Vaderschapsuitkering

Geschatte leestijd : 8 minuten
Afbeelding@Pixabay,StockSnap

Wat is een vaderschapsuitkering?

Vaderschapsuitkering is een uitkering voor werknemers en zelfstandigen die met vaderschapsverlof zijn en gedekt zijn door de sociale verzekering (PRSI) . Het wordt betaald voor 2 weken en is beschikbaar voor ieder kind geboren of geadopteerd op of na 1 september 2016. U kunt op elk moment beginnen met vaderschapsverlof binnen de eerste 6 maanden na de geboorte of adoptieplaatsing.

U vraagt ​​de uitkering 4 weken voordat u met vaderschapsverlof gaat (12 weken als u als zelfstandige werkt) aan.

Als u al bepaalde sociale uitkeringen ontvangt, kunt u een vaderschapsuitkering voor de helft krijgen.

U kunt gedetailleerde veelgestelde vragen over de vaderschapsuitkering lezen op de website van het Ministerie van Sociale Bescherming .

Beroep

Als u niet tevreden bent met de beslissing over uw aanvraag voor een vaderschapsuitkering, kunt u beroep aantekenen bij het Sociaal Beroepsbureau. U moet binnen 21 dagen na ontvangst van de beslissing bezwaar maken.

Begroting 2024: verhoging van de vaderschapsuitkering

In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat het wekelijkse tarief van de vaderschapsuitkering vanaf januari 2024 met € 12 zal stijgen.

Hoe komt u in aanmerking voor een vaderschapsuitkering?

Om een ​​vaderschapsuitkering te krijgen, moet u beschikken over:

 • Voldoende PRSI-bijdragen (sociale verzekeringen), zie hieronder
 • Gecertificeerd vaderschapsverlof – zie ‘Verlofcertificaat van het werk’ hieronder

U moet de vaderschapsuitkering minimaal vier weken vóór de ingangsdatum van uw vaderschapsverlof aanvragen. Bent u zelfstandige, dan dient u zich 12 weken van tevoren aan te melden. U moet zich registreren voor een Public Service Card (als u er nog geen heeft) en u registreren bij MyWelfare.ie (zie ‘Hoe aan te vragen’ hieronder voor meer informatie over hoe u dit kunt doen).

PRSI-bijdrage (sociale verzekering).

De vaderschapsuitkering wordt door het ministerie van Sociale Bescherming betaald aan mensen die een bepaald aantal betaalde PRSI-bijdragen op hun socialezekerheidsdossier hebben staan. De PRSI-bijdragen kunnen afkomstig zijn uit zowel arbeid als zelfstandigen. De PRSI-klassen die meetellen voor de vaderschapsuitkering zijn A, E, H en S (zelfstandigen). Leden van de strijdkrachten die PRSI betalen in klasse H zijn verzekerd voor een vaderschapsuitkering, maar deze wordt niet uitbetaald zolang ze in dienst zijn.

De tijd die u besteedt aan de COVID-19 Pandemic Unemployment Payment (PUP) en de COVID-19 Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS) wordt behandeld alsof u verzekeringspremies blijft betalen in uw normale sociale verzekeringsklasse.

Als u werknemer bent, moet u beschikken over:

 • Minimaal 39 weken PRSI betaald in de periode van 12 maanden vóór de eerste dag van uw vaderschapsverlof.

Of

 • Ten minste 39 weken PRSI betaald sinds de eerste indiensttreding en ten minste 39 weken PRSI betaald of verrekend in het relevante belastingjaar of in het belastingjaar onmiddellijk volgend op het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met vaderschapsverlof gaat, is het relevante belastingjaar 2021 en het jaar daarna 2022.

Of

 • Minimaal 26 weken PRSI betaald in het betreffende belastingjaar en minimaal 26 weken PRSI betaald in het belastingjaar direct voorafgaand aan het betreffende belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met vaderschapsverlof gaat, is het relevante belastingjaar 2021 en het jaar daarvoor 2020.

Als u niet aan deze PRSI-voorwaarden voldoet en u als zelfstandige werkte voordat u als werknemer begon te werken, kunt u uw Klasse S-bijdragen gebruiken om in aanmerking te komen voor een vaderschapsuitkering – zie de PRSI-voorwaarden voor zelfstandigen hieronder.

Wanneer u een vaderschapsuitkering ontvangt, ontvangt u automatisch gecrediteerde bijdragen of kredieten . De credits worden toegekend tegen hetzelfde tarief als uw laatst betaalde bijdrage. Deze kredieten helpen uw toekomstige rechten op sociale uitkeringen en pensioenen te beschermen.

Als u voorheen verzekerbaar werkzaam was in een land dat onder de EU-regelgeving valt, kunt u uw verzekeringsgegevens in dat land combineren met uw Ierse PRSI-bijdragen om u te helpen in aanmerking te komen voor een vaderschapsuitkering in Ierland. U moet momenteel in Ierland een verzekerbare baan hebben en uw meest recente PRSI-bijdrage in Ierland hebben betaald. Meer informatie vindt u in ons document over het combineren van uw sociale premies vanuit het buitenland .

Als u zelfstandige bent, moet u een verzekerbare baan hebben en:

 • 52 weken PRSI-bijdragen betaald in Klasse S in het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met vaderschapsverlof gaat, is het relevante belastingjaar 2021.

Of

 • 52 weken PRSI-bijdragen betaald in Klasse S in het belastingjaar onmiddellijk voorafgaand aan het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met vaderschapsverlof gaat, is het belastingjaar direct voorafgaand aan het betreffende belastingjaar 2020.

Of

 • 52 weken PRSI-bijdragen betaald in Klasse S in het belastingjaar onmiddellijk volgend op het relevante belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in 2023 met vaderschapsverlof gaat, is het belastingjaar dat onmiddellijk volgt op het betreffende belastingjaar 2022.

Als u niet aan deze PRSI-voorwaarden voldoet en u een verzekerbare baan had voordat u zelfstandige werd, kunt u uw PRSI-bijdragen (Klasse A, E en H) in die baan gebruiken om in aanmerking te komen voor een vaderschapsuitkering – zie PRSI-voorwaarden voor werknemers hierboven .

Als u een verzekerbare zelfstandige bent, ontvangt u niet automatisch gecrediteerde bijdragen of kredieten wanneer u een vaderschapsuitkering ontvangt. Een zelfstandige wordt niet specifiek uitgesloten van arbeidskortingen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor studiepunten. Een aanvrager van een vaderschapsuitkering die nu als zelfstandige werkt maar in 2020 in loondienst was, komt bijvoorbeeld in aanmerking voor studiepunten. Als ze de afgelopen 3 jaar uitsluitend als zelfstandige hebben gewerkt, zonder dat ze in loondienst zijn geweest, komen ze niet in aanmerking voor studiepunten.

Verlof certificeren

Alle werknemers moeten hun vaderschapsverlof laten certifiseren door hun werkgever. Als u zelfstandige bent, certificeert u uw verlof zelf.

Uiterlijk 4 weken vóór uw verlof moet u uw werkgever op de hoogte stellen van uw voornemen om vaderschapsverlof op te nemen en de data waarop u dit wilt doen.

Als u werknemer bent, moet u uiterlijk 4 weken vóór uw verlof uw werkgever op de hoogte stellen van uw voornemen om vaderschapsverlof op te nemen en de data waarop u dat wilt doen. U moet aan uw werkgever een bewijs overleggen van de verwachte bevallingsdatum van uw echtgeno(o)t(e) of partner. Met andere woorden: u moet uw werkgever een attest van de arts van uw echtgeno(o)t(e) of partner overleggen waarin wordt bevestigd wanneer de bevalling heeft plaatsgevonden, of een bevestiging van de daadwerkelijke geboortedatum van de baby als u verlof aanvraagt ​​nadat de bevalling heeft plaatsgevonden. Uw werkgever moet dan een formulier PB2: Werkgeverscertificaat voor vaderschapsuitkering (pdf) invullen om te bevestigen dat u recht heeft op vaderschapsverlof.

Als u zelfstandige bent, moet een arts een formulier PB3: Medisch attest voor vaderschapsuitkering (pdf) invullen om de verwachte uitgerekende datum van uw baby (of de geboortedatum van de baby) vast te stellen. Hiermee wordt bevestigd dat u recht heeft op vaderschapsverlof.

Bij adoptie moet u een plaatsingscertificaat van het kind overleggen.

In het geval van een interlandelijke adoptie die buiten Ierland heeft plaatsgevonden, moet u een geschiktheids- en toelatingsverklaring met betrekking tot het kind overleggen en schriftelijke gegevens over de dag van plaatsing of de verwachte dag van plaatsing.

Als u op enig moment besluit uw vaderschapsverlof niet op te nemen, kunt u geen vaderschapsuitkering ontvangen. U dient de afdeling Vaderschapsuitkeringen van het Ministerie van Sociale Bescherming op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw vaderschapsverlofregeling.

Als u al een sociale uitkering ontvangt

Er kan een vaderschapsuitkering van het halve tarief worden betaald als u een van de volgende betalingen ontvangt:

 • Eenoudergezinsbetaling
 • Weduwnaars- en nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Premievrij pensioen voor weduwnaars en nabestaanden
 • Uitkering bij overlijden in de vorm van een weduwe/weduwnaar/overlevende partner of een pensioen voor afhankelijke ouders (in het kader van de regeling voor arbeidsongevallen)

Als u fulltime zorg verleent aan iemand anders, kunt u samen met uw vaderschapsuitkering in aanmerking komen voor de helft van de mantelzorgtoeslag .

Als u een Working Family Payment (WFP) ontvangt , kunt u uw WFP blijven ontvangen met uw vaderschapsuitkering, zolang u aan de criteria voor beide voldoet.

Hoe lang wordt de vaderschapsuitkering betaald?

De vaderschapsuitkering wordt voor 2 weken betaald en de 2 weken moeten aaneengesloten worden opgenomen.

Tarief vaderschapsuitkering

De vaderschapsuitkering wordt betaald tegen een standaard wekelijks tarief.

VaderschapsuitkeringWeektarief
Standaard betaling€ 262

Betalingen voor nabestaanden

Als u gezinsleden heeft, wordt uw tarief van de vaderschapsuitkering (exclusief verhogingen voor personen ten laste) vergeleken met het tarief van de ziekte-uitkering (inclusief verhogingen voor personen ten laste) dat aan u zou worden betaald als u wegens ziekte afwezig zou zijn van uw werk. Het hoogste van de 2 tarieven wordt aan u uitbetaald.

Hoewel het tarief van de Ziektewetuitkering begint met een lager persoonlijk basisbedrag (€ 220 is het maximale persoonlijk tarief van de Ziektewetuitkering), wordt er ook rekening gehouden met extra betalingen voor uw gezin. Daarom kan het tarief dat u krijgt, afhankelijk van de omstandigheden van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende en hoeveel kinderen u heeft, hoger zijn dan het tarief waar u anders recht op zou hebben.

Voorbeeld (tarieven 2023): John heeft recht op het standaard vaderschapsuitkeringstarief van € 262. Zijn partner is werkloos en vraagt ​​een werkloosheidsuitkering aan . Ze hebben twee kinderen onder de 12 jaar. Als hij een Ziektewetuitkering zou krijgen, zou hij € 450 krijgen (dit is het persoonlijke tarief van de Ziektewetuitkering + een verhoging voor een in aanmerking komende volwassene + een verhoging voor 2 in aanmerking komende kinderen onder de 12 jaar). Hij kan niet minder vaderschapsuitkering krijgen dan hij zou krijgen als hij ziek zou zijn en een ziekte-uitkering zou krijgen. Om deze reden ontvangt hij een vaderschapsuitkering van € 450.

Als uw afhankelijke volwassene een sociale uitkering ontvangt, krijgt u geen verhoging voor een gekwalificeerde volwassene (IQA), maar mogelijk een verhoging van het halve tarief voor een gekwalificeerd kind (IQC) .

U komt in aanmerking voor een IQA voor het volledige tarief en een IQC voor het volledige tarief als uw volwassene ten laste werkloos is en zich aanmeldt voor studiepunten of minder dan € 100,01 per week verdient.

Als uw volwassen persoon tussen € 100,01 en € 310 per week verdient, krijgt u een geleidelijk IQA-tarief en een volledig IQC-tarief. Als uw volwassene tussen € 310,01 en € 400 per week verdient, krijgt u geen IQA, maar wel de helft van het IQC. Als uw volwassen persoon ten laste meer dan € 400 per week verdient, krijgt u geen IQA of IQC.

Betaling in het buitenland

EU- en niet-EU-burgers kunnen op vakantie naar het buitenland en krijgen een vaderschapsuitkering voor maximaal twee weken.

Om een ​​vaderschapsuitkering te krijgen terwijl u in het buitenland bent, moet u de afdeling Vaderschapsuitkeringen op de hoogte stellen van uw voorgenomen afwezigheid, hetzij per e-mail op: paternityben@welfare.ie, hetzij door te bellen naar (01) 471 5898.

Hoe de betaling plaatsvindt

De vaderschapsuitkering wordt rechtstreeks op uw bank- of hypotheekrekening gestort (een betaal- of depositorekening, geen hypotheekrekening) of u kunt ervoor kiezen om de uitkering rechtstreeks op de bankrekening van uw werkgever te laten storten.

Let op: Sommige werkgevers blijven een werknemer volledig doorbetalen terwijl de werknemer met vaderschapsverlof is. In dergelijke gevallen zal de werkgever doorgaans eisen dat de werknemer een vaderschapsuitkering ontvangt. Kijk in uw arbeidsovereenkomst wat voor u van toepassing is.

Belastingheffing op vaderschapsuitkeringen

De vaderschapsuitkering is belastbaar voor alle aanvragers (pdf) . Universele sociale lasten en PRSI zijn niet verschuldigd. Hoe de vaderschapsuitkering wordt belast, kunt u lezen in het document Belasting op sociale uitkeringen .

Hoe vraagt ​​u een vaderschapsuitkering aan?

U moet de vaderschapsuitkering 4 weken vóór uw vaderschapsverlof aanvragen (12 weken als u zelfstandige bent).

Online-applicaties

U kunt de vaderschapsuitkering online aanvragen via MyWelfare.nl.

U vult de vragen in het onlineformulier in en uploadt de ondersteunende documentatie, dit is een ingevuld formulier PB2 of formulier PB3 .

Het PB2-formulier moet door uw werkgever worden ingevuld om te bevestigen dat u recht heeft op vaderschapsverlof. Als u niet werkt of als zelfstandige werkt, krijgt u het PB3-formulier ingevuld door een arts. De arts moet de uitgerekende datum van uw baby (of de werkelijke geboortedatum van de baby) vaststellen. Dit is nodig om te bevestigen dat u recht heeft op vaderschapsverlof.

Om online een aanvraag te kunnen indienen, heeft u een Publieke Dienstenkaart (gekoppeld aan uw mobiele telefoonnummer) en een geverifieerd MyGovID- account nodig .

Posttoepassingen

Aanvraagformulieren zijn per post verkrijgbaar op het onderstaande adres – zie ‘Waar kunt u de vaderschapsuitkering aanvragen?’

Vul het formulier in en stuur het naar de afdeling Vaderschapsuitkeringen van het Department of Social Protection. Het formulier bevat een PB2-gedeelte dat door uw werkgever moet worden ingevuld om te bevestigen dat u recht heeft op vaderschapsverlof.

Als u niet werkt of als zelfstandige werkt, moet u het PB3-gedeelte van het formulier door een arts laten invullen. De arts moet de uitgerekende datum van uw baby (of de werkelijke geboortedatum van de baby) vaststellen. Dit is nodig om te bevestigen dat u recht heeft op vaderschapsverlof.

Waar kunt u de vaderschapsuitkering aanvragen?

Afdeling Vaderschapsuitkering

Department of Social Protection

McCarter’s Road
Buncrana
Donegal
Ierland
F93 CH79

Tel: (01) 471 5898 of 0818 690 690

Website: https://www.gov.ie/en/service/apply-for-paternity-benefit/

U kunt de sectie Vaderschapsuitkeringen e-mailen op paternityben@welfare.ie.

Verdere informatie

Vroeggeboorte

Als uw baby te vroeg wordt geboren (voordat uw vaderschapsverlof en vaderschapsuitkering ingaan) en u uw verlofdata wilt wijzigen, dient u een brief van uw werkgever te sturen waarin de nieuwe verlofdata en de geboortedatum van uw kind worden bevestigd. de afdeling Vaderschapsuitkeringen van het Department of Social Protection. Als u zelfstandige bent, moet u een brief naar het Paternity Benefit section sturen met daarin uw nieuwe verlofdata en een brief van een arts of het ziekenhuis waarin de geboortedatum van uw kind wordt bevestigd.

Doodgeboorten en miskramen

Als er op enig moment na de 24e week van de zwangerschap (dwz vanaf het begin van de 25e week) een doodgeboorte of een miskraam plaatsvindt en u recht heeft op vaderschapsverlof, heeft u recht op een vaderschapsuitkering van 2 weken, op voorwaarde dat u voldoet aan de sociale verzekeringen (PRSI). vereisten.

Om een ​​vaderschapsuitkering aan te vragen na een doodgeboorte, moet u een brief van uw arts meesturen met het aanvraagformulier voor een vaderschapsuitkering, waarin de verwachte geboortedatum, de werkelijke geboortedatum en het aantal weken zwangerschap worden bevestigd.

Het verlof moet nog steeds worden gecertificeerd door uw werkgever of zelf worden gecertificeerd als u een zelfstandige bent.

Ziekenhuisopname van baby

Als uw baby in het ziekenhuis ligt, kunt u uw vaderschapsverlof en vaderschapsuitkering, of welk deel daarvan dan ook nog resteert, maximaal zes maanden uitstellen. Als u werknemer bent en uw verlofdata wilt wijzigen vanwege de ziekenhuisopname van uw baby, dient u een brief van uw werkgever ter bevestiging van de nieuwe verlofdata te sturen naar de afdeling Vaderschapsuitkeringen van het Ministerie van Sociale Zekerheid. Als u zelfstandige bent en uw verlofdata wilt wijzigen vanwege de ziekenhuisopname van uw baby, moet u een brief sturen naar de afdeling Vaderschapsuitkeringen met vermelding van uw nieuwe verlofdata en een brief van een arts of het ziekenhuis waarin de datum wordt bevestigd. geboorte van uw kind.


Geplaatst: 11-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook: