemt over de vraag of een persoon zijn gewone verblijfplaats heeft, moet hij een aantal stappen volgen:

1. Controleren of u een persoon bent die niet wordt geacht zijn gewone verblijfplaats in de staat te hebben

Zo worden asielzoekers niet als gewone verblijfplaats beschouwd. Wie niet als gewone verblijfplaats wordt aangemerkt, leest u in bijlage 3 van de Operationele Leidraad .

2. Controleren of u bent vrijgesteld van de gewone verblijfplaatsvoorwaarde

Bepaalde personen, met name EU-onderdanen die als migrerende werknemers worden beschouwd, zijn vrijgesteld van de voorwaarde van gewone verblijfplaats (zie ook Vrijstelling van de voorwaarde van gewone verblijfplaats hierboven). Meer informatie over wie is vrijgesteld van de gewone verblijfplaatsvoorwaarde leest u in hoofdstuk 3 van de Operationele Leidraad.

3. Nagaan of er eerder een beslissing over de gewone verblijfplaats is gegeven of dat er beroep is ingesteld

Een eerdere beslissing over de gewone verblijfplaats moet gelden voor latere vorderingen, tenzij er een significante verandering in de omstandigheden heeft plaatsgevonden sinds een nieuwe aanvraag is ingediend.

4. Overwegen of de persoon het recht heeft om in de staat te verblijven

Als u geen wettelijk verblijfsrecht in deze staat heeft, wordt u niet beschouwd als uw gewone verblijfplaats. De volgende groepen mensen hebben het recht om in Ierland te verblijven:

 • Ierse staatsburgers
 • Britse onderdanen die in de Common Travel Area (CTA) wonen
 • EU-onderdanen die in Ierland in loondienst of als zelfstandige werken
 • EU-onderdanen die hier al meer dan een jaar werken en nu werkloos zijn, op voorwaarde dat ze als werkzoekende zijn geregistreerd bij het ministerie van Social Welfare
 • EU-onderdanen die hier minder dan een jaar werken en nu werkloos zijn, mogen nog zes maanden blijven, op voorwaarde dat ze als werkzoekende zijn geregistreerd bij het ministerie van Social Welfare
 • EU-onderdanen die in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun echtgenoot/geregistreerde partner en eventuele meereizende personen ten laste en die een uitgebreide ziektekostenverzekering hebben
 • EU-onderdanen die bezoekers of werkzoekenden zijn, kunnen maximaal 3 maanden blijven, op voorwaarde dat ze gedurende die periode geen last worden voor het socialezekerheidsstelsel van de staat (zoals bepaald door het ministerie van Justitie – SI 656 van 2006 (pdf) )
 • Niet-EU-onderdanen met een tewerkstellingsvergunning waarmee ze legaal in de staat kunnen verblijven en werken. Een persoon met toestemming om te verblijven, heeft het juiste immigratiestempel in zijn paspoort en ofwel een bewijs van registratie uitgegeven door het Garda National Immigration Bureau (GNIB) (een GNIB-kaart) of een Ierse verblijfsvergunning (IRP) .
 • Asielzoekers die toestemming hebben gekregen om te blijven

De inwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en/of personen ten laste van een persoon met de vluchtelingenstatus of van een niet-EU-onderdaan met een arbeidsvergunning hebben normaal gesproken dezelfde gewone verblijfsstatus als die van de gezinshereniger. Deze gezinsleden moeten worden behandeld als hun gewone verblijfplaats zolang zij en de gezinshereniger toestemming behouden om in de staat te verblijven.

5. Onderzoek van de 5 factoren om de gewone verblijfplaats te bepalen

Zodra uw verblijfsrecht is vastgesteld, worden de volgende 5 factoren (die zijn vastgelegd in de Ierse en Europese wetgeving) onderzocht om te bepalen of u uw gewone verblijfplaats in Ierland hebt:

 • Duur en continuïteit van verblijf in Ierland
 • Duur en doel van elke afwezigheid uit Ierland
 • Aard en patroon van tewerkstelling
 • Uw belangrijkste interessepunt
 • Uw toekomstige intenties om in Ierland te wonen, zoals blijkt uit het bewijsmateriaal

Meer informatie over de 5 factoren vindt u in de Operationele Richtlijnen op de website van de Dienst Social Welfare. Ook heeft de Afdeling een aanvulling op de Richtlijnen gepubliceerd met scenario’s die laten zien hoe de gewone verblijfplaatsvoorwaarde in de praktijk wordt toegepast .

Volgens het EU-recht hoeft in bepaalde omstandigheden niet te zijn voldaan aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats. Deze omstandigheden zijn van toepassing op:

 1. Gezinsbijslagen en
 2. Aanvullende bijstandsuitkering

De volgende Ierse sociale uitkeringen worden geclassificeerd als gezinsbijslagen volgens de EU-regelgeving (pdf) :

 • Child Benefit
 • Back to Work Family Dividend
 • Domiciliary Care Allowance
 • Guardian’s Payment (Non-Contributory)
 • Working Family Payment (HRC does not apply to WFP – formerly known as Family Income Supplement or FIS)
 • One-Parent Family Payment

Dit betekent dat ze moeten worden betaald aan een persoon die in aanmerking komt voor de status van migrerende werknemer in de EU voor personen ten laste die in Ierland of in een andere EU-staat wonen. Mensen die niet hoeven te voldoen aan de gewone verblijfplaatsvoorwaarde voor gezinsbijslagen zijn onder meer:

 • EU-burgers die hier momenteel in loondienst of als zelfstandige werken (of die een uitkering voor werkzoekenden ontvangen of een andere uitkering die voortvloeit uit hun dienstbetrekking, zoals een zwangerschapsuitkering, een uitkering bij ziekte of een uitkering wegens beroepsongevallen)
 • Niet-EU-onderdanen die eerder in een andere EU-staat hebben gewerkt en momenteel legaal in loondienst of als zelfstandige werken

U kunt meer lezen over vrijstelling van de HRC voor gezinsbijslagen op gov.ie. Mensen die naar Ierland verhuizen om werk te zoeken, zijn op de normale manier onderworpen aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats tijdens het zoeken naar werk.

Als u een EU-onderdaan bent en als een EU-migrant kunt worden beschouwd, heeft u mogelijk recht op een aanvullende bijstandsuitkering (SWA) . Om als migrerende werknemer uit de EU te worden beschouwd, moet u sinds uw komst naar Ierland een echte baan hebben gehad (geen tijdelijk werk). Dit betekent dat mensen die sinds hun aankomst in Ierland in dienst zijn, mogelijk recht hebben op SWA als ze onvrijwillig een deel van of al hun werk hebben verloren, zelfs als ze niet voldoen aan de gewone verblijfsvoorwaarde voor de uitkering voor werkzoekenden.

EU-regels voorkomen discriminatie op nationaliteitsgronden met betrekking tot sociale zekerheid, dus het is niet mogelijk om een ​​bepaalde categorie Ierse burgers (zoals terugkerende Ierse emigranten) vrij te stellen van de gewone verblijfsvoorwaarde (in het algemeen of voor zorgtoeslag) zonder de dezelfde behandeling voor alle EU-onderdanen. De richtlijnen voor het vaststellen van de gewone verblijfplaats gaan echter heel specifiek in op de kwestie van terugkerende emigranten. In de richtlijnen staat dat een terugkerende Ierse emigrant die eerder zijn gewone verblijfplaats in de staat had gehad en die in een ander land is gaan werken, kan worden beschouwd als zijn gewone verblijfplaats onmiddellijk bij zijn/haar terugkeer naar de staat, indien zijn/haar langdurige verblijfplaats wordt hervat. verblijf in de staat.

Bij het bepalen van het belangrijkste aandachtspunt voor terugkerende emigranten houden Beslissende functionarissen rekening met:

 • Het doel van uw terugkeer, bijvoorbeeld omdat uw buitenlandse verblijfsvergunning is verlopen
 • Uw verklaarde bedoelingen
 • Gecontroleerde afspraken die u heeft gemaakt met betrekking tot terugkeer op lange termijn, bijvoorbeeld overdracht van financiële rekeningen en andere activa, beëindiging van verblijfsrechten in het andere land, of hulp van Safe-Home of een soortgelijk programma om Ierse emigranten in staat te stellen permanent terug te keren
 • Duur en continuïteit van uw vorige verblijf in de Staat
 • Uw staat van dienst of zelfstandige in een andere staat en
 • Of u banden met uw vorige verblijfplaats heeft behouden en kan worden beschouwd als het hervatten van uw vorige verblijf in plaats van het ingaan van een nieuwe verblijfsperiode.

Als het ministerie van Social Welfare meer informatie nodig heeft om te beslissen of u uw gewone verblijfplaats in de Republiek Ierland hebt, kan u worden gevraagd om het HRC1-formulier (pdf) in te vullen .

Ongeacht het land waar u vandaan komt, kan u worden gevraagd om bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat uw ‘centrum van belang’ zich nu in Ierland bevindt. Uit dit bewijs moet blijken dat u naar Ierland bent verhuisd, dat u van plan bent zich permanent in Ierland te vestigen en niet van plan bent terug te gaan naar het land waar u vandaan kwam.

Waar mogelijk dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:

 • Bewijs om aan te tonen dat u huisvesting in het buitenland hebt opgegeven
 • Bewijs dat u eventuele niet-overdraagbare voordelen heeft opgezegd of heeft aangevraagd
 • Bewijs dat u overdraagbare inkomsten heeft overgedragen of aangevraagd
 • Bewijs van maatregelen die u heeft genomen om hier een bankrekening te openen
 • Bewijs om aan te tonen dat u een huurovereenkomst op uw eigen naam heeft (in Ierland)
 • Bewijs van reisdocumenten inclusief, indien van toepassing, toeslagen voor overbagage en afhaal-/verzendbewijzen

Al het overgelegde bewijs zal, voor zover mogelijk, worden gewaarmerkt door de desbetreffende functionaris. In sommige gevallen kan u worden gevraagd om aanvullende bewijsstukken te overleggen. In bepaalde gevallen kan een Inspecteur Welzijn uw aanvraag onderzoeken.

In beroep gaan tegen een beslissing inzake gewone verblijfplaats

Als u het niet eens bent met de beslissing die in uw zaak is genomen, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan bij het onafhankelijke  Social Welfare Appeals Office  . U moet binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan. Bekijk de checklist wanneer u in beroep gaat tegen een beslissing over de sociale zekerheid .


Geplaatst: 20-09-2022
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…