Rural Social Scheme

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

Het Rural Social Scheme (RSS) is gericht op boeren en vissers met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor de RSS moet u een sociale uitkering ontvangen. In ruil daarvoor leveren mensen die deelnemen aan de RSS diensten die ten goede komen aan plattelandsgemeenschappen.

Het Department of Social Protection (DSP) heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot de Rural Social Scheme, inclusief subsidiabiliteitscriteria. De afdeling ziet toe op de uitvoering van de RSS en ondersteunt de verschillende instanties die de RSS lokaal beheren. De afdeling kan ook alle regelingen inzien en projecten bezoeken. Op lokaal niveau wordt de regeling beheerd door uitvoerende instanties zoals lokale ontwikkelingsmaatschappijen en in de Gaeltacht-gebieden door Údarás na Gaeltachta.

Begroting 2023

De bijbetaling van de sociale regeling op het platteland wordt vanaf januari 2023 met € 5 verhoogd van € 22,50 naar € 27,50. Alle wekelijkse in aanmerking komende betalingen worden vanaf januari 2023 met € 12 verhoogd.

Wat voor soort werk wordt uitgevoerd door mensen die deelnemen aan de regeling?

Het soort werk dat door RSS-deelnemers wordt uitgevoerd, omvat:

 • Onderhoud en verbetering van verschillende wandelroutes (dat wil zeggen bewegwijzerde wegen, afgesproken wandelingen) en moeraswegen
 • Energiebesparingswerk voor ouderen en mensen die risico lopen op armoede
 • Dorps- en plattelandsverbeteringsprojecten
 • Sociale zorg en zorg voor ouderen
 • Gemeenschappelijke opvang voor voorschoolse en naschoolse groepen
 • Milieuonderhoudswerkzaamheden – onderhoud en verzorging van gemeenschaps- en sportfaciliteiten
 • Projecten met betrekking tot culturele en erfgoedcentra zonder winstoogmerk
 • Gemeenschapsadministratie of administratief werk
 • Elk ander geschikt gemeenschapsproject

Om hoeveel uur gaat het en hoe lang duurt de regeling?

U werkt 19,5 uur per week. Deze uren zijn gebaseerd op een boer/visser vriendelijk rooster. Dit is om ervoor te zorgen dat deelname aan de regeling geen invloed heeft op uw landbouw-/visserijactiviteiten. Als U een plaats krijgt in de Regeling, krijgt U een contract aangeboden vanaf uw startdatum tot de daaropvolgende 31 maart. U kunt in aanmerking komen voor een volgende termijn na het initiële contract, als u blijft voldoen aan alle criteria voor de Regeling.

Het lokale bestuur beslist over uw aanvraag. Op 29 juni 2022 is de tijdslimiet van 6 jaar voor deelnemers aan de regeling opgeheven.

Komt u in aanmerking voor de Regeling maar wilt u niet deelnemen, dan kan uw afhankelijke echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende de beschikbare plaats innemen. Dit is echter alleen als geen van u beiden deelneemt aan een andere soortgelijke regeling (bijvoorbeeld de Communautaire Werkgelegenheidsregeling). De Rural Social Scheme werkt onafhankelijk van de Communautaire Werkgelegenheidsregeling (CE) .

Reglement

Het Rural Social Scheme voorziet in een aanvullend inkomen voor boeren en vissers met een laag inkomen die niet in staat zijn een behoorlijk inkomen te verdienen.

Om aan de regeling deel te nemen, moet u 25 jaar of ouder zijn en krijgt u:

 • Boerderij assistentie

Of

Als u actief landbouwt of vist (dit betekent dat u aan de onderstaande criteria moet voldoen), kunt u in aanmerking komen voor de regeling als u één van de volgende sociale uitkeringen ontvangt:

 • WW Uitkering (Jobseeker’s Allowance)
 • Overgangsuitkering werkzoekende (Jobseeker’s Transitional payment)
 • Invaliditeitsuitkering (Disability Allowance)
 • Betaling voor eenoudergezinnen (One-Parent Family Payment)
 • Premievrij pensioen van weduwe, weduwnaar of overlevende geregistreerde partner of Premievrij pensioen van weduwe, weduwnaar of overlevende geregistreerde partner (Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s Contributory Pension or Widow’s,Widower’s or Surviving Civil Partner’s Non-Contributory Pension)
 • Verhoging voor een Gekwalificeerde Volwassene jonger dan 66 jaar als onderdeel van het pensioen van uw echtgeno(o)t(e), samenwonende of geregistreerde partner (premievrij)  (State Pension (Non-Contributory)

Houd er rekening mee dat sinds 1 januari 2016 de uitkering voor werkzoekenden (als u in de afgelopen 12 maanden eerder gemeenschapswerk of sociale regeling op het platteland hebt gehad) niet langer een in aanmerking komende betaling voor RSS is. Als u JB krijgt, kunt u Farm Assist of Jobseeker’s Allowance aanvragen, dit zijn in aanmerking komende betalingen voor RSS.

Criteria voor actieve landbouw/visserij

Criteria voor een landbouwer
U moet kunnen aantonen dat u actief landbouwer bent. Hiervoor moet u een kopie van uw aanvraag voor de Basisbetalingsregeling van het lopende jaar overleggen, inclusief een geldig bedrijfsnummer. Als u actief landbouwt en geen aanvraag heeft ingediend voor de basisbetalingsregeling, dient u voor advies contact op te nemen met uw lokale RSS-uitvoeringsorganisatie.

Criteria voor een kind/broer/zus van een boer
Als u een kind/broer/zus bent van een bedrijfsnummerhouder en u kunt verklaren dat u op de boerderij woont en/of werkt en één van de kwalificerende sociale uitkeringen ontvangt, mag u in aanmerking komen voor deelname aan de RSS op basis van het stamboeknummer van uw ouder/broer/zus.

Criteria voor een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende van een landbouwer
Als u in aanmerking komt maar niet wenst deel te nemen aan de RSS, kan uw afhankelijke echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende de beschikbare plaats innemen.

Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende een van de kwalificerende sociale uitkeringen ontvangt en actief landbouwt, kunnen zij uw bedrijfsnummer gebruiken om in aanmerking te komen voor de regeling.

Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende kan deelnemen aan de RSS als hij/zij jonger is dan 66 jaar en u een (premievrij) staatspensioen ontvangt met een verhoging voor gekwalificeerde volwassene voor hem of haar.

Criteria voor een visser/vrouw

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de RSS als visser/vrouw moet één van de volgende categorieën van toepassing zijn:

 • Zelfstandige visser/vrouw op een vissersboot die is ingeschreven in het register van vissersboten.
 • Zelfstandige visser wiens boot is voorzien van een potvisvergunning.
 • Zelfstandige visser/vrouw die een commerciële vergunning voor het vissen op zalm heeft gekregen van Inland Fisheries Ireland.
 • Zelfstandige visser/vrouw die een commerciële palingvisvergunning heeft gekregen van Inland Fisheries Ireland.
 • Zelfstandige visser/vrouw met een baggervergunning voor schelpdieren van Inland Fisheries Ireland.
 • Houders van een aquacultuurvergunning .
 • Vergunninghouders voor de schelpenvisserij afgegeven door een geregistreerde coöperatie.

Criteria voor een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende van een visser/vrouw
Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende kan deelnemen aan de RSS, als hij/zij jonger is dan 66 jaar en u een staatspensioen krijgt (premievrij) inclusief verhoging voor Gekwalificeerde Volwassene voor hem/haar.

Tarieven

De betalingstarieven voor nieuwe deelnemers aan de RSS zijn afhankelijk van uw kwalificerende DSP-betaling. De minimale wekelijkse betaling is in januari 2022 verhoogd naar € 230,50.

Als de werkelijke sociale uitkering (inclusief personen ten laste) die u ontving € 203 per week of minder was, dan krijgt u het minimale RSS-weektarief van € 230,50 (dat is € 208 plus € 22,50). Als uw werkelijke wekelijkse bijstandsuitkering (inclusief personen ten laste) € 208,01 of meer bedroeg, krijgt u het equivalente tarief plus € 22,50.

Als u een leeftijdsgerelateerd verlaagd tarief zou krijgen, wordt uw betaling verhoogd tot het minimum weektarief van € 230,50.

In aanmerking komende betalingBetalingspercentage op RSS in 2022
Toelage voor werkzoekenden of Farm AssistGelijk aan uw huidige betalingstarief plus € 22,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 230,50.
Betaling voor eenoudergezinnenGelijk aan uw huidige betalingstarief plus € 22,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 230,50.
InvaliditeitsuitkeringGelijk aan uw huidige betalingstarief plus € 22,50 opwaardering. Minimale wekelijkse betaling van € 230,50.
Premiepensioen weduwe, weduwnaar of nabestaande geregistreerde partnerU behoudt uw pensioen met een excedent van € 22,50.
Premievrij pensioen van weduwe, weduwnaar of nabestaande geregistreerde partnerU behoudt uw pensioen met een excedent van € 22,50 (de minimale gecombineerde uitkering is € 230,50).
Gekwalificeerde volwassene met een staatspensioen (premievrij)Uw echtgenoot blijft de verhoging voor een gekwalificeerde volwassene (IQA) krijgen. Uw tarief op de RSS is het verschil tussen uw IQA-betaling en € 230,50.

PRSI-bijdrage

Een Klasse A PRSI-bijdrage wordt betaald namens alle RSS-deelnemers. U bent niet aansprakelijk voor de Universal Social Charge (USC) op uw RSS-betaling.

Belasting

Over uw inkomen moet belasting worden betaald, hoewel u waarschijnlijk weinig of geen belasting betaalt. Lees meer over belasting .

Andere sociale uitkeringen

Als u andere sociale uitkeringen ontvangt, dient u contact op te nemen met uw Intreo Center of Social Welfare Branch Office om na te gaan of deze worden beïnvloed. U kunt uw medische kaart behouden zolang u deelneemt aan de sociale regeling op het platteland.

Wijzigingen in uw omstandigheden

De regels die gelden voor uw oorspronkelijke bijstandsuitkering gelden ook voor uw RSZ-uitkering. Dit betekent dat, als uw persoon ten laste een baan krijgt, hun inkomen als middelen wordt beoordeeld en uw RSS-betaling kan worden verlaagd. Uw RSS-betaling kan niet worden verlaagd tot onder het minimumtarief van € 230,50. Om mogelijke te hoge betalingen te voorkomen, moet u uw lokale RSS-uitvoeringsinstantie informeren als er iets in uw omstandigheden verandert.

Aanvragen

Aangezien dit schema lokaal wordt beheerd, dient u contact op te nemen met uw lokale RSS-uitvoeringsinstantie voor meer informatie of een aanvraagformulier.

U kunt ook de richtlijnen van het Departement van Sociale Bescherming lezen over de Rural Social Scheme .


Geplaatst: 20/12/2022
Bronnen: Ierse overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: